Search result for

foremost

(37 entries)
(0.9429 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foremost-, *foremost*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foremost[ADJ] สำคัญที่สุด, Syn. chief
foremost[ADJ] หน้าสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foremost(ฟอร์'โมสทฺ) adj. หน้าสุด,ก่อนสุด,ชั้นเยี่ยม,สำคัญที่สุด, Syn. leading
sternforemostadv. โดยมีส่วนหางพุ่งไปข้างหน้า,งุ่มง่าม อืดอาด,เก้งก้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
foremost(adj) มาก่อน,แรก,หน้าสุด,สำคัญ,ชั้นเยี่ยม,ดีเยี่ยม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, first and foremost on the list If all the borders were destroyed Tomorrow, I'd be unemployedอย่างแรกเลยก็คือ ถ้าพรหมแดนถูกทำลายหมดไป The Little Prince (1974)
My companions consider themselves... to be the foremost among God's creatures... and treat Africa and all things African with an unwavering contempt.สหายของฉันคิดว่าตัวเอง ... จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดในหมู่ของพระเจ้า ... และรักษาแอฟริกาและทุกสิ่งที่ แอฟริกันที่มีการดูถูกไม่เปลี่ยนแปลง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Naturally you were foremost in our thoughts.แน่นอน คุณคือบุคคลที่เรานึกถึงมากที่สุด The Red Violin (1998)
But the first and foremost enemy is yourself. You got it?แต่ศัตรูตัวแรกที่สำคัญก็คือ ตัวนายเอง เข้าใจไหม Spin Kick (2004)
The U Ball is first and foremost a danceสิ่งที่เจ๋งที่สุดในงาน คือการเต้นรำ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Eating is the foremost nature of wild beasts, you know.เรื่องกินน่ะมาก่อนอยู่แล้วตามธรรมชาติ ของสัตว์ป่า เธอก็รู้นี่ Boys Over Flowers (2005)
Starting as one organization in the Northern Kanto, it has expanded to become the largest and foremost organization in the Kantou area.ฉันมีมือไม่พอเล่นกลอง เอานี่ไป My Boss, My Hero (2006)
Dr. Kestner is the Chief professor at the academy... not to mention the foremost expert on cyborg medical science.ดร.เคสต์เนอร์เป็นหัวหน้าโปรเฟสเซอร์ ที่สถาบัน... ...ไม่เพียงเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แถวหน้า ของวิทยาการซ่อมแซมไซบอร์ก Appleseed Ex Machina (2007)
First and foremost...ก่อนอื่น.. Stardust (2007)
What is most important now is for you, Your Highness, to trust yourself first and foremost.สิ่งที่สำคัญที่สุดในต้องนี้สำหรับท่าน, องค์ชาย ท่านต้องเชื่อมั่นในตัวท่านเองเป็นอันดับแรก The Kingdom of the Winds (2008)
We are delighted to have as guest judge the foremost scientist in the world.เราโชคดีที่ปีนี้ เรามีคณะกรรมการรับเชิญ เป็นนักวิทยาศาสตร์ คนสำคัญของโลก Superhero Movie (2008)
The clubs are for the slaves. Let peace be foremost.กระบองนั่นของพวกทาส ไอ้ทาส! Agora (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foremostHe is the foremost authority on heart surgery.
foremostI told it to my mother first and foremost.
foremostThe disease carried him out with his feet foremost.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่อนอื่น[adv.] (køn eūn) EN: firstly ; first and foremost ; first of all   FR: tout d'abord ; avant tout ; avant toute chose
เกรดเอ[adj.] (krēt Ē) EN: first-class ; first-rate ; top grade ; super ; foremost ; high-class ; number one ; grade A   
ยอด[adj.] (yøt) EN: superb ; excellent ; supreme ; perfect ; top-notch ; leading ; champion ; top ; foremost ; best ; topping ; ripping ; awfully good   FR: superbe ; excellent ; suprême ; super

CMU English Pronouncing Dictionary
FOREMOST    F AO1 R M OW2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foremost    (j) (f oo1 m ou s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no,n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P) [Add to Longdo]
冠絶[かんぜつ, kanzetsu] (n,vs) unique; unsurpassed; ranking foremost [Add to Longdo]
屈指[くっし, kusshi] (n,adj-no) leading; foremost; preeminent; outstanding; one of the best; (P) [Add to Longdo]
傑出[けっしゅつ, kesshutsu] (n,vs) excel; foremost; (P) [Add to Longdo]
最前[さいぜん, saizen] (n) foremost [Add to Longdo]
最前線[さいぜんせん, saizensen] (n) foremost line; (P) [Add to Longdo]
真っ先[まっさき, massaki] (n) the head; the foremost; beginning; (P) [Add to Longdo]
第一(P);第1[だいいち, daiichi] (adv,n) first; foremost; number one; (P) [Add to Longdo]
日本有数[にほんゆうすう, nihonyuusuu] (adj-no,n) one of Japan's foremost; leading in Japan [Add to Longdo]
名の無い星は宵から出る[なのないほしはよいからでる, nanonaihoshihayoikaraderu] (exp) (id) The worst goes foremost [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foremost \Fore"most`\, a. [OE. formest first, AS. formest,
   fyrmest, superl. of forma first, which is a superl. fr. fore
   fore; cf. Goth. frumist, fruma, first. See {Fore}, adv., and
   cf. {First}, {Former}, {Frame}, v. t., {Prime}, a.]
   First in time or place; most advanced; chief in rank or
   dignity; as, the foremost troops of an army.
   [1913 Webster]
 
      THat struck the foremost man of all this world. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foremost
   adv 1: prominently forward; "he put his best foot foremost"
       [syn: {foremost}, {first}]
   2: before anything else; "first we must consider the garter
     snake" [syn: {first}, {firstly}, {foremost}, {first of all},
     {first off}]
   adj 1: ranking above all others; "was first in her class"; "the
       foremost figure among marine artists"; "the top graduate"
       [syn: {first}, {foremost}, {world-class}]
   2: preceding all others in spatial position; "the foremost
     compartment of the ship" [syn: {foremost}, {frontmost}]
   3: situated closest to the bow; "the foremost compartment of the
     ship"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top