Search result for

food

(136 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -food-, *food*, foo
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
food truck (n ) รถขายอาหาร

English-Thai: Longdo Dictionary
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง
food poisoning(n) อาหารเป็นพิษ
fast food(n slang) อาหารจานด่วน
fave food(n) ของโปรด, อาหารที่ชอบทาน เช่น My new fave food is fruit smoothies. I really love fruit smoothies. I make one out of skim milk and vanilla powder slim fast and add about 1/2 cup of fruit. , S. favourite food,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
food[N] อาหาร, See also: โภชนาการ, สิ่งบริโภค, อาหารการกิน, ของกิน, Syn. nourishment, nutrition, cusine
foodstuff[N] ของกิน, See also: สิ่งบริโภค
food for thought[IDM] สิ่งที่ควรขบคิด, See also: สิ่งที่ควรนึกถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
food(ฟูด) n. อาหาร,โภชนาการ,สิ่งบริโภค,อาหารใจ., See also: foodless adj. foodlessness n., Syn. fare,nutriment,support
foodstuff(ฟูด'สทัฟ) n. โภชนาการ,สิ่งบริโภค,อาหาร, Syn. food
angel food cake. angel caขนมเค็กสีขาวที่ทำด้วยไข่ขาวและ cream of tartar
seafood(ซี'ฟูด) n. อาหารทะเล,ปลาหรือหอยทะเลที่ใช้กินเป็นอาหารมนุษย์

English-Thai: Nontri Dictionary
food(n) อาหาร,โภชนาหาร,ของบริโภค,ของกิน
FOOD food poisoning(n) อาการอาหารเป็นพิษ
foodstuff(n) เครื่องบริโภค,ของบริโภค,อาหาร,โภชนาหาร,ของกิน
seafood(n) อาหารทะเล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
food allergyภูมิแพ้อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food asthmaโรคหืดแพ้อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food chainโซ่อาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
food chemistryเคมีอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food impactionอาหารอัดติดซอกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
food infectionการติดเชื้อจากอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food ingredientส่วนประกอบอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food poisoning; sitotoxismภาวะอาหารเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food retentionอาหารติดซอกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foodอาหาร [TU Subject Heading]
Foodอาหาร [การแพทย์]
Food additivesวัตถุเจือปนในอาหาร [TU Subject Heading]
Food Additivesอาหาร,สารผสม,สารผสมอาหาร,สารเจือปนในอาหาร,อาหารเสริม,สารเสริมอาหาร,วัตถุเจือปนในอาหาร [การแพทย์]
food additivesสารปรุงแต่งอาหาร, สารที่ใส่ในอาหารเพื่อการถนอมอาหารหรือทำให้อาหารน่ารับประทาน สารเหล่านี้บางชนิดไม่มีประโยชน์และอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ สารปรุงแต่งที่นิยมใส่  เช่น ผงชูรส เกลือแกง  น้ำส้มสายชู สารกันบูด  สี และกลิ่นต่าง ๆ ที่ใช้ผสมอาหาร เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Food Additives, Intentionalสารเสริมอาหารชนิดที่ตั้งใจเติมลงไป [การแพทย์]
Food Additives, Nonintentionalสารเสริมอาหารชนิดที่อยู่ในอาหารโดยไม่ตั้งใจ [การแพทย์]
Food adulteration and inspectionการเจือปนอาหารและการตรวจสอบ [TU Subject Heading]
Food allergyการแพ้อาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food Allergyแพ้อาหาร,การแพ้อาหาร,โรคแพ้อาหาร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
foodภัตราหาร
See also: R. food
food chain (n ) ห่วงโซ่อาหาร
food supplements for beautyอาหารเสริมความงาม
foodborne illness (n ) อาหารเป็นพิษ
See also: S. food poisoning, foodborne disease,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The raw food diet?ลดน้ำหนักด้วยอาหารดิบ? ครอบครัวโคคอนนิค? Chuck in Real Life (2008)
Shouldn't you be at whole foods?เธอไม่ต้องไปอยู่ที่กองอาหารหรอ Chuck in Real Life (2008)
I brought thai food.ฉันซื้ออาหารไทยมา Not Cancer (2008)
That's a symptom of trying to cram hospital foodนั่นเป็นอาการเบื่อาหารโรงพยาบาล Adverse Events (2008)
But it's made up of undigested food.แต่มันเกิดจากเศษอาหารต่างๆที่ย่อยไม่หมด Adverse Events (2008)
- Swollen feet, morning sickness, constipation, strange food cravings, hot flashes, loop swings, sore asshole, but that could be from the robot rape\ N การ-บวมฟุต เช้าเจ็บป่วยท้องผูก, \ Nstrange อาหาร cravings, ร้อนกะพริบ \ Nloop swings, Gas Pills (2008)
We must ration what little food we have left.พวกเราต้องปันอาหารเล็กน้อยที่เรามีอยู่ The Labyrinth of Gedref (2008)
Food and water is scarce and we are distributing rations, but they're very meagre.อาหารและน้ำ ขาดแคลน พวกเราปันส่วนอาหารให้แต่พวกเขาก็ยังขาดแคลน The Labyrinth of Gedref (2008)
We're down to our last few scraps of food.เราจะมีเสบียงอาหารเหลือน้อยเต็มที The Labyrinth of Gedref (2008)
It might be the last food you and your family get for some time.มันอาจเป็นอาหารมื้อสุดท้ายให้เจ้ากับครอบครัวยามหิวโหย The Labyrinth of Gedref (2008)
See if you can find me some food.หา ถ้าเจ้าสามารถหาอาหารมาให้ข้าได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
Find some food!หาอาหารหรอ The Labyrinth of Gedref (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foodThey soon used up their food supplies.
foodHe asked if I liked Chinese food.
foodAfter two days our food gave out.
foodIt will not be long before our food runs out.
foodSalt helps stop food from perishing.
foodDo you have strong likes and dislikes for certain food?
foodIndia is now short of food.
foodChinese food is no less delicious than French.
foodThe world today needs to advance its production of food.
foodWe have supplied the villagers with food.
foodFood is always necessary for life.
foodThe food is very good and the same is true of the service.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนอาหาร[N] food center, Syn. ศูนย์อาหาร
แกล้ม[N] savories eaten with drinks, See also: food eaten with liquor, Syn. กับแกล้ม, Example: ภาพพ่อถือแก้วเหล้า ขวดเหล้า กับแกล้มวางระเกะระกะอยู่เกลื่อนบ้าน เป็นภาพที่เขาเห็นจนชินตา, Count unit: อย่าง, ชนิด, Thai definition: ของที่กินกับเหล้า
อาหารการกิน[N] food, See also: nutrition, diet, nutriment, nourishment, Syn. อาหาร, ของกิน, Example: พวกที่อยู่ในเมืองมีสภาพร่างกายแตกต่างจากพวกชาวนา เพราะอาหารการกินแตกต่างกัน, Count unit: ชนิด, อย่าง
ค่าเบี้ยเลี้ยง[N] food expenses paid per day, Syn. เบี้ยเลี้ยง, Example: รัฐบาลจัดให้มีการเพิ่มขึ้นเดือนขึ้นโดยถัวเฉลี่ยคนละประมาณ 11 - 14 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกันนั้นก็ให้เพิ่มเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน รวมทั้งมี เงินโบนัสประจำปีเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนด้วย, Thai definition: เงินที่จ่ายให้เป็นค่าอาหารประจำวัน ในกรณีที่ออกทำงานนอกสถานที่ตั้งประจำ
เครื่องกิน[N] food, See also: foodstuff, edibles, eatables, Syn. อาหาร
ปิ่นโต[N] food carrier, See also: tiffin carrier, Example: แม่จำปีเอาปิ่นโตติดมาด้วยเพราะต้องการซื้อก๋วยเตี๋ยวของโปรดไปฝากลูก, Count unit: เถา, Thai definition: ภาชนะสำหรับใส่ของกิน ซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีหูร้อยหิ้วได้
ภักษ์[N] food, See also: prey, Syn. เหยื่อ, อาหาร, ภักษา
ภักษการ[N] cook, See also: food-maker, Syn. คนครัว, Thai definition: คนทำอาหาร, Notes: (สันสกฤต)
ภักษา[N] food, See also: prey, Syn. เหยื่อ, อาหาร, ภักษ์, Thai definition: เหยื่อ, อาหาร
ภักษาหาร[N] food, Example: สัตว์ทั้งหลายย่อมหาภักษาหารมาประทังชีวิตของตนให้อยู่รอด, Thai definition: อาหารที่กินประจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารฉายรังสี[n. exp.] (āhān chāi rangsī) EN: irradiated food   
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารฟาสท์ฟูด[n.] (āhān fāstfūt) EN: fast food   FR: fast-food [m]
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food   FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารอินเดีย[n. exp.] (āhān Indīa) EN: Indian food   FR: cuisine indienne [f]
อาหารจานด่วน[n. exp.] (āhān jān duan) EN: fast food   

CMU English Pronouncing Dictionary
FOOD    F UW1 D
FOODS    F UW1 D Z
FOOD'S    F UW1 D Z
FOODS'    F UW1 D Z
FOODWAY    F UW1 D W EY2
FOODWAYS    F UW1 D W EY2 Z
FOODTOWN    F UW1 D T AW2 N
FOODARAMA    F UW2 D ER0 AE1 M AH0
FOODMAKER    F UW1 D M EY2 K ER0
FOODSTUFF    F UW1 D S T AH2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
food    (n) (f uu1 d)
foods    (n) (f uu1 d z)
foodless    (j) (f uu1 d l @ s)
foodstuff    (n) (f uu1 d s t uh f)
foodstuffs    (n) (f uu1 d s t uh f s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Essen {n} | Essen und Trinkenfood | food and drink [Add to Longdo]
Futter {n} (für Tiere)food (for animals) [Add to Longdo]
Futterkasten {m} | Futterkästen {pl}food cupboard | food cupboards [Add to Longdo]
Kost {f} | reichhaltige Kostfood | richness of the food [Add to Longdo]
Küchenmaschine {f}food processor [Add to Longdo]
Lebensmittelabteilung {f}food department [Add to Longdo]
Lebensmittelchemiker {m}food analyst [Add to Longdo]
Lebensmittelhilfe {f}food aid [Add to Longdo]
Lebensmittelindustrie {f}food industry [Add to Longdo]
Lebensmittelmarke {f}food stamp [Add to Longdo]
Lebensmittelproduktion {f}food production [Add to Longdo]
Lebensmittelrationierung {f}food rationing [Add to Longdo]
Lebensmitteltechnologie {f}food technology [Add to Longdo]
Nährwert {m}food value [Add to Longdo]
Nahrungskette {f}food chain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
お重;御重[おじゅう, ojuu] (n) (See 重箱) multi-tiered food box [Add to Longdo]
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays [Add to Longdo]
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P) [Add to Longdo]
お膳[おぜん, ozen] (n) (uk) four-legged tray for festive food [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito [Add to Longdo]
がらくた食糧[がらくたしょくりょう, garakutashokuryou] (n) (obsc) junk food [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
さいの目;賽の目;采の目[さいのめ, sainome] (n) (1) pip (spot on a die); (2) small cube (esp. of food); die; dice [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食品[shí pǐn, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ, ] foodstuff; food; provisions, #1,151 [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, / ] food; cuisine; cooked rice; meal, #1,546 [Add to Longdo]
粮食[liáng shi, ㄌㄧㄤˊ ㄕ˙, / ] foodstuffs; cereals, #2,349 [Add to Longdo]
食物[shí wù, ㄕˊ ˋ, ] food, #2,396 [Add to Longdo]
饮食[yǐn shí, ˇ ㄕˊ, / ] food and drink, #4,014 [Add to Longdo]
食用[shí yòng, ㄕˊ ㄩㄥˋ, ] food product; to use as food; edible, #5,282 [Add to Longdo]
饭菜[fàn cài, ㄈㄢˋ ㄘㄞˋ, / ] food, #11,150 [Add to Longdo]
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, / ] food; make a present, #12,690 [Add to Longdo]
吃喝[chī hē, ㄔ ㄏㄜ, ] food and drink; diet, #14,756 [Add to Longdo]
食物中毒[shí wù zhòng dú, ㄕˊ ˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨˊ, ] foodborne illness, #17,727 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Food \Food\, n. [OE. fode, AS. f[=o]da; akin to Icel.
   f[ae][eth]a, f[ae][eth]i, Sw. f["o]da, Dan. & LG. f["o]de,
   OHG. fatunga, Gr. patei^sthai to eat, and perh. to Skr. p[=a]
   to protect, L. pascere to feed, pasture, pabulum food, E.
   pasture. [root]75. Cf. {Feed}, {Fodder} food, {Foster} to
   cherish.]
   1. What is fed upon; that which goes to support life by being
    received within, and assimilated by, the organism of an
    animal or a plant; nutriment; aliment; especially, what is
    eaten by animals for nourishment.
    [1913 Webster]
 
   Note: In a physiological sense, true aliment is to be
      distinguished as that portion of the food which is
      capable of being digested and absorbed into the blood,
      thus furnishing nourishment, in distinction from the
      indigestible matter which passes out through the
      alimentary canal as f[ae]ces.
      [1913 Webster]
 
   Note: Foods are divided into two main groups: nitrogenous, or
      proteid, foods, i.e., those which contain nitrogen, and
      nonnitrogenous, i.e., those which do not contain
      nitrogen. The latter group embraces the fats and
      carbohydrates, which collectively are sometimes termed
      heat producers or respiratory foods, since by oxidation
      in the body they especially subserve the production of
      heat. The proteids, on the other hand, are known as
      plastic foods or tissue formers, since no tissue can be
      formed without them. These latter terms, however, are
      misleading, since proteid foods may also give rise to
      heat both directly and indirectly, and the fats and
      carbohydrates are useful in other ways than in
      producing heat.
      [1913 Webster]
 
   2. Anything that instructs the intellect, excites the
    feelings, or molds habits of character; that which
    nourishes.
    [1913 Webster]
 
       This may prove food to my displeasure. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In this moment there is life and food
       For future years.           --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   Note: Food is often used adjectively or in self-explaining
      compounds, as in food fish or food-fish, food supply.
      [1913 Webster]
 
   {Food vacuole} (Zool.), one of the spaces in the interior of
    a protozoan in which food is contained, during digestion.
    
 
   {Food yolk}. (Biol.) See under {Yolk}.
 
   Syn: Aliment; sustenance; nutriment; feed; fare; victuals;
     provisions; meat.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Food \Food\, v. t.
   To supply with food. [Obs.] --Baret.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 food
   n 1: any substance that can be metabolized by an animal to give
      energy and build tissue [syn: {food}, {nutrient}]
   2: any solid substance (as opposed to liquid) that is used as a
     source of nourishment; "food and drink" [syn: {food}, {solid
     food}]
   3: anything that provides mental stimulus for thinking [syn:
     {food}, {food for thought}, {intellectual nourishment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top