Search result for

for a long time

(46 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -for a long time-, *for a long time*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've been doing business with the One-Niners for a long time.ฉันทำธุรกิจกับ การขายนายเนอร์เป็นเวลานานแล้ว Pilot (2008)
No, no, not for a long time.ไม่,ไม่ คิดว่าไม่ได้เห็นมานานแล้ว Downfall of a Droid (2008)
Afterwards, I didn't hear from her for a long time.หลังจากนั้น My Sassy Girl (2008)
Not for a long time.ไม่ได้ไปนานแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Yeah, and it looks like nobody's lived here for a long time anyway.ใช่ แล้วยังไงมันก็ดูเหมือนไม่มีใครอยู่มาตั้งนานแล้ว The Happening (2008)
Nobody's driven on this driveway for a long time, either.ไม่มีใครขับผ่านถนนเส้นนี้มาตั้งนานด้วย The Happening (2008)
He's been waiting on this for a long time.เรารู้ดีว่าเขาทำงานมาอย่างหนัก และเขาก็เก่งมากด้วย Bedtime Stories (2008)
We're all gonna remember the next 16 minutes for a long time after we leave East High.พวกเราต้องจดจำ ในอีก16นาทีนี้ ไปอีกนาน หลังจากเราจบจากอีสต์ไฮ High School Musical 3: Senior Year (2008)
You've been out of contact for a long time.คุณไม่ได้ติดต่อมานาน The Day the Earth Stood Still (2008)
I should warn you, for a long time Hanna held herself together.ฉันขอเตือนคุณก่อน ฮันนาเป็นคนดูแลตัวเองมานานแล้ว The Reader (2008)
I haven't seen her for a long time, but she has become very beautiful.ข้าไม่แปลกใจเลยว่าทำไม ฮิเดโยชิ ถึงต้องการตัวนาง Goemon (2009)
Have you... met someone, whom you... missed for a long time?ขอรับ ทำไมท่านริคิว.. ถึงมาอยู่ข้างฮิเดโยชิล่ะ Goemon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for a long timeAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
for a long timeAlthough her parents had said no for a long time, they finally let her go to Europe alone.
for a long timeAs usual, he was late and made us wait for a long time.
for a long timeBecause I studied for a long time yesterday.
for a long timeBetty cannot keep any secret to herself for a long time.
for a long timeBill and I have been sincere friends for a long time.
for a long timeBut the boy stayed away for a long time.
for a long timeBut the boy stayed away for a long time...and the tree was sad.
for a long timeCan I ride this horse for a long time?
for a long timeDid you talk for a long time?
for a long timeEngland is a country that I've wanted to visit for a long time.
for a long timeFor a long time I wanted to meet him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรหึง[ADJ] for a long time, See also: sustainable, lasting, enduring, long-lasting, long, boisterous, Syn. นาน, เนิ่น, ช้า, นานนม, Ant. รวดเร็ว
นาน[ADV] long, See also: for a long time, extensively, Syn. ยาวนาน, ช้านาน, Example: ครอบครัวของเขาอยู่บนที่ดินผืนนี้มานานหลายชั่วอายุคน
นานนม[ADV] for a long time, See also: age-old, for ages, everlastingly, Syn. นมนาน, นานมาก, Ant. เร็ว, ไว, Example: แหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของอียิปต์ล่มสลายไปนานนมแล้ว, Thai definition: เวลานานมาก
นานสองนาน[ADV] for a long time, See also: agelong, lastingly, Syn. นานมาก, นมนาน, นาน, Example: แม่ยืนเรียกไก่อยู่เป็นนานสองนาน ก็ไม่มีไก่วิ่งมาสักตัว
นานๆ[ADV] for a long time, Syn. นานมาก, Ant. ไว, เร็ว, Example: เรายังไม่สามารถสร้างเครื่องบินไอพ่นแบบนี้ให้บินได้นานๆ, Thai definition: เป็นเวลานาน
ยาวนาน[ADV] long, See also: for a long time, extensively, Syn. นาน, ช้านาน, Example: ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยมีมายาวนานหลายร้อยปี, Thai definition: เป็นเวลาเนิ่นนาน
ช้านาน[ADV] for a long time, See also: long, Syn. นาน, เป็นเวลายาวนาน, Example: ขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่ามีอยู่ในเมืองไทยของเรามาช้านาน, Thai definition: ล่วงเลยมานานแล้ว
จนแล้วจนรอด[ADV] for a long time, See also: frequently, Example: เขาตั้งใจจะร่อนจดหมายสมัครงานไปยังบริษัทเป้าหมาย จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ทำเสียที, Thai definition: เป็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆ ไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นาน[adv.] (Nān) EN: long ; for a long time ; extensively   FR: longtemps ; un long moment
ถาวร[adv.] (thāwøn) EN: permanently ; for a long time   FR: en permanence ; durablement
ยาวนาน[adv.] (yāonān) EN: long ; for a long time ; extensively   

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
引き続き(P);引続き(P)[ひきつづき, hikitsuduki] (adv,n) continuing for a long time; in succession; without a break; (P) [Add to Longdo]
引き続く;引続く[ひきつづく, hikitsuduku] (v5k,vi) to continue (for a long time); to occur in succession [Add to Longdo]
何時何時までも;何時何時迄も[いついつまでも, itsuitsumademo] (exp) indefinitely; for a long time [Add to Longdo]
久しく[ひさしく, hisashiku] (n) for a long time [Add to Longdo]
久闊;久濶[きゅうかつ, kyuukatsu] (n) not having met or contacted someone for a long time; neglect of friends [Add to Longdo]
使い込む[つかいこむ, tsukaikomu] (v5m,vt) (1) to embezzle; to misappropriate; to peculate; (2) to accustom oneself to using; to use for a long time [Add to Longdo]
夙に[つとに, tsutoni] (adv) bright and early; early in life; long ago; for a long time [Add to Longdo]
熟年離婚[じゅくねんりこん, jukunenrikon] (n) (col) divorce of a couple who have been married for a long time (often brought on by retirement of the husband) [Add to Longdo]
寝込む[ねこむ, nekomu] (v5m,vi) to stay in bed; to sleep; to be laid up for a long time [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
许久[xǔ jiǔ, ㄒㄩˇ ㄐㄧㄡˇ, / ] for a long time; for ages [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top