Search result for

fluster

(45 entries)
(0.0587 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluster-, *fluster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fluster[N] ความสับสนวุ่นวาย, See also: ความยุ่งเหยิง, ความปั่นป่วน, Syn. turmoil, disturbance, upset, Ant. calmness
fluster[VT] ทำให้ปั่นป่วน, See also: ก่อกวน, กวน, ทำให้ไม่สงบ, Syn. upset, confuse, agitate, Ant. calm, soothe
fluster[VI] รู้สึกปั่นป่วน, See also: รู้สึกสับสนวุ่นวาย
fluster up[PHRV] ตื่นเต้น, See also: ประสาท, สับสน, ประหม่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fluster(ฟลัส'เทอะ) {flustered,flustering,flusters} vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้มึนเมา,ทำให้สลึมสลือ. vi. งงงวย,สลึมสลือ. n. ความตื่นเต้น,ความยุ่งยากใจ,ความเกรียวกราว

English-Thai: Nontri Dictionary
fluster(vt) ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้สับสนใจ,ทำให้งงงวย,ทำให้สลึมสลือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I got flustered.-ก็ผมตระหนกอยู่ Match Point (2005)
I know that embarrassment makes a stutter worse, and that when you're flustered, it's more difficult to control the articulatory musculature of the face.ฉันรู้ว่าความอับอายขายหน้า/Nทำให้การพูดติดอ่างแย่ยิ่งขึ้น และยิ่งเมื่อคุณโมโห/Nมันยิ่งยาก ที่จะควบคุมกล้ามเนื้อ/Nที่ใช้ในการออกเสียงบนใบหน้า Compulsion (2005)
You only call me "Noona" when you are flustered.ฉันไม่เป็นไร อย่าพูดแต่ว่าไม่เป็นไรสิ ยืนขึ้นก่อนะครับพี่ First Cup (2007)
I was so flustered I think I might have seemed ungrateful.ฉันรู้สึกแปลกๆ สงสัยจะไม่ค่อยสบาย The First Taste (2008)
I just said that because I was flustered.ที่ผมพูดแบบนั้น ก็เพราะว่าผมตื่นเต้นน่ะ Ghosts (2008)
- Kumar Patel, you're flustered.- คูมาร์ พาเทล เธอตื่นเต้นนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
She took it off and I got flustered, okay?ฉันแค่บอกเธอไปว่า คุณไม่ได้ตั้งใจทำร้ายฉัน Family Ties (2009)
You're getting all flustered.เธอจะรู้สึกสับสน ปั่นป่วนด้วย Gimme Some Truth (2009)
I'm just a little flustered. I have a daughter with a dripping baby.ฉันแค่สับสนเล็กน้อย ฉันมีลูกสาวกับเด็กฉี่แตก The Diaper Incident (2010)
I started it first and got angry that you didn't suit my table to a woman who is flustered by flowers and candles.เเม้ว่าผมจะเริ่มจีบคุณก่อน เเต่คุณก็ลำบากใจเพราะดอกไม้และก็เทียนนั่น เหมือนกับว่าผมกำลังอธิบายว่า ทำไมคุณถึงไม่เหมาะกับโต๊ะของผม Episode #1.4 (2010)
You must be really flustered. But there's no need to be.แต่ตอนนี้คุณดูช็อคทั้งที่ไม่น่าจะเป็น Episode #1.7 (2010)
Stop trying to fluster me with your handsomeness.เลิกยั่วประสาทฉันด้วยความหล่อของคุณซะที A Fistful of Paintballs (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flusterI want to take things one step at a time without getting flustered. I want to live for the moment.
flusterShame on you for getting so flustered. You looked ridiculous.
flusterWhen I got the phone call telling me of my father's death I was completely flustered.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky   
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush   
ลุกลน[v.] (luklon) EN: hurry ; be flustered ; be hurried ; be hasty ; be in a nervous hurry   FR: être agité

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUSTER    F L AH1 S T ER0
FLUSTERED    F L AH1 S T ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fluster    (v) (f l uh1 s t @ r)
flusters    (v) (f l uh1 s t @ z)
flustered    (v) (f l uh1 s t @ d)
flustering    (v) (f l uh1 s t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person [Add to Longdo]
おろおろ(P);オロオロ[, orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
とちる[, tochiru] (v5r,vt) (1) to flub (one's lines); (v5r,vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
とっちる[, tocchiru] (v1,vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
へどもど[, hedomodo] (vs,adv) flustered; flurried; stuttering (e.g. an apology) [Add to Longdo]
間誤付かせる(ateji)[まごつかせる, magotsukaseru] (v1) (uk) (See 間誤付く) to fluster; to abash; to befuddle [Add to Longdo]
間誤付く(ateji)[まごつく, magotsuku] (v5k,vi) (uk) (See まごまご) to be confused; to be flustered; to be at a loss; (P) [Add to Longdo]
急き込む;急込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to sound agitated, hurried, flustered; to be impatient [Add to Longdo]
慌てふためく[あわてふためく, awatefutameku] (v5k,vi) to get into a panic; to be flustered; to panic; to get in a flap [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气急败坏[qì jí bài huài, ㄑㄧˋ ㄐㄧˊ ㄅㄞˋ ㄏㄨㄞˋ, / ] flustered and exasperated; utterly discomfited [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluster \Flus"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Flustered}; p. pr. &
   vb. n. {Flustering}.] [Cf. Icel. flaustra to be flustered,
   flaustr a fluster.]
   To make hot and rosy, as with drinking; to heat; hence, to
   throw into agitation and confusion; to confuse; to muddle.
   [1913 Webster]
 
      His habit or flustering himself daily with claret.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluster \Flus"ter\, v. i.
   To be in a heat or bustle; to be agitated and confused.
   [1913 Webster]
 
      The flstering, vainglorious Greeks.   --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluster \Flus"ter\, n.
   Heat or glow, as from drinking; agitation mingled with
   confusion; disorder.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fluster
   n 1: a disposition that is confused or nervous and upset [syn:
      {perturbation}, {fluster}]
   v 1: be flustered; behave in a confused manner
   2: cause to be nervous or upset

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top