Search result for

fixture

(41 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fixture-, *fixture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fixture[N] ของในบ้านที่ติดตั้งอยู่กับที่ เช่น อ่างน้ำ โถส้วม
fixture[N] การแข่งขันกีฬาที่กำหนดเวลาและสถานที่แข่งเฉพาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fixture(ฟิคซฺ'เชอะ) n. สิ่งที่ยึดติด,สิ่งที่เกาะติด,สิ่งที่ติดตั้ง
affixture(อะฟิคซฺ' เชอะ) n. การใส่,การเพิ่มใส่, ภาวะที่ถูกติดพันหรือเพิ่ม, Syn. attachment

English-Thai: Nontri Dictionary
fixture(n) เครื่องติดตั้ง,ของประจำที่,กำหนดการ,สิ่งยึดติด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fixtureสิ่งติดตรึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixtures and fittingsสิ่งติดตรึง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Warped window frames, wet cellar, crayon marks all over the walls, filthy smudges around the door knobs and the fixtures...เฟรมเหหน้าต่างห้องใต้ดินที่เปียกเครื่องหมายดินสอทั่วผนัง รอยเปื้อนสกปรกรอบลูกบิดประตูและติดตั้ง ... Revolutionary Road (2008)
Pure iron fixtures, of course.เครื่องมือต่างๆทำด้วยเหล็กแท้ The Song Remains the Same (2010)
Okay,so we need to find glass fixtures that contain borosilicate.โอเค อย่างนั้นเราอยากหาของที่เป็นกระจก The Bones on the Blue Line (2010)
that light fixture... new heat regulator on your stove... your man-bra... your garbage disposal... your dishwasher... and your new cat.แล้วก็มีตัวควบคุมความร้อน บนเตาของคุณ บราสำหรับผู้ชาย เครื่องกำจัดขยะ Excellence in Broadcasting (2010)
First off, your typical Class C motor home is going to grunt at least 5,000 pounds of interior fixtures, okay?สิ่งแรก ตัวอย่างรุ่นของรถบ้านเคลื่อนที่ 000ปอนด์ ข้าวของเครื่องใช้ภายในรถ โอเคไหม Green Light (2010)
- Uh, emergency fixtures?- ไฟฉุกเฉินครับ The Perfect Storm (2010)
He and his wife Maryann were fixtures here a year ago.เขากับภรรยาแมรี่แอนน์มาที่นี่ ตั้งแต่ปีที่แล้ว Compromising Positions (2010)
That's the last I want to hear anything about you having done eight years for anyone, least of all me, or you are gonna end up in this fucking stadium as a fucking permanent fixture.สิ่งสุดท้ายที่ชั้นอยากได้ยินคือ แกนอนคุกแทนใคร 8 ปี โดยเฉพาะแทนชั้น หรือแกอยากจะลองไปนอนเล่น Wild Bill (2011)
So he was a fixture, not just in the store but in the community.เขาถูกกำหนด ไม่ใช่เพียงในร้าน แต่เป็นทั้งชุมชน Coda (2011)
You would love it more if they'd let me wallpaper and change out all the fixtures.คุณจะชอบมันมากกว่านี้ ถ้าพวกเขายอมให้ฉันเปลี่ยนวอลเปเปอร์แล้วก็ของที่ติดตั้งไว้ทั้งหทด Traffic (2011)
These are real Tiffany fixtures.กระจกสีแบบทิฟฟานี่ Pilot (2011)
These are real Tiffany fixtures. Yeah?ส่วนที่ติดกับตัวบ้าน เป้นทิฟฟานี่ของแท้ Afterbirth (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fixtureInstead of being here to work, you get the sense that he's simply a permanent fixture here.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนด[n.] (kamnot) EN: limit ; schedule ; fixture ; date ; deadline   FR: limite [f]
อุปกรณ์ติดตั้ง[n. exp.] (uppakøn tittang ) EN: fixture   

CMU English Pronouncing Dictionary
FIXTURE    F IH1 K S CH ER0
FIXTURES    F IH1 K S CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fixture    (n) (f i1 k s ch @ r)
fixtures    (n) (f i1 k s ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halteeinrichtung {f}fixture device [Add to Longdo]
Vorrichtungsbau {m}fixture construction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワーク取り付け台[ワークとりつけだい, wa-ku toritsukedai] (n) (manufacturing) fixtures [Add to Longdo]
家什[かじゅう, kajuu] (n) furniture; fixtures [Add to Longdo]
器物[きぶつ, kibutsu] (n) container; receptacle; utensil; furniture; fixture; personal property (legal); (P) [Add to Longdo]
金具[かなぐ, kanagu] (n) metal fittings or fixtures; (P) [Add to Longdo]
作り付け;造り付け[つくりつけ, tsukuritsuke] (n) fixed; built-in; fixture [Add to Longdo]
什物[じゅうもつ, juumotsu] (n) furniture; fixtures; utensil; treasure [Add to Longdo]
造作;雑作[ぞうさく, zousaku] (n,vs) (1) building (esp. a house); (n) (2) house fixture; fitting; (3) facial features [Add to Longdo]
調度[ちょうど, choudo] (n,vs) supplies; furniture; fixtures [Add to Longdo]
灯台(P);燈台(oK)[とうだい, toudai] (n) (1) lighthouse; (2) old-fashioned interior light fixture comprising a wooden pole with an oil-filled dish and a wick atop it; (P) [Add to Longdo]
備品[びひん, bihin] (n) fixtures; furnishings; equipment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装置物[zhuāng zhì wù, ㄓㄨㄤ ㄓˋ ˋ, / ] fixture; installation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fixture \Fix"ture\ (f[i^]ks"t[-u]r; 135), n. [Cf. {Fixure}.]
   1. That which is fixed or attached to something as a
    permanent appendage; as, the fixtures of a pump; the
    fixtures of a farm or of a dwelling, that is, the articles
    which a tenant may not take away.
    [1913 Webster]
 
   2. State of being fixed; fixedness.
    [1913 Webster]
 
       The firm fixture of thy foot.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Anything of an accessory character annexed to houses
    and lands, so as to constitute a part of them. This term
    is, however, quite frequently used in the peculiar sense
    of personal chattels annexed to lands and tenements, but
    removable by the person annexing them, or his personal
    representatives. In this latter sense, the same things may
    be fixtures under some circumstances, and not fixtures
    under others. --Wharton (Law Dict.). --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word is frequently substituted for fixure
      (formerly the word in common use) in new editions of
      old works.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fixture
   n 1: an object firmly fixed in place (especially in a household)
   2: a regular patron; "an habitue of the racetrack"; "a bum who
     is a Central Park fixture" [syn: {regular}, {habitue},
     {fixture}]
   3: the quality of being fixed in place as by some firm
     attachment [syn: {fastness}, {fixedness}, {fixity},
     {fixture}, {secureness}] [ant: {looseness}]
   4: the act of putting something in working order again [syn:
     {repair}, {fix}, {fixing}, {fixture}, {mend}, {mending},
     {reparation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top