หรือคุณหมายถึง foolishneß?
Search result for

foolishness

(31 entries)
(1.3162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foolishness-, *foolishness*, foolishnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foolishness[N] ความเขลา, See also: ความโง่, ความเซ่อ, ความทึ่ม, Syn. stupidty, folly, Ant. cleverness

English-Thai: Nontri Dictionary
foolishness(n) ความโง่,ความเขลา,ความเบาปัญญา,คนโง่,คนเซ่อ,ความไร้สาระ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll teach you all our foolishness.ฉันจะสอนความโง่ของเราให้ Gandhi (1982)
I'll smack you upside the head for talking that foolishness!พูดยังงี้มันน่าตบกบาลแก้โง่ Casualties of War (1989)
I don't have time for foolishness, Lex.I don't have time for foolishness, lex. Crusade (2004)
Foolishness!บ้าที่สุด! Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
When I try to, I see those who have passed away due to my foolishness.พอนึกถึงเมื่อไร ใบหน้าของพวกเค้าก็ผุดขึ้นมาทุกที ผู้คนที่ตายเพราะความโง่เขลาของชั้น Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
The reason for the Da-Mul Army's defeat... was my foolishness.เหตุผลที่ทำให้กองทัพทามูลพ่ายแพ้... ก็คือความโง่ของข้า Episode #1.8 (2006)
You know, there's a very fine line between faith and foolishness. I don't want you to...มีเส้นบางๆกั้นระหว่าง ศรัทธากับความโง่เขลา Faith Like Potatoes (2006)
Foolishness.ฐานที่โง่เง่า Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Now, what is this foolishness?เอ้า มันเรื่องอะไรกันหือ เด็กโง่ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I can't have your foolishness spread in this place.ฉันไม่ยอมให้อะไรงี่เง่า เกิดขึ้นในนี้แน่ Vamonos (2007)
No, it's not kindness but foolishness.ไม่ มันไม่ใช่ความเป็นมิตรเลยแต่มันทึ่มมากกว่า Beethoven Virus (2008)
This is not kindness, not even foolishness but inferiority.นี่ไม่ใช่การเสียสละ ไม่แม้แต่ความโง่ แต่มันเป็นปมด้อยต่างหาก Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foolishnessHe was amazed at his foolishness.
foolishnessIf it had not been for your foolishness, we would never have been in that trouble.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเขลา[N] stupidity, See also: foolishness, silliness, Syn. ความโง่เง่า, ความโง่, ความโง่เขลา, Ant. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด, Example: ความเขลานั้นเกิดขึ้นเพราะปราศจากการคิดพิจารณา

CMU English Pronouncing Dictionary
FOOLISHNESS    F UW1 L IH2 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foolishness    (n) (f uu1 l i sh n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity [Add to Longdo]
[ぐ, gu] (n,adj-na) (1) foolishness; silliness; stupidity; folly; (2) (arch) (hum) I; me; (P) [Add to Longdo]
愚劣[ぐれつ, guretsu] (adj-na,n) foolishness; stupidity; silliness [Add to Longdo]
大バカ;大馬鹿[おおバカ(大バカ);おおばか(大馬鹿), oo baka ( dai baka ); oobaka ( oobaka )] (n,adj-na,adj-no) extreme foolishness; utter fool [Add to Longdo]
痴;癡(oK)[ち, chi] (n) (1) foolishness; fool; (2) {Buddh} moha (ignorance, folly) [Add to Longdo]
痴態[ちたい, chitai] (n) foolishness; silliness [Add to Longdo]
不肖[ふしょう, fushou] (n,adj-no,adj-na) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) I; me; (P) [Add to Longdo]
不肖私[ふしょうわたくし, fushouwatakushi] (exp) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) me [Add to Longdo]
不知;不智[ふち, fuchi] (n) (1) (不知 only) something unknown; (2) ignorance; foolishness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傻气[shǎ qì, ㄕㄚˇ ㄑㄧˋ, / ] foolishness; nonsense; foolish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foolishness \Fool"ish*ness\, n.
   1. The quality of being foolish.
    [1913 Webster]
 
   2. A foolish practice; an absurdity.
    [1913 Webster]
 
       The preaching of the cross is to them that perish
       foolishness.             --1 Cor. i.
                          18.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foolishness
   n 1: the trait of acting stupidly or rashly [syn: {folly},
      {foolishness}, {unwiseness}] [ant: {wisdom}, {wiseness}]
   2: the quality of being rash and foolish; "trying to drive
     through a blizzard is the height of folly"; "adjusting to an
     insane society is total foolishness" [syn: {folly},
     {foolishness}, {craziness}, {madness}]
   3: a stupid mistake [syn: {stupidity}, {betise}, {folly},
     {foolishness}, {imbecility}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top