หรือคุณหมายถึง firmneß?
Search result for

firmness

(31 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -firmness-, *firmness*, firmnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
firmness[N] ความมั่นคง, See also: ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน, Syn. constancy, stiffness, steadfastness

English-Thai: Nontri Dictionary
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Someone forged in the fires of adversity... who can guide him... with wisdom, with firmness.คนที่ถูกหลอม ด้วยไฟแห่งกัยพิบัติ คนที่จะนำทางเขา ด้วยปัญญา Afterbirth (2011)
Not with violence that will inflame their will but with a firmness that will open their eyes.ไม่ใช่ด้วยความรุนแรงที่จะ ส่งเสริมความต้องการของเขา แต่ด้วยความแน่วแน่ ที่จะเปิดตาของเขา Gandhi (1982)
I want firmness and discipline.แน่วแน่และมีวินัยไว้ Gandhi (1982)
Let me show you the firmness of my beliefs.ให้ฉันแสดงให้หนูดูนะ ว่าฉันเชื่อหนูแค่ไหน. V for Vendetta (2005)
Such firmness!แข๊งแรงทีเดียว ... The King and the Clown (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหนักแน่น[N] firmness, See also: steadiness, stability, fortitute, Syn. ความมั่นคง, Ant. ความรวนเร, Example: เรื่องการปรับราคาน้ำมันอาจจะล้มไปได้ ถ้ารัฐบาลไม่มีความหนักแน่นเพียงพอ
ความเหนียวแน่น[N] firmness, See also: constancy, Syn. ความแน่นแฟ้น, Example: พล.อ. ชาญนั้นมีความเหนียวแน่นกับ บิ๊กจิ๋ว เป็นพิเศษ
ฝั่งฝา[N] stability, See also: firmness, Syn. เป็นฝั่งฝา, เป็นฝั่งเป็นฝา, Example: ลูกๆ ของเขาแต่งงาน มีเหย้ามีเรือนเป็นฝั่งฝาทุกคนแล้ว, Thai definition: ปึกแผ่น, หลักฐาน, (มักใช้แก่ผู้ที่มีครอบครัว), การมีคู่ครองที่แน่นอน
เสถียรภาพ[N] stability, See also: firmness, security, soundness, stableness, steadiness, Syn. ความมั่นคง, ความคงตัว, Example: ระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไร้เสถียรภาพมาเป็นเวลาช้านาน
ความทรหด[N] toughness, See also: firmness, doughtiness, stiffness, fortitude, Syn. ความอดทน, ความทรหดอดทน, Example: เขาเอาชนะได้ด้วยความทรหด, Thai definition: ความอดทนไม่ย่อท้อ
ธีรภาพ[N] firmness, See also: stability, solidity, constancy, steadiness, steadfast, firm, stable, Syn. ความมั่นคง, ความแน่นหนา, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสถียรภาพ[n.] (sathīenraphāp) EN: stability ; firmness ; security ; soundness ; stableness ; steadiness   FR: stabilité [f] ; équilibre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRMNESS    F ER1 M N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firmness    (n) (f @@1 m n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entschlossenheit {f}; Bestimmtheit {f} | mit Entschlossenheit auftretenfirmness | to act with firmness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちっと[, kachitto] (adv,vs) (1) (on-mim) with a click (door sound); (2) with tenseness or firmness [Add to Longdo]
意志堅固[いしけんご, ishikengo] (n,adj-na) strong determination; strong-willed; having strong will power; firmness of purpose [Add to Longdo]
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]
毅然[きぜん, kizen] (n,adj-t,adv-to) fortitude; firmness; resolution [Add to Longdo]
強固(P);鞏固[きょうこ, kyouko] (adj-na,n) firmness; stability; security; strength; (P) [Add to Longdo]
金鉄[きんてつ, kintetsu] (n) gold and iron; firmness; adamancy [Add to Longdo]
[けん, ken] (n) (1) (obsc) strength; solidity; firmness; (2) (obsc) armour; armor [Add to Longdo]
堅さ(P);固さ(P);硬さ(P)[かたさ, katasa] (n) firmness; hardness; stiffness; honesty; (P) [Add to Longdo]
剛毅;豪毅[ごうき, gouki] (adj-na,n) fortitude; firmness of character; hardihood; manliness [Add to Longdo]
剛強[ごうきょう, goukyou] (adj-na,n) strength; firmness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坚定性[jiān dìng xìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] firmness; steadfastness, #45,461 [Add to Longdo]
坚固性[jiān gù xìng, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] firmness, #98,759 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Firmness \Firm"ness\, n.
   The state or quality of being firm.
 
   Syn: {Firmness}, {Constancy}.
 
   Usage: Firmness belongs to the will, and constancy to the
      affections and principles; the former prevents us from
      yielding, and the latter from fluctuating. Without
      firmness a man has no character; "without constancy,"
      says Addison, "there is neither love, friendship, nor
      virtue in the world."
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 firmness
   n 1: the muscle tone of healthy tissue; "his muscular firmness"
      [syn: {firmness}, {soundness}] [ant: {unsoundness}]
   2: the trait of being resolute; "his resoluteness carried him
     through the battle"; "it was his unshakeable resolution to
     finish the work" [syn: {resoluteness}, {firmness}, {firmness
     of purpose}, {resolve}, {resolution}] [ant: {irresoluteness},
     {irresolution}]
   3: the property of being unyielding to the touch
   4: the quality of being steady or securely and immovably fixed
     in place [syn: {steadiness}, {firmness}] [ant: {ricketiness},
     {unsteadiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top