Search result for

focused

(27 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -focused-, *focused*, focus, focuse
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Focused group interviewingการจัดสนทนากลุ่ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ The Itch (2008)
This is exactly same as the original but you focused only on copying, you failed to hear all the notesดูราวกับต้นฉบับมิผิดเพี้ยน สมาธิของเจ้าแน่วแน่กับการวาด โดยไม่มีสิ่งใดรบกวนเจ้าได้ Portrait of a Beauty (2008)
We only focused on gaining the Myung's favor so the government became like thisเราต้องการการสนับสนุนของ มยอง เท่านั้น ทำให้รัฐบาลกลายเป็นแบบนี้ Iljimae (2008)
Keep our brains focused on something other than our empty bellies and our dry mouths, okay?เก็บสมองไว้คิดเรื่องอื่นเถอะ เช่นตอนท้องว่า หรือตอนหิวน้ำ โอเค Breaking and Entering (2008)
Let's stay focused.ฟังให้ดี Made of Honor (2008)
And with the eyes of the world focused on the White House, here in Australia, burglars have broken into a meat factory in Brisbane and stolen a ton of pork sausages.ขณะที่สายตาทุกคู่ในโลก\ จับจ้องไปยังทำเนียบขาว ที่นี้ในประเทศออสเตรเลีย ตีนแมวได้ย่องเข้าไปใน โรงงานผลิตอาหาร ในบริสเบน Frost/Nixon (2008)
You don't think it might be an idea for our interviewer to be rested and focused on the job in hand?คุณไม่คิดบ้างหรือ ว่านี่คือความคิดของคน ที่จะเป็นพิธีกร เขาควรพักและ สนใจอยู่กับงานในมือ Frost/Nixon (2008)
But you believe me, when the time comes, I'm gonna be focused and ready for battle.แต่เชื่อผมเถอะ เมื่อเวลามาถึง ผมก็จะ มุ่งมั่นและพร้อมสู้แน่ Frost/Nixon (2008)
- Kimmy, you're not focused.- คิมมี่ลูกไม่ฟังเลย Taken (2008)
Stay focused, Kimmy. You have to hold it together.ตั้งสติ คิมมี่ลูกต้องรวบรวมสมาธิ Taken (2008)
They are going to take you. Kim, stay focused, baby. This is key.เค้ากำลังจะเอาตัวลูกไปตั้งสติลูกรักมันคือกูญแจสำคัญ Taken (2008)
Stay focused, baby. Leave the phone on the floor.ตั้งสติ ลูกรัก วางโทรศัพท์ไว้บนพื้น Taken (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
focusedHe focused his attention on that problem.
focusedHer attention is focused on children.
focusedI focused the camera on her face.
focusedMost studies, however, have not focused on the influence Emmet's theory had on the computer graphics.

CMU English Pronouncing Dictionary
FOCUSED    F OW1 K AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
focused    (v) (f ou1 k @ s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
集中的[しゅうちゅうてき, shuuchuuteki] (adj-na) intensive; concentrated; focused [Add to Longdo]
重点的[じゅうてんてき, juutenteki] (adj-na) preponderant; predominant; focused; (P) [Add to Longdo]
人情本[にんじょうぼん, ninjoubon] (n) novel from the late Edo period focused on the love stories of ordinary townsfolk [Add to Longdo]
地蔵盆[じぞうぼん, jizoubon] (n) Jizo Festival (child-focused religious festival, in which Jizo statues are decorated, esp. in Kyoto; 23-24 August) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Focus \Fo"cus\, v. t. [imp. & p. p. {Focused}; p. pr. & vb. n.
   {Focusing}.]
   To bring to a focus; to focalize; as, to focus a camera. --R.
   Hunt.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 focused \focused\ adj. [Also spelled {focussed}.]
   1. being in focus or brought into focus; clearly delineated;
    -- of an image. Opposite of {unfocused}.
    [WordNet 1.5]
 
   2. converging on a point; -- of light rays; as, focused light
    rays can set something afire.
    [WordNet 1.5]
 
   3. concentrated on or clustered around a central point or
    purpose.
 
   Syn: centered, centred, centralized.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 concentrated \concentrated\ adj.
   1. Having a high density of (the indicated substance); as, a
    narrow thread of concentrated ore.
 
   Note: [Narrower terms: {undiluted} (vs. diluted)]
      [WordNet 1.5]
 
   2. Gathered together or made less diffuse; as, their
    concentrated efforts; his concentrated attention. Opposite
    of {distributed} or {diffused}.
 
   Note: [Narrower terms: {bunched}, {bunchy}, {clustered};
      {centered}, {centred}, {centralized}, {focused};
      {undivided}] [Also See: {compact}.]
      [WordNet 1.5]
 
   3. Intense; in an extreme degree; -- of mental phenomena; as,
    her concentrated passion held them at bay.
    [WordNet 1.5]
 
   4. being the most concentrated solution possible at a given
    temperature; unable to dissolve still more of a substance.
    Opposite of {dilute} or {unsaturated}.
 
   Note: [Narrower terms: {supersaturated}]
 
   Syn: saturated.
     [WordNet 1.5]
 
   5. reduced to a stronger or more concentrated form; as,
    concentrated sulfuric acid. Opposite of {diluted}.
 
   Syn: condensed.
     [WordNet 1.5]
 
   6. characterized by intensity; especially when imposed from
    without; -- of actions; as, concentrated study.
 
   Syn: intensive.
     [WordNet 1.5]
 
   7. characterized by mental concentration.
 
   Syn: intent.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 focused
   adj 1: being in focus or brought into focus [syn: {focused},
       {focussed}] [ant: {unfocused}, {unfocussed}]
   2: (of light rays) converging on a point; "focused light rays
     can set something afire" [syn: {focused}, {focussed}]
   3: of an optical system (e.g. eye or opera glasses) adjusted to
     produce a clear image

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top