Search result for

flattened

(26 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flattened-, *flattened*, flatten, flattene
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flattenedแบน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Flattened villi.เซลแบนไป The Itch (2008)
Pink mucosa, flattened villi.เยื่อเมือกสีชมพู เซลแบน The Itch (2008)
I nearly flattened old man Simmons.กับตาแก่ซิมม่อน The Moment of Truth (2008)
And eventually, it just flattened out all on its own.สุดท้ายหัวแกก็ราบลงของมันเอง Pilot (2009)
A flattened exostosis on the first metacarpal and the proximal phalanx.กระดูกงอกแบนราบ ระหว่างตรงข้อมือกับนิ้วมือ และมีลักษณะใกล้เคียงกับ กระดูกนิ้วมือ The Body and the Bounty (2010)
Need to get flattened first?อยากแบนก่อนใช่มั้ย? Signals Crossed (2010)
About a year ago he brought his girlfriend there, some guy started hitting on her, so Keith flattened him.ประมาณปีก่อน คีธพาแฟนไปที่นั่น มีผู้ชายคนนึงทำร้ายเธอ เขาเลยจัดการอัดมันซะน่วม Excited and Scared (2010)
Stone-drunk and flattened by a television.หินเมาและแบนโดยโทรทัศน์ The Beaver (2011)
Wave amplitude is diminished and markedly flattened.ความสูงของคลื่นกำลังลดลง และกำลังแบนราบอย่างชัดเจน Us or Them (2011)
- She flattened that guy.- เธอจัดการมันซะอยู่หมัด Once Upon a Time... (2011)
The muscle who flattened Jack.คนที่อัดแจ็ค Justice (2012)
There's been a veritable invasion of riffraff around here ever since the feds flattened the rates.มันเป็นการบุกรุกของพวกคนแถวนี้ ตั้งแต่ตอนที่ธนาคารกลาง คงอัตราดอกเบี้ยแล้วล่ะ Legacy (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฟบ[ADJ] flat, See also: flattened, deflated (as a motor car tyre), Syn. ยุบ, Ant. พอง, Example: เขาเดินไปดูยางแฟบที่ล้อหลัง แล้วสบถออกมาด่าคนที่แกล้ง, Thai definition: ที่แบนเข้าไป, ที่ยุบลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟบ[adj.] (faēp) EN: flat ; flattened ; deflated   FR: dégonflé
จมูกบี้[n. exp.] (jamūk bī) EN: flattened nose ; snub nose ; pug nose   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLATTENED    F L AE1 T AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flattened    (v) (f l a1 t n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[, pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
伸し餅;伸餅[のしもち, noshimochi] (n) flattened rice cakes [Add to Longdo]
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) [Add to Longdo]
平打ち[ひらうち, hirauchi] (n) (1) blow striking with the flat of the sword; (2) (See 平手打ち) to slap; (3) metal flattened by striking; (4) tape; flat braid; (5) (See 簪) type of flat ornamental hairpin made of silver and inscribed with a clan's crest or patterns of birds and flowers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 flattened \flattened\ adj.
   1. shaped like a thin sheet.
 
   Syn: planate.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. (Biol) flattened laterally along the whole length e.g.
    certain leafstalks or flatfishes.
 
   Syn: compressed, flat.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flatten \Flat"ten\ (fl[a^]t"t'n), v. t. [imp. & p. p.
   {Flattened}; p. pr. & vb. n. {Flattening}.] [From {Flat}, a.]
   1. To reduce to an even surface or one approaching evenness;
    to make flat; to level; to make plane.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw down; to bring to the ground; to prostrate;
    hence, to depress; to deject; to dispirit.
    [1913 Webster]
 
   3. To make vapid or insipid; to render stale.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) To lower the pitch of; to cause to sound less
    sharp; to let fall from the pitch.
    [1913 Webster]
 
   {To flatten a sail} (Naut.), to set it more nearly
    fore-and-aft of the vessel.
 
   {Flattening oven}, in glass making, a heated chamber in which
    split glass cylinders are flattened for window glass.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flattened
   adj 1: having been flattened [syn: {planate}, {flattened}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top