Search result for

follicle

(48 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -follicle-, *follicle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
follicle[N] รูขุมขน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graafian follicle(แกรฟ'ฟิอัน) n. ถุงไข่ในรับไข่
hair follicleขุมขน

English-Thai: Nontri Dictionary
follicle(n) รู,ต่อม,โพรง,ถุงเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
follicle๑. ถุงน้อย๒. ต่อมน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
follicleผลแตกแนวเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
follicle, hairปุ่มรากผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
follicle, sebaceousต่อมไขมันโคนขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
follicleฟอลลิเคิล, 1. กลุ่มเซลล์ที่เรียงตัวกันมีลักษณะคล้ายถุง (ดู graafian follicle ประกอบ) 2. ผลแห้งชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นฝัก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Follicle Growthรังไข่เจริญเติบโต [การแพทย์]
follicle stageระยะก่อนตกไข่, ระยะเวลาที่เริ่มนับตั้งแต่ประจำเดือนหมดไปจนถึงมีการตกไข่  (สำหรับคนจะกินเวลาประมาณ 13 - 15 วัน) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Follicle Stimulating Hormoneฮอร์โมนกระตุ้นฟอลลิเกิล [การแพทย์]
follicle stimulating hormone (FSH)ฟอลลิเคิลสติมิวเลติงฮอร์โมน (FSH), ฮอร์โมนโกนาโดโทรฟินชนิดหนึ่ง สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าในเพศหญิง ทำหน้าที่กระตุ้นไข่ในรังไข่ให้เติบโตจนถึงขั้นก่อนตกไข่ สำหรับเพศชาย ฮอร์โมนนี้จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของอัณฑะและการสร้างตัวอสุจิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Folliclesต่อมเล็กๆ,ถุงไข่,ขุมขน,เม็ดไข่,ถุงน้ำเลี้ยง,เซลล์ที่ผลิตไข่,ฟอลลิเคิล,ถุงเล็กๆ,ถุง [การแพทย์]
Follicles, Lashต่อมขุมขน [การแพทย์]
Follicles, Matureฟอลลลิเคิลที่เจริญวัยเต็มที่,ถุงไข่ที่โตเต็มที่ [การแพทย์]
Follicles, Nabothianสแควมัสเมตาเพลเซีย [การแพทย์]
Follicles, Persistentถุงไข่ไม่ฝ่อตามปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hair follicles.ลักษณะของรูขุมขน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
a product that can restore life to formerly dead hair follicles.ที่สามารถคืนชีวิตให้กับเส้นผม Duplicity (2009)
Do you want to play the hair follicle game that you like to play so much?มาเล่นเกมส์ถอนผม ที่แม่ชอบเล่นกันมั๊ย? The Birth of the Rich (2010)
Will Schuester's patented Butter-Flavored Follicle Cream, put some on your melon.กลิ่นครีมเนยที่หน้าของวิลล์ ชูวส์เตอร์ เพื่อไปใส่ในน้ำเลม่อน Pot O' Gold (2011)
And now they're cavorting at the base of my hair follicles like dancing hippies at the Redwood National Forest.ตอนนี้มันไปที่โคนเส้นขนฉัน ยังกะฮิ้ปี้เต้นเลยนะ The Infestation Hypothesis (2011)
I'll check her hair follicles.ฉันจะเช็ครูขุมขนที่หนังศีรษะเธอ Pilot (2012)
And since Booth thinks the victim's hair may be in here, we are on tweezing duty until we separate and I.D. every follicle.บูธคิดว่าอาจมี เส้นผมผู้ตายในนี้ เรามีหน้าที่หนีบแยกมาระบุ ตัวตนให้ได้ทุกเส้น The Don't in the Do (2012)
No clear sign of it, but she has bruising and torn hair follicles from fighting her assailant.ไม่มีร่องรอยชัดเจน แต่เธอมีรอยฟกช้ำ และโดนดึงผมกระจุกนึง จากการสู้กับคนที่โจมตีเธอ Through the Looking Glass (2012)
The doctors warned us, your follicle count is...หมอเตือนเราแล้ว การนับจำนวนโฟลิเคิลมัน.. Lost & Found (2012)
The hair follicles indicate genus macaque.บ่งชี้ว่าเป็นลิงตระกูลมาคัก ความสัมพันธ์กันของ The Corpse on the Canopy (2013)
You can't find a single follicle or fiber?คุณยังหาเส้นผม หรือรูขุมขนไม่ได้เเม้แต่เส้นเดียวงั้นเหรอ Mr. Monk Gets Fired (2004)
There's a resemblance to amphibian tissue, but these hair follicles would seem to rule that out.นี่เป็นความคล้ายคลึงกันของ เนื้อเยื่อสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ แต่เส้นขน รูขุมขน ดูเหมือน จะออกไปนอกเหนือจากกฎเลย The Cave (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
FOLLICLE    F AA1 L AH0 K AH0 L
FOLLICLES    F AA1 L AH0 K AH0 L Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
FSH[エフエスエッチ, efuesuecchi] (n) (See 卵胞刺激ホルモン) follicle-stimulating hormone; FSH [Add to Longdo]
グラーフ卵胞[グラーフらんぽう, gura-fu ranpou] (n) Graafian follicle [Add to Longdo]
グラーフ濾胞[グラーフろほう, gura-fu rohou] (n) (obsc) (See グラーフ卵胞) Graafian follicle [Add to Longdo]
起毛筋[きもうきん, kimoukin] (n) (obsc) (See 立毛筋) erector pili (muscle fiber attached to a hair follicle); erectores pilorum [Add to Longdo]
小嚢[しょうのう, shounou] (n) follicle; saccule; vesicle; little sac [Add to Longdo]
毛嚢[もうのう, mounou] (n) (See 毛包) hair follicle [Add to Longdo]
毛包[もうほう, mouhou] (n,adj-no) hair follicle [Add to Longdo]
卵胞[らんぽう;らんほう, ranpou ; ranhou] (n,adj-no) (ovarian) follicle [Add to Longdo]
卵胞刺激ホルモン[らんほうしげきホルモン, ranhoushigeki horumon] (n) follicle-stimulating hormone; FSH [Add to Longdo]
立毛筋[りつもうきん, ritsumoukin] (n) erector pili (muscle fiber attached to a hair follicle); erectores pilorum [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卵泡[luǎn pào, ㄌㄨㄢˇ ㄆㄠˋ, ] follicle [Add to Longdo]
毛小囊[máo xiǎo náng, ㄇㄠˊ ㄒㄧㄠˇ ㄋㄤˊ, ] follicle [Add to Longdo]
[tú, ㄊㄨˊ, ] follicle [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] follicle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Follicle \Fol"li*cle\, n. [L. folliculus a small bag, husk, pod,
   dim of follis bellows, an inflated ball, a leathern money
   bag, perh. akin to E. bellows: cf. F. follicule. Cf. 2d
   {Fool}.]
   1. (Bot.) A simple podlike pericarp which contains several
    seeds and opens along the inner or ventral suture, as in
    the peony, larkspur and milkweed.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.)
    (a) A small cavity, tubular depression, or sac; as, a hair
      follicle.
    (b) A simple gland or glandular cavity; a crypt.
    (c) A small mass of adenoid tissue; as, a lymphatic
      follicle.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 follicle
   n 1: any small spherical group of cells containing a cavity

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top