หรือคุณหมายถึง focußed?
Search result for

focussed

(7 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -focussed-, *focussed*, focuss, focusse
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
focussedAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.

CMU English Pronouncing Dictionary
FOCUSSED    F OW1 K AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
focussed    (v) (f ou1 k @ s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
中心[ちゅうしん, chuushin] (n,adj-no) (1) center; centre; middle; heart; core; focus; pivot; emphasis; balance; (suf) (2) -centered; -centred; -focussed; -oriented; centered on; focussed on; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 focused \focused\ adj. [Also spelled {focussed}.]
   1. being in focus or brought into focus; clearly delineated;
    -- of an image. Opposite of {unfocused}.
    [WordNet 1.5]
 
   2. converging on a point; -- of light rays; as, focused light
    rays can set something afire.
    [WordNet 1.5]
 
   3. concentrated on or clustered around a central point or
    purpose.
 
   Syn: centered, centred, centralized.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 focussed \focussed\ adj.
   1. same as {focused} (in all senses).
 
   Syn: focused.
     [WordNet 1.5] focusing

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 focussed
   adj 1: being in focus or brought into focus [syn: {focused},
       {focussed}] [ant: {unfocused}, {unfocussed}]
   2: (of light rays) converging on a point; "focused light rays
     can set something afire" [syn: {focused}, {focussed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top