Search result for

football

(79 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -football-, *football*
English-Thai: Longdo Dictionary
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
football[N] ลูกฟุตบอล, See also: ลูกบอล, Syn. ball
football[N] กีฬาฟุตบอล, Syn. soccer
footballer[N] นักฟุตบอล, Syn. soccer player

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
football(ฟุท'บอล) n. กีฬาฟุตบอล,กีฬารักบี้,สิ่งหรือบุคคลที่ได้รับการกระทำ อย่างหยาบ ๆ ลูกฟุตบอล
association footballเกมฟุตบอล

English-Thai: Nontri Dictionary
football(n) ลูกฟุตบอล,กีฬาฟุตบอล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Footballอเมริกันฟุตบอล [TU Subject Heading]
Football fansแฟนอเมริกันฟุตบอล [TU Subject Heading]
Football Sweatersเสื้อทีมของผู้เล่นฟุตบอล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, there's a football game at 1:00ฉันหมายความว่า มีฟุตบอล เวลา 1.00 New Haven Can Wait (2008)
Barn, tiger, car, hammer, tree, building, cup, phone, toaster, house, doll, football, book, umbrella, bench, paper clip.โรงนา เสือ รถ ฆ้อน ต้นไม้ ตึก ถ้วย โทรศัพท์ เครื่องปิ้งขนมปัง บ้าน ตุ๊กตา ฟุตบอล หนังสือ ร่ม กิ่งไม้ คลิปหนีบกระดาษ Odyssey (2008)
-playing football.ไปเล่นฟุตบอล 24: Redemption (2008)
I had to come home and teach these kids how to play football the right way.ผมต้องกลับบ้านมาสอนลูกๆ เล่นฟุตบอลอย่างถูกต้อง Marley & Me (2008)
Yeah. The football took it out of him.ใช่ สงสัย มันจะเล่นฟุตบอลจนเหนื่อย Marley & Me (2008)
That's a whole football team.เท่ากับทีมฟุตบอลทั้งทีม Pilot (2008)
For your football.- ลูกบอลไงจ้ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Mum, I can't find my football.แม่ครับ ผมหาลูกบอลผมไม่เจออะครับ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Now they're talking about football. The game between Lazio and Marseille.ตอนนี้พวกเค้าคุยเกี่ยวกับฟุตบอลระหว่างลาซิโอกับมาแซลลี Taken (2008)
Is it still football?ยังเกี่ยวกับฟุตบอลอยู่ไม๊? Taken (2008)
Football game, ATM machine, airport...ตอนดูฟุตบอล ตู้เอทีเอ็ม สนามบิน.. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I mean, all the football players have one.ฉันหมายถึง นักฟุตบอลทุกคนจะมีเชียร์คนละอย่าง Dead Like Me: Life After Death (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
footballA football team consists of eleven players.
footballAs the Japanese like baseball, so the Americans like football.
footballBoys always want to play football after school.
footballDid you get hurt in the football game?
footballFootball is an old game.
footballFootball is my favorite game.
footballFootball originally meant "a game played with a ball on foot" - unlike a game played on horseback, such as polo.
footballFootball was played in China in the second century.
footballGary found an outlet for his energy in playing football.
footballHe doesn't like tennis much, but he really gets carried away with football.
footballHe grew up to be a college football player.
footballHe is absorbed in playing tennis, but his brother goes in more for football and baseball.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเตะ[N] footballer, See also: football player, Syn. นักฟุตบอล, Example: นักเตะถูกไล่ออกจากสนามเพราะทำผิดกติกา, Count unit: คน, Notes: (ปาก)
ฟุตบอล[N] football, See also: soccer, Syn. บอล, Example: ตามโรงเรียนต่างๆ ได้จัดให้มีการสอนฟุตบอล ทำให้ผู้หญิงหันมาเล่นฟุตบอลกันมากขึ้น, Thai definition: กีฬาการแข่งขันชนิดหนึ่งมีผู้เล่น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 11 คน แย่งกันเตะลูกเพื่อให้เข้าประตูของอีกฝ่ายหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
สนามฟุตบอล[N] football field, See also: soccer field, Example: งานแต่งงานของเขาจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลของโรงเรียน, Count unit: แห่ง, Thai definition: ลานกว้างสำหรับแข่งขันฟุตบอล, ลานกว้างสำหรับเล่นฟุตบอล
นักฟุตบอล[N] footballer, See also: football player, soccer player, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลหรือเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเมริกันฟุตบอน[n. exp.] (Amērikan futbøn) EN: American football ; football (Am.)   FR: football américain [m]
ฟูแล่ม[TM] (Fūlaem) EN: Fulham ; Fulham F.C. ; Fulham Football Club   FR: Fulham
ฟุตบอล[n.] (futbøn) EN: football ; soccer   FR: football [m]
ฟุตบอลโลก[n. exp.] (futbøn lōk) EN: FIFA World Cup ; Soccer World Cup   FR: Coupe du monde (de football) [f]
ฟุตบอลโลกหญิง[n. exp.] (futbøn lōk ying) FR: Coupe du monde de football féminin [f]
การแข่งฟุตบอล[n. exp.] (kān khaeng futbøn) FR: match de football [m] ; rencontre de football [f]
คอฟุตบอล[n. exp.] (khø futbøn) EN: person who loves to watch football   FR: amateur de football [m] ; mordu de football [m]
กีฬาฟุตบอล[n. exp.] (kīlā futbøn) EN: football ; soccer   FR: football [m]
เล่นฟุตบอล[v. exp.] (len futbøn) EN: play soccer   FR: jouer au football
ลูก[classif. (n.)] (lūk) EN: [classifier : children ; animal offspring ; small round fruit (grapes ...) ; balls ; keys ; hills ; typhoons]   FR: [classificateur : enfants ; jeunes animaux ; petits fruits ronds (raisins ...) ; balles ; buts (football), clés/clefs]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOOTBALL    F UH1 T B AO2 L
FOOTBALLS    F UH1 T B AO2 L Z
FOOTBALL'S    F UH1 T B AO2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
football    (n) (f u1 t b oo l)
footballs    (n) (f u1 t b oo l z)
footballer    (n) (f u1 t b oo l @ r)
footballers    (n) (f u1 t b oo l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fußball {m} | Fußbälle {pl}football | footballs [Add to Longdo]
Football {m} [sport]American football [Add to Longdo]
Fußballplatz {m} | Fußballplätze {pl}football ground | football grounds [Add to Longdo]
Fußballplatz {m}football pitch [Add to Longdo]
Fußballspiel {n} | Fußballspiele {pl}football match | football matches [Add to Longdo]
Fußballspieler {m}; Fußballspielerin {f} | Fußballspieler {pl}football player | football players [Add to Longdo]
Fußballstutzen {m}; Stutzen {m}football sock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アソシエーションフットボール[, asoshie-shonfuttobo-ru] (n) association football; soccer [Add to Longdo]
アメフト[, amefuto] (n) (abbr) (See アメリカンフットボール) American football; (P) [Add to Longdo]
アメリカプロフットボールリーグ[, amerikapurofuttobo-ruri-gu] (n) National Football League; NFL [Add to Longdo]
アメリカンフットボール[, amerikanfuttobo-ru] (n) American football [Add to Longdo]
ア式蹴球[アしきしゅうきゅう, a shikishuukyuu] (n) (See アソシエーションフットボール) association football; soccer [Add to Longdo]
オーストラリア式フットボール[オーストラリアしきフットボール, o-sutoraria shiki futtobo-ru] (n) Aussie-Rules Football; Australian-Rules Football [Add to Longdo]
キッカー[, kikka-] (n) kicker (soccer, football, rugby, etc.) [Add to Longdo]
サッカーボール[, sakka-bo-ru] (n) soccer ball; football (as used in soccer) [Add to Longdo]
サッカー籤[サッカーくじ, sakka-kuji] (n) (uk) football pool; soccer lottery [Add to Longdo]
スクリメージ[, sukurime-ji] (n) scrimmage (football) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
足球[zú qiú, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ, ] football; soccer, #1,633 [Add to Longdo]
足球场[zú qiú chǎng, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] football field; soccer field, #18,559 [Add to Longdo]
橄榄球[gǎn lǎn qiú, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] football played with oval-shaped ball (rugby, American football, Australian rules etc), #28,968 [Add to Longdo]
足球迷[zú qiú mí, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄇㄧˊ, ] football fan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 football \foot"ball`\, n.
   An inflated ball to be kicked in sport, usually made in India
   rubber, or a bladder incased in Leather. --Waller.
   [1913 Webster]
 
   Note: The American football is an oblate spheroid, with
      pointed ends. In other countries, the football is the
      same as a soccer ball. The games played with the two
      different balls are different. In the United States,
      the game played with a soccer ball is called soccer.
      [PJC]
 
   2. The game played with a football[1], by two opposing teams
    of players moving the ball between goals at opposite ends
    of a rectangular playing field. Outside the United States
    football refers to soccer, and in England, also to rugby,
    but in the United States the shape of the ball and the
    rules of the game are different. --Arbuthnot.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. Soccer or rugby. [Brit.]
    [PJC]
 
   4. [fig.] Something which is treated in a rough manner,
    usually as part of a dispute; as, a political football.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 football
   n 1: any of various games played with a ball (round or oval) in
      which two teams try to kick or carry or propel the ball
      into each other's goal [syn: {football}, {football game}]
   2: the inflated oblong ball used in playing American football

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 football [futbol]
   football; soccer
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top