Search result for

forge

(123 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forge-, *forge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forge[N] โรงตีเหล็ก
forge[VI] ปลอมแปลง, See also: ลอกเลียน, ทำเลียนแบบ
forge[VT] ปลอมแปลง, See also: ลอกเลียน, ทำเลียนแบบ, Syn. counterfeit, duplicate, fake
forge[VT] สร้างอย่างมานะพยายาม
forge[VT] หลอมโลหะ, See also: ตีโลหะ, หล่อโลหะ
forge[VI] ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง, Syn. progress
forge[VI] เร่งเดินไปข้างหน้า
forget[VT] ลืม, See also: จำไม่ได้, ลืมเลือน, หลงลืม, Syn. disremember, Ant. recall, recollect, remember
forget[VI] ลืม, See also: จำไม่ได้, ลืมเลือน, หลงลืม, Syn. disremember, Ant. recall, recollect, remember
forgery[N] การปลอมแปลง, Syn. counterfeit, falsification, imitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forge(ฟอร์จฺ) {forged,forging,forges} n. เตาหลอม,รงตีโลหะ. vt. หลอมโลหะ,หล่อโลหะ,ตีโลหะ,ประดิษฐ์,ปลอมแปลง,ปลอมลายมือ. vi. ปลอมแปลง,หลอมโลหะ,เคลื่อนหรือเจริญอย่างช้า ๆ ,บุกบั่น ., See also: forgeable adj. forger n., Syn. mold,c
forgery(ฟอร์'เจอะรี) n. การปลอมแปลงลายมือหรือเอกสาร,สิ่งที่ปลอมแปลง,โทษฐานปลอมแปลง, Syn. fabricating
forget(ฟอร์เกท') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้,ลืมเลือน,ลืมเอ่ยถึง,ไม่สนใจ. vi. ลืม. -Phr. (forget oneself ลืมตัว,กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม) ., See also: forgettable adj. forgetter n., Syn. lose
forgetful(ฟอร์เกท'ฟูล) adj. ชอบลืม,สะเพร่า,ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,ซึ่งทำให้ลืม, See also: forgetfully adv. forgetfulness n.
unforgettable(อันเฟอะเกท'ทะเบิล) adj. ไม่สามารถจะลืมได้.

English-Thai: Nontri Dictionary
forge(n) โรงตีเหล็ก,เตาหลอม,เตาหล่อ
forge(vi) ฝ่าฟัน,บุกบั่น,ก้าวไปข้างหน้า
forge(vt) เผาเหล็ก,หลอมโลหะ,กุเรื่อง,ปลอมแปลง,ปลอมลายมือ
forger(n) คนตีเหล็ก,ลายมือปลอม,คนทำปลอม,ลายเซ็นปลอม
forgery(n) การปลอมลายมือ,การทำเลียนแบบ,การปลอมแปลงเอกสาร
forget(vi,vt) ลืม,หลงลืม,เผลอ,เผอเรอ,ไม่สนใจ
forgetful(adj) หลงลืม,ขี้ลืม,เผอเรอ,ไม่สนใจ,สะเพร่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forge delay timeเวลาหน่วงกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge force; forging forceแรงกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge lengthระยะกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge pressure; forging pressureความดันกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge rateอัตรากดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge speedอัตราเร็วกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge time; forging timeเวลากดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge welding flux plateแผ่นฟลักซ์งานเชื่อมทุบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge welding; fire weldingการเชื่อมทุบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forged billตั๋วเงินปลอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forgery : Forgeriesการปลอมแปลง [TU Subject Heading]
Forgettingการลืม [การแพทย์]
Forgetting, Motivativeการกระตุ้นให้ลืม [การแพทย์]
Forgetting, Theories ofทฤษฎีของการลืม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forgetfulness (n ) การลืม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Forget?ลืม? The Shawshank Redemption (1994)
Forget it.พอเถอะ Episode #1.12 (2010)
Forget about it.โอเค Poseidon (2011)
Some you wish you could forget....บางครั้งคุณก็หวังที่จะลืมมันไป... New Haven Can Wait (2008)
Wait, I forget. Did she marry both?เด๋ว ชั้นลืมไป เธอแต่งงานกันทั้งสองคนรึป่าว? Chuck in Real Life (2008)
Or did you forget, the same wayหรือ แม่ลืมไป เหมือนกับที่แม่... Chuck in Real Life (2008)
You forget to say good-bye to me and ericลืมที่จะบอกลาหนูกับเอริค Chuck in Real Life (2008)
Just... Forget it.ลืมมันไปเหอะ Chuck in Real Life (2008)
Don't forget that, uh, weekend with sarkozyอย่าลืมตอนที่ไป weekend กับ Sakozy ด้วยนะ Chuck in Real Life (2008)
Don't forget--god always watching, miss blair.คุณหนูแบลร์ อย่าลืมว่าพระเจ้าคอยจับตามองเราอยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
Some faces you don't forget.- ใบหน้าที่คุณไม่มีวันลืม There Might be Blood (2008)
Nice to me, nate. Then just forget about itลืมมันเถอะ There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forgeAs long as I live, I will never forget visiting Rome.
forgeBefore I forget,
forgeBlessed are those who give without remembering and take without forgetting.
forgeBring an umbrella without forgetting.
forgeBy and by you will forget the painful experience.
forgeCould I be going soft in the head? I forget things so easily these days.
forgeDo it right now, before you forget.
forgeDo not forget to meet me at the station.
forgeDo not forget to sign your name.
forgeDo not forget to take your umbrella when you leave here.
forgeDo not forget to turn the light off before you go to bed.
forgeDon't forged to put a stamp on your letter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลิ้มฝัน[V] fancy, See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state, Example: แสงอร่ามยามเย็นเผลอไผลให้เด็กชายเคลิ้มฝันทำนองว่า เขาไม่มีพ่อเป็นคนขี้เมา, Thai definition: ฝันทั้งๆ ที่ยังหลับไม่สนิท
เข้าพุง[V] forget all the acquired knowledge, Syn. เข้ากรุ, Example: สูตรคำนวณพื้นที่ที่เคยเรียนสมัยมัธยมเข้าพุงไปหมดแล้ว, Thai definition: ลืมวิชาที่เรียนมาหมดแล้ว, Notes: (ปาก)
ลืม[V] forget, See also: slip one's memory, leave behind, neglect, omit, Ant. จำ, จำได้, Example: ผมเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้ว, Thai definition: หายไปจากความจำ, ไม่อาจระลึกได้, ขาดความเอาใจใส่ต่อสิ่งซึ่งพึงกระทำหรือตามที่ขอร้อง
ขี้ลืม[ADJ] forgetful, See also: absent-minded, Syn. ขี้หลงขี้ลืม, Example: คนที่ย่างเข้าสู่วัยกลางคนขึ้นไปมักจะเป็นคนขี้ลืม
เผลอ[V] forget, See also: omit, Syn. ลืม, หลงลืม, Example: เขาเผลอใช้คำแทนตัวว่าอาตมาทั้งๆ ที่สึกออกมาตั้งนานแล้ว, Thai definition: หลงลืมไปชั่วขณะ
ขี้หลงขี้ลืม[ADJ] forgetful, See also: absent-minded, Syn. ขี้ลืม, หลงๆ ลืมๆ, Example: คนพออายุมากขึ้นก็เกิดอาการขี้หลงขี้ลืมเป็นธรรมดา, Thai definition: ที่ไม่อาจระลึกได้เพราะหายไปจากความจำ
เข้าหม้อ[V] forget the knowledge, See also: escape one's memory, slip one's memory, Syn. ลืม, หลงลืม, ลืมเลือน, Example: ความรู้ทางเลขของเราเข้าหม้อไปหมดแล้ว, Thai definition: ลืมวิชาความรู้ที่ได้เรียนมา, Notes: (ปาก)
หลงลืม[V] forget, See also: overlook, omit, neglect, Syn. ลืม, Ant. จำได้, Example: ครอบครัวของซิ้มไม่คิดกอบโกยเอาแต่เงินทองจนหลงลืมความเป็นจริงแห่งชีวิต, Thai definition: หายไปจากความจำ, ไม่อาจระลึกได้
เคลิ้ม[V] forget oneself, See also: be absent-minded, be a dreamy state, Syn. ลืมตัว, เผลอสติ, หลงไป, เผลอตัว, Ant. รู้สึกตัว, มีสติ, Example: ถ้าเสพยาประเภทนี้เข้าไปแม้แต่เพียงเล็กน้อยจะทำให้เคลิ้มอย่างประหลาด
ปลอม[V] forge (a check, a signature), See also: counterfeit, falsify, imitate, copy, Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Example: สุชาติโดนจับเพราะปลอมลายเซ็นต์เช็คของเจ้านายเป็นจำนวนเงินถึง 2 ล้านบาท, Thai definition: ทำเลียนแบบให้เหมือนที่คนอื่นทำ หรือเหมือนสิ่งอื่นเพื่อหลอกหรือลวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[X] (chang) EN: never mind ; forget it ; no matter   FR: peu importe ! ; oubliez !
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ช่างตีเหล็ก[n.] (chang tī lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker ; smith   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m] ; forgeron [m]
ได้หน้าลืมหลัง[v. exp.] (dāi nā leūm lang) EN: be forgetful ; be easy to forget ; have poor memory   
จำไว้[v. exp.] (jam wai) EN: Don't forget it !   FR: N'oublie pas ! ; N'oubliez pas !
การปลอมเอกสาร[n. exp.] (kān pløm ēkkasān) EN: forgery   FR: falsification [f]
การปลอมลายมือ[n. exp.] (kān pløm lāimeū) EN: forgery   
เก๊[adj.] (kē) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged   FR: faux ; factice ; contrefait
ขี้ลืม[adj.] (khīleūm) EN: forgetful ; absent-minded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลง[adj.] (khīlong) EN: forgetful; absent-minded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FORGE    F AO1 R JH
FORGET    F AO0 R G EH1 T
FORGET    F ER0 G EH1 T
FORGES    F AO1 R JH AH0 Z
FORGEY    F AO1 R JH IY0
FORGER    F AO1 R JH ER0
FORGED    F AO1 R JH D
FORGERS    F AO1 R JH ER0 Z
FORGETS    F ER0 G EH1 T S
FORGETS    F AO0 R G EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forge    (v) (f oo1 jh)
forged    (v) (f oo1 jh d)
forger    (n) (f oo1 jh @ r)
forges    (v) (f oo1 jh i z)
forget    (v) (f @1 g e1 t)
forgers    (n) (f oo1 jh @ z)
forgery    (n) (f oo1 jh @ r ii)
forgets    (v) (f @1 g e1 t s)
forgeries    (n) (f oo1 jh @ r i z)
forgetful    (j) (f @1 g e1 t f @ l)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forget (adj) ลืม

Japanese-English: EDICT Dictionary
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget [Add to Longdo]
ど忘れ;ド忘れ;度忘れ;度忘(io)[どわすれ, dowasure] (n,vs) (See 胴忘れ・どうわすれ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind [Add to Longdo]
ニンベン師[ニンベンし, ninben shi] (n) (obs) (sl) forger [Add to Longdo]
フォーゲットミーノット[, fo-gettomi-notto] (n) forget-me-not [Add to Longdo]
フォージ[, fo-ji] (n) forge [Add to Longdo]
フォゲットミーノット[, fogettomi-notto] (n) forget-me-not [Add to Longdo]
慰む[なぐさむ, nagusamu] (v5m,vi) to be diverted; to forget one's worries; to comfort [Add to Longdo]
逸す[いっす, issu] (v5s) (1) (See 逸する) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate; to depart from (the norm, etc.) [Add to Longdo]
逸する;佚する[いっする, issuru] (vs-s) (1) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忘记[wàng jì, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ, / ] forget, #1,814 [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, / ] forge; wrought; to discipline, #24,018 [Add to Longdo]
伪书[wěi shū, ㄨㄟˇ ㄕㄨ, / ] forged book; book of dubious authenticity; misattributed book; Apocrypha, #63,790 [Add to Longdo]
打制[dǎ zhì, ㄉㄚˇ ㄓˋ, / ] forge, #66,063 [Add to Longdo]
伪经[wěi jīng, ㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, / ] forged scriptures; bogus classic; pseudepigrapha; apocrypha, #152,389 [Add to Longdo]
伪造者[wěi zào zhě, ㄨㄟˇ ㄗㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] forger, #166,435 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forge \Forge\, v. t. [imp. & p. p. {Forged}; p. pr. & vb. n.
   {Forging}.] [F. forger, OF. forgier, fr. L. fabricare,
   fabricari, to form, frame, fashion, from fabrica. See
   {Forge}, n., and cf. {Fabricate}.]
   1. To form by heating and hammering; to beat into any
    particular shape, as a metal.
    [1913 Webster]
 
       Mars's armor forged for proof eterne. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or shape out in any way; to produce; to frame; to
    invent.
    [1913 Webster]
 
       Those names that the schools forged, and put into
       the mouth of scholars, could never get admittance
       into common use.           --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Do forge a life-long trouble for ourselves.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To coin. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. To make falsely; to produce, as that which is untrue or
    not genuine; to fabricate; to counterfeit, as, a
    signature, or a signed document.
    [1913 Webster]
 
       That paltry story is untrue,
       And forged to cheat such gulls as you. --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
       Forged certificates of his . . . moral character.
                          --Macaulay.
 
   Syn: To fabricate; counterfeit; feign; falsify.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forge \Forge\ (f[=o]rj), n. [F. forge, fr. L. fabrica the
   workshop of an artisan who works in hard materials, fr. faber
   artisan, smith, as adj., skillful, ingenious; cf. Gr. ? soft,
   tender. Cf. {Fabric}.]
   1. A place or establishment where iron or other metals are
    wrought by heating and hammering; especially, a furnace,
    or a shop with its furnace, etc., where iron is heated and
    wrought; a smithy.
    [1913 Webster]
 
       In the quick forge and working house of thought.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The works where wrought iron is produced directly from the
    ore, or where iron is rendered malleable by puddling and
    shingling; a shingling mill.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of beating or working iron or steel; the
    manufacture of metallic bodies. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In the greater bodies the forge was easy. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {American forge}, a forge for the direct production of
    wrought iron, differing from the old Catalan forge mainly
    in using finely crushed ore and working continuously.
    --Raymond.
 
   {Catalan forge}. (Metal.) See under {Catalan}.
 
   {Forge cinder}, the dross or slag form a forge or bloomary.
    
 
   {Forge rolls}, {Forge train}, the train of rolls by which a
    bloom is converted into puddle bars.
 
   {Forge wagon} (Mil.), a wagon fitted up for transporting a
    blackmith's forge and tools.
 
   {Portable forge}, a light and compact blacksmith's forge,
    with bellows, etc., that may be moved from place to place.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forge \Forge\, v. i. [See {Forge}, v. t., and for sense 2, cf.
   {Forge} compel.]
   1. To commit forgery.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To move heavily and slowly, as a ship after the
    sails are furled; to work one's way, as one ship in
    outsailing another; -- used especially in the phrase to
    forge ahead. --Totten.
    [1913 Webster]
 
       And off she [a ship] forged without a shock. --De
                          Quincey.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forge \Forge\, v. t. (Naut.)
   To impel forward slowly; as, to forge a ship forward.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forge
   n 1: furnace consisting of a special hearth where metal is
      heated before shaping
   2: a workplace where metal is worked by heating and hammering
     [syn: {forge}, {smithy}]
   v 1: create by hammering; "hammer the silver into a bowl";
      "forge a pair of tongues" [syn: {forge}, {hammer}]
   2: make a copy of with the intent to deceive; "he faked the
     signature"; "they counterfeited dollar bills"; "She forged a
     Green Card" [syn: {forge}, {fake}, {counterfeit}]
   3: come up with (an idea, plan, explanation, theory, or
     principle) after a mental effort; "excogitate a way to
     measure the speed of light" [syn: {invent}, {contrive},
     {devise}, {excogitate}, {formulate}, {forge}]
   4: move ahead steadily; "He forged ahead"
   5: move or act with a sudden increase in speed or energy [syn:
     {forge}, {spurt}, {spirt}]
   6: make something, usually for a specific function; "She molded
     the rice balls carefully"; "Form cylinders from the dough";
     "shape a figure"; "Work the metal into a sword" [syn:
     {shape}, {form}, {work}, {mold}, {mould}, {forge}]
   7: make out of components (often in an improvising manner); "She
     fashioned a tent out of a sheet and a few sticks" [syn:
     {fashion}, {forge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top