Search result for

flour

(105 entries)
(0.0071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flour-, *flour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flour[N] แป้งทำอาหาร เช่น ขนมปัง
floury[ADJ] ปกคลุมไปด้วยแป้ง, See also: มีรสชาติคล้ายแป้ง
flourish[VI] เจริญรุ่งเรือง, See also: รุ่งเรือง, เจริญ, มั่งคั่ง, Syn. thrive, prosper, Ant. decline, decay
flourish[VI] งอกงาม, See also: เจริญเติบโต, Syn. grow, thrive
flourish[VT] โบก, See also: แกว่งไกว, กวัดแกว่ง, Syn. wave, shake, brandish
flourish[N] การแกว่งไม้แกว่งมือเพื่อให้คนอื่นสนใจ
flourish[N] สำนวนสละสลวย
flourish[N] การแสดงโอ้อวด, See also: การโอ้อวด, Syn. ostentatious display
flourish[N] การตกแต่งตัวอักษรด้วยการขมวดหัวหรือใช้เส้นโค้ง, Syn. curlicue, embellishment
flourish[N] การประโคม, See also: บรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณ, Syn. fanfare

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flour(เฟลา'เออะ) n. แป้ง,แป้งหมี่,แป้งข้าว,ผงละเอียดอ่อน. vt. ทำให้เป็นแป้ง,บดให้ป่นเป็นแป้ง,โรยแป้ง,ลงแป้ง vi. ไม่ยอมรวมตัวกับโลหะอื่นเลยเป็นเม็ดเล็ก ๆ อยู่บนผิวหน้าของโลหะนั้น
flourish(ฟลอ'ริช) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,งอกงาม,โอ้อวด. vt. แกว่ง,โบก,เดินอวด,ประดับหรูหรา. n. การแกว่งการโบก,การแสดงโอ้อวด,สำนวนสละสลวย,การประดับด้วยลายดอกไม้,ภาวะที่เจริญรุ่งเรือง., See also: flourisher n.
floury(เฟลา'เออรี) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายแป้งซึ่งปกคลุมด้วยแป้ง
patent flourn. แป้งชั้นด'

English-Thai: Nontri Dictionary
flour(n) แป้ง,ผงละเอียด
flour(vt) โรยแป้ง,ปะแป้ง,ทาแป้ง,ลงแป้ง,ทำให้เป็นแป้ง
flourish(n) ความเจริญรุ่งเรือง,การประโคม,การกวัดแกว่ง,การโบก
flourish(vi) เจริญ,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,โอ้อวด,ประโคม,กวัดแกว่ง,โบก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flour ; Strachแป้ง [TU Subject Heading]
Flour industryอุตสาหกรรมแป้งสาลี [TU Subject Heading]
Flour industry ; Starch industryอุตสาหกรรมแป้ง [TU Subject Heading]
Flour Weedilsมอดแป้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As a--as a writer, to--to flourishในการที่จะเป็นนักเขียน ถึงการเป็นผู้นำ New Haven Can Wait (2008)
We flourish above our mighty flowing river.เราจะเฟื่องฟูอำนาจให้แกร่งขึ้นมีกำลังดุจสายน้ำที่ไหลพุ่ง City of Ember (2008)
I'm adding a little flourish to my pitch.ฉันกำลังแต่งห้องทำงานฉัน Safe and Sound (2008)
Flourish.อย่างสดใส Shake and Fingerpop (2009)
These guys don't know that flour is gold dust.คนพวกนั้นไม่รู้หรอกว่าแป้งก็คือผงทอง Episode #1.1 (2009)
You make a batter out of flour, eggs, milk and sugar, and you fry them.เอ่อ.. ถ้านายมี แป้ง ไข่ นมแล้วก็น้ำตาลก็ทำได้แล้วหละ แล้วก็ทอด Episode #1.1 (2009)
They're made with flour, eggs, and baking powder.แป้งและก็ไข่ และเธอต้องใช้แป้ง จากนั้นก็ทอด Episode #1.12 (2009)
Oh, it's not that hard. it's just sd flour and paste.โอ้ มันไม่ยากขนาดนั้น ก็แค่ติดกาวแล้วแปะ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
What? You remove a man from an environment where he flourishes to a place where he feels impotent, he actually becomes impotent.อะไรน่ะ คุณเคลื่อนย้ายผู้ชาย จากสภาพแวดล้อม ที่เขาสมบูรณ์ดี The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Arts, culture and science are flourishing under the guidance of inspired minds.ศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ล้วนเฟื่องฟูดัวยแรงบันดาลใจ Assassin's Creed: Lineage (2009)
And I have to have the seven-tiered... white chocolate-curl torte, enrobed in marzipan with edible pearls and flourishes.ของฉันต้องเป็นเค้ก 7 ชั้น ประดับช็อกโกแลตขาวม้วนเป็นเกลียว ล้อมกรอบด้วยขนมมาซิแพน กับไข่มุกและดอกไม้ที่กินได้ Bride Wars (2009)
That exists and flourishes Because of the strength of our legal system....เกี่ยวกับการเมินเฉยของคุณต่อสังคม ที่คงอยู่ได้อย่างมั่นคง... You Don't Know Jack (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flourAbout two million pounds of flour are exported annually.
flourBlend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.
flourBread is made from flour.
flourBread is made from flour, water, and often yeast.
flourBread is made from flour, water and yeast.
flourEnglish education flourishes in Japan.
flourFlour is made from wheat.
flourFlour is made into bread.
flourFlour is sold by the pound.
flourFlour is the main ingredient in cakes.
flourFor how long did the Maya culture flourish?
flourHe bought flour and oil in quantity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุ่งโรจน์[V] prosper, See also: flourish, succeed, shine, thrive, become a success, Syn. รุ่งเรือง, Ant. ตกต่ำ, ถดถอย, Example: ชีวิตราชการของท่านเคยรุ่งโรจน์เกือบถึงขั้นสูงสุด
แป้งเหล้า[N] flour for fermentation, See also: yeast, Syn. แป้งหมัก, แป้งข้าวหมัก, Thai definition: แป้งที่เป็นเชื้อสำหรับทำเหล้า
แป้ง[N] flour, See also: powder, Syn. ผง, Example: แม่ค้านวดแป้งทำขนมโรตี, Thai definition: สิ่งที่เป็นผงละเอียดได้จากเมล็ดพืช ผลไม้ และ รากไม้ เป็นต้น ใช้เป็นอาหาร
แป้ง[N] flour, See also: powder, Syn. ผงแป้ง, Example: แม่ค้านวดแป้งเพื่อเตรียมทำขนมโรตี, Thai definition: สิ่งที่เป็นผงละเอียดได้จากเมล็ดพืช ผลไม้ และ รากไม้ ใช้เป็นอาหาร
โบกมือ[V] wave, See also: flourish, Syn. โบกไม้โบกมือ, Example: ผู้ที่สนับสนุนเกาหลีเหนือต่างออกมาโบกมือร้อง มัมเซ อวยชัยให้กองกำลังเกาหลีเหนือมีอายุยืนหมื่นปี, Thai definition: แกว่งมือทำสัญญาณ
รุ่งเรือง[V] flourish, See also: progress, be prosperous, Syn. อุดมสมบูรณ์, เจริญ, Example: บ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุข สงบปลอดภัยและรุ่งเรือง ถ้ามีผู้นำที่ดี
ความจำเริญ[N] prosperity, See also: flourish, success, Syn. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, Ant. ความหายนะ, ความวิบัติ, Example: พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกของตนพบแต่ความสุข ความจำเริญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
เฟื่องฟู[v.] (feuangfū) EN: prosper ; thrive ; boom ; flourish   
เฟื่องฟู[adj.] (feuangfū) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing   FR: prospère ; florissant
จำเริญ[v.] (jamroēn) EN: prosper ; thrive ; flourish ; be successful   FR: prospérer ; croître ; se développer
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom   FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
เจริญงอกงาม[v. exp.] (jaroēn ngøk-ngām) EN: grow ; thrive ; flourish   FR: pousser ; croître ; se développer
ขนมจาก[n. exp.] (khanom jāk) EN: Thai sweetmeat made of flour, coconut and sugar   
ขนมโก๋[n. exp.] (khanom kō) EN: Chinese pancake made of rice-flour   
ขนมผิง[n. exp.] (khanom phing) EN: Thai sweetmeat made of flour, egg and sugar   
ขนมทองพลุ[n. exp.] (khanom thøngphlu) EN: Thai sweetmeat made of fried flour   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOUR    F L AW1 ER0
FLOUR    F L AW1 R
FLOURS    F L AW1 ER0 Z
FLOURISH    F L ER1 IH0 SH
FLOURNOY    F L UH0 R N OY1
FLOURISHED    F L ER1 IH0 SH T
FLOURISHES    F L ER1 IH0 SH AH0 Z
FLOURISHING    F L ER1 IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flour    (v) (f l au1 @ r)
flours    (v) (f l au1 @ z)
floury    (j) (f l au1 @ r ii)
floured    (v) (f l au1 @ d)
flourier    (j) (f l au1 @ r i@ r)
flouring    (v) (f l au1 @ r i ng)
flourish    (v) (f l uh1 r i sh)
flouriest    (j) (f l au1 @ r i i s t)
flourished    (v) (f l uh1 r i sh t)
flourishes    (v) (f l uh1 r i sh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
うどん粉;饂飩粉[うどんこ, udonko] (n) udon flour (wheat flour) [Add to Longdo]
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame [Add to Longdo]
きなこ餅;きな粉餅;黄な粉餅;黄粉餅[きなこもち, kinakomochi] (n) (uk) (See 餅) mochi sprinkled with soy flour [Add to Longdo]
きな粉;黄粉;黄な粉[きなこ, kinako] (n) (uk) soy flour; soybean flour [Add to Longdo]
そば粉;蕎麦粉[そばこ, sobako] (n) buckwheat flour [Add to Longdo]
コーンフラワー[, ko-nfurawa-] (n) cornflour [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全盛[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, ] flourishing; at the peak; in full bloom [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] flourishing; prosperous; suddenly; abruptly [Add to Longdo]
灯管[dēng guǎn, ㄉㄥ ㄍㄨㄢˇ, / ] flourescent light [Add to Longdo]
[shèng, ㄕㄥˋ, ] flourishing; vigorous; magnificent; extensively; surname Sheng [Add to Longdo]
盛誉[shèng yù, ㄕㄥˋ ㄩˋ, / ] flourishing reputation [Add to Longdo]
糨糊[jiàng hù, ㄐㄧㄤˋ ㄏㄨˋ, ] flour paste [Add to Longdo]
繁花[fán huā, ㄈㄢˊ ㄏㄨㄚ, ] flourishing blossom; a mass of flowers; luxuriant flowers [Add to Longdo]
繁华[fán huá, ㄈㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] flourishing; bustling [Add to Longdo]
[xīng, ㄒㄧㄥ, / ] flourish; it is the fashion to; to become popular [Add to Longdo]
兴荣[xīng róng, ㄒㄧㄥ ㄖㄨㄥˊ, / ] flourish; prosper [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
蛍光灯[けいこうとう, keikoutou] Floureszenzlampe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flour \Flour\, v. t. [imp. & p. p. {Floured}; p. pr. & vb. n.
   {Flouring}.]
   1. To grind and bolt; to convert into flour; as, to flour
    wheat.
    [1913 Webster]
 
   2. To sprinkle with flour.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flour \Flour\ (flour), n. [F. fleur de farine the flower (i.e.,
   the best) of meal, cf. Sp. flor de la harina superfine flour,
   Icel. fl["u]r flower, flour. See {Flower}.]
   The finely ground meal of wheat, or of any other grain;
   especially, the finer part of meal separated by bolting;
   hence, the fine and soft powder of any substance; as, flour
   of emery; flour of mustard.
   [1913 Webster]
 
   {Flour bolt}, in milling, a gauze-covered, revolving,
    cylindrical frame or reel, for sifting the flour from the
    refuse contained in the meal yielded by the stones.
 
   {Flour box} a tin box for scattering flour; a dredging box.
    
 
   {Flour dredge} or {Flour dredger}, a flour box.
 
   {Flour dresser}, a mashine for sorting and distributing flour
    according to grades of fineness.
 
   {Flour mill}, a mill for grinding and sifting flour.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flour
   n 1: fine powdery foodstuff obtained by grinding and sifting the
      meal of a cereal grain
   v 1: cover with flour; "flour fish or meat before frying it"
   2: convert grain into flour

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top