Search result for

floting

(161 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -floting-, *floting*, flot
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา floting มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *floting*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flotation[N] การขายหุ้นบริษัทให้กับสาธาณชน
flotation[N] การลอยอยู่ในน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flotilla(โฟลทิล'ละ) n. กองเรือรบเล็ก,กองเรือรบที่ประกอบด้วยเรือเล็ก
flotsam(โฟลท'แซม) n. ซากเรืออับปางที่ลอยอยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
flotilla(n) กองเรือเล็ก,กองเรือรบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flotsam; flotsanของลอยในทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flotsan; flotsamของลอยในทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flotation การลอยตัว
การแยกอนุภาคแขวนลอยหรือฟล็อกออกจากของเหลวโดย การลอยตัวขึ้นมายังผิวบนของของเหลวด้วยฟองอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Centrifugal Flotation Technicsวิธีการลอยตัวและปั่น [การแพทย์]
Flotationการลอยตัว [การแพทย์]
Flotation Rateอัตราเร็วของการลอยตัว [การแพทย์]
Flotation Technicsการทำให้ไข่ลอย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pretty good.Flott. Julie & Julia (2009)
To save the human race we have an obligation to stick to this plan which every nation on this flotilla has signed up for.และในคำสั่งให้รักษามนุษย์ชาติ เรามีหน้าที่ต้องทำตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเรือรบนานาชาติต่างก็รู้กันดี 2012 (2009)
Fasten set belt Use seat bottom for flotationเพื่อน นายควรจะคาดเข็มขัดนะ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
- Aeroflot. - Yep.แอร์โรว์ฟลอท ใช่ The Bond in the Boot (2009)
Jump in fully clothed. Remove your jeans and use them as a flotation device.โดดลงไปพร้อมเสื้อผ้า ถอดยีนส์ มาทำเป็นอุปกรณ์ชูชีพ The Bridge (2011)
Please hold on to your flotation device and fasten your seatbelts!กรุณาสวมเสื้อชูชีพของท่านเอาไว้ และรัดเข็มขัดของท่านด้วย Proof (2011)
The flotsam of an unusual mind? Eh, perhaps.มันทำให้ฉันลืมตัวไปชั่วขณะ ก็อาจใช่ Identity Crisis (2012)
floated along like family flotsam.เหมือนสวะของครอบครัว Wedding in Red (2013)
-Fleet.-Flotte. The Sea Hawk (1940)
Your seat cushions are also equipped with a flotation device.เบาะที่นั่งก็ติดอุปกรณ์ สำหรับการลอยตัวด้วย Airplane! (1980)
I named the little guys. Flotsam and Jetsam. Isn't that cute?ฟล็อตซั่มกับเจ๊ตซั่ม น่ารักดีมั้ย *batteries not included (1987)
I like being a family again. Just you and me, and Flotsam and Jetsam, and Bobby.มีแค่คุณกับฉันกับฟล็อตซั่ม เจ๊ตซั่ม และบ๊อบบี้ *batteries not included (1987)
Flotsam!ฟล็อตซั่ม, เจ๊ตซั่ม *batteries not included (1987)
Flotsam.พวกเเก *batteries not included (1987)
Flotsam.- มันกลัวน่ะ *batteries not included (1987)
Mr ambassador, we have arranged the 9 p.m. Aeroflot flight to Moscow.ท่านเอกอัครราชทูตคะ เราสั่งให้เครื่องบินรอตอน 3 ทุ่ม The Jackal (1997)
- Use your phone for flotation.- ใช้มือถือของคุณเป็นทุ่นสิ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
You know the difference between flotsam and jetsam?เธอรู้ความแตกต่าง ระหว่างทุ่นกับอับเฉารึเปล่า The Fog (2005)
Loose lips sink ships, and god knows i've sunk my share of flotillas.คำพูดสามารถล่มเรือได้(ทำให้เรื่องเลวร้าย) พระเจ้าก็ยังรู้ว่าฉันจมเรือมาหลายลำแล้ว Arrival (2005)
We veer the fleet away from Earth before the Cylons realize she was our goal.Wir steuern die Flotte von der Erde weg bevor die Zylonen etwas davon merken. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
We veer the fleet away from Earth before the Cylons realize she was our goal.Wir steuern die Flotte von der Erde fort, bevor die Zylonen merken, dass sie unser Ziel war. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
I'm growing impatient waiting for the Galactican fleet to lead us to the last outpost of humanity.Ich werde ungeduldig, während ich auf die Flotte der Galactica warte, uns zu dem Vorposten der Menschheit zu führen. Space Croppers (1980)
Source identified as Galactican fleet:Quelle als Galaktische Flotte identifiziert. Space Croppers (1980)
Of all the ships in the fleet, the chance of that one being destroyed...Von allen Schiffen der Flotte haben sie gerade die wichtigsten zerstört. Space Croppers (1980)
The establishment of one our own colonies on Earth, a permanent place for the children, and fresh supplies for the fleet:Die Errichtung unserer eigenen Kolonie auf der Erde, ein Platz für die Kinder und frische Nahrung für die Flotte. Space Croppers (1980)
But is that distress signal is beamed up to space, she will respond with every ship in the Cylon fleet.Aber wenn das Notsignal das Schiff erreicht, dann werden sie mit allen Schiffen der Flotte angreifen. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
ANDROMUS: No, Centuri, save the antenna, so that we may communicate with our fleet...Nein, Centurio, rette die Antenne, wir müssen mit der Flotte kommunizieren... The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
In my dream, I was not born aboard the Galactica, nor any of the other ships in the fleet.In meinem Traum wurde ich nicht auf der Galactica geboren. Auch nicht auf einem anderen Schiff der Flotte. The Return of Starbuck (1980)
Can you limp back to the fleet?Schaffst du es zur Flotte zurück? The Return of Starbuck (1980)
The fleet can't afford to lose two pilots, two ships:Die Flotte kann es sich nicht leisten zwei Piloten zu verlieren. The Return of Starbuck (1980)
Yeah, after you warn the fleet to get out of here:Damit die Zylonen die ganze Flotte vernichten. The Return of Starbuck (1980)
Take a look out there. We'll be lucky if we can save our fleet.Sieh da raus, wir können glücklich sein, wenn wir die Flotte retten. The Return of Starbuck (1980)
Fleet is to proceed ahead at flank speed.Flotte auf Normalgeschwindigkeit. The Return of Starbuck (1980)
As Lieutenant First Class of the Colonial Fleet, I do hereby give you life.Als Lieutenant erster Klasse der Kolonialen Flotte gebe ich dir hiermit dein Leben zurück. The Return of Starbuck (1980)
There had been visions of food, the fleet, my boyhood home on Caprica, and most haunting of all, the face of a girl I'd never met:Es gab Visionen von Nahrung, der Flotte, von der Heimat auf Caprica und was mich am meisten plagte, ein Gesicht eines Mädchens, das ich nie gesehen hatte. The Return of Starbuck (1980)
My fleet by now is so far...Meine Flotte ist so weit weg... The Return of Starbuck (1980)
Well, I'll mention it to the Commander if we make it back to the fleet.Ich werde es dem Commander vorschlagen, wenn wir die Flotte erreichen. The Return of Starbuck (1980)
The ship is programmed to head towards the fleet's secret heading.Das Schiff ist programmiert, dass es auf die Flotte zusteuert. The Return of Starbuck (1980)
If this old tub sits still for long, the shuttles won't have the range to return the children home to the fleet.Wenn dieser alte Kahn zu lange stillsteht, haben die Shuttles nicht genug Reichweite, um die Kinder zurück zur Flotte zu bringen. The Super Scouts: Part 1 (1980)
We've suffered some damage: What is the disposition of the fleet?Unser Shuttle ist leicht beschädigt, wie ist die Lage der Flotte? The Super Scouts: Part 1 (1980)
The fleet's coordinates are radius vector 33 degrees left off the elliptical plane:Die Koordinaten der Flotte sind Radius 33 Grad links von der elyptischen Ebene. The Super Scouts: Part 1 (1980)
Computron coordinates makes the fuel requirement to reach the fleet.Mal sehen, ob wir genug Treibstoff haben, um die Flotte zu erreichen. The Super Scouts: Part 1 (1980)
We can't make it back to the fleet.Wir schaffen es nicht bis zur Flotte. The Super Scouts: Part 1 (1980)
Children, we won't be going back to the fleet.Kinder, wir werden nicht zur Flotte zurückkehren. The Super Scouts: Part 1 (1980)
We won't be going back to the fleet.Wir werden nicht zur Flotte zurückkehren. The Super Scouts: Part 2 (1980)
Come on, Ricky, make a strip!Oh, seht mal. Ja, jetzt macht er auch noch einen flotten Stripp. House on the Edge of the Park (1980)
General, there's a fleet of Stardestroyers... coming out of hyperspace in Sector Four.General, im Sektor vier nähert sich aus dem Hyperraum... eine Flotte von Sternenzerstörern. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
- The fleet has moved out of light speed.- Die Flotte ist aus dem Hyperraum. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
The fleet has moved out of light speed, and we're preparing to...Die Flotte hat den Hyperraum verlassen. Wir bereiten uns... Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Make ready to land our troops beyond their energy field... and deploy the fleet so that nothing gets off the system.Bereiten Sie eine Truppenlandung jenseits des Energiefeldes vor. Die Flotte in Gefechtsformation. Kein Rebellenschiff darf entkommen. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัพเรือ[N] navy, See also: fleet, flotilla, armada, Example: พระเจ้าตากยกทัพเรือออกจากเมืองจันทบุรีมาถึงปากน้ำเมื่อข้างขึ้นเดือน 12, Thai definition: กองกำลังทหารที่ทำการสู้รบในน่านน้ำ
กองเรือรบ[N] fleet, See also: squadron, flotilla, Example: กองเรือรบลาดตระเวนน่านน้ำไทย, Count unit: กอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
ฟันคลื่น[v. exp.] (fan khleūn) EN: head into the waves ; sail through waves   FR: fendre les flots
ฝนตก[n.] (fontok) EN: rain   FR: pluie [f] ; flotte [f] (fam.)
ฝนตก[v.] (fontok) EN: rain ; it is raining   FR: pleuvoir ; il pleut ; flotter (fam.)
ฝูงบิน[n. exp.] (fūngbin) EN: fleet ; air squadron   FR: flotte [f]
การออกหลักทรัพย์ใหม่[n. exp.] (kān øk laksap mai) EN: flotation   
ขนานน้ำ[n.] (khanānnām) EN: double boat landing ; boat-port ; floating pier   FR: pont flottant [m]
คลื่นใหญ่[n.] (khleūn yai) EN: billow ; large wave   FR: flot [m] ; grosse vague [f]
กลุ่มเรือ[n. exp.] (klum reūa) EN: fleet   FR: flotte [f]
กองบิน[n.] (køng-bin) EN: fleet   FR: flotte [f]
กองเรือ[n.] (køngreūa) EN: fleet   FR: flotte [f]
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเลใจ[v.] (langlējai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลอย[v.] (løi) EN: float ; soar ; drift ; move gently ; bob ; glide ; sail ; waft   FR: flotter ; surnager
ลอยน้ำ[v. exp.] (løi nām) EN: float on the water ; drift on the water   FR: flotter sur l'eau
ล่อง[v.] (lǿng) EN: float ; drift ; go downstream ; follow the wind   FR: flotter ; dériver ; descendre le courant
หลวม[v.] (lūam) EN: be loose ; have too much play   FR: flotter ; prendre du jeu ; avoir du jeu
ลูกลอย[n.] (lūk løi) FR: flotteur [m]
น้ำ[n.] (nām = nam) EN: water   FR: eau [f] ; flotte [f] (fam.) ; aigue [f] (vx - rég.)
น้ำแข็งลอย[n. exp.] (nāmkhaeng løi) EN: floating ice ; ice floe   FR: glace flottante
น้ำเปล่า [n. exp.] (nām plāo) EN: plain water ; drinking water ; fresh water ; water   FR: eau plate [f] ; eau de boisson [f] ; flotte [f] (fam.)
ปลิว[v.] (pliū) EN: be blown away ; be carried by wind ; flutter ; flow ; fly ; rise in the air ; fly upward ; flap ; waft   FR: flotter au vent ; être porté par le vent ; s'envoler ; être emporté par le vent
ปลิวสะบัด[v.] (pliū sabat) FR: ondoyer ; flotter
ร้านอาหารบนเรือ[n. exp.] (rān-āhān bon reūa) EN: floating restaurant   FR: restaurant flottant [m] ; bateau-restaurant [m]
เรือนแพ[n.] (reūoenphaē) EN: houseboat ; floating house   FR: maison flottante [f] ; habitation flottante [f]
สะบัดตามลม[v. exp.] (sabat tām lom) FR: flotter au vent
สายการบินแอโรฟลอต[TM] (Sāikānbin Aērōfløt) EN: Aeroflot   FR: Aeroflot
สวะ[n.] (sawa) EN: Java weed ; floating weeds   FR: jacinthe d'eau [f] ; herbe flottante [f]
ซี่โครงลอย[n. exp.] (sīkhrōng løi) EN: floating rib   FR: côte flottante [f]
ตลาดน้ำ[n. prop.] (talātnām) EN: floating market   FR: marché flottant [m]
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก[n. prop.] (Talātnām Damnoēn Sadūak) EN: Damnoen Saduak floating market   FR: marché flottant de Damnoen Saduak [m]
ตลาดท้องน้ำ[n. exp.] (talāt thøngnām) EN: floating market   FR: marché flottant [m]
ทัพเรือ[n. exp.] (thap reūa) EN: navy ; fleet   FR: marine [f] ; flotte [f]
ทุ่น[n.] (thun) EN: buoy ; float ; pontoon ; cork   FR: bouée [f] ; flotteur [m] ; ponton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOTT    F L AA1 T
FLOTOW    F L AA1 T AW0
FLOTTA    F L AA1 T AH2
FLOTSAM    F L AA1 T S AH0 M
AEROFLOT    EH1 R OW0 F L AA2 T
FLOTILLA    F L OW0 T IH1 L AH0
FLOTATION    F L OW0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flotsam    (n) (f l o1 t s @ m)
flotilla    (n) (f l @1 t i1 l @)
flotation    (n) (f l ou1 t ei1 sh @ n)
flotillas    (n) (f l @1 t i1 l @ z)
flotations    (n) (f l ou1 t ei1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Flotte(n) |die, pl.Flotten| กองทัพเรือ, กองเรือรบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufschwemmen {n} (von Bodenproben)flotation [Add to Longdo]
Ballast und Treibgutflotsam and jetsam [Add to Longdo]
(flotte) Biene {f} (Mädchen)bird [Br.] [Add to Longdo]
Fischfangflotte {f}fishing fleet [Add to Longdo]
Flößen {n}flotation [Add to Longdo]
Flotation {f}flotation [Add to Longdo]
Flotationsverfahren {n}floatation process [Add to Longdo]
Flottille {f}flotilla [Add to Longdo]
Flottillenadmiral {m} [naut.]commodore [Add to Longdo]
Flottmachen {n}flotation [Add to Longdo]
Flotte {f} | Flotten {pl}fleet | fleets [Add to Longdo]
Flottenabkommen {n}naval agreement [Add to Longdo]
Flottenschau {f}naval review [Add to Longdo]
Flottenstation {f}naval base [Add to Longdo]
Flugzeugflotte {f}aircraft fleet [Add to Longdo]
Gründung {f} | Gründungen {pl}flotation | flotations [Add to Longdo]
Handelsflotte {f}mercantile marine [Add to Longdo]
Hotel {n}; Gasthof {m} | Hotels {pl} | Hotel garni {n} | schwimmendes Hotelhotel | hotels | bed-and-breakfast hotel | flotel [Add to Longdo]
Kriegsflotte {f}; Flotte {f}navy [Add to Longdo]
Marine...; von der Marine; Flotten...naval [Add to Longdo]
Schwimmen {n}floatage; flotage [Add to Longdo]
Strandgut {n}flotsam and jetsam [Add to Longdo]
Treibgut {n}flotsam [Add to Longdo]
Walfangflotte {f}whaling fleet [Add to Longdo]
aufschwimmen; wieder flott machento refloat [Add to Longdo]
flink; schnell; flott {adj}slippy [Add to Longdo]
flink; flott {adj}nippy [Br.] [Add to Longdo]
flottperky [Add to Longdo]
flott lebento go the pace [Add to Longdo]
flott; schwungvoll {adj} | flotter | am flottestenjaunty | jauntier | jauntiest [Add to Longdo]
flott {adv}jauntily [Add to Longdo]
flott {adj} | flotter | am flottestensnazzy | snazzier | snazziest [Add to Longdo]
flott {adv}snazzily [Add to Longdo]
flottmachen | flottmachend | flottgemachtto get going again | getting going again | got going again [Add to Longdo]
forsch; flott; zügig; hurtig; lebhaft {adj} | forscher; flotter; zügiger; hurtiger; lebhafter | am forschsten; am flottesten; am zügigsten; am hurtigsten; am lebhaftestenbrisk | brisker | briskest [Add to Longdo]
lebendig; lebhaft; quirlig; aufgeweckt; munter; dynamisch; flott; temperamentvoll {adj} | lebendiger; lebhafter | am lebendigsten; am lebhaftestenlively | livelier | liveliest [Add to Longdo]
naseweis; keck; unverschämt; schmissig; flott; schmuck {adj}saucy [Add to Longdo]
salopp; flott; kess {adj}rakish [Add to Longdo]
schick; flott; fesch {adj} | schicker; flotter; fescher | am schicksten; am flottesten; am feschestensmart | smarter | smartest [Add to Longdo]
schick; flott; schmissig; knackig {adj}snappy [Add to Longdo]
schnell; fix; flott; rasch {adj}smart [Add to Longdo]
Geländegängigkeit {f}flotation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き上げ(P);引き揚げ;引上げ;引揚げ;引揚[ひきあげ, hikiage] (n) (1) pulling up; drawing up; salvage; re-flotation; (2) raising; increase; upward revision; (3) repatriation; evacuation; (P) [Add to Longdo]
漂流物[ひょうりゅうぶつ, hyouryuubutsu] (n) driftwood; flotsam [Add to Longdo]
浮き荷[うきに, ukini] (n) flotsam [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浮力定律[fú lì dìng lǜ, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, ] Archimedes' law of flotation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
浮く[うく, uku] schwimmen, auftauchen, wieder_flottwerden [Add to Longdo]
艦艇[かんてい, kantei] Kriegsflotte [Add to Longdo]
艦隊[かんたい, kantai] -Flotte, Geschwader [Add to Longdo]
離礁[りしょう, rishou] (wieder) flott_werden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top