Search result for

fold

(139 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fold-, *fold*, fol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fold[VT] พับ, See also: ทบ, Syn. crease, bend
fold[N] รอยพับ, See also: รอยย่น, รอยจีบ, กลีบ, Syn. crease, pleat, bend
fold[VT] ห่อ, See also: หุ้มห่อ, ห่ม, Syn. enclose, wrap
fold[N] แอ่งหรือที่ว่างระหว่างเนินเขา
fold[VT] กอดหรือประสาน (แขน), See also: ไขว้, Syn. clasp, cross
fold[VT] เก็บ (ปีก), See also: ปิด, หุบ
fold[VT] คว่ำไพ่ (ยอมแพ้ในเกมนั้น), See also: พับไพ่
fold[VT] ล้มเลิก, See also: ปิดกิจการ, หยุดทำงาน, Syn. fail, go bust , shut down
fold[N] คอกแกะ
fold[VT] เอาแกะเข้าคอก, See also: ใส่คอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fold(โฟลดฺ) {folded,folding,folds} vt. พับ,ทบ,ห่อ,ไขว้,ปิด,ผนึก,หุ้ม,ผสม. vi. พับ,ปิด. -Phr. (fold up ล้มเหลว,ประสบความล้มเหลว) . n. ส่วนพับ,ส่วนทบ,ส่วนไขว้. -foldable adj., Syn. pleat
foldawayadj. พับเก็บ
foldern. เครื่องพับ,คนพับกระดาษ,ที่เก็บกระดาษเอกสาร กล่องแฟ้มข้อมูลโฟลเดอร์หมายถึง ที่รวมกลุ่มแฟ้มข้อมูล เป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะกับเครื่อง แมคอินทอช (พีซี ใช้ program group) มีสัญรูปเหมือนกล่องมีสีเหลือง อนึ่ง ภายใต้เมนู File จะมีคำสั่งให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้ คือ New folder เมื่อใช้ คำสั่งนี้แล้ว จะได้สัญลักษณ์ใหม่มาอีกอันหนึ่ง ข้างล่างจะมีคำว่า "untitled folder" ลากสัญรูปแฟ้มข้อมูลที่ต้องการให้อยู่กลุ่มเดียวกันไปรวมไว้ภายในโฟลเดอร์นี้ เวลาต้องการเรียกใช้ จะช่วยให้หาได้ง่ายและสะดวก ควรจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่นี้เสียด้วย
blindfold(ไบล'โฟลดฺ) {blindfolded,blindfolding,blindfolds} vt. ปิดตา,หลอกลวง,ปิดบัง -n. ผ้าปิดตา,สิ่งที่ใช้ปิดตา adj. ปิดตาไว้,ตาถูกปิด, See also: blindfolder n. ดูblindfold
enfold(เอนโฟลดฺ') vt. ห่อ,หุ้ม,ห้อมล้อม,พับกอด, See also: enfolder n. ดูenfold enfoldment n. ดูenfold, Syn. embrace
fanfold paperหมายถึง กระดาษที่พับไว้อย่างปราณีต เพื่อประโยชน์ใน การใช้ อย่างต่อเนื่อง ในบางครั้ง จะเรียกว่า กระดาษต่อเนื่อง (continuous paper) กระดาษชนิดนี้จะมีรูเจาะไว้ทั้งสองข้าง เพื่อให้ได้เกาะเกี่ยวกับฟันเฟือง ของเครื่องพิมพ์เป็นระยะ ๆ ทำให้การเคลื่อนตัวได้ฉาก และเป็นจังหวะอย่างดี (ไม่บิดเบี้ยว)
fivefold(ไฟว'โฟลดฺ) adj.,adv. 5 ส่วน,5 เท่า.
hundredfoldadj. เป็น 100เท่า,ซึ่งประกอบ 100 ส่วน. adv. เป็นร้อยเท่า
manifold(แมน'นะโฟลด์) adj. หลายชนิด,หลากหลาย,มากมาย,นานา,หลาย n. สิ่งที่มีหลายส่วนหลายลักษณะ,สิ่งจำลอง, (เครื่องกลไก) ห้องที่มีทางออกหลายทาง. vt. ถ่ายสำเนา,อัดสำเนา., See also: manifoldness n.
multifold(มัล'ทิโฟลดฺ) adj. หลายเท่า

English-Thai: Nontri Dictionary
fold(n) การพับ,คอก,การไขว้,ความล้มเหลว,การทบ
fold(vt) พับ,ไขว้,ทบ,กอดรัด,ใส่คอก,ปิดผนึก,ผสม,ห่อ,หุ้ม
folder(n) แฟ้ม,ที่เก็บเอกสาร,เครื่องพับกระดาษ,คนพับกระดาษ
billfold(n) กระเป๋าหนังใส่เงิน
blindfold(adj) ซึ่งปิดตา
blindfold(n) ผ้าปิดตา
blindfold(vt) ปิดบัง,หลอกลวง,กลบเกลื่อน
enfold(vt) ห่อ,หุ้มไว้,พับ,กอด
fivefold(adj) เป็นห้าเท่า
fourfold(adj) สี่เท่า,สี่หน,มีสี่ส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foldส่วนทบ, รอยทบ, รอยย่น, สัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foldส่วนทบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
foldชั้นหินคดโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fold, axillaryขอบรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fold, conjunctivalส่วนทบเยื่อตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fold, epicanthalสันหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fold, false vocal; cord, false vocal; fold, vestibularสายเสียงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fold, glutealรอยทบใต้ก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fold, vestibular; cord, false vocal; fold, false vocalสายเสียงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fold, vocal; cord, true vocalสายเสียงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foldขด,รอยพับ,รอยนูน,สัน,ร่องพับ,เป็นลูกคลื่น,เป็นขอบนูน,พับ [การแพทย์]
Fold, Complexลักษณะเป็นรอยพับไปมา [การแพทย์]
Fold, Longitudinalรอยย่นตามยาว [การแพทย์]
Fold, Radiatingรอยจีบย่นในแนวรัศมี [การแพทย์]
Fold, Spiralหลืบเป็นเกลียว [การแพทย์]
folderปกแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
Foldingการพับตัว,พับ,ม้วนตัว,การพับทบ,การย่นพับทบไปมา [การแพทย์]
Folds ชั้นหินคดโค้ง
รอยคดโค้งที่ปรากฎในหินเปลือกโลกเกิดจาก ความเค้นและความเครียดของเปลือกโลก ซึ่งจะสามารถ ทราบได้ว่าความเค้นและความเครียดมาจากทิศทางใดได้ โดยตรวจตามรอยคดโค้งของชั้นหินนั้น [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fold it into (phrase ) combine two things by blending smaller one to larger one

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything worth knowing about me is in that folder.ทุกอย่างเกี่ยวกับดิฉัน อยู่ในแฟ้มนั้นแหละค่ะ New Haven Can Wait (2008)
You thought I could let someone die, but I'm gonna fold if I can't watch Celebrity Bowling?คุณคิดว่า ฉันจะปล่อยให้มีใครตายเหรอ แต่ฉันจะพับถ้่าไม่ได้ดูCelebrity Bowling? Dying Changes Everything (2008)
I'll just fold it.ฉันจะพับให้นะ Passengers (2008)
Patient folder.แฟ้มคนไข้ The Lazarus Project (2008)
Your patient folder.แฟ้มคนไข้ของเธอ The Lazarus Project (2008)
Yes. If we fold it here, here and here.ได้สิ ถ้าเราพับตรงนี้ ตรงนี้ กับตรงนี้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Is this from my father's folder? Yeah. And it explains why Scylla sounded so familiar.ใช่ มันอธิบายว่าทำไืมคำว่้า scylla ถึงคุ้นหูนัก Breaking and Entering (2008)
Alyssa Foldes?เอลิสซาs? The Echo (2008)
Alyssa Foldes.เอลิสซา The Echo (2008)
Alyssa Foldes?เอลิสซา? The Echo (2008)
A folded flag in her arms.ไดน่าถือธงชาติไว้ในอ้อมกอด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
This is... a very beautiful folding fan.ท่านริคิว Goemon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foldHe folded his paper, consulting his watch.
foldThe man was folding and unfolding his arms.
foldFold the paper in the middle.
foldSadako had folded six hundred and forty-three so far.
foldHer classmates folded three hundred and fifty-six cranes so that one thousand were buried with her.
foldShe folded her handkerchief neatly.
foldTake this folding umbrella with you. It might come in handy.
foldThe manager sat on the bench with his arms folded.
foldYou have only to sit quietly with your hands folded in your lap.
foldHey, look at that girl with her arms folded.
foldHe did nothing but fold his arms.
foldKen folded the blanket in half.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้าอี้พับ[N] folding chair
แฟ้ม[N] file, See also: folder, binder, dossier, Example: ข้อมูลของโรงพยาบาลที่เก็บไว้ในแฟ้มมักจะเป็นทะเบียนคนไข้ปัจจุบัน และทะเบียนแพทย์และนางพยาบาล, Count unit: แฟ้ม, Thai definition: ที่สำหรับเก็บแผ่นกระดาษ มีปกหน้าปกหลัง ทำด้วยกระดาษแข็ง เป็นต้น มีหลายชนิด, Notes: (อังกฤษ)
แฟ้ม[N] file, See also: folder, Syn. ไฟล์, แฟ้มข้อมูล, Example: หลายๆ หน่วยงานได้ค้นพบไวรัสคอมพิวเตอร์อยู่ในแฟ้มโปรแกรมหลายแฟ้ม ซึ่งผู้ใช้เครื่องเหล่านี้ต่างไม่ได้คาดฝันมาก่อนเลย, Count unit: แฟ้ม, Thai definition: ชุดของโปรแกรมคำสั่ง หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ หรือสื่ออื่นๆ, Notes: (อังกฤษ)
ข้อพับ[N] foldable joint, Example: การกดจุดควรเน้นที่บริเวณข้อพับทั้ง 4 ด้าน, Thai definition: ส่วนของแขนขาหรือข้อต่อของกระดูกที่พับได้
พัดด้ามจิ้ว[N] folding fan, Example: คุณนายจะพกพัดด้ามจิ้วไว้ในกระเป๋าถือตลอดเวลา, Count unit: เล่ม, Thai definition: พัดชนิดคลี่ออกและพับเข้าได้
พับ[V] fold, Syn. ทบ, Example: อย่านั่งเฉย มาช่วยกันพับผ้าปูที่นอนหน่อยพับคนเดียวไม่ไหว, Thai definition: หักทบ, คู้เข้า
มิ้ม[V] fold the edge of cloth, See also: fold down the edge, fold, hem, fold the border, Syn. เม้ม, ปิดริม, พับริม, ซ่อน, Example: ช่างเสื้อมิ้มริมเสื้ออย่างเรียบร้อย
ม่านบังเพลิง[N] foldable screens at the four posts of the funeral pyre, Example: ม่านบังเพลิงจะกางออกในเวลาถวายพระเพลิงพระบรมศพ, Thai definition: ฉากพับได้ติดกับเสาเมรุทั้ง 4 ด้าน
ม่านบังเพลิง[N] foldable screens at the four posts of the funeral pyre, Example: ม่านบังเพลิงจะกางออกในเวลาถวายพระเพลิงพระบรมศพ, Thai definition: ฉากพับได้ติดกับเสาเมรุทั้ง 4 ด้าน
มิ้ม[V] fold the edge of cloth, See also: fold down the edge, fold, hem, fold the border, Syn. เม้ม, ปิดริม, พับริม, ซ่อน, Example: ช่างเสื้อมิ้มริมเสื้ออย่างเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
ช่องชั้น[n. exp.] (chǿng chan) EN: fold   
ช่องเหลี่ยม[n. exp.] (chǿng līem) EN: fold   
ด้ามจิ้ว[n.] (dāmjiu) EN: folding fan   
โฟลเดอร์[n.] (fondoē = foldoe) EN: folder   FR: folder [m] (anglic.) ; répertoire [m]
ห้าง[n.] (hāng) EN: shooting stand ; scaffold   
ห่อหุ้ม[v.] (hø-hum) EN: wrap ; envelop ; shroud ; enwrap ; enfold   FR: envelopper ; couvrir
จตุรพิธ[adj.] (jaturaphit) EN: four fold   
จีบ[v.] (jīp) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds   FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser

CMU English Pronouncing Dictionary
FOLD    F OW1 L D
FOLDS    F OW1 L D Z
FOLDED    F OW1 L D AH0 D
FOLDEN    F OW1 L D AH0 N
FOLDER    F OW1 L D ER0
FOLDERS    F OW1 L D ER0 Z
FOLDING    F OW1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fold    (v) (f ou1 l d)
folds    (v) (f ou1 l d z)
folded    (v) (f ou1 l d i d)
folder    (n) (f ou1 l d @ r)
folders    (n) (f ou1 l d @ z)
folding    (v) (f ou1 l d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Falte {f} | Falten {pl}fold | folds [Add to Longdo]
Faltenriss {m}fold split [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam [Add to Longdo]
とび職;鳶職[とびしょく, tobishoku] (n) scaffolding or construction worker; steeplejack [Add to Longdo]
とび職人;鳶職人[とびしょくにん, tobishokunin] (n) scaffold constructor; steeplejack [Add to Longdo]
ばったり床几;ばったり床机[ばったりしょうぎ, battarishougi] (n) (See 町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
ばったん床几;ばったん床机[ばったんしょうぎ, battanshougi] (n) (obsc) (See ばったり床几,町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
エキマニ[, ekimani] (n) (abbr) exhaust manifold [Add to Longdo]
オフラインフォルダファイル[, ofurainforudafairu] (n) {comp} offline folder file [Add to Longdo]
システムフォルダ[, shisutemuforuda] (n) {comp} system folder [Add to Longdo]
センターフォールド[, senta-fo-rudo] (n) centerfold [Add to Longdo]
ドロップフォルダ[, doroppuforuda] (n) {comp} drop folder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhé, ㄓㄜˊ, ] folded document; to fold, #2,265 [Add to Longdo]
折叠[zhé dié, ㄓㄜˊ ㄉㄧㄝˊ, / ] fold, #13,779 [Add to Longdo]
文件夹[wén jiàn jiā, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, / ] folder; file (paper), #18,629 [Add to Longdo]
折子[zhé zi, ㄓㄜˊ ㄗ˙, / ] folding notebook; accounts book, #40,943 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] folds, #46,245 [Add to Longdo]
折叠式[zhé dié shì, ㄓㄜˊ ㄉㄧㄝˊ ㄕˋ, / ] folding (i.e. portable), #52,954 [Add to Longdo]
折椅[zhé yǐ, ㄓㄜˊ ㄧˇ, / ] folding chair, #162,071 [Add to Longdo]
折皱[zhé zhòu, ㄓㄜˊ ㄓㄡˋ, / ] fold; crease; wrinkle; pucker [Add to Longdo]
褶皱山系[zhě zhòu shān xì, ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ ㄕㄢ ㄒㄧˋ, / ] fold mountain system (geol.) [Add to Longdo]
褶皱山脉[zhě zhòu shān mài, ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] fold mountain range (geol.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フォルダ[ふぉるだ, foruda] folder [Add to Longdo]
折りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper [Add to Longdo]
連続用紙[れんぞくようし, renzokuyoushi] continuous-feed paper, fan-fold paper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fold \Fold\, v. t.
   To confine in a fold, as sheep.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fold \Fold\, v. i.
   To confine sheep in a fold. [R.]
   [1913 Webster]
 
      The star that bids the shepherd fold.  --Milton.
   [1913 Webster] foldable

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fold \Fold\, v. i.
   To become folded, plaited, or doubled; to close over another
   of the same kind; to double together; as, the leaves of the
   door fold. --1 Kings vi. 34.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fold \Fold\, n. [From {Fold}, v. In sense 2 AS. -feald, akin to
   fealdan to fold.]
   1. A doubling,esp. of any flexible substance; a part laid
    over on another part; a plait; a plication.
    [1913 Webster]
 
       Mummies . . . shrouded in a number of folds of
       linen.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Folds are most common in the rocks of mountainous
       regions.               --J. D. Dana.
    [1913 Webster]
 
   2. Times or repetitions; -- used with numerals, chiefly in
    composition, to denote multiplication or increase in a
    geometrical ratio, the doubling, tripling, etc., of
    anything; as, fourfold, four times, increased in a
    quadruple ratio, multiplied by four.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is folded together, or which infolds or
    envelops; embrace.
    [1913 Webster]
 
       Shall from your neck unloose his amorous fold.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Fold net}, a kind of net used in catching birds.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fold \Fold\ (f[=o]ld), v. t. [imp. & p. p. {Folded}; p. pr. &
   vb. n. {Folding}.] [OE. folden, falden, AS. fealdan; akin to
   OHG. faltan, faldan, G. falten, Icel. falda, Dan. folde, Sw.
   f[*a]lla, Goth. fal[thorn]an, cf. Gr. di-pla`sios twofold,
   Skr. pu[.t]a a fold. Cf. {Fauteuil}.]
   1. To lap or lay in plaits or folds; to lay one part over
    another part of; to double; as, to fold cloth; to fold a
    letter.
    [1913 Webster]
 
       As a vesture shalt thou fold them up. --Heb. i. 12.
    [1913 Webster]
 
   2. To double or lay together, as the arms or the hands; as,
    he folds his arms in despair.
    [1913 Webster]
 
   3. To inclose within folds or plaitings; to envelop; to
    infold; to clasp; to embrace.
    [1913 Webster]
 
       A face folded in sorrow.       --J. Webster.
    [1913 Webster]
 
       We will descend and fold him in our arms. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To cover or wrap up; to conceal.
    [1913 Webster]
 
       Nor fold my fault in cleanly coined excuses. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fold \Fold\, n. [OE. fald, fold, AS. fald, falod.]
   1. An inclosure for sheep; a sheep pen.
    [1913 Webster]
 
       Leaps o'er the fence with ease into the fold.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A flock of sheep; figuratively, the Church or a church;
    as, Christ's fold.
    [1913 Webster]
 
       There shall be one fold and one shepherd. --John x.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       The very whitest lamb in all my fold. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. A boundary; a limit. [Obs.] --Creech.
    [1913 Webster]
 
   {Fold yard}, an inclosure for sheep or cattle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fold
   n 1: an angular or rounded shape made by folding; "a fold in the
      napkin"; "a crease in his trousers"; "a plication on her
      blouse"; "a flexure of the colon"; "a bend of his elbow"
      [syn: {fold}, {crease}, {plication}, {flexure}, {crimp},
      {bend}]
   2: a group of people who adhere to a common faith and habitually
     attend a given church [syn: {congregation}, {fold},
     {faithful}]
   3: a geological process that causes a bend in a stratum of rock
     [syn: {fold}, {folding}]
   4: a group of sheep or goats [syn: {flock}, {fold}]
   5: a folded part (as in skin or muscle) [syn: {fold}, {plica}]
   6: a pen for sheep [syn: {fold}, {sheepfold}, {sheep pen},
     {sheepcote}]
   7: the act of folding; "he gave the napkins a double fold" [syn:
     {fold}, {folding}]
   v 1: bend or lay so that one part covers the other; "fold up the
      newspaper"; "turn up your collar" [syn: {fold}, {fold up},
      {turn up}] [ant: {open}, {spread}, {spread out}, {unfold}]
   2: incorporate a food ingredient into a mixture by repeatedly
     turning it over without stirring or beating; "Fold the egg
     whites into the batter"
   3: cease to operate or cause to cease operating; "The owners
     decided to move and to close the factory"; "My business
     closes every night at 8 P.M."; "close up the shop" [syn:
     {close up}, {close}, {fold}, {shut down}, {close down}] [ant:
     {open}, {open up}]
   4: confine in a fold, like sheep [syn: {pen up}, {fold}]
   5: become folded or folded up; "The bed folds in a jiffy" [syn:
     {fold}, {fold up}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 fold
   fold
   furrow; wrinkle
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top