Search result for

fluctuation

(42 entries)
(0.0586 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluctuation-, *fluctuation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fluctuation[N] ความผันผวน, See also: การผันแปร, Syn. oscillation, swing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fluctuation(ฟลัคชุเอ'เชิน) n. การผันแปร

English-Thai: Nontri Dictionary
fluctuation(n) ความผันแปร,ความขึ้นๆลงๆ,การแกว่งไปมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fluctuation๑. การขึ้น ๆ ลง ๆ๒. การกระเพื่อม๓. การกวัดไกว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fluctuationการขึ้นลง, การขึ้น ๆ ลง ๆ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluctuationลักษณะน่วม,การเปลี่ยนแปลง,การขึ้นลงของระดับน้ำ,การเปลี่ยนแปลง,มีของเหลวขัง,ความนิ่ม [การแพทย์]
Fluctuation Analysisการวิเคราะห์แบบฟลัคทูเอชัน [การแพทย์]
Fluctuations, Short-Termการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fluctuation tolerance range, check.ค่าความต้านทานผกผัน ตรวจสอบแล้ว Akira (1988)
Room 9, 118 degrees Kelvin. Fluctuation tolerance, check.ห้องที่ 9, ค่าเคลวินระดับ 118 ค่าความต้านทานผกผัน ตรวจสอบแล้ว Akira (1988)
nausea, mood swings, appetite fluctuation, irritability, morning--คลื่นไส้ อารมณ์แปรปรวน อยากอาหาร หงุดหงิด Junior (1994)
As you are undoubtedly gathering, the anomaly is systemic creating fluctuations in even the most simplistic equations.As you are undoubtedly gathering, the anomaly is systemic... ... creatingfluctuationsin even the most simplistic equations. The Matrix Reloaded (2003)
Donnie, we got a little fluctuation on 1.ดอนนี่ เราพบการแกว่งตัวที่ 1 Spider-Man 3 (2007)
They sacrificed their lives to Mafuba fluctuations.พวกเขาเสียสละชีวิต เพื่อร่ายเวทย์มาฟูบาห์ Dragonball: Evolution (2009)
We're reading fluctuations in the output from the Core--เรากำลังอ่านค่าผันแปร ในข้อมูลคอมพิวเตอร์จากแกน... Air: Part 1 (2009)
Well, if there are any dangerous fluctuations, we just shut it down and allow the ship to continue powering up.แล้ว, ถ้าจะมีอันตรายใดๆที่เกิดจากการผันแปล พวกเราก็จะปิดมัน และยานสำรอง เพื่อเติมพลังงานต่อ Earth (2009)
The Electric Can Opener FluctuationThe Electric Can Opener Fluctuation The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
But as far back as the 17th century, scientists observed a 33-day fluctuation in men's hormone levels.แต่ย้อยกลับไปศตวรรษที่ 17 นักวิทยาศาสตร์สังเกตระดับฮอร์โมน เพศชายขึ้นๆลงๆในช่วง 33 วัน The Wheaton Recurrence (2010)
READING THE TINY FLUCTUATIONSในช่วงฤดู? Beyond the Darkness (2010)
A little quantum fluctuation can make a bubble of space that starts small and then grows -- starts with low entropy and then increases in entropy, just like our Universe does.ความผันผวนของควอนตัมเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถทำให้ฟองของพื้นที่ที่เริ่มต้น เล็ก ๆ แล้วเติบโต เริ่มต้นด้วยเอนโทรปีต่ำแล้วเพิ่มขึ้น ในเอนโทรปี Does Time Really Exist? (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขึ้นลง[N] fluctuation, See also: oscillation, Example: ประชาชนเริ่มชาชินกับการขึ้นลงของราคาน้ำมันที่ผันผวนอยู่ในขณะนี้
ความผันผวน[N] fluctuation, See also: undulation, swing, oscillation, Syn. ความปั่นป่วน, ความผันแปร, ความเปลี่ยนแปลง, Ant. ความแน่นอน, Example: สถานการณ์ในรัสเซียยังคงมีความผันผวนอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขึ้นลง[n. exp.] (kān kheun-long) EN: fluctuation ; oscillation   FR: fluctuation [f]
ความผันผวน[n.] (khwām phanphūan) EN: fluctuation ; undulation ; swing ; oscillation ; vicissitude ; irregular change   FR: fluctuation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUCTUATION    F L AH2 K CH UW0 EY1 SH AH0 N
FLUCTUATIONS    F L AH2 K CH UW0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fluctuation    (n) (f l uh2 k ch u ei1 sh @ n)
fluctuations    (n) (f l uh2 k ch u ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwankungsbreite {f}fluctuation margin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一高一低[いっこういってい, ikkouittei] (n,vs) rise and fall; frequent fluctuations (of the market price) [Add to Longdo]
価格変動[かかくへんどう, kakakuhendou] (n) price fluctuations [Add to Longdo]
景気変動[けいきへんどう, keikihendou] (n) business fluctuations [Add to Longdo]
小動き[こうごき, kougoki] (n) minor fluctuations (e.g. in a market); small movements [Add to Longdo]
上がり下がり[あがりさがり, agarisagari] (n,vs) rise and fall; fluctuation [Add to Longdo]
増減[ぞうげん, zougen] (n,vs) increase and decrease; fluctuation; (P) [Add to Longdo]
値動き[ねうごき, neugoki] (n,vs) price fluctuation [Add to Longdo]
値幅;値巾[ねはば, nehaba] (n) price range or fluctuation [Add to Longdo]
騰落[とうらく, touraku] (n) rise and fall; fluctuations; ups and downs [Add to Longdo]
標高変動ベクトル[ひょうこうへんどうベクトル, hyoukouhendou bekutoru] (n) elevation fluctuation vector [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波动性[bō dòng xìng, ㄅㄛ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] fluctuation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluctuation \Fluc`tu*a"tion\, n. [L. fluctuatio; cf. F.
   fluctuation.]
   1. A motion like that of waves; a moving in this and that
    direction; as, the fluctuations of the sea.
    [1913 Webster]
 
   2. A wavering; unsteadiness; as, fluctuations of opinion;
    fluctuations of prices.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) The motion or undulation of a fluid collected in a
    natural or artifical cavity, which is felt when it is
    subjected to pressure or percussion. --Dunglison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fluctuation
   n 1: a wave motion; "the fluctuations of the sea"
   2: an instance of change; the rate or magnitude of change [syn:
     {variation}, {fluctuation}]
   3: the quality of being unsteady and subject to changes; "he
     kept a record of price fluctuations" [syn: {fluctuation},
     {wavering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top