Search result for

focus on

(31 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -focus on-, *focus on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
focus on[PHRV] รวมแสงไปยัง
focus on[PHRV] มุ่งความคิดไปที่, See also: มีสมาธิอยู่กับ, ให้ความสนใจกับ, Syn. concentrate on, keep on

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You didn't focus on school, and you got what you wanted for a while.พ่อไม่สนใจเรื่องเรียน แต่พ่อก็ทำมันสำเร็จ The Serena Also Rises (2008)
And focus on what really matters--และให้ความสนใจกับสิ่งที่ต้องการจริงๆ New Haven Can Wait (2008)
- We need to focus on the medicine.เราต้องมุ่งไปที่ยา Birthmarks (2008)
Don't worry about this Mayan shit. You need to focus on your family.ไม่ต้องกังวลเรื่องมายันฉิบหายนี้ นายจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับครอบครัวของนาย Pilot (2008)
I'll sweep the outer corridor while the rest of your ships focus on the center.ข้าจะค้นหาทางด้านนอก ขณะที่ยานของพวกเจ้าที่เหลือพุ่งเป้าไปที่ศูนย์กลาง Downfall of a Droid (2008)
- He's okay. Focus on the battle.-เขาไม่เป็นไร Rookies (2008)
You should focus on raising your kid, not go around singing!คนที่มีลูกแบบเธอ ควรจะสนใจแต่เรื่องเลี้ยงลูกอย่างเดียวสิ Scandal Makers (2008)
In any case, we should focus on the explosion.ในกรณีนี้ เราควรจะมุ่งไปที่การระเบิด Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Now that the Civil Examinations are over, now I can focus on my wedding to Miss Eun Hye.ตอนนี้ การสอบก็เสร็จสิ้นแล้ว ข้าก็คงต้องจดจ่อกับงานแต่งงานของข้ากับแม่นางอีน เฮ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
When you focus on kung fu, when you concentrate you stink.เวลาที่เจ้าฝึกกังฟู เวลาที่สำรวมความคิด ..... Kung Fu Panda (2008)
Neil, can you just focus on driving? You've had...นีล คุณช่วยตั้งใจขับรถหน่อย คุณควร... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Focus on the road.มองไปที่ถนนนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
focus onBefore we try to move up to the next level, I think we need to focus on keeping what we have.
focus onHe has given up running in order to focus on the long jump.
focus onI'll focus on the market development for 1999.
focus onThe publication of the exam results over without incident, for the time being attention is naturally going to focus on the summer break, right?
focus onThis chapter will focus on the concepts of geometry.
focus onThis chapter will focus on the riddles of the planets.
focus onThis program is going to focus on computer hacking issues today.
focus onToday we're going to focus on the question of homeless people.
focus onWe must focus on building a solid grass-roots movement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าเรื่อง[V] focus on, See also: point to, be straight to (the topic), Ant. นอกเรื่อง, Example: หลังจากนี้เราจะเข้าเรื่องหัวข้อที่จะถกเถียงกันในที่ประชุมหลังจากพูดเกริ่นมาเสียนาน, Thai definition: เข้าสู่หัวเรื่องที่สำคัญ, เข้าสู่ประเด็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ความสนใจกับ ...[v. exp.] (hai khwām sonjai kap …) EN: pay attention ; target ... ; focus on ... ; zero in on ...   FR: se préocupper de ... ; viser ... ; se focaliser sur ... ; accorder de l'intérêt à ... ; montrer de l'intérêt pour ...

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニューシングル;ニュー・シングル[, nyu-shinguru ; nyu-. shinguru] (n) (1) new single (by a recording artist); (2) person of marriageable age who remains single (e.g. to focus on their career) (wasei [Add to Longdo]
気を引き締める[きをひきしめる, kiwohikishimeru] (exp,v1) to brace oneself; to focus one's energies; to focus one's mind [Add to Longdo]
見据える;見すえる[みすえる, misueru] (v1,vt) to gaze at; to stare at; to focus on; to make sure of [Add to Longdo]
取り立てる;取立てる;取りたてる[とりたてる, toritateru] (v1,vt) (1) to collect (debts); to dun; to exact; to extort; (2) to appoint; to promote; to give patronage; (3) (See 取り立てて) to emphasize; to focus on; to call attention to [Add to Longdo]
目を向ける[めをむける, mewomukeru] (exp,v1) to shift one's attention to; to shift one's focus on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 focus on
   v 1: center upon; "Her entire attention centered on her
      children"; "Our day revolved around our work" [syn: {focus
      on}, {center on}, {revolve around}, {revolve about},
      {concentrate on}, {center}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top