Search result for

flicker

(64 entries)
(0.9531 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flicker-, *flicker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flicker[VI] ริบหรี่ (เปลวไฟ), See also: วูบวาบ, Syn. flare, flash, glimmer, Ant. glow
flicker[N] เปลวไฟริบหรี่, See also: เปลวไฟวูบวาบ, ไฟที่จวนจะดับ, Syn. flare, flash, gleam, Ant. glow
flicker[VI] ปรากฏขึ้นมาแวบหนึ่ง (อารมณ์, ความรู้สึก), See also: ผุดขึ้นมาในแวบหนึ่ง, Syn. glimmer
flicker[N] ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นมาแวบหนึ่ง
flicker[VI] สั่นไหว, See also: เคลื่อนที่ไปมา, Syn. vibrate, quiver
flicker[VI] กระพริบ (เปลือกตา), Syn. flutter
flicker[N] นกหัวขวาน, Syn. woodpecker
flicker out[PHRV] ค่อยหรี่ลงทีละน้อย, Syn. putter out
flicker out[PHRV] เลิกหรือหยุดทีละน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flicker(ฟลิค'เคอะ) vi.,vt.,n. (การ) กระพือปีก,สะบัด,โฉบ,ริบหรี่,ลั่น,แลบ,เดี๋ยวผลุดเดี๋ยวโผล่. n. นกหัวขวาน, See also: flickeringly adv. flickery adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
flicker(vi) กระพือปีก,ตีปีก,แลบ,กะพริบ,วูบวาบ,โฉบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flickerการสั่นไหว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flicker Fusionแสงแลบ [การแพทย์]
Flicker Fusion Frequenciesความถี่ในการประสานโดยแสงแลบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The flickers on the-- Fluorescent lights were flickering.พอดีชั้น 16 หลอดไฟมันวูบ ๆ Nothing to Lose (1997)
Do I detect a flicker of fear?Do I detect a flicker of fear? Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
It's been flickering.มันกระพริบ ๆ มาตั้งนานแล้ว Love So Divine (2004)
At 9:56 pm, the lights flicker, and you turn it off yourself.At 9: 56 pm, the lights flicker, and you turn it off yourself. Apt. (2006)
"That light which flickers far off in the distance"ดุจแสงกระพริบอันไกลโพ้น Crows Zero (2007)
- Lights flicker here. - So you have not seen -ตรงนี้แสงไฟจะน้อย ดังนั้นคุณจึงไม่เห็นมัน Paranormal Activity (2007)
A flicker of light pierces that darknessที่แสงสว่างเพียงนิดเดียว ได้ทิ่มทะลวงความมืดมิดลง A Vision's Just a Vision (2008)
It flickers and grows dim...แต่จะกระพริบริบหรี่และมัวมืดไป 24: Redemption (2008)
There were quite a few of them that were kind of low, and they were, like, flickeringมันมีบางลำของพวกมันที่อยู่ต่ำหน่อย และพวกมันก็เป็นแบบระยิบระยับ The Fourth Kind (2009)
Well, some other tenants anreported flickering lights.อย่างเช่นมีผู้เช่าบางคนบอกว่าเห็นแสงไฟวูบขึ้นมา The Monster at the End of This Book (2009)
You wanna know who we are, what the ARC is, and what the big flickering thing is behind me.คุณอยากรู้ว่าพวกเราเป็นใคร ARCคืออะไร และไอ้ที่อยู่ข้างหลังผมคืออะไร Episode #3.1 (2009)
It wasn't there before. Was it flickering?มันไม่เคยมีมาก่อน ไฟอะไร? Episode #3.2 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flickerThe candle flickered a few times and then went out.
flickerThe candle's flame is flickering in the soft breeze.
flickerThe picture (on this TV) is no good. It keeps flickering.
flickerThis fluorescent lamp is starting to flicker. We'll have to replace it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลบปลาบ[ADV] sparkling, See also: flickering, glittering, twinkling, Syn. แวบๆ, วาบๆ, Example: ฟ้าแลบแปลบปลาบและส่งเสียงกระหึ่ม, Thai definition: เปล่งประกายปลาบ
แปลบปลาบ[ADV] sparkling, See also: flickering, glittering, twinkling, Syn. แวบๆ, วาบๆ, Example: ฟ้าแลบแปลบปลาบและส่งเสียงกระหึ่ม, Thai definition: เปล่งประกายปลาบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames   FR: flasher ; fuser
ยวบ[adj.] (yūap) EN: tottering ; shaking ; swaying ; flickering   FR: branlant, instable ; tremblant ; peu solide ; fragile

CMU English Pronouncing Dictionary
FLICKER    F L IH1 K ER0
FLICKERS    F L IH1 K ER0 Z
FLICKERED    F L IH1 K ER0 D
FLICKERING    F L IH1 K ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flicker    (v) (f l i1 k @ r)
flickers    (v) (f l i1 k @ z)
flickered    (v) (f l i1 k @ d)
flickering    (v) (f l i1 k @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flickerei {f}patching [Add to Longdo]
Flickerin {f}; Flicker {m}patcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらちら(P);チラチラ[, chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P) [Add to Longdo]
ちらつく[, chiratsuku] (v5k,vi) to flicker; to flit; to litter; to be dazzled [Add to Longdo]
ちろちろ[, chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at [Add to Longdo]
チカチカ[, chikachika] (adv,vs) (1) (on-mim) flickering; flashing on and off (e.g. Christmas lights); (2) prickling (pain) [Add to Longdo]
チラツキ;ちらつき[, chiratsuki ; chiratsuki] (n) flickering (e.g. on a video display) [Add to Longdo]
フリッカ[, furikka] (n) {comp} flicker [Add to Longdo]
フリッカー[, furikka-] (n) flicker; (P) [Add to Longdo]
フリッカーテスト[, furikka-tesuto] (n) flicker test [Add to Longdo]
フリッカーフリーの[, furikka-furi-no] (n) {comp} flicker-free [Add to Longdo]
フリッカフリー[, furikkafuri-] (n) {comp} flicker free [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪烁[shǎn shuò, ㄕㄢˇ ㄕㄨㄛˋ, / ] flicker; twinkling [Add to Longdo]
闪闪[shǎn shǎn, ㄕㄢˇ ㄕㄢˇ, / ] flickering; sparkling; glistening; glittering [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]
フリッカ[ふりっか, furikka] flicker [Add to Longdo]
フリッカーフリーの[ふりっかーふりー の, furikka-furi-no] flicker-free [Add to Longdo]
点滅[てんめつ, tenmetsu] blink (vs), flicker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flicker \Flick"er\ (fl[i^]k"[~e]r), v. i. [imp. & p. p.
   {Flickered} (fl[i^]k"[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Flickering}.]
   [OE. flikeren, flekeren, to flutter, AS. flicerian,
   flicorian, cf. D. flikkeren to sparkle. [root]84. Cf.
   Flacker.]
   1. To flutter; to flap the wings without flying.
    [1913 Webster]
 
       And flickering on her nest made short essays to
       sing.                 --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To waver unsteadily, like a flame in a current of air, or
    when about to expire; as, the flickering light.
    [1913 Webster]
 
       The shadows flicker to fro.      --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flicker \Flick"er\, n.
   1. The act of wavering or of fluttering; fluctuation; sudden
    and brief increase of brightness; as, the last flicker of
    the dying flame.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The golden-winged woodpecker ({Colaptes aurutus});
    -- so called from its spring note. Called also
    {yellow-hammer}, {high-holder}, {pigeon woodpecker}, and
    {yucca}.
    [1913 Webster]
 
       The cackle of the flicker among the oaks.
                          --Thoureau.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flicker
   n 1: a momentary flash of light [syn: {flicker}, {spark},
      {glint}]
   2: North American woodpecker
   3: the act of moving back and forth [syn: {waver}, {flutter},
     {flicker}]
   v 1: move back and forth very rapidly; "the candle flickered"
      [syn: {flicker}, {waver}, {flitter}, {flutter}, {quiver}]
   2: shine unsteadily; "The candle flickered" [syn: {flicker},
     {flick}]
   3: flash intermittently; "The lights flicked on and off" [syn:
     {flicker}, {flick}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Flicker [flikr] (n) , s.(m )
   patcher
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top