Search result for

fluting

(300 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluting-, *fluting*, flut
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fluting มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fluting*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
Atrial flutter (n ) an abnormal heart rhythm that occurs in the atria of the heart. When it first occurs, it is usually associated with a fast heart rate or tachycardia (beats over 100 per minute), and falls into the category of supra-ventricular tachycardias. While this rhythm occurs most often in individuals with cardiovascular disease (e.g. hypertension, coronary artery disease, and cardiomyopathy), it may occur spontaneously in people with otherwise normal hearts. It is typically not a stable rhythm, and frequently degenerates into atrial fibrillation (AF). However, it does rarely persist for months to years. Atrial flutter was first identified as an independent medical condition in 1920 by the British physician Sir Thomas Lewis (1881–1945) and colleagues.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flute[N] ขลุ่ย, See also: ปี่
flute[VI] เป่าขลุ่ย
flute[N] แก้วทรงสูงที่ใช้ในการดื่มแชมเปญ
flutter[VI] กระพือปีก, See also: ตีปีก, ขยับปีก, Syn. flap
flutter[VI] สะบัด, See also: กะพริบ, Syn. wave, flap
flutter[N] การกระพือปีก, See also: การกะพริบ, การขยับอย่างรวดเร็ว
flutter[VI] โฉบ, See also: โผ
flutter[VI] สั่นรัว, See also: เต้นรัว, สั่นระริก, Syn. beat, tremble, vibrate
flutter[N] การสั่นรัว (หัวใจ), See also: การเต้นระรัว, การสั่นระริก, Syn. quiver, tremble
flutter[N] ความกระวนกระวาย, See also: ความสับสน, ความปั่นป่วน, Syn. agitation, confusion, commotion, Ant. calmness
flutter[N] การพนัน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. bet
flutter[SL] การพนันม้าแข่ง
aflutter[ADJ] ที่น่าตื่นเต้น, Syn. excited
aflutter[ADV] ที่สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม (เช่นธงชาติ), See also: ที่สะบัดพลิ้ว, Syn. flapping
fipple flute[N] ปี่หรือขลุ่ยที่มีจุกไม้อุดอยู่ปลายข้างหนึ่ง
flutter down[PHRV] ปลิวลงมา
flutter about[PHRV] กระพือปีก
flutter about[PHRV] (ใจ) สั่นระริก, See also: (ใจ) เต้นไม่สม่ำเสมอ, กระวนกระวายใจ
whistle and flute[SL] ชุดเสื้อผ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aflutter(อะฟลัท' เทอะ) adj. สะบัดพลิ้ว, ฮือ, ตื่นเต้น (in a flutter)
flute(ฟลูท) {fluted,fluting,flutes} n. ขลุ่ย,ราง,ร่อง,ร่องเล็บมือ,รางเว้า vi. เป่าขลุ่ย. vt. ขับร้องเสียงคล้ายขลุ่ย,ทำให้เกิดร่อง
fluting(ฟลุท'ทิง) n. การเป่าขลุ่ย,เสียงเป่าขลุ่ย,ร่อง,ราง,การทำร่องหรือราง
flutist(ฟลุท'ทิสทฺ) n. คนเป่าขลุ่ย., Syn. flautist
flutter(ฟลัท'เทอะ) {fluttered,fluttering,flutters} vi.,n. (การ,ทำให้) กระพือปีก,ตีปีก,เคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว,สั่น,สั่นระริก,ใจสั่น,เต้นไม่สม่ำเสมอ เท้าตบน้ำขึ้น ๆ ลง ๆ โดยไม่งอเข่าvt. กระพือปีก,ตีปีก,ทำให้กระวนกระวายใจ,ทำให้ยุ่งใจ., See also: flutterer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
aflutter(adv,adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา
flute(n) ขลุ่ย,ร่องเล็บมือ,ร่อง,ราง
flute(vi) เป่าขลุ่ย
fluted(adj) เป็นแถว,มีร่อง,มีเสียงคล้ายขลุ่ย
flutter(vi) ปลิวสะบัด,ตัวสั่น,ตีปีก,กระพือปีก,โฉบ,ตื่นเต้น,สั่นระริก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bounce; flutterเต้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
flutterการสั่นระรัว, การเต้นระรัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flutter; bounceเต้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluteฟลุ้ต [TU Subject Heading]
Flute and violin musicดนตรีบรรเลงขลุ่ยและไวโอลิน [TU Subject Heading]
Flute musicดนตรีบรรเลงขลุ่ย [TU Subject Heading]
Flute with percussion ensembleดนตรีบรรเลงขลุ่ยประกอบเครื่องเคาะตี [TU Subject Heading]
Songs (High voice) with fluteเพลง (เสียงสูง) ประกอบขลุ่ย [TU Subject Heading]
Atrial Flutterหัวใจห้องบนเต้นถี่หรือเต้นริกๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, she gathered anyone who's ever touched an instrument, a flute or harmonica.เธอก็เลยไปรวบรวมพวกนักดนตรีสมัครเล่นมาแทน Beethoven Virus (2008)
Flute...ฟรุต.. Beethoven Virus (2008)
I gave up on flute.ฉันเลิกเล่นฟลุ๊ทแล้ว Beethoven Virus (2008)
I can't play the flute.ฉันไม่สามารถเป่าฟลุทได้อีก Beethoven Virus (2008)
I've got a flutter on a second floor, seventh window from the left.ชั้น 2 เห็นผ้าม่านขยับ หน้าต่างบานที่ 7 จากซ้าย Vantage Point (2008)
Right there, that's where the flutter was.ตรงนั้น ที่มาการเคลื่อนไหวประกี๊ Vantage Point (2008)
That's... that's where the flutter was.นั่นเป็นห้องที่ม่านปลิว Vantage Point (2008)
I want Mozart's personal piano Where he composed "Magic Flute", he's gonna get it for me?ฉันต้องการเล่นเปียโนให้เหมือนโมซารท ที่เค้าประพันธ์เพลง เมจิคฟรุท เขาจะทำมันให้ผมจริงหรือ Invitation Only (2009)
But you can keep your magic flute, amadeus.เขาก็ไม่สามารถบรรเลงเพลงที่ไพเราะได้ You've Got Yale! (2009)
You're gonna love "the magic flute." it's,เธอจะต้องรัก "เมจิกฟลุต" แน่ You've Got Yale! (2009)
This isn't "the magic flute"?นี่ไม่ใช่ เมจิคฟลุตใช่ไหม? You've Got Yale! (2009)
About "the magic flute."เกี่ยวกับ magic flutYou've Got Yale! (2009)
Oh, Mr. Ekisudron, the flutist.อ่า คุณเอคิซูดรอน มือฟลุต Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
With a rhythm that continues from start to finish... flute and clarinet in alternating solos... entwined in a single, evocative melody.ใช้จังหวะที่เสถียรดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบเพลง ฟลุตกับคลาริเน็ตเป็นตัวโซโล่ ประสานกันเข้าเป็นท่วงทำนองอันไพเราะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
He's fluttering his eyelids like a girl, that's his tell.เขากระพริบตาเหมือนผู้หญิง นั่นคือที่ได้มา The Tourist (2010)
And flutter off.และบินพริ้วไป Shadow Games (2010)
Rome is positively aflutterโรมมีอะไรที่ต้องตื่นเต้น Great and Unfortunate Things (2010)
And what with flute and pistol practice, there's barely any time over.แล้วเรื่องเป่าขลุ่ยกับฝึกยิงปืนล่ะ แทบไม่มีเวลาให้แล้ว The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
And when was the last time... anyone played on your flute?แล้วครั้งสุดท้าย ที่มีใครเป่าขลุ่ยของเธอน่ะเมื่อไหร่ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Her lip is gonna quiver and her eyes will flutter, but they won't ever actually close.ริมฝีปากจะสั่นแล้วตาของหล่อนก็จะกระพริบ แต่พวกมันไม่เคยปิดสนิท English as a Second Language (2010)
♫ Chasing after a fluttering butterfly Lifting a white sail ♫Hirari chouchou wo Oikakete shiroi ho wo agete ไล่ตามผีเสื้อที่โบยบินไป และนำใบเรือสีขาวชูขึ้นมา Hanamizuki (2010)
I don't want to hear you play your flute, kid.ฉันไม่อยากฟังเธอเป่าขลุ่ยแล้ว The Plateau (2010)
Then you're gonna kiss me, and my heart will flutterแล้วคุณก็จูบฉัน แล้วใจฉันก็จะล่องลอย Brave New World (2010)
"Fluttering wind makes hearts tremble"ลมที่พัดกระพือทำให้หัวใจสั่น Love in Disguise (2010)
These days I have a feeling like I am like a cloud fluttering around.ตอนนี้นะฉันรู้สึกเหมือนเป็นเมฆลอยได้เลย Dae Mul (2010)
Your grandpa likes it that I can paint orchids and play the flute.เพราะว่าฉันเล่นทงซู(ขลุ่ยไม้ไผ่6รู) เต้น แล้วก็กินเก่ง คุณปู่ท่านชอบฉันมากๆเลย Episode #1.12 (2010)
For me, I just feel... happy, excited, and my heart flutters when I see you.สำหรับชั้น ชั้นรู้สึก... มีความสุข ตื่นเต้น และใจสั่นเมื่ออยู่กับพี่ Episode #1.8 (2010)
Just those words make my heart flutter.แค่คิดชั้นก็ตื่นเต้นจะแย่แล้ว Episode #1.12 (2010)
I felt fluttering and trembling.ฉันรู้สึกตื่นเต้น และสั่นเทา Episode #1.17 (2010)
What's he gonna do, flute those ogres a lullaby?เขาจะทำอะไรได้ เป่าปีก่อนนอนให้พวกยักษ์ฟังเหรอ Shrek Forever After (2010)
When somebody tooties that fluty, I got to shake my booty!เวลามีคนเป่าปี่นั่น ฉันต้องยักย้ายส่ายสะโพก Shrek Forever After (2010)
'Cause he didn't flutter?และคุณก็คิดอย่างนั้นหรอ ? / ใช่ Salt (2010)
A flutter of anxiety.An anxiety due to rounding. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Jenna's out at her flute lesson.เจนน่าออกไปเรียนฟลุ๊ต The New Normal (2011)
Sure. That'd be great. For the flute?แน่นอน นั่นเยี่ยมเลย ด้วยฟลุ๊ตใช่มั้ย? The Badass Seed (2011)
Feeling like you're second choice. ( playing flute ) How soon can I get it back?รู้สึกเหมือนเป็นตัวสำรอง ฉันจะได้คืนเร็วที่สุดเมื่อไหร่? The Badass Seed (2011)
♪ From an iron flute ♪# From an iron flute # It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
Flutter echo is off the charts.เสียงเกรียวกราวเหรอ? Echoes (2011)
Flutter echo?ใช่ เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนไหว Echoes (2011)
[ Wings flutter ]On the Fence (2011)
♪ A silver flute ♪# สำเนียงฟลุตเงิน # I Am Unicorn (2011)
Oh yeah, gosh, you make my heart flutter.อ้อ ใช่เลย หัวใจของฉันเต้นแรงเลยหละ My Princess (2011)
You give heart cause to flutter.ท่านทำให้ข้าตกใจ A Place in This World (2012)
Now where are the champagne flutes?แล้ว.. แก้วแชมเปญอยู่ไหนนะ? Despicable B (2012)
Flutes.เรียก" ฟลุต" ต่างหากละ Lucky (2012)
Champagne flutes.มันเรียกว่า" แชมเปญฟลุต " Lucky (2012)
Flute, actually.จริงๆแล้ว ขลุยนะ Sacrifice (2012)
These flutes are silver plated.ฟลุ้ตพวกนี้ทำจากเงินแท้ Root Cause (2012)
Oh, and you fluttered your hands like little bird wings.อ้อ แล้วก็กระพือมือไปมา เหมือนปีกนก A Dance with Death (2012)
Well, perhaps the american theatre wing is more tolerant of head tilting and hand fluttering than I am.พวกละครเวทีอเมริกันคงจะ ทนกับการเอียงคอ กับโบกมือได้มากกว่าฉันสินะ โถ! A Dance with Death (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flutA tattered flag which continues to flutter in the wind.
flutNow, I'm going mad to play the flute.
flutHe can play the piano, the flute, the guitar, and so on.
flutHe makes young girls, hearts flutter.
flutI wanted the musician to play some sad tune on his flute.
flutThe cherry blossoms flutter down whenever the wind blows.
flutIf a fire should break out, I would make off with my flute.
flutThe birds fluttered away at the noise.
flutI am planning on studying and playing the flute by turns.
flutIt looks like cherry blossom-viewing season is at an end. You can see the petals fluttering down.
flutA girl is playing the flute.
flutMy heart fluttered with excitement.
flutBob plays not only the guitar but also the flute.
flutHe is able to play the flute.
flutI plan to play a flute solo.
flutThe sails fluttered in the wind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โผบิน[V] fly, See also: soar, hover, flit, flutter, wing, Syn. โบยบิน, เหินบิน, Example: นกกระจอก 2 ตัวโผบินไปเกาะที่รั้วบ้านส่งเสียงจอกแจกเหมือนคุยกัน, Thai definition: บินวนเวียนไปมา
เขยิบขยาบ[V] flap, See also: flutter, Syn. พะเยิบพะยาบ, Example: หลังคาสังกะสีเขยิบขยาบเหมือนกับจะปลิวหลุดลอยตามลมไป, Thai definition: อาการไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นผืนแผ่นบางๆ หรือที่อ่อนไหวได้ในตัว)
เครื่องคู่[N] the two flutes of the Thai orchestra, Thai definition: ปี่พาทย์เครื่องห้าที่เพิ่มเติมให้เป็นคู่ๆ
ปี่ไฉน[N] Thai flute, Example: เครื่องเป่าใบไม้สามารถแยกได้เป็นปี่อ้อ, ปี่ไฉน,ปี่ชวา, Count unit: เลา, Thai definition: ปี่สองท่อน ถอดออกจากกันได้ ท่อนบนเรียงยาว ปลายผายออกเล็กน้อยเรียกว่า เลาปี่ ท่อนล่างปลายบานเรียกว่า ลำโพง ทำด้วยไม้หรืองา
ปี่[N] flute, See also: pipe, wind instrument, Example: บทเพลงบูชาเพลิงของชาวหยีประกอบด้วยเครื่องดนตรีทั้งปี่แตรกลองบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษ, Count unit: เลา, Thai definition: ชื่อเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งสำหรับเป่าให้เป็นเพลง
เผยิบ[V] flap, See also: flutter, vibrate, wave, Syn. พะเยิบ, Ant. นิ่ง, Example: หลังคาเต้นท์เผยิบขึ้นลงเพราะถูกลมพัด, Thai definition: อาการที่ของแบนบางๆ กระพือขึ้นกระพือลง
พลิ้ว[V] flutter, Syn. พลิ้วไหว, Example: ภาพที่เด่นสะดุดตาอีกภาพหนึ่งได้แก่แถบแพรขาวที่พลิ้วไหวตามลมติดอยู่กับหรีดดอกกุหลาบและกล้วยไม้, Thai definition: สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม
พะเยิบ[ADV] flap, See also: flutter, Syn. พะเยิบพะยาบ, Example: แมลงผีเสื้อโบยปีกบินพะเยิบไปในอากาศ, Thai definition: อาการที่ปลิวขึ้นปลิวลง, อาการที่กระพือขึ้นกระพือลงช้าๆ
พะเยิบพะยาบ[ADV] flutter, See also: flap, Syn. เผยิบผยาบ, เขยิบขยาบ, พะเยิบ, Example: ช้างยืนโบกใบหูพะเยิบพะยาบ, Thai definition: อาการไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นผืนแผ่นบางๆ หรือที่อ่อนไหวได้ในตัว)
พะเยิบๆ[V] flap, See also: flutter, Syn. พะเยิบ, Example: ลมพัดแรงจนหลังคาจากพะเยิบๆ, Thai definition: อาการที่ปลิวขึ้นปลิวลง, อาการที่กระพือขึ้นกระพือลงช้าๆ
เป่าขลุ่ย[V] play the flute, See also: play on a flute, Example: เขาเป่าขลุ่ยได้ไพเราะมาก, Thai definition: ทำให้เครื่องเป่าชนิดหนึ่งมักทำด้วยไม้รวกเกิดเสียงโดยใช้ลมปาก
ใจไม่ดี[V] be anxious, See also: be fearful, be worried, get alarmed, be nervous, be thrown into a flutter, Syn. ใจเสีย, ใจแป้ว, ใจฝ่อ, ไม่สบายใจ, Example: เธอใจไม่ดีที่เห็นเขาเพลี่ยงพล้ำคู่ต่อสู้, Thai definition: ใจเสียเพราะกลัวหรือวิตกกังวล, รู้สึกหวาดหวั่น
โบยบิน[V] fly, See also: flutter, Syn. บิน, บินร่อน, Example: เราจะได้ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของนกน้อยใหญ่ นกน้ำ ที่โบยบินอย่างอิสระเสรี ที่สวนนกนครพิงค์, Thai definition: บินร่อนไปร่อนมาอย่างผีเสื้อ
กระดก[V] flap, See also: tip, hold up, rise one end, stick up, flutter, Example: เวลาพูดเสียง ร เราต้องกระดกลิ้นด้วย, Thai definition: ทำให้ปลายยกสูงขึ้น
กระพือ[V] flap, See also: flutter, fan, blow, Syn. พัด, โบก, Example: ผีเสื้อที่มีพื้นที่ปีกน้อยเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวจะกระพือปีกเร็วมาก, Thai definition: เอาสิ่งที่เป็นผืนแผ่นบางๆ โบกขึ้นลง, พัดหรือโบกด้วยอาการเช่นนั้น
กระพือปีก[V] flap, See also: flutter, fan, blow, wave, Example: นกเหยี่ยวกระพือปีกอย่างช้าๆ
จ่าปี่[N] person who plays flute, See also: chief fife, chief oboe, Count unit: คน, Thai definition: คนเป่าปี่ประกอบกลองชนะ
โบก[V] wave, See also: shake, oscillate, flutter, fan, Syn. พัด, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ทำให้เคลื่อนไหวไปมาอย่างโบกมือโบกธง
โบก[V] wave, See also: shake, oscillate, flutter, fan, Syn. พัด, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ทำให้เคลื่อนไหวไปมาอย่างโบกมือโบกธง
ปากเป็ด[N] a kind of flute, See also: a kind of wind instrument, Syn. ปี่ปากเป็ด, Count unit: อัน, เลา, Thai definition: ปี่ชนิดหนึ่ง
พริ้ว[V] waver, See also: flutter, Syn. ิ้, Example: สายน้ำพริ้วเป็นระลอกเล็กๆ ก่อตัวสะท้อนประกายแดดระยิบ, Thai definition: โบกไหว, สั่นไหว
เผยิบผยาบ[ADV] fluttering, See also: flapping, undulating, Syn. พะเยิบพะยาบ, Ant. นิ่ง, Example: ผ้าที่คลุมสินค้าโดนลมพัดปลิวเผยิบผยาบ, Thai definition: อาการที่สิ่งที่เป็นแผ่น ไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ
โบก[V] wave, See also: shake, oscillate, flutter, fan, Syn. พัด, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ทำให้เคลื่อนไหวไปมาอย่างโบกมือโบกธง
ปากเป็ด[N] a kind of flute, See also: a kind of wind instrument, Syn. ปี่ปากเป็ด, Count unit: อัน, เลา, Thai definition: ปี่ชนิดหนึ่ง
เผยิบผยาบ[ADV] fluttering, See also: flapping, undulating, Syn. พะเยิบพะยาบ, Ant. นิ่ง, Example: ผ้าที่คลุมสินค้าโดนลมพัดปลิวเผยิบผยาบ, Thai definition: อาการที่สิ่งที่เป็นแผ่น ไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ
พริ้ว[V] waver, See also: flutter, Syn. ิ้, Example: สายน้ำพริ้วเป็นระลอกเล็กๆ ก่อตัวสะท้อนประกายแดดระยิบ, Thai definition: โบกไหว, สั่นไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบยบิน[v.] (bōibin) EN: fly ; flutter   
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
จ่าปี่[n. exp.] (jā pī) EN: person who plays flute ; chief fife ; chief oboe   FR: flûtiste [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: glass ; tumbler   FR: verre [m] ; flûte [f] ; chope [f]
ขลุ่ย[n.] (khlui) EN: flute ; fife   FR: flûte [f] ; fifre [m]
นกคอสามสี[n. exp.] (nok khø sām sī) EN: Rail-babbler ; Malaysian Rail-Babbler   FR: Eupète à longue queue ; Flûtiste à longue queue
เป่าขลุ่ย[v. exp.] (pao khlui) EN: flute ; play the flute   FR: jouer de la flûte
พลิ้ว[v.] (phliū) EN: wave ; flutter   FR: ondoyer ; onduler ; voleter
ปี่[n.] (pī) EN: flute ; pipe ; wind instrument   FR: flûte [f] ; fifre [m] ; hautbois [m]
ปลิว[v.] (pliū) EN: be blown away ; be carried by wind ; flutter ; flow ; fly ; rise in the air ; fly upward ; flap ; waft   FR: flotter au vent ; être porté par le vent ; s'envoler ; être emporté par le vent
ระย้า[adj.] (rayā) EN: hanging ; pendant ; suspending ; fluttering in the wind   
สะบัด[v.] (sabat) EN: flutter ; flap ; whap ; drift ; get away from   FR: se débarrasser

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUTE    F L UW1 T
FLUTY    F L UW1 T IY0
FLUTES    F L UW1 T S
FLUTIST    F L UW1 T IH2 S T
FLUTTER    F L AH1 T ER0
AFLUTTER    AH0 F L AH1 T ER0
FLUTTERS    F L AH1 T ER0 Z
FLUTTERED    F L AH1 T ER0 D
FLUTTERING    F L AH1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flute    (v) (f l uu1 t)
fluted    (v) (f l uu1 t i d)
flutes    (v) (f l uu1 t s)
fluting    (v) (f l uu1 t i ng)
flutist    (n) (f l uu1 t i s t)
flutter    (v) (f l uh1 t @ r)
flutists    (n) (f l uu1 t i s t s)
flutters    (v) (f l uh1 t @ z)
fluttered    (v) (f l uh1 t @ d)
fluttering    (v) (f l uh1 t @ r i ng)
nose-flute    (n) - (n ou1 z - f l uu t)
nose-flutes    (n) - (n ou1 z - f l uu t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
舞う[まう, mau] Thai: กระพือ English: to flutter about

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerdurchflutung {f} [electr.]armature ampere-turns; armature flux [Add to Longdo]
Aufbohrer {m} (Spiralsenker)spiral-flute counterbore [Add to Longdo]
Blockflöte {f} [mus.]recorder; fipple flute; fipple pipe [Add to Longdo]
Flöte {f} [mus.] | Flöten {pl}flute | flutes [Add to Longdo]
Flötenspieler {m}; Flötenspielerin {f} [mus.] | Flötenspieler {pl}flute player; piper | flute players; pipers [Add to Longdo]
Flötist {m}; Flötistin {f} | Flötisten {pl}flutist | flutists [Add to Longdo]
Flut {f} | Ebbe und Flutflow | ebb and flow; the tides [Add to Longdo]
Flut {f}high tide [Add to Longdo]
Flut {f}spate [Add to Longdo]
Flut {f}tidal [Add to Longdo]
Flut...tidal [Add to Longdo]
Flut {f}; Überschwemmung {f} | Fluten {pl}; Überschwemmungen {pl}flood | floods [Add to Longdo]
Flutgewässer {n}floodwaters [Add to Longdo]
Flutkatastrophe {f}flood disaster [Add to Longdo]
Flutlicht {n}; Scheinwerfer {m}flood light; floodlight [Add to Longdo]
Flutwasser {n}floodwater [Add to Longdo]
Flutwelle {f} | Flutwellen {pl}tidal wave | tidal waves [Add to Longdo]
Flutwelle {f} | Flutwellen {pl}eagre | eagres [Add to Longdo]
Gleichlaufschwankung {f}; Flattern {n}flutter [Add to Longdo]
Herzflimmern {n}heart flutter [Add to Longdo]
Informationsflut {f}information flood [Add to Longdo]
Kuss {m}; Kuß {m} [alt] | jdm. eine Kusshand zuwerfen | flüchtig einen Kuss geben | flüchtiger Kusskiss | to blow someone a kiss | to flutter a kiss | peck [Add to Longdo]
Querflöte {f}transverse flute [Add to Longdo]
Sintflut {f}diluvian [Add to Longdo]
Sintflut {f}the Flood [Add to Longdo]
Spiralsenker {m}spiral-flute counterbore [Add to Longdo]
Springflut {f}; Springtide {f} | Springfluten {pl}spring tide | spring tides [Add to Longdo]
Sturm {m}; Tumult {m}; Flut {f}welter [Add to Longdo]
Sturmflut {f}storm tide; eagre [Add to Longdo]
Sturzflut {f}; reißender Strom | Sturzfluten {pl}flash flood; torrent | torrents [Add to Longdo]
Tonhöhenschwankung {f} | Tonhöhenschwankungen {pl}flutter | wow and flutter [Add to Longdo]
Zauberflöte {f}magic-flute [Add to Longdo]
aufgeregt {adv}flutteringly [Add to Longdo]
durchflutendflushing [Add to Longdo]
durchflutetflushed [Add to Longdo]
erfüllen; durchfluten; bedeckento suffuse [Add to Longdo]
flattern | flatternd | geflattert | flattert | flatterteto flutter | fluttering | fluttered | flutters | fluttered [Add to Longdo]
flöten; Flöte spielento play the flute; to play the recorder [Add to Longdo]
flöten (Vogel)to flute (bird) [Add to Longdo]
flötendfluting [Add to Longdo]
flötetefluted [Add to Longdo]
gleiten; flutschen | gleitend; flutschend | gleitet; flutscht | glitt; flutschteto sashay | sashaying | sashays | sashayed [Add to Longdo]
sintflutlich {adj}diluvial [Add to Longdo]
sturzflutartig {adj}torrential [Add to Longdo]
sturzflutartig {adv}torrentially [Add to Longdo]
überfließen; überfluten | überfließend; überlaufend | überfließtto overflow | overflowing | overflown [Add to Longdo]
überfluten; fluten | überflutet | überflutet; überschwemmteto flood | floods | flooded [Add to Longdo]
überflutet; überspült {adj}awash [Add to Longdo]
umfluten | umflutend | umflutet | umfluteteto flow round | flowing round | flows round | flowed round [Add to Longdo]
vorsintflutlich; altmodisch {adj}antediluvian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
ちらちら(P);チラチラ[, chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P) [Add to Longdo]
ときめく[, tokimeku] (v5k,vi) to throb; to flutter; to palpitate [Add to Longdo]
どぎまぎ[, dogimagi] (n,vs,adv) flurried; in a flutter; upset; nervous [Add to Longdo]
はたはた[, hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind) [Add to Longdo]
はためく[, hatameku] (v5k,vi) to flutter (e.g. a flag) [Add to Longdo]
ばた脚;ばた足[ばたあし, bataashi] (n) flutter kick (swimming); the thrash [Add to Longdo]
ひらひら[, hirahira] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) flutter; (P) [Add to Longdo]
びらびら[, birabira] (adv,n,vs) (on-mim) flutter; flutteringly [Add to Longdo]
ぴいぴい[, piipii] (n,adj-f,adv) (1) (on-mim) whistling or chirping; (2) flute; (3) beginner; (4) poor [Add to Longdo]
ぴくっと[, pikutto] (adv) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
ぴくり[, pikuri] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぴくっと) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
オカリナ[, okarina] (n) ocarina (type of flute) (ita [Add to Longdo]
ケーナ[, ke-na] (n) quena (Andean flute) (spa [Add to Longdo]
シャンパングラス[, shanpangurasu] (n) champagne flute; champagne glass [Add to Longdo]
ノーズフルート[, no-zufuru-to] (n) nose flute [Add to Longdo]
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P) [Add to Longdo]
パンフルート;パンのプルート;パン・フルート[, panfuru-to ; pan no puru-to ; pan . furu-to] (n) pan flute [Add to Longdo]
フラッター[, furatta-] (n) flutter (sound) [Add to Longdo]
フリュートアベック[, furyu-toabekku] (n) flute a bec; recorder [Add to Longdo]
フルーティスト[, furu-teisuto] (n) flutist; flautist [Add to Longdo]
フルート(P);フリュート[, furu-to (P); furyu-to] (n) flute; (P) [Add to Longdo]
レコーダー(P);リコーダー(P);リコーダ[, reko-da-(P); riko-da-(P); riko-da] (n) (1) recorder (e.g. tape recorder, time recorder); recording device; (2) (usu. リコーダー) recorder (musical instrument); English flute; (P) [Add to Longdo]
ワウフラッター;ワウフラッタ[, waufuratta-; waufuratta] (n) wow and flutter [Add to Longdo]
飴売り;飴売(io)[あめうり, ameuri] (n) candy vendor (esp. an Edo-period candy vendor who sold candy while walking around playing the flute or another musical instrument); candy vender [Add to Longdo]
一管[いっかん, ikkan] (n) one flute; one brush [Add to Longdo]
羽搏き;羽撃き[はばたき, habataki] (n,vs) fluttering or flapping of wings [Add to Longdo]
横笛[よこぶえ;おうてき;ようじょう(ok);おうじゃく(ok), yokobue ; outeki ; youjou (ok); oujaku (ok)] (n) (See 縦笛) transverse flute (e.g. a fife) [Add to Longdo]
歌口[うたぐち, utaguchi] (n) (1) flute mouthpiece; (2) poetic style [Add to Longdo]
管鑰;管籥[かんやく, kanyaku] (n) (1) key; (2) flute constructed of bamboo [Add to Longdo]
擬態語[ぎたいご, gitaigo] (n) {ling} mimetic word; word that mimics something that does not make a sound (e.g. the fluttering of a butterfly's wings) [Add to Longdo]
虚無僧[こむそう, komusou] (n) begging Zen priest of the Fuke sect (wearing a sedge hood and playing a shakuhachi flute) [Add to Longdo]
胸をときめかす;胸を時めかす[むねをときめかす, munewotokimekasu] (exp,v5s) to make one's heart flutter [Add to Longdo]
胸を躍らせる;胸をおどらせる[むねをおどらせる, munewoodoraseru] (exp,v1) to make one's heart flutter; to be excited [Add to Longdo]
高麗笛;狛笛[こまぶえ, komabue] (n) Korean flute (horizontal bamboo flute with six holes; highest-pitched flute used in gagaku) [Add to Longdo]
[しの;しぬ, shino ; shinu] (n) (1) (See 篠竹・しのだけ) thin-culmed dwarf bamboo (growing in clusters); (2) (しの only) (abbr) (See 篠笛) Japanese transverse bamboo flute (high-pitched; usu. with seven holes); (3) (しの only) sliver (strand of loose fibers) [Add to Longdo]
篠笛[しのぶえ, shinobue] (n) Japanese transverse bamboo flute (high-pitched; usu. with seven holes) [Add to Longdo]
尺八[しゃくはち, shakuhachi] (n) (1) shakuhachi; end-blown fippleless bamboo flute; (2) (X) (vulg) blow job; oral sex (penis in mouth); fellatio; (P) [Add to Longdo]
縦笛;竪笛[たてぶえ, tatebue] (n) (See 横笛) end-blown flute (esp. the recorder) [Add to Longdo]
哨吶[チャルメラ;チャルメル, charumera ; charumeru] (n) shawm-like instrument played by street vendors (sometimes called a flute) (por [Add to Longdo]
神楽笛[かぐらぶえ, kagurabue] (n) kagura flute (six-holed horizontal flute) [Add to Longdo]
吹きすさぶ;吹き荒ぶ;吹き遊ぶ[ふきすさぶ, fukisusabu] (v5b,vi) (1) (esp. 吹き荒ぶ) to blow fiercely; to rage; (2) (arch) (esp. 吹き遊ぶ) to play (a flute, etc.) for fun [Add to Longdo]
清笛[しんてき, shinteki] (n) bamboo flute used in Qing music [Add to Longdo]
戦ぐ[そよぐ, soyogu] (v5g,vi) to rustle; to stir; to flutter [Add to Longdo]
太笛[ふとぶえ, futobue] (n) (obsc) (See 神楽笛) kagura flute (six-holed horizontal flute) [Add to Longdo]
地無し管[じなしかん, jinashikan] (n) uncoated bamboo flute [Add to Longdo]
竹笛[たけぶえ, takebue] (n) flute constructed of bamboo [Add to Longdo]
[ふえ, fue] (n) flute; pipe; whistle; (P) [Add to Longdo]
笛座[ふえざ, fueza] (n) flute-player seating area (noh), behind upstage left [Add to Longdo]
笛吹;笛吹き[ふえふき, fuefuki] (n) flute player [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
招展[zhāo zhǎn, ㄓㄠ ㄓㄢˇ, ] to flutter; to sway [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, / ] to raise; to hoist; the action of tossing or winnowing; scattering (in the wind); to flutter; to propagate [Add to Longdo]
摇曳[yáo yè, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ, / ] to flicker (of flame); to sway; to bend (in the wind); to oscillate; to flutter; free and untied; loose [Add to Longdo]
[nǐ, ㄋㄧˇ, ] fluttering of flags [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] fluttering of flag [Add to Longdo]
旗幅[qí fú, ㄑㄧˊ ㄈㄨˊ, ] to fly (from a flagpole); to flutter in the wind [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, ] variant of 篪; bamboo flute with 7 or 8 holes [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, ] flute [Add to Longdo]
笛子[dí zi, ㄉㄧˊ ㄗ˙, ] bamboo flute [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, ] bamboo flute with 8 holes [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, ] bamboo flute with 7 or 8 holes [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, ] flute [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] flute; key [Add to Longdo]
纷飞[fēn fēi, ㄈㄣ ㄈㄟ, / ] to swirl in the air (of thickly falling snowflakes, flower petals etc); to flutter about [Add to Longdo]
羌笛[Qiāng dí, ㄑㄧㄤ ㄉㄧˊ, ] Qiang flute [Add to Longdo]
迎风招展[yíng fēng zhāo zhǎn, ˊ ㄈㄥ ㄓㄠ ㄓㄢˇ, / ] to flutter in the wind (成语 saw) [Add to Longdo]
长笛[cháng dí, ㄔㄤˊ ㄉㄧˊ, / ] flute [Add to Longdo]
飘卷[piāo juǎn, ㄆㄧㄠ ㄐㄩㄢˇ, / ] to flutter [Add to Longdo]
飘扬[piāo yáng, ㄆㄧㄠ ㄧㄤˊ, / ] wave; flutter; fly [Add to Longdo]
飘荡[piāo dàng, ㄆㄧㄠ ㄉㄤˋ, / ] to drift; to wave; to float on the waves; to flutter in the wind [Add to Longdo]
飞舞[fēi wǔ, ㄈㄟ ˇ, / ] to flutter; to dance in the breeze [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] ancient unit of volume, half 合 ge3, equivalent to 50 ml; ancient flute [Add to Longdo]
[chuì, ㄔㄨㄟˋ, ] to blow (a flute); archaic version of 吹 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
干満[かんまん, kanman] Ebbe_und_Flut, Gezeiten [Add to Longdo]
水浸し[みずびたし, mizubitashi] Ueberschwemmung, Ueberflutung [Add to Longdo]
津波[つなみ, tsunami] Flutwelle (nach Seebeben) [Add to Longdo]
[こう, kou] FLUT, UEBERSCHWEMMUNG, GROSS, WEIT [Add to Longdo]
満潮[まんちょう, manchou] Flut [Add to Longdo]
[しお, shio] Ebbe_und_Flut, Gezeiten, Salzwasser, Gelegenheit [Add to Longdo]
潮の干満[しおのかんまん, shionokanman] Ebbe_und_Flut, Gezeiten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluting \Flut"ing\, n.
   Decoration by means of flutes or channels; a flute, or flutes
   collectively; as, the fluting of a column or pilaster; the
   fluting of a lady's ruffle.
   [1913 Webster]
 
   {Fluting iron}, a laundry iron for fluting ruffles; -- called
    also {Italian iron}, or {gaufering iron}. --Knight.
 
   {Fluting lathe}, a machine for forming spiral flutes, as on
    balusters, table legs, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flute \Flute\, v. t. [imp. & p. p. {Fluted}; p. pr. & vb. n.
   {Fluting}.]
   1. To play, whistle, or sing with a clear, soft note, like
    that of a flute.
    [1913 Webster]
 
       Knaves are men,
       That lute and flute fantastic tenderness.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       The redwing flutes his o-ka-lee.   --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   2. To form flutes or channels in, as in a column, a ruffle,
    etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fluting
   n 1: a groove or furrow in cloth etc (particularly a shallow
      concave groove on the shaft of a column) [syn: {flute},
      {fluting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top