Search result for

forefront

(27 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forefront-, *forefront*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forefront[N] แถวหน้า, See also: ตอนหน้า, ส่วนหน้า, หัวแถว, Syn. beginning, fore, front, Ant. back, rear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forefront(ฟอร์'ฟรันทฺ) n. ส่วนหน้าสุด

English-Thai: Nontri Dictionary
forefront(n) สิ่งที่อยู่หน้าสุด,หัวแถว,ตอนหน้า,แถวหน้า,ส่วนหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I'm so glad you walked over here because now I can feel a little bit more comfortable to tell you that I happen to be, uh, on the forefront of men able to find and locate a woman's G-spot.และผมก็ดีใจที่คุณเดินมาทางนี้ เพราะตอนนี้ผมรู้สึกสบายใจขึ้นมานิดนึง ที่จะบอกคุณว่า ผมเผอิญเป็น New York, I Love You (2008)
- forefront of environmental policy...แผนของคริสติน่า S.O.B. (2009)
Spartacus be moved to the forefront of his games!ให้สปาตาคัสเข้าไปแนวหน้าในการแข่งของเขา Great and Unfortunate Things (2010)
We have no idea that we went the forefront of all of this.เราไม่เคยรู้เลยว่า เราเป็นพวกแรก.. ที่ได้เผชิญหน้ากับเรื่องทั้งหมดนี้.. Guadalcanal/Leckie (2010)
The subconscious moves to the forefront.จิตสำนึกจะอยู่เหนือทุกสิ่ง Britney/Brittany (2010)
...the field of biotechnology steps into the forefront of the media spotlight. I'm here for the summit.ผมมาที่นี่เพื่อประชุม Unknown (2011)
Hoffmanstahl was at the forefront of medical innovations... A true pioneer.ฮอปแมน เคยเป็นหมอแถวหน้า ด้านผู้มีความคิดบุกเบิก Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
You did say he was at the forefront of medical inovation.แม้แต่คุณก็ยังบอกว่าเขาเป้นบิดาแห่งการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ทา่งการแพทย์ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Changnesia is a fascinating and extremely rare disease on the forefront of the psychological landscape.แชงนีเชียเป็นโรคที่ทั้งน่าทึ่งและหาได้ยาก ในแวดวงวิทยาการทางจิตวิทยา Advanced Documentary Filmmaking (2013)
Our proprietary designs keep us at the forefront of the industry.กรรมสิทธิของเราในการออกแบบถูกเก็บไว้ แถวหน้าของอุตสาหกรรม Trojan Horse (2013)
The sniper creates a scenario involving a target that keeps that person at the forefront of their mind.นักซุ่มยิงจะสร้างภาพในใจ เกี่ยวกับเป้าหมาย ซึ่งทำให้คน ๆ นั้นเป็นสิ่งแรก ในความคิดของพวกเขา Final Shot (2013)
Oh, there's a benefit show at the Forefront Theater in Riverside for starving children with cleft palates.โรงละครฟอร์ฟรอนท์ ที่ริเวอร์ไซด์จัดโชว์ การกุศลเพื่อช่วยเด็กผู้หิวโหย Bondage and Beta Male Sexuality (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นแนวหน้า[N] forefront, See also: leading position, Syn. ชั้นนำ, Example: บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศไทย, Thai definition: ลำดับต้นๆ ที่มีความสำคัญกว่า, ลำดับที่มีคุณสมบัติเด่นกว่าหรือดีกว่า

CMU English Pronouncing Dictionary
FOREFRONT    F AO1 R F R AH2 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forefront    (n) (f oo1 f r uh n t)
forefronts    (n) (f oo1 f r uh n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorderseite {f} | Vorderseiten {pl}forefront | forefronts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
火先[ひさき;ほさき, hisaki ; hosaki] (n) flames; forefront of fire; flame tips [Add to Longdo]
最先端[さいせんたん, saisentan] (n,adj-no) (1) cutting-edge; leading edge; forefront; (2) ultra-fine; (P) [Add to Longdo]
手前の方[てまえのほう, temaenohou] (exp) this side; in the forefront [Add to Longdo]
台頭(P);擡頭[たいとう, taitou] (n,vs) rise of; appearance of; raising one's head; coming to power; becoming famous; (being in the) forefront; prominence; (P) [Add to Longdo]
第一線[だいいっせん, daiissen] (n) the front (of a battlefield); forefront; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forefront \Fore"front`\, n.
   Foremost part or place.
   [1913 Webster]
 
      Set ye Uriah in the forefront of the hottest battle.
                          --2 Sam. xi.
                          15.
   [1913 Webster]
 
      Socrates, Plato, Aristotle, standing in the forefront
      for all time, the masters of those who know. --J. C.
                          Shairp.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forefront
   n 1: the part in the front or nearest the viewer; "he was in the
      forefront"; "he was at the head of the column" [syn:
      {forefront}, {head}]
   2: the position of greatest importance or advancement; the
     leading position in any movement or field; "the Cotswolds
     were once at the forefront of woollen manufacturing in
     England"; "the idea of motion was always to the forefront of
     his mind and central to his philosophy" [syn: {vanguard},
     {forefront}, {cutting edge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top