Search result for

flora

(69 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flora-, *flora*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flora[N] พืชที่ขึ้นในเฉพาะพื้นที่
floral[ADJ] ที่มีลวดลายดอกไม้, Syn. flowery, flower-patterned
floral[ADJ] ที่ประกอบด้วยดอกไม้, See also: ที่ทำมาจากดอกไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flora(ฟลอ'ระ) n. พืชของเขตหนึ่งโดยเฉพาะ,ระบบพืชของเขตหนึ่งโดยเฉพาะ
deflorate(ดีฟลอ'เรท) adj. ซึ่งผ่านการออกดอกแล้ว ได้รับการเก็บดอกแล้ว. ถูกข่มขื่นกระทำชำเรา,เสียพรหมจรรย์ไป
passifloraceousadj. เกี่ยวกับต้นไม้ตระกูล passionflower

English-Thai: Nontri Dictionary
floral(adj) ประกอบด้วยดอกไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
floraพฤกษชาติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
floraพฤกษชาติ, พรรณพืช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flora, bacterialแบคทีเรียประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
floral bud; flower budตาดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flora ฟลอรา, พรรณไม้ประจำถิ่น
พรรณพืชในบริเวณหรือยุคสมัยธรณีวิทยาหนึ่ง ๆ เช่น ฟอง หรือฝ้าไขโดยเกิดจากการอัดอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Floraจุลชึพที่ประจำอยู่,เชื้อปกติ [การแพทย์]
Flora of the Bodyเชื้อที่อยู่บนร่างกายคน [การแพทย์]
Flora, Environmentalแบคทีเรียในภาวะแวดล้อม [การแพทย์]
Flora, Residentเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่ตามปกติในปากและคอ [การแพทย์]
Flora, Transientเชื้อบางชนิดพบได้เป็นครั้งคราว [การแพทย์]
Floralกลิ่นดอกไม้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
'Hannah, my love, this is the extremely... rare Scottish floral bud thistle'.ฮานาที่รัก นี่คือ ดอกไม้ ที่สุดยอดหายาก จาก สก๊อต Made of Honor (2008)
Flora!ดอกไม้! The Plain in the Prodigy (2009)
Hey, crazy-huge floral delivery for the quintuplets.เฮ มีช่อดอกใหญ่ ส่งมาให้แม่ลูกแฝดห้า Playing Cards with Coyote (2009)
I was boycotting the floral industry,ฉันค่ำบาตร โรงงานดอกไม้ The Treasure of Serena Madre (2009)
Somalia. The dip slopes in the overlying limestone, the orientation of the flora, shallow waters...โซมาเลีย จากชั้นแผ่นหินที่ลาดเอียง A561984 (2009)
Flora Hernandez.Flora Hernandez. The Lovely Bones (2009)
It's the most apt prediction, Flora's made in ages.คำทำนายของฟลอร่าที่ แม่นสุดในรอบหลายปี Sherlock Holmes (2009)
With 90 extra floral arrangements?กับดอกไม้ทั้ง 90 ชุดนั่น The Chase (2010)
In regard to the extra floral arrangements,ด้วยความเคารพ สำหรับเรื่องดอกไม้ที่เหลือ The Chase (2010)
The bulk of it has to be like an enormous root system that extends outward from the flora, dormant until its prey gets close enough to get stung and survive just long enough to spread spores.จำนวนของมันดูเหมือน จะเป็นระบบจำนวนรากขนาดใหญ่ ที่ขยายออกมาจากพืช ที่หยุดการเจริญเติบโตจนกว่าจะมีเหยื่อ มาใกล้มันที่จะโดนมันกัด Cloverdale (2010)
In connection with the global warming, there has been some change ... concerningourfauna,our flora, with wildlife ...ภาวะโลกร้อนอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กับวงจรชีวิตของสัตว์ กับพืชพรรณท้องถิ่น และป่าไม้ Trollhunter (2010)
This one's nice and floral and good for work, but...สีนี้ก็ดูไม่เลวนะแต่ว่า... Episode #1.15 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชพรรณ[N] florae, See also: various kinds of plants, Syn. พรรณไม้, Example: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชชนิดต่างๆ
ชิงดวง[N] floral decoration of interlocked flower, See also: running floral design, Syn. แก้วชิงดวง, Thai definition: ชื่อลายชนิดหนึ่งเป็นลายแย่งดอกกัน หรือเป็นดอกเกี่ยวกัน
ดอก[N] decorative pattern, See also: floral pattern, Example: คืนนี้เธอใส่ชุดนอนยาวลายดอกเล็กๆ ที่ข้าพเจ้าเคยชมว่าสวยเป็นพิเศษ, Thai definition: ลวดลายที่เป็นดอกเป็นดวงตามผืนผ้าเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
จัดดอกไม้[n. exp.] (jat døkmāi) EN: flower arrangement   FR: composition florale [f] ; ikebana [m]
กะทกรก[n.] (kathokrok) EN: passiflora   FR: passiflore [f]
พืช[n.] (pheūt) EN: plant ; vegetation ; flora   FR: plante [f] ; végétal [m] ; flore [f] ; végétation [f]
พืชพรรณ[n. exp.] (pheūt phan) EN: florae   
พฤกษา[n.] (phreuksā) EN: tree ; plant ; flora   
พฤกษชาติ[n.] (phreuksachāt) EN: tree ; plant ; vegetable ; flora   FR: flore [f] ; végétation [f]
พุ่ม[n.] (phum) EN: floral cone-shaped offering ; waxen cone-shaped offering   
วัชพืช[n.] (watchapheūt) EN: weed flora ; weed   FR: mauvaise herbe [f] ; plante adventice [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLORA    F L AO1 R AH0
FLORAL    F L AO1 R AH0 L
FLORAFAX    F L AO1 R AH0 F AE2 K S
FLORALLY    F L AO1 R AH0 L IY0
FLORANCE    F L AO1 R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Flora    (n) (f l oo1 r @)
flora    (n) (f l oo1 r @)
floral    (j) (f l oo1 r @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flora {f}; Pflanzenwelt {f} [biol.]flora [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
アメリカ草[アメリカそう;アメリカソウ, amerika sou ; amerikasou] (n) (uk) (obsc) (See 松葉牡丹) moss-rose purslane (Portulaca grandiflora) [Add to Longdo]
パッションフルーツ[, passhonfuru-tsu] (n) passionfruit (Passiflora edulis) [Add to Longdo]
フラワーデザイン;フラワー・デザイン[, furawa-dezain ; furawa-. dezain] (n) floral design (wasei [Add to Longdo]
フローラ[, furo-ra] (n) flora [Add to Longdo]
フローラル[, furo-raru] (adj-na) floral [Add to Longdo]
フロラ[, furora] (n) flora [Add to Longdo]
フロラシオン[, furorashion] (exp) floral style (wasei [Add to Longdo]
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) [Add to Longdo]
夏茱萸;夏胡頽子[なつぐみ;ナツグミ, natsugumi ; natsugumi] (n) (uk) goumi (species of oleaster, Elaeagnus multiflora); cherry silverberry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
植物群[zhí wù qún, ㄓˊ ˋ ㄑㄩㄣˊ, ] flora [Add to Longdo]
花饰[huā shì, ㄏㄨㄚ ㄕˋ, / ] floral decoration; ornament; floral pattern [Add to Longdo]
草木鸟兽[cǎo mù niǎo shòu, ㄘㄠˇ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ, / ] flora and fauna [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フローラ[ふろーら, furo-ra] FLORA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flora \Flo"ra\, n. [L., the goddess of flowers, from flos,
   floris, flower. See {Flower}.]
   1. (Rom. Myth.) The goddess of flowers and spring.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) The complete system of vegetable species growing
    without cultivation in a given locality, region, or
    period; a list or description of, or treatise on, such
    plants.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flora
   n 1: all the plant life in a particular region or period;
      "Pleistocene vegetation"; "the flora of southern
      California"; "the botany of China" [syn: {vegetation},
      {flora}, {botany}] [ant: {fauna}, {zoology}]
   2: (botany) a living organism lacking the power of locomotion
     [syn: {plant}, {flora}, {plant life}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flora
 
 1. (bot.) bitey, flora, bir bölgede yetişen bitkilerin topu
 2. bu bitkiler hakkında yazılmış eser
 3. (tıb.) belli bir kısımdaki mikroplar. floral çiçeklere ait.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Flora [floːraː] (n) , s.(f )
   flora
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top