Search result for

foolish

(76 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foolish-, *foolish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foolish[ADJ] โง่, See also: เขลา, เบาปัญญา, ไม่มีสมอง, ไร้สติ, Syn. unwise, senseless, silly, Ant. clever, wise
foolish[ADJ] ดูน่าหัวเราะ, See also: ดูน่าขัน, ดูตลก, ดูเซ่อซ่า, Syn. ridiculous
foolishness[N] ความเขลา, See also: ความโง่, ความเซ่อ, ความทึ่ม, Syn. stupidty, folly, Ant. cleverness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foolish(ฟูล'ลิช) adj. โง่,ทึ่ม,เชื่อ,น่าหัวเราะ,ไร้สาระ,เหลวไหล, Syn. silly

English-Thai: Nontri Dictionary
foolish(adj) โง่,เขลา,เบาปัญญา,เซ่อ,ไม่ฉลาด,ทึ่ม,ไร้สาระ
foolishness(n) ความโง่,ความเขลา,ความเบาปัญญา,คนโง่,คนเซ่อ,ความไร้สาระ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was foolish of you to take on Grievous by yourself.เจ้านี่ไม่คิดซะมั้งเลย ที่จะจัดการกรีเวียสด้วยตัวเองน่ะ Duel of the Droids (2008)
You're either the bravest or the most foolish Jedi I have ever met.ถ้าท่านไม่ใช่เจไดที่กล้าหาญที่สุด ท่านก็เป็นเจไดที่เซ่อซ่าที่สุดที่ข้าเคยพบมา Bombad Jedi (2008)
You were foolish to come here.ท่านโง่มากที่มาที่นี่ To Kill the King (2008)
No, it's not kindness but foolishness.ไม่ มันไม่ใช่ความเป็นมิตรเลยแต่มันทึ่มมากกว่า Beethoven Virus (2008)
This is not kindness, not even foolishness but inferiority.นี่ไม่ใช่การเสียสละ ไม่แม้แต่ความโง่ แต่มันเป็นปมด้อยต่างหาก Beethoven Virus (2008)
Don't you think they're foolish?เจ้าไม่คิดว่าพวกเขาโง่หรอกรึ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Please don't be foolish.โปรดอย่าโง่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
That's why don't be foolish. Why am I foolish?นายก็อย่างี่เง่าสิ ฉันงี่เง่าตรงไหน? My Sassy Girl (2008)
Stop it. This is no time to act foolishly.พอเถอะ ไม่ใช่เวลามาเล่นอะไรงี่เง่านะ Inkheart (2008)
- Do my words sound foolish to you?- คำพูดของฉัน มันฟังโง่มากนักหรือ? Episode #1.8 (2008)
Your father died for being so foolish.พ่อของแก ตายเพราะความโง่ Episode #1.8 (2008)
I have never thought of Father as being foolish.ผม.. ไม่เคยคิดว่า พ่อเป็นคนโง่ Episode #1.8 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foolishA foolish idea came into my mind.
foolishA foolish impulse made me say what I should have left unsaid.
foolishA foolish misunderstanding severed their long friendship.
foolishBetween ourselves he is a little foolish.
foolishDay after alone on a hill the man with the foolish grin is keeping perfectly still.
foolishDo not say such foolish things.
foolishDon't be so foolish as to go with him.
foolishDon't bother me with such foolish questions.
foolishDon't risk your neck over something foolish.
foolishHe acted foolishly.
foolishHe blushed at his foolish mistake.
foolishHe can't help his daughter being so foolish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบื๊อก[ADJ] foolish, See also: stupid, idiotic, silly, dim-witted, Syn. เซ่อ, ทึ่ม, Example: เขาถูกเพื่อนด่าว่าไอ้เบื๊อกเป็นประจำ, Notes: (ปาก)
ปัญญานิ่ม[ADJ] stupid, See also: foolish, dull, silly, dim-witted, Syn. โง่, เซ่อ, Ant. ฉลาด, Example: เด็กคนนี้เป็นคนสมองทึบปัญญานิ่ม สั่งให้ทำอะไรมักจะไม่ได้ความ, Notes: (ปาก)
โฉดเขลา[ADJ] foolish, See also: stupid, uneducated, ignorant, silly, idiotic, dull, unwise, imprudent, Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา, Example: พวกนี้เป็นคนโฉดเขลา มักถูกคนอื่นหลอกลวงเอาง่ายๆ, Thai definition: ที่ขาดไหวพริบ, ที่รู้ไม่เท่าทัน
เป๋อเหลอ[ADJ] stupid, See also: foolish, vacant, blank, Syn. เซ่อ, ไม่รู้เรื่องรู้ราว, Ant. ฉลาด, Example: คนท่าทางเป๋อเหลอคนนั้นแท้จริงเป็นจารบุรุษ
เป๋อเหลอ[ADJ] stupid, See also: foolish, idiotic, Syn. เซ่อ, โง่, เซ่อเซอะ, Ant. ฉลาด, Example: ชายท่าทางเป๋อเหลอคนนั้นแท้จริงเป็นจารบุรุษ, Thai definition: ไม่รู้เรื่องรู้ราว, ไม่คมคาย
เด๋อ[ADJ] clumsy, See also: foolish, silly, awkward, stupid, dull, dump, Syn. เด๋อด๋า, เปิ่น, เร่อร่า, Example: เขาท่าทางเด๋อเมื่อต้องปรากฏตัวต่อหน้าชุมชน
เฉาโฉด[ADJ] stupid, See also: foolish, dull, idiotic, Syn. โฉดเฉา, งี่เง่า, โง่เง่า, Example: คนเฉาโฉดทำให้การงานล่าช้า
โฉด[ADJ] foolish, See also: stupid, clumsy, unwise, silly, Syn. โง่, โง่เขลาเบาปัญญา, งี่เง่า, Example: การกระทำของคนที่หลงงมงายกลุ่มนี้เป็นการกระทำที่โฉดเขลา
กะเร่อกะร่า[ADV] clumsily, See also: foolishly, sillily, Syn. เร่อร่า, Example: ชายคนนั้นเดินกะเร่อกะร่าเข้ามาในห้องประชุม
กะเล่อกะล่า[ADJ] clumsy, See also: foolish, silly, Syn. กะเล่อกะล่า, เล่อล่า, Example: ดูซิผู้ชายคนนั้นท่าทางกะเล่อกะล่าจริงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly   FR: insensé ; déraisonnable
บ้องตื้น[adj.] (bǿngteūn) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)   FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
โฉด[adj.] (chōt) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic   FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent   
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent   
หัวทึบ[adj.] (hūatheup) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish   FR: stupide ; idiot
เขลา[adj.] (khlao) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull   FR: idiot ; stupide ; borné
ของขึ้น[n.] (khøngkheun) EN: insanity ; extremely foolish action   
งั่ง[adj.] (ngang) EN: foolish ; stupid ; ignorant ; dull   FR: idiot ; stupide
โง่[adj.] (ngō) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant   FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud

CMU English Pronouncing Dictionary
FOOLISH    F UW1 L IH2 SH
FOOLISHLY    F UW1 L IH2 SH L IY0
FOOLISHNESS    F UW1 L IH2 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foolish    (j) (f uu1 l i sh)
foolishly    (a) (f uu1 l i sh l ii)
foolishness    (n) (f uu1 l i sh n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Törin {f} | Törinnen {pl}foolish woman | foolish women [Add to Longdo]
töricht; närrisch; albern {adj} | törichter | am törichtstenfoolish | more foolish | most foolish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けたけた[, ketaketa] (adv) laughing foolishly; cackling [Add to Longdo]
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity [Add to Longdo]
ズッコケ;ずっこけ[, zukkoke ; zukkoke] (n,adj-f) (1) not the norm; (2) foolish; (3) stupid [Add to Longdo]
暗君[あんくん, ankun] (n) foolish ruler [Add to Longdo]
下らぬ[くだらぬ, kudaranu] (adj-f) (uk) (col) (vulg) (See 下らん) foolish; idiotic [Add to Longdo]
下らん[くだらん, kudaran] (adj-f) (uk) (col) (vulg) (See 下らぬ) foolish; idiotic [Add to Longdo]
間抜け面[まぬけづら, manukedura] (n) a foolish or stupid look [Add to Longdo]
頑愚[がんぐ, gangu] (adj-na,n) obstinate and foolish [Add to Longdo]
顔をつぶす;顔を潰す(P)[かおをつぶす, kaowotsubusu] (exp,v5s) to make somebody lose face; to cause loss of face; to embarrass someone; to make someone look foolish; (P) [Add to Longdo]
戯け;白痴[たわけ, tawake] (n) (1) (See 戯ける) tomfoolery; foolish act; nonsense; (2) (See 戯け者) fool; idiot [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǎ, ㄕㄚˇ, ] foolish, #1,649 [Add to Longdo]
[dāi, ㄉㄞ, ] foolish; stupid; no expression; stay, #2,492 [Add to Longdo]
傻气[shǎ qì, ㄕㄚˇ ㄑㄧˋ, / ] foolishness; nonsense; foolish, #48,735 [Add to Longdo]
傻话[shǎ huà, ㄕㄚˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] foolish talk; nonsense, #81,106 [Add to Longdo]
三八[sān bā, ㄙㄢ ㄅㄚ, ] foolish; International Women's day on 8th March [Add to Longdo]
[chōng, ㄔㄨㄥ, ] foolish, stupid, dull, silly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foolish \Fool"ish\, a.
   1. Marked with, or exhibiting, folly; void of understanding;
    weak in intellect; without judgment or discretion; silly;
    unwise.
    [1913 Webster]
 
       I am a very foolish fond old man.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Such as a fool would do; proceeding from weakness of mind
    or silliness; exhibiting a want of judgment or discretion;
    as, a foolish act.
    [1913 Webster]
 
   3. Absurd; ridiculous; despicable; contemptible.
    [1913 Webster]
 
       A foolish figure he must make.    --Prior.
 
   Syn: Absurd; shallow; shallow-brained; brainless; simple;
     irrational; unwise; imprudent; indiscreet; incautious;
     silly; ridiculous; vain; trifling; contemptible. See
     {Absurd}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foolish
   adj 1: devoid of good sense or judgment; "foolish remarks"; "a
       foolish decision" [ant: {wise}]
   2: having or revealing stupidity; "ridiculous anserine
     behavior"; "a dopey answer"; "a dopey kid"; "some fool idea
     about rewriting authors' books" [syn: {anserine}, {dopy},
     {dopey}, {foolish}, {goosey}, {goosy}, {gooselike}, {jerky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top