หรือคุณหมายถึง foolishneß?
Search result for

foolishness

(31 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foolishness-, *foolishness*, foolishnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foolishness[N] ความเขลา, See also: ความโง่, ความเซ่อ, ความทึ่ม, Syn. stupidty, folly, Ant. cleverness

English-Thai: Nontri Dictionary
foolishness(n) ความโง่,ความเขลา,ความเบาปัญญา,คนโง่,คนเซ่อ,ความไร้สาระ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, it's not kindness but foolishness.ไม่ มันไม่ใช่ความเป็นมิตรเลยแต่มันทึ่มมากกว่า Beethoven Virus (2008)
This is not kindness, not even foolishness but inferiority.นี่ไม่ใช่การเสียสละ ไม่แม้แต่ความโง่ แต่มันเป็นปมด้อยต่างหาก Beethoven Virus (2008)
Harry, stop the foolishness.แฮร์รี่ เลิกงี่เง่าซะที - เลิกงี่เง่าเหรอ Burn After Reading (2008)
Stop the foolishness?- ใช่ ทำตัวดีๆ Burn After Reading (2008)
- Don't talk foolishness. - Where then?เนี่ย 04 Gomorrah (2008)
Now can you stop this foolishness and make me something to eat that isn't leftovers?คุณจะได้เลิกคิดเรื่องไร้สาระพวกนี้ แล้วทำอาหารสดใหม่มากินแทนพวกอาหารค้างมื้อ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Even Natsuki's foolishness.กระทั่งความงอแงของนัตสึกิ Summer Wars (2009)
I am protecting you from your own foolishness!ข้าจะปกป้องเจ้า\ จากคนเหล่าพวกนี้! The Sins of the Father (2009)
What I perceived as courage in you reveals itself foolishness.ที่ข้ารู้คือความกล้าหาญของเจ้าแสดงออกมาซึ่งความโง่เขลา Legends (2010)
What is this foolishness?ความโง่เง่านี่คืออะไร? Great and Unfortunate Things (2010)
Sometimes wine and foolishness are needed.ไวน์บางครั้ง และความโง่เขลาที่มีความจำเป็น Sacramentum (2012)
He begged you to let him go - it was a kindness to allow him. - It was foolishness.เขาขอติดตามท่านไปด้วย และท่านได้แสดงความเมตตา The Disir (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foolishnessHe was amazed at his foolishness.
foolishnessIf it had not been for your foolishness, we would never have been in that trouble.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเขลา[N] stupidity, See also: foolishness, silliness, Syn. ความโง่เง่า, ความโง่, ความโง่เขลา, Ant. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด, Example: ความเขลานั้นเกิดขึ้นเพราะปราศจากการคิดพิจารณา

CMU English Pronouncing Dictionary
FOOLISHNESS    F UW1 L IH2 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foolishness    (n) (f uu1 l i sh n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity [Add to Longdo]
[ぐ, gu] (n,adj-na) (1) foolishness; silliness; stupidity; folly; (2) (arch) (hum) I; me; (P) [Add to Longdo]
愚劣[ぐれつ, guretsu] (adj-na,n) foolishness; stupidity; silliness [Add to Longdo]
大バカ;大馬鹿[おおバカ(大バカ);おおばか(大馬鹿), oo baka ( dai baka ); oobaka ( oobaka )] (n,adj-na,adj-no) extreme foolishness; utter fool [Add to Longdo]
痴;癡(oK)[ち, chi] (n) (1) foolishness; fool; (2) {Buddh} moha (ignorance, folly) [Add to Longdo]
痴態[ちたい, chitai] (n) foolishness; silliness [Add to Longdo]
不肖[ふしょう, fushou] (n,adj-no,adj-na) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) I; me; (P) [Add to Longdo]
不肖私[ふしょうわたくし, fushouwatakushi] (exp) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) me [Add to Longdo]
不知;不智[ふち, fuchi] (n) (1) (不知 only) something unknown; (2) ignorance; foolishness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傻气[shǎ qì, ㄕㄚˇ ㄑㄧˋ, / ] foolishness; nonsense; foolish, #48,735 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foolishness \Fool"ish*ness\, n.
   1. The quality of being foolish.
    [1913 Webster]
 
   2. A foolish practice; an absurdity.
    [1913 Webster]
 
       The preaching of the cross is to them that perish
       foolishness.             --1 Cor. i.
                          18.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foolishness
   n 1: the trait of acting stupidly or rashly [syn: {folly},
      {foolishness}, {unwiseness}] [ant: {wisdom}, {wiseness}]
   2: the quality of being rash and foolish; "trying to drive
     through a blizzard is the height of folly"; "adjusting to an
     insane society is total foolishness" [syn: {folly},
     {foolishness}, {craziness}, {madness}]
   3: a stupid mistake [syn: {stupidity}, {betise}, {folly},
     {foolishness}, {imbecility}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top