Search result for

folder

(39 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -folder-, *folder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
folder[N] ที่เก็บเอกสาร, Syn. file, binder, portfolio
folder[N] กลุ่มเอกสารหรือไฟล์ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foldern. เครื่องพับ,คนพับกระดาษ,ที่เก็บกระดาษเอกสาร กล่องแฟ้มข้อมูลโฟลเดอร์หมายถึง ที่รวมกลุ่มแฟ้มข้อมูล เป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะกับเครื่อง แมคอินทอช (พีซี ใช้ program group) มีสัญรูปเหมือนกล่องมีสีเหลือง อนึ่ง ภายใต้เมนู File จะมีคำสั่งให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้ คือ New folder เมื่อใช้ คำสั่งนี้แล้ว จะได้สัญลักษณ์ใหม่มาอีกอันหนึ่ง ข้างล่างจะมีคำว่า "untitled folder" ลากสัญรูปแฟ้มข้อมูลที่ต้องการให้อยู่กลุ่มเดียวกันไปรวมไว้ภายในโฟลเดอร์นี้ เวลาต้องการเรียกใช้ จะช่วยให้หาได้ง่ายและสะดวก ควรจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่นี้เสียด้วย
system folderโฟลเดอร์ระบบหมายถึง โฟลเดอร์ในเครื่องแมคอินทอช ที่บรรจุแฟ้มระบบทั้งหมดเอาไว้ เพื่อใช้ในการเริ่มเครื่องใหม่ (boot) รวมทั้งโปรแกรมอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
folder(n) แฟ้ม,ที่เก็บเอกสาร,เครื่องพับกระดาษ,คนพับกระดาษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
folderโฟลเดอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
folderปกแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything worth knowing about me is in that folder.ทุกอย่างเกี่ยวกับดิฉัน อยู่ในแฟ้มนั้นแหละค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Patient folder.แฟ้มคนไข้ The Lazarus Project (2008)
Your patient folder.แฟ้มคนไข้ของเธอ The Lazarus Project (2008)
Is this from my father's folder? Yeah. And it explains why Scylla sounded so familiar.ใช่ มันอธิบายว่าทำไืมคำว่้า scylla ถึงคุ้นหูนัก Breaking and Entering (2008)
I FOUND PICTURES ON HIS COMPUTER IN A SPECIAL FOLDER HE CREATED.ผมเจอภาพถ่ายในคอมพ์ อยู่ในโฟลเดอร์พิเศษที่เขาทำไว้ Zoe's Reprise (2009)
Yeah, no, i'm fine. It's just a File folder.ก็แค่แฟ้มเอกสาร ไม่ใช่ก้อนอิฐซักหน่อย Carrnal Knowledge (2009)
She-she quit with, like, three credits to go. Yeah, I, um, I saw her picture in the folder.- เธอลาออกตอนขาดแค่ 3 หน่วยกิต The Rhodes Not Taken (2009)
The folder contains Your people's whereabouts--ในแฟ้มมีข้อมูลที่อยู่ของคนของพวกคุณ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Your father's old confidential informant folders aren't gonna re-file themselves.แฟ้มข้อมูลลับของพ่อคุณ จะไม่เก็บตัวเองเข้าที่หรอกนะ Remains to Be Seen (2009)
The folder-- you moved it when you saw me, protected it.แฟ้ม นั่นไงคุณขยับมัน ตอนที่คุณเห็นผม The Scarlet Letter (2009)
Sequences, thus drawing in a folder.ชั้นเห็นลางๆ เลยต้องวาดใส่สมุด แต่ชั้นวาดรูปไม่เก่ง Push (2009)
Why don't you run those folders in the conference room over to the courthouse?ทำไมเธอไม่ไปทำเอกสาร หลังการประชุมของศาล? Trouble (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
folderMake that a shared folder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฟ้ม[N] file, See also: folder, binder, dossier, Example: ข้อมูลของโรงพยาบาลที่เก็บไว้ในแฟ้มมักจะเป็นทะเบียนคนไข้ปัจจุบัน และทะเบียนแพทย์และนางพยาบาล, Count unit: แฟ้ม, Thai definition: ที่สำหรับเก็บแผ่นกระดาษ มีปกหน้าปกหลัง ทำด้วยกระดาษแข็ง เป็นต้น มีหลายชนิด, Notes: (อังกฤษ)
แฟ้ม[N] file, See also: folder, Syn. ไฟล์, แฟ้มข้อมูล, Example: หลายๆ หน่วยงานได้ค้นพบไวรัสคอมพิวเตอร์อยู่ในแฟ้มโปรแกรมหลายแฟ้ม ซึ่งผู้ใช้เครื่องเหล่านี้ต่างไม่ได้คาดฝันมาก่อนเลย, Count unit: แฟ้ม, Thai definition: ชุดของโปรแกรมคำสั่ง หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ หรือสื่ออื่นๆ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฟลเดอร์[n.] (fondoē = foldoe) EN: folder   FR: folder [m] (anglic.) ; répertoire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOLDER    F OW1 L D ER0
FOLDERS    F OW1 L D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
folder    (n) (f ou1 l d @ r)
folders    (n) (f ou1 l d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktendeckel {m} | Aktendeckel {pl}; Faltprospekte {pl}folder | folders [Add to Longdo]
Ordner {m}; Mappe {f} | aktiver Ordnerfolder | active folder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフラインフォルダファイル[, ofurainforudafairu] (n) {comp} offline folder file [Add to Longdo]
システムフォルダ[, shisutemuforuda] (n) {comp} system folder [Add to Longdo]
ドロップフォルダ[, doroppuforuda] (n) {comp} drop folder [Add to Longdo]
パブリックフォルダ[, paburikkuforuda] (n) {comp} public folder [Add to Longdo]
フォルダ;フォルダー[, foruda ; foruda-] (n) folder [Add to Longdo]
共有フォルダ[きょうゆうフォルダ, kyouyuu foruda] (n) {comp} shared folder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文件夹[wén jiàn jiā, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, / ] folder; file (paper), #18,629 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フォルダ[ふぉるだ, foruda] folder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Folder \Fold"er\, n.
   One who, or that which, folds; esp., a flat, knifelike
   instrument used for folding paper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 folder
   n 1: a small book usually having a paper cover [syn: {booklet},
      {brochure}, {folder}, {leaflet}, {pamphlet}]
   2: covering that is folded over to protect the contents

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top