Search result for

fluke

(52 entries)
(0.8315 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluke-, *fluke*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fluke[N] การโชคดีโดยบังเอิญ, See also: ฟลุก, Syn. serendipity, stroke of luck
fluke[N] ปลาประเภทตัวแบน
fluke[N] พยาธิตัวแบน
fluke[N] เงี่ยงของฉมวก, หอก, ลูกศร
fluke[N] ส่วนปลายรูปสามเหลี่ยมของหางปลาวาฬ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fluke(ฟลูค) n. ส่วนที่เป็นเงี่ยงของสมอเรือหรือฉมวก,เงี่ยงเบ็ด,โชคดีอย่างไม่คาดคิด,ฟลุค,ความเคราะห์ดี,ความบังเอิญ,

English-Thai: Nontri Dictionary
fluke(n) ลาภลอย,โชค,ความฟลุค,ความบังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flukeพยาธิใบไม้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluke Chonorchiasis, Liverโรคพยาธิใบไม้ตับ [การแพทย์]
Fluke Infestationโรคพยาธิใบไม้ [การแพทย์]
Flukes Trematodeพยาธิใบไม้ [การแพทย์]
Flukes, Bloodพยาธิในเลือด,พยาธิใบไม้ที่อาศัยอยู่ในหลอดเลือด,โรคพยาธิใบไม้เลือด,พยาธิใบไม้เลือด [การแพทย์]
Flukes, Intestinalหนอนพยาธิใบไม้ในลำไส้ [การแพทย์]
Flukes, Juvenileพยาธิตัวอ่อน [การแพทย์]
Flukes, Liverหนอนพยาธิใบไม้ในตับ [การแพทย์]
Flukes, Lungลังฟลุค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That window was a fluke.หน้าต่างโชว์นั่นก็เป็นเรื่องความฟลุ๊คล้วน ๆ Mannequin (1987)
The Lakers are a flare-up, a fluke.เลคเกอร์ /ดังได้แปบเดียว มันฟลุ๊ค American History X (1998)
This time window is a complete fluke.Now, is she aIive or is she dead? Deja Vu (2006)
-What if this a fluke?- ถ้าแค่ฟลุ้กล่ะ Pilot (2007)
All the flukes, all the luck.ทั้งฟลุค ทั้งโชคดี Bad Day at Black Rock (2007)
And two years from now, through a series of fluke circumstances, you will find yourself in the White House, a heartbeat away from the Presidency.ผมจำคุณได้ คุณเหมือนผม,ไม่ใช่หรือ? ผมอยากดูว่ามันทำงานได้อย่างไร Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
I'm sure it's a fluke.ฉันแน่ใจว่ามันแค่บังเอิญ Pret-a-Poor-J (2008)
Earth was a fluke.โลกน่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญ Dead Space: Downfall (2008)
- No! - Maybe it rhymes with Fluke?ไม่มี บางทีมันอาจจะเกี่ยวกับฟลุค? Confessions of a Shopaholic (2009)
And Fluke would love you in that dress.และลูคจะหลงรักเธอในชุดนี้ Confessions of a Shopaholic (2009)
Don't talk about Fluke.อย่าพูดถึงลูดเลย Confessions of a Shopaholic (2009)
Fluke.ฟลุ๊คชัวร์ The Scarlet Letter (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟลุก[n.] (fluk) EN: lucky win ; fluke ; lucky chance   FR: coup de chance [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUKE    F L UW1 K
FLUKER    F L UW1 K ER0
FLUKES    F L UW1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fluke    (n) (f l uu1 k)
flukes    (n) (f l uu1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glücksfall {m}; Zufallstreffer {m} | durch einen glücklichen Zufallfluke | by a fluke [Add to Longdo]
Fluke {f}; Schwanzflosse {f} [zool.]fluke; tail (of a whale or dolphin) [Add to Longdo]
Fluken {n} (eines Wals; vor dem Tauchen) [zool.]fluking (of a whale; before diving) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フロック(P);フルーク[, furokku (P); furu-ku] (n) (1) fluke; (2) (フロック only) frock; (3) (フロック only) flock; (P) [Add to Longdo]
横川吸虫[よこがわきゅうちゅう, yokogawakyuuchuu] (n) Metagonimus yokogawai (species of intestinal fluke) [Add to Longdo]
怪我の功名[けがのこうみょう, keganokoumyou] (exp) fortunate error; lucky break; fluke [Add to Longdo]
肝吸虫[かんきゅうちゅう, kankyuuchuu] (n) Chinese liver fluke (Clonorchis sinensis); Oriental liver fluke [Add to Longdo]
肝蛭[かんてつ, kantetsu] (n) sheep liver fluke (Fasciola hepatica) [Add to Longdo]
吸虫[きゅうちゅう, kyuuchuu] (n) trematode (i.e. a fluke) [Add to Longdo]
吸虫類[きゅうちゅうるい, kyuuchuurui] (n) trematodes (i.e. flukes) [Add to Longdo]
住血吸虫[じゅうけつきゅうちゅう, juuketsukyuuchuu] (n) blood fluke (any fluke of family Schistosomatidae); schistosome [Add to Longdo]
日本住血吸虫[にほんじゅうけつきゅうちゅう, nihonjuuketsukyuuchuu] (n) Oriental blood fluke (Schistosoma japonicum) [Add to Longdo]
日本住血吸虫症[にほんじゅうけつきゅうちゅうしょう, nihonjuuketsukyuuchuushou] (n) (See 日本住血吸虫) schistosomiasis japonica (form of bilharzia caused by the Oriental blood fluke Schistosoma japonicum) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, ] fluke; leech; hirudinea [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluke \Fluke\ (fl[=u]k), n. [Cf. LG. flunk, flunka wing, the
   palm of an anchor; perh. akin to E. fly.]
   1. The part of an anchor which fastens in the ground; a
    flook. See {Anchor}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) One of the lobes of a whale's tail, so called from
    the resemblance to the fluke of an anchor.
    [1913 Webster]
 
   3. An instrument for cleaning out a hole drilled in stone for
    blasting.
    [1913 Webster]
 
   4. An accidental and favorable stroke at billiards (called a
    scratch in the United States); hence, any accidental or
    unexpected advantage; as, he won by a fluke. [Cant, Eng.]
    --A. Trollope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluke \Fluke\ (fl[=u]k or fl[=oo]k), n. [Cf. AS. fl[=o]c a kind
   of flatfish, Icel. fl[=o]ki a kind of halibut.]
   1. (Zool.) The European flounder. See {Flounder}. [Written
    also {fleuk}, {flook}, and {flowk}.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any American flounder of the genus {Paralichthys},
    especially {Paralicthys dentatus}, found in the Atlantic
    Ocean and in adjacent bays. --RHUD
    [PJC]
 
   3. (Zool.) A parasitic trematode worm of several species,
    having a flat, lanceolate body and two suckers. Two
    species ({Fasciola hepatica} and {Distoma lanceolatum})
    are found in the livers of sheep, and produce the disease
    called rot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluke \Fluke\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Fluked}; p. pr. & vb.
   n. {Fluking}.]
   To get or score by a fluke; as, to fluke a play in billiards.
   [Slang]
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fluke
   n 1: a stroke of luck [syn: {good luck}, {fluke}, {good
      fortune}]
   2: a barb on a harpoon or arrow
   3: flat bladelike projection on the arm of an anchor [syn:
     {fluke}, {flue}]
   4: either of the two lobes of the tail of a cetacean
   5: parasitic flatworms having external suckers for attaching to
     a host [syn: {fluke}, {trematode}, {trematode worm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top