Search result for

fit to

(33 entries)
(0.2191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fit to-, *fit to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fit to[PHRV] มีขนาดเหมาะสมกับ, See also: เข้ากันได้กับ
fit to[PHRV] ทำให้เหมาะสมกับ, See also: ทำให้พอเหมาะกับ, Syn. match with, pair with, suit to
fit together[PHRV] ต่อชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน, See also: รวมเข้าด้วยกัน, Syn. piece together
fit together[PHRV] รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
fit to be tied[IDM] โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ยัวะมาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Shut up. This man is not fit to plead.ชายผู้นี้ไม่สมควรที่จะสารภาพ How I Won the War (1967)
which You in Your infinite mercy have thought fit to deny to our brutish enemies!ขอให้พระเมตตาอันไพศาลของท่าน รู้เเจ้งเหตุผล ปฏิเสธที่จะช่วยศัตรูของเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
And they didn't find God's word fit to print?เขาไม่คิดว่าคุ้ม ถ้าจะพิมพ์เรื่องพระเจ้าเหรอ Oh, God! (1977)
If, however, His Majesty's government should, at some later date see fit to reduce the term no one will be better pleased than I.อย่างไรก็ตาม ถ้าในอนาคตรัฐบาลจะ พิจารณาลดโทษให้ จะไม่มีใครยินดีไปกว่าผม Gandhi (1982)
# I think we fit together #ฉันคิดว่าเรา เข้ากันได้ดี An American Tail (1986)
Thinks me not fit to wipe her shoes.คิดว่าฉันไม่เหมาะ แม้แต่เช็ดรองเท้าหล่อน Wuthering Heights (1992)
God saw fit to make you a ward of this church... and you must earn your keep.พระเจ้ามอบพันธะให้เจ้าดูแลแท่นบูชา และเจ้าควรน้อบรับหน้าที่อย่างแข็งขัน The Lawnmower Man (1992)
We were made to fit together.ฉันรู้ City of Angels (1998)
When the governors learned that Arthur Weasley's daughter was taken into the Chamber, they saw fit to summon me back.พอพวกกรรมการได้ข่าวว่า ลูกสาวของอาร์เธอร์ วีสลีย์ ถูกจับไปขังในห้อง ก็เรียกตัวผมกลับมาทันที Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I thought and thought about it, but you're not fit to marry into that family.ฉันคิดแล้วคิดอีก แต่แกไม่เหมาะสมที่จะแต่ไปอยู่ตระกูลนั้น Sweet 18 (2004)
She's fit to be the 36th daughter-in-law of the Andong Kwon family.เธอนี่หล่ะ ที่เหมาะกับการเป็นลูกสะใภ้อับดับที่ 36 ของครอบครัวออนดอง ควอน Sweet 18 (2004)
The edges are uneven... but they fit together like puzzle pieces.ขอบไม่เรียบ... แต่เมื่อนำพวกมันมาต่อชิ้นส่วนกัน เหมือนกับชิ้นส่วนปริศนาเลยทีเดียว Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fit toHis language is not fit to be repeated.
fit toNone of the meat was fit to eat.
fit toPeter, who is always "broke", is not fit to be a cashier at the bank; it would be like trying to put a square peg into a round hole.
fit toShe was dressed fit to kill.
fit toThe water is not fit to drink.
fit toThey had lit a fire fit to roast an ox.
fit toThis fish is not fit to eat.
fit toYou're not fit to be seen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอกับ[CONJ] equal to, See also: fit to, suitable to, Syn. เท่ากับ, ทัดเทียมกับ, Example: ปัจจุบันข้าราชการผู้น้อยเงินเดือนไม่พอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นไปทุกที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือร้อน[adj.] (meūrøn) EN: unskilled hand at planting ; unfit to planting   
น่าอยู่[adj.] (nāyū) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in   FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: put together ; assemble ; fit together ; join ; combine ; bring together ; compose   FR: assembler ; monter ; réunir ; joindre ; composer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
essbar {adj}fit to eat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宛てがう;充てがう;宛がう[あてがう, ategau] (v5u,vt) (1) to allot; to allocate; (2) to supply with; to furnish; (3) to fit to; to fasten to; to apply to [Add to Longdo]
食い合う;食合う[くいあう, kuiau] (v5u,vi) (1) to bite each other; (2) to fit together; (v5u,vt) (3) to mutually encroach; (4) to eat together [Add to Longdo]
組み合わさる[くみあわさる, kumiawasaru] (v5r,vi) (See 組み合わせる) to interlace; to fit together; to combine; to mingle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top