Search result for

forecast

(92 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forecast-, *forecast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forecast[VT] ทำนาย, See also: ทาย, พยากรณ์, คำนวณล่วงหน้า, คาดการณ์, Syn. foretell, predict
forecast[N] การพยากรณ์อากาศ, Syn. weather forecast
forecast[N] การคาดการณ์, See also: การพยากรณ์, การคาดเดา, คำทำนาย, Syn. prediction, forethought
forecastle[N] ส่วนหน้าหรือหลังเรือใช้เก็บของ เครื่องจักร หรือที่พักทหารเรือ
forecastle[N] ดาดฟ้าหัวเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forecast(ฟอร์'คาสทฺ) {forecast/forecasted,forecasting,forecasts} vt. ทำนาย,คาดคะเน,พยากรณ์,วางแผน. vi. พยากรณ์,ทำนาย. n. การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์., See also: forecaster n., Syn. prognosis

English-Thai: Nontri Dictionary
forecast(n) คำทำนาย,การคาดคะเน,การพยากรณ์,คำพยากรณ์
forecast(vt) ทำนาย,พยากรณ์,คาดคะเน
forecastle(n) ดาดฟ้าเรือ,กะลาสีเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forecast๑. พยากรณ์๒. การพยากรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
forecasting, politicalการคาดคะเนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forecastingการประมาณการ [การบัญชี]
Forecastingการคาดคะเนล่วงหน้า [การแพทย์]
Forecasting ; Forecastsพยากรณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You must forecast and be prepared for it.เจ้าจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม Iljimae (2008)
I did economic forecasts of their operations.ฉันทำงานหน่วยงานการคาดการทางการเงิน Breaking and Entering (2008)
The Weather forecast is not accurate at all.พยากรอากาศไม่แม่นยำเอาซะเลย Ponyo (2008)
If they get the forecast wrong research shows people are more willing to forgive a fat guy.ถ้าเกิดพยากรณ์ผิดพลาด.. ...งานวิจัยบอกว่า คนดูจะให้อภัยคนอ้วนมากกว่า The Ugly Truth (2009)
The forecast shows more high pressure moving in later this week.พยากรณ์อากาศแสดถึงความกดอากาศสูง ปลายสัปดาห์นี้กำลังเคลื่อนเข้ามา. Knowing (2009)
My forecast?พยากรณ์อาหารวันนี้เหรอคะ? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Forecast said sunny.พยากรณ์บอกว่าจะมีแดดออกวันนี้นะเนี่ย Leap Year (2010)
Hurricane Tiffany has broken up over the Gulf, and our 5-day forecast calls for nothing But sun and clear skies.เฮอร์ริเคนทิฟฟานีได้สลายตัวไปเหนืออ่าว และในอีกห้าวันข้างหน้า ก็คงยังไม่มีอะไร นอกจากดวงอาทิตย์กับท้องฟ้า Weekend at Bobby's (2010)
Coming up next, the weekend weather forecast."ช่วงต่อไป รับชมข่าวพยากรณ์อากาศ" I Know Who You Are (2010)
We hypothesize that, as the human being developed the ability to forecast their own self-dissolution, their own death, which is tremendously anxiety-generating, that another concept emerged which allowed that anxiety to be reduced.แต่มันถูกออกแบบมา เพื่อมุ่งเน้นพลังงาน ในชุดเล็ก ๆ ของเซลล์สมอง ในกลีบขมับขวา เซลล์เหล่านั้นเขาเชื่อว่า Is There a Creator? (2010)
Park Gae In's weather forecast for tomorrow:พยากรณ์อากาศสำหรับวันพรุ่งนี้ของปาร์กเกอิน Personal Taste (2010)
Hoping for more rain tomorrow, full of shyness, this has been Park Gae In's weather forecast.ความหวังที่จะมีฝนมากกว่าในวันหรุ่งนี้ กับความอายที่เต็มเปี่ยนม นี่เป็นพยากรณ์อากาศของปาร์กเกอิน Personal Taste (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forecastAccording to the weather forecast, it will clear up tomorrow.
forecastAccording to the weather forecast, it will rain tomorrow.
forecastAccording to the weather forecast, it will snow tomorrow.
forecastAccording to the weather forecast, the rainy season will set in before long.
forecastAccording to the weather forecast, the rainy season will set in next week.
forecastAccording to the weather forecast, there'll be more rain on the way.
forecastAccording to the weather forecast, the typhoon is approaching Okinawa.
forecastAccording to the weather forecast the typhoon is likely to approach the coast.
forecastA recent analysis by Boeing forecasts that unless safety is improved jet airliners could be falling out of the sky at the rate of once a week by the year 2010.
forecastFour percent inflation is forecast for this year.
forecastHe gave me a forecast that she would be the winner.
forecastHere is the demand forecast for 1998.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การคาดการณ์[N] prediction, See also: forecast, expectation, anticipation, Syn. การคาดคะเน, การคาดหมาย, Example: มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2542 จะมีการเติบโตประมาณ 0-1%, Thai definition: การวินิจฉัยเหตุการณ์ล่วงหน้า, การคาดหมายเหตุการณ์ล่วงหน้า
คำพยากรณ์[N] forecast, See also: prediction, prophecy, augury, divination, foretelling, Syn. คำทำนาย, Example: โหรในสมัยโบราณนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่ถวายคำพยากรณ์แด่องค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น
พยากรณ์[V] forecast, See also: predict, forecast, foretell, prophesy, Syn. ทาย, ทำนาย, คะเน, คาดเดา, คาดการณ์, Example: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าอากาศจะเย็นลงอีก, Thai definition: ทำนาย, คาดการณ์, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ตั้งเค้า[V] forecast, See also: brew, predict, foretell, foresee, Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง, Example: เมฆตั้งเค้าว่าจะเกิดพายุใหญ่, Thai definition: เริ่มแสดงท่าทีให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ตั้งเค้า[V] forecast, See also: brew, predict, foretell, foresee, Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง, Example: เมฆตั้งเค้าว่าจะเกิดพายุใหญ่, Thai definition: เริ่มแสดงท่าทีให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
การพยากรณ์อากาศ[N] weather forecast, See also: forecast, weather prediction, Example: กรมอุตุนิยมวิทยาของเรามีความเชี่ยวชาญในการพยากรณ์อากาศมากพอสมควร
ความคาดหมาย[N] prediction, See also: forecast, prophecy, Syn. การคาดการณ์, Example: ครูคนนี้สอนเก่งเกินความคาดหมายของหลายๆ คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพยากรณ์[n.] (kān phayākøn) EN: forecast ; forecasting   FR: prévision [f]
การพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (kān phayākøn ākāt) EN: weather forecast   FR: prévisions météorologiques [fpl]
การพยากรณ์การขาย[n. exp.] (kān phayākøn kān khāi) EN: sales forecast   FR: prévision des ventes [f]
การพยากรณ์ในระยะยาว[n. exp.] (kān phayākøn nai raya yāo) EN: long-rang forecasting   FR: prévision à long terme [f]
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
ข่าวพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (khāo phayākøn ākāt) EN: weather forecast   FR: bulletin météorologique [m] ; prévisions météorologiques [fpl]
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate   FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดการณ์ล่วงหน้า[v. exp.] (khātkān lūangnā) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell   FR: prédire ; prévoir
หมอดู[n.] (mødū) EN: fortune teller ; astrologer ; forecaster   FR: devin [m] ; voyant [m] ; voyante [f] ; astrologue [m] ; diseur de bonne aventure [m] ; diseuse de bonne aventure [f] ; tireuse de cartes [f]
นักพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (nakphayākøn ākāt) EN: weather forecaster   FR: prévisionniste [m] {météo}

CMU English Pronouncing Dictionary
FORECAST    F AO1 R K AE2 S T
FORECASTS    F AO0 R K AE1 S
FORECASTS    F AO1 R K AE2 S S
FORECASTS    F AO0 R K AE1 S S
FORECASTS    F AO1 R K AE2 S T S
FORECASTS    F AO0 R K AE1 S T S
FORECASTS    F AO1 R K AE2 S
FORECASTER    F AO1 R K AE2 S T ER0
FORECASTED    F AO1 R K AE2 S T AH0 D
FORECASTING    F AO1 R K AE2 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forecast    (v) (f oo1 k aa s t)
forecasts    (v) (f oo1 k aa s t s)
forecasted    (v) (f oo1 k aa s t i d)
forecaster    (n) (f oo1 k aa s t @ r)
forecastle    (n) (f ou1 k s l)
forecasters    (n) (f oo1 k aa s t @ z)
forecasting    (v) (f oo1 k aa s t i ng)
forecastles    (n) (f ou1 k s l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorwarnzeit {f}forecast lead time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
フォーカス[, fo-kasu] (n,vs) (1) focus; (2) forecast; (P) [Add to Longdo]
フォーキャスト[, fo-kyasuto] (n) forecast; prediction [Add to Longdo]
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P) [Add to Longdo]
気象予報[きしょうよほう, kishouyohou] (n) weather forecasting; weather forecast; meteorological forecasting; meteorological forecast [Add to Longdo]
気象予報士[きしょうよほうし, kishouyohoushi] (n) weather forecaster; (P) [Add to Longdo]
業績見通し[ぎょうせきみとおし, gyousekimitooshi] (n) earnings estimates (forecast, outlook, projection) [Add to Longdo]
業績予想[ぎょうせきよそう, gyousekiyosou] (n) earnings forecast (outlook, projection) [Add to Longdo]
景気予測[けいきよそく, keikiyosoku] (n,vs) business forecast; business forecasting; business prediction; economic forecasting [Add to Longdo]
経済成長予測[けいざいせいちょうよそく, keizaiseichouyosoku] (n) economic growth forecast [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预报[yù bào, ㄩˋ ㄅㄠˋ, / ] forecast [Add to Longdo]
预测[yù cè, ㄩˋ ㄘㄜˋ, / ] forecast; predict [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計画評価[けいかくひょうか, keikakuhyouka] forecasting [Add to Longdo]
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forecast \Fore"cast\, n.
   Previous contrivance or determination; predetermination.
   [1913 Webster]
 
      He makes this difference to arise from the forecast and
      predetermination of the gods themselves. --Addison.
   [1913 Webster]
 
   2. A calculation predicting future events; the foresight of
    consequences, and provision against them; prevision;
    premeditation; as, the weather forecast.
    [1913 Webster]
 
       His calm, deliberate forecast better fitted him for
       the council than the camp.      --Prescott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forecast \Fore*cast"\, v. t.
   1. To plan beforehand; to scheme; to project.
    [1913 Webster]
 
       He shall forecast his devices against the
       strongholds.             --Dan. xi. 24.
    [1913 Webster]
 
   2. To foresee; to calculate beforehand, so as to provide for;
    as, to forecast the weather; to forecast prices.
    [1913 Webster]
 
       It is wisdom to consider the end of things before we
       embark, and to forecast consequences. --L'Estrange.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forecast \Fore*cast"\, v. i.
   To contrive or plan beforehand.
   [1913 Webster]
 
      If it happen as I did forecast.     --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forecast
   n 1: a prediction about how something (as the weather) will
      develop [syn: {prognosis}, {forecast}]
   v 1: predict in advance [syn: {forecast}, {calculate}]
   2: judge to be probable [syn: {calculate}, {estimate}, {reckon},
     {count on}, {figure}, {forecast}]
   3: indicate by signs; "These signs bode bad news" [syn: {bode},
     {portend}, {auspicate}, {prognosticate}, {omen}, {presage},
     {betoken}, {foreshadow}, {augur}, {foretell}, {prefigure},
     {forecast}, {predict}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top