Search result for

forged

(37 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forged-, *forged*, forg, forge
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forged billตั๋วเงินปลอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forged signatureลายมือชื่อปลอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You obviously forged the emancipation papers.คุณปลอมแปลงเอกสารการบรรลุนิติภาวะ Emancipation (2008)
An afanc is a creature forged by magic.หม่อมฉันคิดว่าสัตว์ประหลาดนี้ถูกสร้างมาจากเวทย์มนต์ The Mark of Nimueh (2008)
No weapon forged by man can kill a wraith.ไม่มีอาวุธใดที่มนุษย์สร้างขึ้นจะใช้ปราบมันได้ Excalibur (2008)
A weapon forged with my assistance will have great power.อาวุธที่ข้าจะสร้างนั้น จะเป็นอาวุธที่ยิ่งใหญ่ Excalibur (2008)
The sword was forged for Arthur, and him alone.ดาบนี่ต้องเป็นของอาเธอร์เพียงผู้เดียว แต่เพียงผู้เดียว Excalibur (2008)
May I ask who made it, Sire? Merlin gave it me. It was forged for Arthur.เมอลินให้ข้ามา มันทำมาให้กับอาเธอร์ Excalibur (2008)
He forged his medical records and previous employment.เขาปลอมประวัติทางการแพทย์ และการทำงานก่อนหน้านั่น Earthling (2009)
Our murder weapon was forged in Ancient Rome.อาุวุธฆาตกรรมของเราถูกสร้างขึ้นมา ยุคสมัยโรมันโบราณ A Night at the Bones Museum (2009)
'Their blades were forged by the Old Religion.'คมดาบนั้นถูกหลอมจากความเชื่อโบราณ' The Fires of Idirsholas (2009)
Contacting the publishing house, and obtaining your son's voice, and then we forged this tape.เราบันทึกเสียงด้วยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง และมันได้มีการแก้ไข หยุด. Postman to Heaven (2009)
We'll have to change your attire and you'll need a forged disk.เราต้องให้คุณเปลี่ยนชุด ทำดิสก์ปลอม สมัยนี้ไม่ได้ทำกันง่ายนะ TRON: Legacy (2010)
Your tears, your blood, pathetic lives forged into something of value.น้ำตาเจ้า เลือดเจ้า ชีวิตน่าสมเพชของพวกเจ้า กลายเป็นมีค่าขึ้นมา Sacramentum Gladiatorum (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forgedDon't forged to put a stamp on your letter.
forgedHe was cheated into accepting the forged check.
forgedIf they can get both forged card and PIN then all the cash in in your bank account will be withdrawn.
forgedThe document is not either genuine or forged.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก๊[adj.] (kē) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged   FR: faux ; factice ; contrefait
ปลอม[adj.] (pløm) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ;not genuine ; artificial   FR: faux ; contrefait ; artificiel

CMU English Pronouncing Dictionary
FORGED    F AO1 R JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forged    (v) (f oo1 jh d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
贋印[にせいん, nisein] (n) forged seal [Add to Longdo]
贋札;偽札[がんさつ(贋札);にせさつ;にせふだ;ぎさつ(偽札), gansatsu ( gan satsu ); nisesatsu ; nisefuda ; gisatsu ( nisesatsu )] (n) counterfeit paper money; forged document [Add to Longdo]
贋手紙[にせてがみ, nisetegami] (n) forged letter [Add to Longdo]
偽(P);贋[にせ, nise] (adj-no,n) (1) imitation; fake; phony; counterfeit; forged; bogus; sham; (pref) (2) pseudo-; (P) [Add to Longdo]
偽印[ぎいん, giin] (n) forged seal [Add to Longdo]
偽造カード[ぎぞうカード, gizou ka-do] (n) (See 偽造) forged card (e.g. cash card, credit card); counterfeit card [Add to Longdo]
偽造パスポート[ぎぞうパスポート, gizou pasupo-to] (n) fake passport; forged passport [Add to Longdo]
偽造印[ぎぞういん, gizouin] (n) forged seal [Add to Longdo]
偽筆[ぎひつ, gihitsu] (n) forged handwriting; plagiarism [Add to Longdo]
新刀[しんとう, shintou] (n) newly forged sword; sword made after the year 1615 [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伪书[wěi shū, ㄨㄟˇ ㄕㄨ, / ] forged book; book of dubious authenticity; misattributed book; Apocrypha [Add to Longdo]
伪经[wěi jīng, ㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, / ] forged scriptures; bogus classic; pseudepigrapha; apocrypha [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forge \Forge\, v. t. [imp. & p. p. {Forged}; p. pr. & vb. n.
   {Forging}.] [F. forger, OF. forgier, fr. L. fabricare,
   fabricari, to form, frame, fashion, from fabrica. See
   {Forge}, n., and cf. {Fabricate}.]
   1. To form by heating and hammering; to beat into any
    particular shape, as a metal.
    [1913 Webster]
 
       Mars's armor forged for proof eterne. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or shape out in any way; to produce; to frame; to
    invent.
    [1913 Webster]
 
       Those names that the schools forged, and put into
       the mouth of scholars, could never get admittance
       into common use.           --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Do forge a life-long trouble for ourselves.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To coin. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. To make falsely; to produce, as that which is untrue or
    not genuine; to fabricate; to counterfeit, as, a
    signature, or a signed document.
    [1913 Webster]
 
       That paltry story is untrue,
       And forged to cheat such gulls as you. --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
       Forged certificates of his . . . moral character.
                          --Macaulay.
 
   Syn: To fabricate; counterfeit; feign; falsify.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 forged \forged\ (f[=o]rjd), adj.
   1. Not genuine; counterfeit; -- used mostly of signatures and
    documents. See {forge}, v. t., 4.
 
   Syn: bad.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. shaped by strong pressure in a press, or by heatng and
    hammering; -- of metal objects.
 
   Note: Also used metaphorically of results requiring intense
      or difficult effort.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forged
   adj 1: reproduced fraudulently; "like a bad penny..."; "a forged
       twenty dollar bill" [syn: {bad}, {forged}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top