Search result for

folks

(44 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -folks-, *folks*, folk
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
folks[N] สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ (คำไม่เป็นทางการ, Syn. family, kin

English-Thai: Nontri Dictionary
folks(n) ญาติพี่น้อง,สมาชิกในครอบครัว,พ่อแม่พี่น้อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
folksonomy (n ) การจัดกลุ่ม หรือ แบ่งกลุ่ม อย่างไม่เป็นทางการ มีที่มาจากคำว่า folk + taxonomy

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dangerous folks, no doubt.ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่อันตราย Chuck in Real Life (2008)
Sorry, folks. Go back to your corn dogs.ขอโทษด้วยพี่น้อง กลับไปทานขนมปัง ไส้กรอกทอดของคุณ Pilot (2008)
Show's over, folks- I'm starving-โชว์จบแล้ว Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Yeah, well, you know old folks after a big meal.ก็รู้ดี ตนสูงอายุ หลังทานอาหารมื้อใหญ่ Superhero Movie (2008)
# Now ain't he great, folks? #"แม้เขาไม่ได้มาจากครอบครัวที่ยิ่งใหญ่" Superhero Movie (2008)
It's okay, folks. Show's over.โอเค,เอาล่ะ การแสดงจบแล้ว Passengers (2008)
Sorry I'm late, folks.โทษที ผมมาช้าไปหน่อย The Dark Knight (2008)
Sorry, folks, but life isn't fair.โทษที่พวก แต่ชีวิตก็ไม่ยุติธรรมแบบนี้แหละ และตอนนี้ข้าเป็นหัวหน้า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You press it, and you talk into that if you've got something to say to the folks because my shift has now ended, and I am going to mosey on home.อยากจะพูดอะไรก็กดปุ่ม แล้วก็พูดใส่ไมค์ เพราะตอนนี้ฉันจะกลับบ้าน Day of the Dead (2008)
All of the Hwang Ji folks were for the idea.ชาวบ้านที่ฮวานชิ ล้วนลงความเห็นนี้. Episode #1.7 (2008)
With folks like me on the job from 9 to 5With folks like me on the job from 9: 00 to 5: 00 The Love Guru (2008)
This is it, folks. Game four.นี่แหละครับ เจ้าถิ่น เกมที่ 4 แล้ว The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
folksEven smart folks becomes absent-minded at times.
folksHer folks cannot help worrying about her wound.
folksNow folks, let's go on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางบ้าน[N] folks at home, See also: people at home, Example: เนื่องจากทางบ้านกำลังมีปัญหา ทำให้เด็กดูเหม่อลอยไม่ตั้งใจเรียน
ญาติโยม[N] folks, Example: หลวงพ่อบอกให้ญาติโยมที่มีฐานะปานกลาง ให้ทำบุญน้อยๆ อย่าเกรงใจพระ, Count unit: คน, Thai definition: คำที่พระเรียกอุบาสก อุบาสิกา ผู้มาร่วมทำบุญ
โฟล์คซอง[N] folksong, Syn. ดนตรีลูกทุ่ง, Example: ที่ไนท์บาซาร์มีการแสดงต่างๆ ในทุกค่ำคืน ไม่ว่าจะเป็นโฟล์คซอง ฟ้อนต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบลูกทุ่ง[n. exp.] (baēp lūkthung) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk   
ดนตรีลูกทุ่ง[n. exp.] (dontrī lūkthung) EN: folksong   
หมอลำ[n.] (mølam) EN: folk singer = folksinger   FR: chanteur traditionnel [m] ; chanteuse traditionnelle [f]
ญาติพี่น้อง[n. exp.] (yāt phīnøng) EN: relatives ; relations ; folks ; kinfolk ; cousins ; kinsman   FR: famille [f] ; parents [mpl] ; parentèle [f]
ญาติโยม[n. exp.] (yātyōm) EN: folks   

CMU English Pronouncing Dictionary
FOLKS    F OW1 K S
FOLKS'    F OW1 K S
FOLKSY    F OW1 K S IY0
FOLKSTONE    F OW1 K S T OW2 N
FOLKSTONE'S    F OW1 K S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
folks    (n) (f ou1 k s)
folksy    (j) (f ou1 k s ii)
folksong    (n) (f ou1 k s o ng)
folksongs    (n) (f ou1 k s o ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一家[いっか(P);いっけ, ikka (P); ikke] (n) a house; a home; a family; a household; one's family; one's folks; a style; (P) [Add to Longdo]
家人[けにん, kenin] (n) the family; one's folks; (P) [Add to Longdo]
十人十色[じゅうにんといろ, juunintoiro] (n) (col) Several men, several minds; everyone has his own ideas and tastes; everyone has his own interests and ideas; different strokes for different folks [Add to Longdo]
女達[おんなたち, onnatachi] (n) women; womenfolks [Add to Longdo]
組歌;組唄;組み歌;組み唄[くみうた, kumiuta] (n) var. of folksong; var. of koto or shamisen music; medley of (Japanese) songs [Add to Longdo]
宅老所;託老所[たくろうしょ, takurousho] (n) old folks' home [Add to Longdo]
老人施設[ろうじんしせつ, roujinshisetsu] (n) old folks' home [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Folk \Folk\ (f[=o]k), Folks \Folks\ (f[=o]ks), n. collect. & pl.
   [AS. folc; akin to D. volk, OS. & OHG. folk, G. volk, Icel.
   f[=o]lk, Sw. & Dan. folk, Lith. pulkas crowd, and perh. to E.
   follow.]
   1. (Eng. Hist.) In Anglo-Saxon times, the people of a group
    of townships or villages; a community; a tribe. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The organization of each folk, as such, sprang
       mainly from war.           --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   2. People in general, or a separate class of people; --
    generally used in the plural form, and often with a
    qualifying adjective; as, the old folks; poor folks.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       In winter's tedious nights, sit by the fire
       With good old folks, and let them tell thee tales.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The persons of one's own family; as, our folks are all
    well. [Colloq. New Eng.] --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   {Folk song}, one of a class of songs long popular with the
    common people.
 
   {Folk speech}, the speech of the common people, as
    distinguished from that of the educated class.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 folks
   n 1: your parents; "he wrote to his folks every day"
   2: people in general (often used in the plural); "they're just
     country folk"; "folks around here drink moonshine"; "the
     common people determine the group character and preserve its
     customs from one generation to the next" [syn: {folk},
     {folks}, {common people}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top