Search result for

folk

(139 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -folk-, *folk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
folk[N] ประชาชน, See also: ชาวบ้าน, กลุ่มชน, Syn. people
folk[N] ดนตรีแนวลูกทุ่ง, See also: ดนตรีแนวพื้นบ้าน, Syn. folk music
folk[N] ผู้คนที่อยู่ในถิ่นและมีวิถีชีวิตเฉพาะตน
folk[ADJ] ที่มีพื้นฐานความเชื่อของชาวบ้าน
folk[ADJ] เกี่ยวกับขนบประเพณีของชาวบ้าน, See also: เกี่ยวกับพื้นบ้าน
folks[N] สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ (คำไม่เป็นทางการ, Syn. family, kin
folk art[N] ศิลปะพื้นบ้าน
folklore[N] ประเพณีและความเชื่อของผู้คน, See also: คติชาวบ้าน
folklore[N] การศึกษาเกี่ยวกับขนบประเพณีพื้นบ้าน
folk song[N] เพลงลูกทุ่ง, See also: เพลงพื้นบ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
folk(โฟล์ค) n. ประชาชน,ชาวบ้าน,คนทั่วไป,ญาติสมาชิกของครอบครัว,พ่อแม่. adj. เกี่ยวกับชาวบ้าน หรือสามัญชน. ซึ่งกำเนิดในหมู่สามัญชน., See also: folkish adj. folkishness n., Syn. persons,people
folk medicinen. วิชาแพทย์แผนโบราณ,ยาพื้นบ้าน
folk songn. เพลงลูกทุ่ง,เพลงชาวบ้าน
folk talen. เรื่องที่เล่าลือกันมา., Syn. folk story
folklore(โฟล์ค'ลอร์) n. คติชาวบ้าน,ความเชื่อหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้าน. -folkloric adj., See also: folklorist n. folkloristic adj.
countryfolk(คัน'ทรีโฟล์ค) n. ชาวชนบท,ชาวบ้านนอก,คนที่มาจากประเทศเดียวกัน,เพื่อนร่วมชาติ, Syn. countrypeople,rustics
kinfolk(คิน'โฟล์ค) n.,pl. ญาติพี่น้อง. -S.kinfolks,kinsfolk
menfolk(เมน'โฟล์ค) n.,pl. คนผู้ชายหลายคน
sea folkn. กลาสีเรือ, Syn. sailor
townsfolk(ทาวน์'สโฟล์ค) n.,pl. คนเมืองทั้งหมด,ชาวเมือง, Syn. townspeople

English-Thai: Nontri Dictionary
folk(n) ผู้คน,พ่อบ้าน,พลเมือง,ประชาชน
folklore(n) นิทานพื้นบ้าน,คติชาวบ้าน
folks(n) ญาติพี่น้อง,สมาชิกในครอบครัว,พ่อแม่พี่น้อง
gentlefolk(n) สุภาพชน,ผู้มีสกุลรุนชาติ,ผู้ดี
kinsfolk(n) ญาติพี่น้อง,เครือญาติ
townsfolk(n) ชาวเมือง
womenfolk(n) มวลสตรี,พวกผู้หญิง,กลุ่มสตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
folk artศิลปะพื้นบ้าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
folk dramaละครชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
folk literatureวรรณกรรมชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
folk songเพลงชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
folk tale; Märchenนิทานชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Folk artศิลปะพื้นบ้าน [TU Subject Heading]
Folk artistsศิลปินพื้นบ้าน [TU Subject Heading]
Folk dance musicดนตรีสำหรับเต้นรำพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Folk dancing, Brazilianการเต้นรำพื้นเมืองบราซิล [TU Subject Heading]
Folk dancing, Russianการเต้นรำพื้นเมืองรัสเซีย [TU Subject Heading]
Folk dancing, Thaiการรำพื้นบ้านไทย [TU Subject Heading]
Folk literatureวรรณกรรมพื้นบ้าน [TU Subject Heading]
Folk literature, Laoวรรณกรรมพื้นบ้านลาว [TU Subject Heading]
Folk literature, Tai Yongวรรณกรรมพื้นบ้านไทยอง [TU Subject Heading]
Folk literature, Thaiวรรณกรรมพื้นบ้านไทย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
folklore programงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นฐาน
folksonomy (n ) การจัดกลุ่ม หรือ แบ่งกลุ่ม อย่างไม่เป็นทางการ มีที่มาจากคำว่า folk + taxonomy

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dangerous folks, no doubt.ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่อันตราย Chuck in Real Life (2008)
Most common cause of anhedonia is schizophrenia. Sure, in white folk.ปกติส่วนใหญ่ของโรคซึมเศร้า จะเห็นภาพหลอน Joy (2008)
Sorry, folks. Go back to your corn dogs.ขอโทษด้วยพี่น้อง กลับไปทานขนมปัง ไส้กรอกทอดของคุณ Pilot (2008)
Show's over, folks- I'm starving-โชว์จบแล้ว Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Yeah, well, you know old folks after a big meal.ก็รู้ดี ตนสูงอายุ หลังทานอาหารมื้อใหญ่ Superhero Movie (2008)
# Now ain't he great, folks? #"แม้เขาไม่ได้มาจากครอบครัวที่ยิ่งใหญ่" Superhero Movie (2008)
We are noodle folk.เราเป็นหมู่ชนก๋วยเตี๋ยว. Kung Fu Panda (2008)
We are noodle folk. Broth runs deep through our veins.เราเป็นครอบครัวบะหมี่ มันอยู่ในสายเลือดของเรา Kung Fu Panda (2008)
It's okay, folks. Show's over.โอเค,เอาล่ะ การแสดงจบแล้ว Passengers (2008)
Sorry I'm late, folks.โทษที ผมมาช้าไปหน่อย The Dark Knight (2008)
Sorry, folks, but life isn't fair.โทษที่พวก แต่ชีวิตก็ไม่ยุติธรรมแบบนี้แหละ และตอนนี้ข้าเป็นหัวหน้า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You press it, and you talk into that if you've got something to say to the folks because my shift has now ended, and I am going to mosey on home.อยากจะพูดอะไรก็กดปุ่ม แล้วก็พูดใส่ไมค์ เพราะตอนนี้ฉันจะกลับบ้าน Day of the Dead (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
folk"Where's that superstition from?" "Call it folk wisdom."
folkIn this paper, I compare the folklores of Germany and Holland.
folkHowever you could say that being found hard to understand by the common folk for one's genius is fate.
folkNow folks, let's go on.
folkIsland folklore still recounts the story of the raft.
folkEven smart folks becomes absent-minded at times.
folkThat folk singer is very popular with people in general.
folkOn the other hand, there seem to be those among young folk who, while touching on Buddhism, have started to think of it as a vital spiritual support.
folkI don't like all of these folk songs.
folkThis is out of the blue but has everybody once felt 'looked down upon by young folk' ?
folkHer folks cannot help worrying about her wound.
folkHe compiled a Japanese folklore anthology for use in schools.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเพณีพื้นบ้าน[N] folk custom, See also: tradition, local custom, Example: แนวความคิดที่จะอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนากลองหลวงของท่านเกิดขึ้นเพราะความรักในศิลปะประเพณีพื้นบ้าน, Thai definition: ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น
วิถีชาวบ้าน[N] folkways, Syn. วิถีประชา, Example: บัดนี้วิถีชาวบ้านแบบดั้งเดิมของชาวไทยภูเขาได้เปลี่ยนไปแล้ว, Thai definition: ลักษณะนิสัยหรือแบบอย่างประเพณีที่นิยมกันว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน[N] folk wisdom, See also: indigenous knowledge, Syn. ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, Example: มีบางฝ่ายกล่าวว่าการทำเหล้าของชาวบ้านเป็นการทำผิดกฎหมาย แต่อีกฝ่ายมีข้อโต้แย้งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน, Thai definition: ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมหนึ่งๆ
เพลงลูกทุ่ง[N] folk song, Ant. เพลงลูกกรุง, Example: ปัจจุบันนี้ ความนิยมในเพลงลูกทุ่งเริ่มเข้าแทนที่การละเล่นพื้นบ้านแล้ว, Count unit: เพลง
ศิลปะพื้นบ้าน[N] folk art, Example: ศิลปะพื้นบ้านเป็นสิ่งที่จรรโลงสังคมอย่างหนึ่ง, Count unit: ประเภท, ชนิด
คติชาวบ้าน[N] folklore, See also: folk story, Example: แดงกำลังสนใจศึกษาคติชาวบ้านของชาวไทยภูเขา, Thai definition: เรื่องราวของชาวบ้านที่เล่าปากต่อปากและประพฤติสืบกันมาหลายชั่วอายุคน
พสก[N] people, See also: folk, citizen, civilian, inhabitant, Syn. พลเมือง, พสกนิกร, ประชาชน, ราษฎร, Example: พระบรมรูปทรงม้าที่หน้าพระราชวังดุสิตเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของเหล่าพสกทั่วพระราชอาณาเขตที่ช่วยกันรวบรวมเงินขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พื้นบ้าน[ADJ] local, See also: folk, homegrown, native, regional, Syn. ท้องถิ่น, ประจำถิ่น, พื้นเมือง, Example: การชนไก่ถือเป็นกีฬาพื้นบ้าน ถ้าหากไม่คิดว่าเป็นการทรมานสัตว์หรือขัดกับจริยธรรม, Thai definition: เฉพาะถิ่น, แห่งท้องถิ่น, ที่มีอยู่ในเมืองนั้นๆ
เพลงชาวบ้าน[N] folk song, Example: ผมชอบท่วงทำนองและเนื้อหาของเพลงชาวบ้าน ฟังแล้วเข้าใจง่ายดี, Count unit: เพลง
สังคมชาวบ้าน[N] folk society, Example: ครูต้องเข้ากับสังคมชาวบ้านได้ดีถึงจะเป็นประโยชน์กับตัวครูเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบลูกทุ่ง[n. exp.] (baēp lūkthung) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk   
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people   FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots   FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people   FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวเล[n.] (chāolē) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ชาวเมือง[n.] (chāomeūang) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population   FR: citadin [m] ; population urbaine [f]
ชาวป่าชาวดอย[n. exp.] (chāo pā chāo døi) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people   FR: montagnards [mpl]
เชิด[n.] (choēt) EN: name of Thai folk song   
ชน[n.] (chon) EN: people ; folk ; crows   FR: gens [fpl] ; peuple [m] ; population [f] ; personnes [fpl]
ดนตรีลูกทุ่ง[n. exp.] (dontrī lūkthung) EN: folksong   

CMU English Pronouncing Dictionary
FOLK    F OW1 K
FOLKS    F OW1 K S
FOLKS'    F OW1 K S
FOLKER    F OW1 K ER0
FOLKSY    F OW1 K S IY0
FOLKES    F OW1 K S
FOLKERS    F OW1 K ER0 Z
FOLKERT    F OW1 K ER0 T
FOLKISH    F OW1 K IH0 SH
FOLKMAN    F OW1 K M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
folk    (n) (f ou1 k)
folks    (n) (f ou1 k s)
folksy    (j) (f ou1 k s ii)
folklore    (n) (f ou1 k l oo r)
folksong    (n) (f ou1 k s o ng)
folktale    (n) (f ou1 k t ei l)
folksongs    (n) (f ou1 k s o ng z)
folktales    (n) (f ou1 k t ei l z)
Folkestone    (n) (f ou1 k s t @ n)
folk-dance    (n) - (f ou1 k - d aa n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folklore {f}folklore [Add to Longdo]
Folklorist {m}; Folkloristin {f}; Volkskundler {m}folklorist [Add to Longdo]
Volkslied {n}; Folksong {m}folk song [Add to Longdo]
Volksmusik {f} [mus.]folk music [Add to Longdo]
Volkssage {f} | Volkssagen {pl}folk tale | folk tales [Add to Longdo]
Volksstück {n} | Volksstücke {pl}folk play | folk plays [Add to Longdo]
Volkstanz {m} | Volkstänze {pl}folk dance | folk dances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろくろっ首;轆轤っ首[ろくろっくび, rokurokkubi] (n) (See 轆轤首) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
ろくろ首;轆轤首[ろくろくび, rokurokubi] (n) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
コボルト;コーボルト;コボルド[, koboruto ; ko-boruto ; koborudo] (n) kobold (evil spirit in German folklore) (ger [Add to Longdo]
ニライカナイ;にらいかない[, niraikanai ; niraikanai] (n) paradise across the ocean (folk belief of Okinawa & Amami) [Add to Longdo]
ノーフォークジャケット[, no-fo-kujaketto] (n) Norfolk jacket [Add to Longdo]
パンピ;パンピー[, panpi ; panpi-] (n) (abbr) (See 一般ピープル) common folk (somewhat insulting); commoner [Add to Longdo]
ピクシー;ピグシ;ピスキー[, pikushi-; pigushi ; pisuki-] (n) pixie (mythical creatures from Cornish folklore) [Add to Longdo]
フォーク(P);ホーク(P)[, fo-ku (P); ho-ku (P)] (n) (1) fork; (2) folk; folk song; (3) hawk; (P) [Add to Longdo]
フォークアート[, fo-kua-to] (n) folk art [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民歌[mín gē, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄜ, ] folk song, #15,123 [Add to Longdo]
曲艺[qǔ yì, ㄑㄩˇ ㄧˋ, / ] folk musical theater, #23,458 [Add to Longdo]
民间艺术[mín jiān yì shù, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] folk art, #27,022 [Add to Longdo]
山歌[shān gē, ㄕㄢ ㄍㄜ, ] folk song; mountain song, #27,734 [Add to Longdo]
民乐[mín yuè, ㄇㄧㄣˊ ㄩㄝˋ, / ] folk music, esp. for traditional instruments, #29,674 [Add to Longdo]
说书[shuō shū, ㄕㄨㄛ ㄕㄨ, / ] folk art consisting of story-telling to music, #39,845 [Add to Longdo]
评书[píng shū, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄨ, / ] folk theatrical form, a monologue discussion historical events etc, #39,988 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] folk-song; forced labor, #52,939 [Add to Longdo]
民间故事[mín jiān gù shi, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ ㄕ˙, / ] folk story; folktale, #55,365 [Add to Longdo]
民俗学[mín sú xué, ㄇㄧㄣˊ ㄙㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] folklore, #65,529 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Folk \Folk\ (f[=o]k), Folks \Folks\ (f[=o]ks), n. collect. & pl.
   [AS. folc; akin to D. volk, OS. & OHG. folk, G. volk, Icel.
   f[=o]lk, Sw. & Dan. folk, Lith. pulkas crowd, and perh. to E.
   follow.]
   1. (Eng. Hist.) In Anglo-Saxon times, the people of a group
    of townships or villages; a community; a tribe. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The organization of each folk, as such, sprang
       mainly from war.           --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   2. People in general, or a separate class of people; --
    generally used in the plural form, and often with a
    qualifying adjective; as, the old folks; poor folks.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       In winter's tedious nights, sit by the fire
       With good old folks, and let them tell thee tales.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The persons of one's own family; as, our folks are all
    well. [Colloq. New Eng.] --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   {Folk song}, one of a class of songs long popular with the
    common people.
 
   {Folk speech}, the speech of the common people, as
    distinguished from that of the educated class.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 folk
   n 1: people in general (often used in the plural); "they're just
      country folk"; "folks around here drink moonshine"; "the
      common people determine the group character and preserve
      its customs from one generation to the next" [syn: {folk},
      {folks}, {common people}]
   2: a social division of (usually preliterate) people [syn:
     {tribe}, {folk}]
   3: people descended from a common ancestor; "his family has
     lived in Massachusetts since the Mayflower" [syn: {family},
     {family line}, {folk}, {kinfolk}, {kinsfolk}, {sept},
     {phratry}]
   4: the traditional and typically anonymous music that is an
     expression of the life of people in a community [syn: {folk
     music}, {ethnic music}, {folk}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 folk
   folk; nation; people
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 folk
   folk; nation; people
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top