Search result for

fleeting

(36 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fleeting-, *fleeting*, fleet
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fleeting[ADJ] ชั่วแล่น, See also: ชั่วขณะเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, Syn. momentary, temporary, brief, Ant. long, perprtual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fleeting(ฟลีท'ทิง) adj. ซึ่งหายวับไป,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว,ชั่วคราว,ประเดี๋ยวเดียว., See also: fleetingness n., Syn. transient

English-Thai: Nontri Dictionary
fleeting(adj) ซึ่งหายวับไป,ประเดี๋ยวเดียว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your victory will be fleeting, Senators.ท่านชนะได้ไม่นานหรอก ท่านวุฒิฯ Bombad Jedi (2008)
Because David had succeeded on that final day in getting, for a fleeting moment, what no investigative journalist, no state prosecutor, no judiciary committee or political enemy had managed to get.เพราะว่า เดวิดได้ประสบความสำเร็จ ในวันสุดท้ัายวันนั้น ในช่วงเวลาเสี้ยวหนึ่ง ที่เขาได้ทำ ในสิ่งที่ไม่เคยมีนักข่าวคนไหน Frost/Nixon (2008)
The moment of creation itself is fleeting.ช่วงขณะของการรังสรรค์เป็นเวลาชั่วแล่น Hachi: A Dog's Tale (2009)
"'Time is fleeting."'ช่วงเวลานั้นช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว Dead Like Me: Life After Death (2009)
Nothing else? No fleeting images?ไม่มีอย่างอื่น นึกภาพอะไรไม่ออกเหรอคะ Bit by a Dead Bee (2009)
As these fleeting days pass byhakanaku sugiteyuku เพราะทุกๆวันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
The crowd's favor, like the wind, is fleeting.ความสนใจของคนดู ก็เหมือนกับกระแสลมลอยไปมา The Thing in the Pit (2010)
Time is fleeting.เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว The Rocky Horror Glee Show (2010)
I want you to have fun in our fabulous but fleeting time together.ชั้นอยากให้พวกเธอสนุก และมีช่วงที่สุดยอดด้วยกัน ถึงแม้เวลาจะผ่านไปเร็วก็เหอะ The Substitute (2010)
That this is not a fleeting thingkatsuki, nraef, ayukawakung, asaor, lungjai14 Episode #1.4 (2010)
Oh, well, it was a long time ago, and it was fleeting.คือว่า มันก็นานมาแล้ว และก็ชั่วครั้งชั่วคราว The Kids Are Not All Right (2011)
For materialists, the soul is nothing more than a fleeting illusion, an illusion that cannot outlive the physical network from which it arises.สำหรับวัตถุนิยม, จิตวิญญาณคืออะไรมากกว่าภาพ ลวงตาประเดี๋ยวเดียว ภาพลวงตาที่ไม่สามารถอายุยืน Is There Life After Death? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fleetingArt is long, time is fleeting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วแล่น[ADV] momentarily, See also: fleeting, Syn. ชั่วขณะ, ชั่วครู่, ชั่วครู่ชั่วคราว, Example: เขาเกิดสมองใสขึ้นมาชั่วแล่น, Thai definition: ระยะเวลาขณะหนึ่ง, ระยะเวลาที่เป็นไปชั่วครู่ชั่วคราว, ระยะเวลาพักหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วแล่น[adj.] (chūalaen) EN: fleeting ; brief ; passing   FR: passager ; éphémère

CMU English Pronouncing Dictionary
FLEETING    F L IY1 T IH0 NG
FLEETINGLY    F L IY1 T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fleeting    (j) (f l ii1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
ちらり[, chirari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ちらっと) fleeting (glimpse, glance, etc.); (P) [Add to Longdo]
一夢[いちむ, ichimu] (n) (a) dream; (a) fleeting thing [Add to Longdo]
花心[はなごころ, hanagokoro] (n) (1) (obsc) changing heart; fleeting heart; cheating heart; (2) (obsc) beautiful heart [Add to Longdo]
旧夢[きゅうむ, kyuumu] (n) ancient dream; fleeting thing [Add to Longdo]
玉響[たまゆら, tamayura] (n,n-adv,adj-no) (arch) short time; fleeting moment [Add to Longdo]
慌ただしい一生[あわただしいいっしょう, awatadashiiisshou] (n) fleeting life [Add to Longdo]
人生朝露[じんせいちょうろ, jinseichouro] (exp) Man's life vanishes like a dew; A person's life is as fleeting as a morning dew [Add to Longdo]
淡い[あわい, awai] (adj-i) light; faint; pale; fleeting; (P) [Add to Longdo]
淡い悲しみ[あわいかなしみ, awaikanashimi] (n) fleeting sorrow [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流年[liú nián, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˊ, ] fleeting time; horoscope for the year, #20,733 [Add to Longdo]
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, ] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly, #41,580 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fleet \fleet\ (fl[=e]t), v. i. [imp. & p. p. {fleeted}; p. pr. &
   vb. n. {fleeting}.] [OE. fleten, fleoten, to swim, AS.
   fle['o]tan to swim, float; akin to D. vlieten to flow, OS.
   fliotan, OHG. fliozzan, G. fliessen, Icel. flj[=o]ta to
   float, flow, Sw. flyta, D. flyde, L. pluere to rain, Gr.
   plei^n to sail, swim, float, Skr. plu to swim, sail.
   [root]84. Cf. {Fleet}, n. & a., {Float}, {Pluvial}, {Flow}.]
   1. To sail; to float. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And in frail wood on Adrian Gulf doth fleet.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To fly swiftly; to pass over quickly; to hasten; to flit
    as a light substance.
    [1913 Webster]
 
       All the unaccomplished works of Nature's hand, . . .
       Dissolved on earth, fleet hither.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) To slip on the whelps or the barrel of a capstan
    or windlass; -- said of a cable or hawser.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) To move or change in position; -- said of persons;
    as, the crew fleeted aft.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fleeting \Fleet"ing\, a.
   Passing swiftly away; not durable; transient; transitory; as,
   the fleeting hours or moments.
 
   Syn: Evanescent; ephemeral. See {Transient}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fleeting
   adj 1: lasting for a markedly brief time; "a fleeting glance";
       "fugitive hours"; "rapid momentaneous association of
       things that meet and pass"; "a momentary glimpse" [syn:
       {fleeting}, {fugitive}, {momentaneous}, {momentary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top