Search result for

fluster

(45 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluster-, *fluster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fluster[N] ความสับสนวุ่นวาย, See also: ความยุ่งเหยิง, ความปั่นป่วน, Syn. turmoil, disturbance, upset, Ant. calmness
fluster[VT] ทำให้ปั่นป่วน, See also: ก่อกวน, กวน, ทำให้ไม่สงบ, Syn. upset, confuse, agitate, Ant. calm, soothe
fluster[VI] รู้สึกปั่นป่วน, See also: รู้สึกสับสนวุ่นวาย
fluster up[PHRV] ตื่นเต้น, See also: ประสาท, สับสน, ประหม่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fluster(ฟลัส'เทอะ) {flustered,flustering,flusters} vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้มึนเมา,ทำให้สลึมสลือ. vi. งงงวย,สลึมสลือ. n. ความตื่นเต้น,ความยุ่งยากใจ,ความเกรียวกราว

English-Thai: Nontri Dictionary
fluster(vt) ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้สับสนใจ,ทำให้งงงวย,ทำให้สลึมสลือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Kumar Patel, you're flustered.- คูมาร์ พาเทล เธอตื่นเต้นนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
She took it off and I got flustered, okay?ฉันแค่บอกเธอไปว่า คุณไม่ได้ตั้งใจทำร้ายฉัน Family Ties (2009)
You're getting all flustered.เธอจะรู้สึกสับสน ปั่นป่วนด้วย Gimme Some Truth (2009)
I'm just a little flustered. I have a daughter with a dripping baby.ฉันแค่สับสนเล็กน้อย ฉันมีลูกสาวกับเด็กฉี่แตก The Diaper Incident (2010)
I started it first and got angry that you didn't suit my table to a woman who is flustered by flowers and candles.เเม้ว่าผมจะเริ่มจีบคุณก่อน เเต่คุณก็ลำบากใจเพราะดอกไม้และก็เทียนนั่น เหมือนกับว่าผมกำลังอธิบายว่า ทำไมคุณถึงไม่เหมาะกับโต๊ะของผม Episode #1.4 (2010)
You must be really flustered. But there's no need to be.แต่ตอนนี้คุณดูช็อคทั้งที่ไม่น่าจะเป็น Episode #1.7 (2010)
Stop trying to fluster me with your handsomeness.เลิกยั่วประสาทฉันด้วยความหล่อของคุณซะที A Fistful of Paintballs (2011)
I don't know. I tried to get his cab number down, but I was really flustered.ฉันไม่รู้ ฉันพยายามจะจดเลขทะเบียนรถ Sense Memory (2011)
If she was flustered, she certainly didn't show it.ถ้าจะบอกว่านางตื่นเต้นดีใจ... นางไม่ได้แสดงทีท่าอะไร Lancelot du Lac (2011)
Why are you so flustered?ทำไมต้องอึกอักด้วยละ? Episode #1.8 (2011)
She says it's urgent. Poor mouse. She tends to get flustered.เมาส์ผู้น่าสงสาร, ท่าทางกำลังวุ่นวาย Endgame (2013)
You think her white hair is going to fluster me?คิดว่าฉันเห็นผมขาวของเธอ แล้วจะกลัวเหรอ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flusterI want to take things one step at a time without getting flustered. I want to live for the moment.
flusterShame on you for getting so flustered. You looked ridiculous.
flusterWhen I got the phone call telling me of my father's death I was completely flustered.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky   
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush   
ลุกลน[v.] (luklon) EN: hurry ; be flustered ; be hurried ; be hasty ; be in a nervous hurry   FR: être agité

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUSTER    F L AH1 S T ER0
FLUSTERED    F L AH1 S T ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fluster    (v) (f l uh1 s t @ r)
flusters    (v) (f l uh1 s t @ z)
flustered    (v) (f l uh1 s t @ d)
flustering    (v) (f l uh1 s t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person [Add to Longdo]
おろおろ(P);オロオロ[, orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
とちる[, tochiru] (v5r,vt) (1) to flub (one's lines); (v5r,vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
とっちる[, tocchiru] (v1,vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
へどもど[, hedomodo] (vs,adv) flustered; flurried; stuttering (e.g. an apology) [Add to Longdo]
間誤付かせる(ateji)[まごつかせる, magotsukaseru] (v1) (uk) (See 間誤付く) to fluster; to abash; to befuddle [Add to Longdo]
間誤付く(ateji)[まごつく, magotsuku] (v5k,vi) (uk) (See まごまご) to be confused; to be flustered; to be at a loss; (P) [Add to Longdo]
急き込む;急込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to sound agitated, hurried, flustered; to be impatient [Add to Longdo]
慌てふためく[あわてふためく, awatefutameku] (v5k,vi) to get into a panic; to be flustered; to panic; to get in a flap [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气急败坏[qì jí bài huài, ㄑㄧˋ ㄐㄧˊ ㄅㄞˋ ㄏㄨㄞˋ, / ] flustered and exasperated; utterly discomfited, #31,398 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluster \Flus"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Flustered}; p. pr. &
   vb. n. {Flustering}.] [Cf. Icel. flaustra to be flustered,
   flaustr a fluster.]
   To make hot and rosy, as with drinking; to heat; hence, to
   throw into agitation and confusion; to confuse; to muddle.
   [1913 Webster]
 
      His habit or flustering himself daily with claret.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluster \Flus"ter\, v. i.
   To be in a heat or bustle; to be agitated and confused.
   [1913 Webster]
 
      The flstering, vainglorious Greeks.   --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluster \Flus"ter\, n.
   Heat or glow, as from drinking; agitation mingled with
   confusion; disorder.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fluster
   n 1: a disposition that is confused or nervous and upset [syn:
      {perturbation}, {fluster}]
   v 1: be flustered; behave in a confused manner
   2: cause to be nervous or upset

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top