Search result for

fore

(171 entries)
(6.825 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fore-, *fore*
Possible hiragana form: ふぉれ
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA

English-Thai: Longdo Dictionary
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
foresaw(VT) รู้ล่วงหน้า (กริยาช่องที่ 2 ของ foresee)
foreword(n) คำนำ เช่น Usually a book’s Foreword consists of someone telling you a bunch of stuff about about the book you’re holding in your hand—either to encourage you to buy it, or to get you excited about the book before you read it., R. preface
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fore[ADJ] ที่อยู่ส่วนหน้า (เรือ, เครื่องบิน, สัตว์), See also: ที่อยู่ข้างหน้า, Syn. front
fore[ADV] ที่อยู่ส่วนหน้าของเรือและเครื่องบิน, Ant. aft
fore[PRF] ก่อน, See also: ล่วงหน้า
forego[VI] นำมาก่อน (คำทางการ), See also: ไปก่อน, ล่วงหน้าไปก่อน
forego[VT] นำมาก่อน (คำทางการ), See also: ไปก่อน, ล่วงหน้าไปก่อน, Syn. precede
forest[N] ป่าไม้, See also: ไพร, ป่าดง, ดง, พง, ป่า, วนาลี, พนาลี
forest[VT] ปลูกป่า, Syn. afforest
forearm[N] แขนบริเวณระหว่างข้อศอกกับข้อมือ
foreign[ADJ] เกี่ยวกับต่างประเทศ, See also: เกี่ยวกับต่างชาติ
foreleg[N] เท้าหน้า (ของสัตว์ 4 เท้า), See also: ขาหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fore(ฟอร์) adj. ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,หัวเรือหน้าสุด,ที่หนึ่ง,แรกเริ่ม,ก่อน,ไปข้างหน้า. adv. ที่หัวเรือ,ไปทางหัวเรือ,ก่อน,ไปข้างหน้า -Phr. (fore and aft หัวและท้ายเรือ) . n. หัวเรือ,ส่วนหน้า,เสากระโดงหน้า -prep.,conj. ก่อน
fore-ก่อนหน้า , ข้างหน้า ,เหนือกว่า
fore-and-aftadj. ขนานกับลำเรือ หัวและท้ายเรือ,ตามยาวของเรือ
forearm(ฟอร์'อาร์ม) n. ส่วนของแขนที่อยู่ระหว่างศอกกับข้อมือ,แขนช่วงแรก
forebear(s) (ฟอร์'แบร์ซฺ) n. บรรพบุรุษ., Syn. ancestors
forebode(ฟอร์'โบด) v. ทำนาย,บอกเหตุล่วงหน้า,แสดงว่าจะมี,เป็นลางสังหรณ์., See also: foreboder n.
foreboding(ฟอร์โบ'ดิง) n. ลาง,นิมิต,สังหรณ์ adj. เป็นกลาง,ซึ่งบอกเหตุล่วงหน้า (มักเป็นเหตุร้าย), See also: forebodingly adv. forebodingness n., Syn. prediction
forecast(ฟอร์'คาสทฺ) {forecast/forecasted,forecasting,forecasts} vt. ทำนาย,คาดคะเน,พยากรณ์,วางแผน. vi. พยากรณ์,ทำนาย. n. การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์., See also: forecaster n., Syn. prognosis
foreclose(ฟอร์'โคลส) v. ยึดทรัพย์สิน ที่จำนองไว้,เพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจำนอง หรือคำมั่น,กำจัด,ขจัด,ขัดขวาง,ป้องกัน. -foreclosable n.
foreclosure(ฟอร์โคล'เชอะ) n. การเพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจำนอง หรือคำมั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
fore(adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,แรกเริ่ม,ก่อน,ที่หนึ่ง
fore(n) ตอนหน้า,ส่วนหน้า,ด้านหน้า,ข้างเรือ
FORE-AND-fore-and-aft(adj) ตามยาวของตัวเรือ,ขนาดลำเรือ
forearm(n) แขนช่วงล่าง,ปลายแขน
forearm(vt) จัดเตรียม,เตรียม,ติดอาวุธ
forebear(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
forebode(vt) ทาย,พยากรณ์,สังหรณ์ใจ,บอกเหตุล่วงหน้า
foreboding(n) การทาย,การพยากรณ์,ลางสังหรณ์,นิมิต,ลาง
forecast(n) คำทำนาย,การคาดคะเน,การพยากรณ์,คำพยากรณ์
forecast(vt) ทำนาย,พยากรณ์,คาดคะเน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forearmแขนท่อนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forebrain; prosencephalonสมองส่วนหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forecast๑. พยากรณ์๒. การพยากรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
forecasting, politicalการคาดคะเนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreclosure of mortgageการบังคับเอาทรัพย์จำนองหลุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foredeepร่องลึกหน้าเกาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
forefingerนิ้วชี้ [มีความหมายเหมือนกับ index ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forefootเท้าส่วนหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foregiftเงินจ่ายล่วงหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreground๑. -พื้นหน้า๒. ภาวะพื้นหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fore Brainสมองส่วนหน้า [การแพทย์]
Fore Footเท้าส่วนหน้า [การแพทย์]
Fore Legขาคู่หน้า [การแพทย์]
Fore Manหัวหน้าคนงาน [การแพทย์]
Fore Shore หาดส่วนหน้า
บริเวณหาดที่นับจากแนวน้ำลงต่ำสุดไปจนถึงยอด ของสันทราย (Berm) ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตหาดส่วนหน้าและหาดส่วนหลัง หาดส่วนนี้จะเป็น บริเวณที่อยู่ใต้น้ำเกือบตลอดเวลา คือ เมื่อน้ำขึ้นน้ำจะท่วมและซัดกระเซ็น ขึ้นไปถึงยอดของสันทราย (Crest of Berm) แต่ในขณะที่น้ำลงส่วนนี้จะแห้ง [สิ่งแวดล้อม]
Fore Watersถุงน้ำทูนหัว [การแพทย์]
Fore-and-Aft Carryอุ้มคู่กอดหลัง [การแพทย์]
Fore-Brain, Agenesis ofสมองส่วนหน้าไม่เกิด [การแพทย์]
Fore-Shankส่วนเนื้อขาตอนล่าง [การแพทย์]
Forearmปลายแขน,แขนท่อนล่าง,กระดูกแขนท่อนปลาย,ท้องแขน,ต้นแขน,แขนส่วนปลาย,แขนใต้ศอก,ปลายแขน,กระดูกปลายแขน,ท้องแขน,แขนท่อนปลาย,หลังแขนส่วนล่าง,แขนท่อนต้น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
foregoing[ฟอร์-โก-อิ้ง] (n adj ) สิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้,ข้อความก่อนหน้านี้ มักใช้ว่า the foregoing (อาจจะใช้ในเชิงกฎหมาย) เช่น The foregoing shall not affect the obligation of any person to comply with the applicable provisions of laws. ถ้าเป็น adj. จะใช้เติมนำหน้านามเท่านั้น
See also: A. following,
foreign bodyสิ่งหรือสารแปลกปลอมที่พบภายในร่างกาย อวัยวะ หรือเนื้อเยื่อที่ปกติไม่มีอยู่ในร่างกาย เช่น เศษอาหารในหลอดลม ฝุ่นในดวงตา
foreign correspondent (n phrase ) ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA
foreign matter (n ) สิ่งแปลกปลอม, สารแปลกปลอม
forensic accountant (n ) ผู้ตรวจสอบทุจริตทางบัญชี
See also: S. auditor,
forensic anthropologyนิติมานุษยวิทยา
forensic archaeologyนิติโบราณคดี
foreplay (n) การเล้าโลม
foreseeable (adj ) (อนาคต) ซึ่งสามารถแลเห็นล่วงหน้าได้
See also: S. foreknowledge,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Forever.ตลอดกาล Spellbound (2011)
Forever.ทั้งชีวิต Happily Ever Aftermath (2012)
Take her far into the forest.พาเธอไกลเข้าไปในป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Snow White lies dead in the forest.หิมะขาวนอนตายอยู่ในป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To be haррy foreverจะมีความสุขตลอดไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To be haррy forever I knowจะมีความสุขตลอดไปฉันรู้ว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To be haррy forever we knowจะมีความสุขตลอดไปเรารู้ว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We'll require foreign capital.เราจะต้องใช้เงินทุนนะครับ The Great Dictator (1940)
Yes. I wish our honeymoon could have lasted forever, Maxim.ฉันอยากให้ฮันนีมูนของเราไม่มีวันจบ Rebecca (1940)
It's gone forever, that funny, young, lost look I loved.มันจากไปเเล้วชั่วนิรันดร์ ความสนุกสนาน ความเยาว์วัยที่ผมเคยรัก Rebecca (1940)
And, what's more, she had the foresight to put a date on it.หล่อนมองการณ์ไกลเลยลงวันที่ไว้ด้วย Rebecca (1940)
She lied on purpose. She foresaw the whole thing.หล่อนตั้งใจโกหกหล่อนคาดการณ์เรื่องไว้ทั้งหมด Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foreYou must realize that prosperity does not last forever.
foreHave you ever visited a foreign country?
foreYou can't see the forest for the trees. [Proverb]
foreI told it to my mother first and foremost.
foreHe lives in the forest alone.
foreThe river winds through the forest.
foreIt is foreseen that, due to the decline in grain production, China will quickly become a world leading grain importing country, overtaking Japan.
foreI found the hotel crowded with foreign tourists.
foreThe country's foreign trade totally depends on this port.
foreIt is not mine to foretell the future.
foreThe prevention of forest fires is everyone's responsibility.
foreShe slowly disappeared into the foggy forest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ทำการป่าไม้[N] forestry office
สวนป่า[N] forestry plantations, See also: wood lot
ชาติตระกูล[N] ancestor, See also: forebear, fore father, Syn. เทือกเถาเหล่ากอ, ตระกูล, ชาติกำเนิด, Example: ูในวงการนักแสดงส่วนมากเขาดูกันที่ความสามารถ ไม่ใช่ว่ามีชาติตระกูลดี แล้วจะมีงานเยอะเสมอไป, Thai definition: เชื้อสายวงศ์ตระกูลที่สืบเนื่องกันมา
ผืนป่า[N] forest, See also: wild, Syn. ป่า, Example: อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ เป็นผืนป่าอันสมบูรณ์มายาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของไทย, Thai definition: พื้นที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นจำนวนมาก
เขตการค้าเสรี[N] foreign trade zone, See also: free trade zone, free trade area, Syn. เขตปลอดภาษี, Example: สหรัฐอเมริกามีการเจรจากับเม็กซิโก และแคนาดา สร้างเขตการค้าเสรีของอเมริกาเหนือ (NAFTA), Count unit: เขต, Thai definition: บริเวณหรือท่าเรือ ซึ่งอนุญาตให้สินค้าที่สั่งเข้ามาเก็บไว้ได้ชั่วคราว โดยไม่ต้องจ่ายภาษีภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง
เท้าหน้า[N] foreleg, See also: forefoot, Ant. เท้าหลัง, Example: เสือโคร่งสามารถย่อง วิ่งไล่ และจู่โจมเหยื่ออย่างรวดเร็วโดยใช้เท้าหน้าจับเหยื่อ, Count unit: เท้า, ข้าง, Thai definition: เท้าของสัตว์ 4 เท้าที่อยู่ด้านหน้า
นิติเวช[N] forensic laboratory, Example: เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพของจ่าฤทธิ์ไปยังนิติเวช โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ชั้นแนวหน้า[N] forefront, See also: leading position, Syn. ชั้นนำ, Example: บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศไทย, Thai definition: ลำดับต้นๆ ที่มีความสำคัญกว่า, ลำดับที่มีคุณสมบัติเด่นกว่าหรือดีกว่า
เมืองนอก[N] foreign country, See also: nonnative country, Syn. ต่างประเทศ, ต่างบ้านต่างเมือง, ต่างแดน, Example: เขาจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกตามรอยพี่ของเขา, Count unit: เมือง, Thai definition: ต่างประเทศหรือประเทศอื่นๆ
ไฟป่า[N] wildfire, See also: forest fire, Example: กลิ่นไอของหญ้าที่ถูกไฟป่าเผาเมื่อไม่นานมานี้ยังคงอบอวลอยู่ทั่วบริเวณทุ่งกว้าง, Thai definition: ไฟที่ไหม้ในบริเวณป่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest   FR: conservation de la forêt [f]
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   
อาสาฬหบูชา[n.] (Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha) EN: the day before the Buddhist Lent   
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather   FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]
บัตรเจาะรู[n. exp.] (bat jǿ rū) EN: punched card   FR: carte perforée [f]
เบิกโลง[v. exp.] (boēklōng) EN: perform the rites before placing a body in a casket   FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
บุกรุกป่า[v. exp.] (bukruk pā) EN: encroach on forests   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORE    F AO1 R
FOREX    F AO1 R EH0 K S
FOREE    F AO1 R IY1
FORET    F AO1 R EH0 T
FORET    F AO1 R T
FOREST    F AO1 R AH0 S T
FOREGO    F AO0 R G OW1
FORERO    F AO1 R OW0
FOREARM    F AO1 R AA2 R M
FORESAW    F AO2 R S AO1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fore    (n) (f oo1 r)
forego    (v) (f oo1 g ou1)
forest    (n) (f o1 r i s t)
forearm    (n) (f oo1 r aa m)
forearm    (v) (f oo2 r aa1 m)
foreign    (j) (f o1 r @ n)
foreleg    (n) (f oo1 l e g)
foreman    (n) (f oo1 m @ n)
foremen    (n) (f oo1 m @ n)
foresaw    (v) (f oo1 s oo1)

German-Thai: Longdo Dictionary
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fock {f} [naut.]fore sail; jib [Add to Longdo]
längsschiffsfore and aft [Add to Longdo]
Forelle {f} [zool.] | Forellen {pl}trout | trout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BC;B.C.[ビーシー, bi-shi-] (n) BC (before Christ) [Add to Longdo]
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future [Add to Longdo]
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
いつの時代にも[いつのじだいにも, itsunojidainimo] (adv) (See いつの時代も) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
いつの時代も[いつのじだいも, itsunojidaimo] (adv) (See いつの時代にも) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上半晌[shàng bàn shǎng, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, ] forenoon; morning; a.m. [Add to Longdo]
伏笔[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] foreshadowing (literary device); foretaste of material to come (in essay or story) [Add to Longdo]
先行者[xiān xíng zhě, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, ] forerunner [Add to Longdo]
先见[xiān jiàn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] foresight; prescience [Add to Longdo]
先见之明[xiān jiàn zhī míng, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄓ ㄇㄧㄥˊ, / ] foresight [Add to Longdo]
前景[qián jǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˇ, ] foreground; vista; (future) prospects; perspective [Add to Longdo]
前桅[qián wéi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˊ, ] foremast [Add to Longdo]
前生召唤[qián shēng zhào huàn, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥ ㄓㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] foreordination [Add to Longdo]
前肢[qián zhī, ㄑㄧㄢˊ ㄓ, ] forelimb; foreleg [Add to Longdo]
前腿[qián tuǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨㄟˇ, ] forelegs [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フォアグランドジョブ[ふぉあぐらんどじょぶ, foagurandojobu] foreground job [Add to Longdo]
フォアシステムズ[ふぉあしすてむず, foashisutemuzu] Fore Systems [Add to Longdo]
印字前行送り[いんじまえおくり, injimaeokuri] before space [Add to Longdo]
計画評価[けいかくひょうか, keikakuhyouka] forecasting [Add to Longdo]
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast [Add to Longdo]
前景[ぜんけい, zenkei] foreground, front view [Add to Longdo]
前景画像[ぜんけいがぞう, zenkeigazou] foreground image, dynamic image [Add to Longdo]
動画像[どうがぞう, dougazou] foreground image, dynamic image [Add to Longdo]
表プロセス[おもてプロセス, omote purosesu] foreground process [Add to Longdo]
表プロセスグループ[おもてプロセスグループ, omote purosesuguru-pu] foreground process group [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fore \Fore\ (f[=o]r), a. [See {Fore}, adv.]
   Advanced, as compared with something else; toward the front;
   being or coming first, in time, place, order, or importance;
   preceding; anterior; antecedent; earlier; forward; -- opposed
   to {back} or {behind}; as, the fore part of a garment; the
   fore part of the day; the fore and of a wagon.
   [1913 Webster]
 
      The free will of the subject is preserved, while it is
      directed by the fore purpose of the state. --Southey.
   [1913 Webster]
 
   Note: Fore is much used adjectively or in composition.
      [1913 Webster]
 
   {Fore bay}, a reservoir or canal between a mill race and a
    water wheel; the discharging end of a pond or mill race.
    
 
   {Fore body} (Shipbuilding), the part of a ship forward of the
    largest cross-section, distinguished from {middle body}
    and {after body}.
 
   {Fore boot}, a receptacle in the front of a vehicle, for
    stowing baggage, etc.
 
   {Fore bow}, the pommel of a saddle. --Knight.
 
   {Fore cabin}, a cabin in the fore part of a ship, usually
    with inferior accommodations.
 
   {Fore carriage}.
   (a) The forward part of the running gear of a four-wheeled
     vehicle.
   (b) A small carriage at the front end of a plow beam.
 
   {Fore course} (Naut.), the lowermost sail on the foremost of
    a square-rigged vessel; the foresail. See Illust. under
    {Sail}.
 
   {Fore door}. Same as {Front door}.
 
   {Fore edge}, the front edge of a book or folded sheet, etc.
    
 
   {Fore elder}, an ancestor. [Prov. Eng.]
 
   {Fore end}.
   (a) The end which precedes; the earlier, or the nearer, part;
     the beginning.
     [1913 Webster]
 
        I have . . . paid
        More pious debts to heaven, than in all
        The fore end of my time.       --Shak.
   (b) In firearms, the wooden stock under the barrel, forward
     of the trigger guard, or breech frame.
 
   {Fore girth}, a girth for the fore part (of a horse, etc.); a
    martingale.
 
   {Fore hammer}, a sledge hammer, working alternately, or in
    time, with the hand hammer.
 
   {Fore leg}, one of the front legs of a quadruped, or
    multiped, or of a chair, settee, etc.
 
   {Fore peak} (Naut.), the angle within a ship's bows; the
    portion of the hold which is farthest forward.
 
   {Fore piece}, a front piece, as the flap in the fore part of
    a sidesaddle, to guard the rider's dress.
 
   {Fore plane}, a carpenter's plane, in size and use between a
    jack plane and a smoothing plane. --Knight.
 
   {Fore reading}, previous perusal. [Obs.] --Hales.
 
   {Fore rent}, in Scotland, rent payable before a crop is
    gathered.
 
   {Fore sheets} (Naut.), the forward portion of a rowboat; the
    space beyond the front thwart. See {Stern sheets}.
 
   {Fore shore}.
   (a) A bank in advance of a sea wall, to break the force of
     the surf.
   (b) The seaward projecting, slightly inclined portion of a
     breakwater. --Knight.
   (c) The part of the shore between high and low water marks.
     
 
   {Fore sight}, that one of the two sights of a gun which is
    near the muzzle.
 
   {Fore tackle} (Naut.), the tackle on the foremast of a ship.
    
 
   {Fore topmast}. (Naut.) See {Fore-topmast}, in the
    Vocabulary.
 
   {Fore wind}, a favorable wind. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Sailed on smooth seas, by fore winds borne.
                          --Sandys.
 
   {Fore world}, the antediluvian world. [R.] --Southey.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fore \Fore\ (f[=o]r), n. [AS. f[=o]r, fr. faran to go. See
   {Fare}, v. i.]
   Journey; way; method of proceeding. [Obs.] "Follow him and
   his fore." --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fore \Fore\, adv. [AS. fore, adv. & prep., another form of for.
   See {For}, and cf. {Former}, {Foremost}.]
   1. In the part that precedes or goes first; -- opposed to
    aft, after, back, behind, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Formerly; previously; afore. [Obs. or Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       The eyes, fore duteous, now converted are. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) In or towards the bows of a ship.
    [1913 Webster]
 
   {Fore and aft} (Naut.), from stem to stern; lengthwise of the
    vessel; -- in distinction from athwart. --R. H. Dana, Jr.
 
   {Fore-and-aft rigged} (Naut.), not rigged with square sails
    attached to yards, but with sails bent to gaffs or set on
    stays in the midship line of the vessel. See {Schooner},
    {Sloop}, {Cutter}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fore \Fore\, prep.
   Before; -- sometimes written 'fore as if a contraction of
   afore or before. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fore \Fore\, n.
   The front; hence, that which is in front; the future.
   [1913 Webster]
 
   {At the fore} (Naut.), at the fore royal masthead; -- said of
    a flag, so raised as a signal for sailing, etc.
 
   {To the fore}.
   (a) In advance; to the front; to a prominent position; in
     plain sight; in readiness for use.
   (b) In existence; alive; not worn out, lost, or spent, as
     money, etc. [Irish] "While I am to the fore." --W.
     Collins. "How many captains in the regiment had two
     thousand pounds to the fore?" --Thackeray.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fore
   adv 1: near or toward the bow of a ship or cockpit of a plane;
       "the captain went fore (or forward) to check the
       instruments" [syn: {fore}, {forward}] [ant: {abaft},
       {aft}, {astern}]
   adj 1: situated at or toward the bow of a vessel [ant: {aft(a)}]
   n 1: front part of a vessel or aircraft; "he pointed the bow of
      the boat toward the finish line" [syn: {bow}, {fore},
      {prow}, {stem}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top