Search result for

finished

(63 entries)
(0.0538 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finished-, *finished*, finish, finishe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finished    [ADJ] ยุติ, See also: ไม่ทำหรือจัดการอีกต่อไป, Syn. completed, ended
finished    [ADJ] ที่เสร็จเรียบร้อย (ผลิตภัณฑ์), See also: ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว, Syn. completed, done
finished    [ADJ] ไม่มีผลอีกต่อไป, See also: ไม่มีความสำคัญอีกต่อไป, ไม่มีอำนาจอีกต่อไป, Syn. doomed, ruined
finished    [ADJ] ที่มีทักษะสูง, See also: มืออาชีพ, ชำนาญ, Syn. accomplished, professional

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finished goodsสินค้าสำเร็จรูป [การบัญชี]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finished(ฟิน'นิชทฺ) adj. ปลาย,สิ้นสุด,เสร็จ,ยุติ,สมบูรณ์,ดีเยี่ยม,ประณีตงดงาม

English-Thai: Nontri Dictionary
finished(adj) ดีเยี่ยม,เรียบร้อย,แนบเนียน,เกลี้ยงเกลา,เสร็จ,สิ้นสุด
unfinished(adj) ไม่ได้ขัดเงา,ไม่ได้เสริมแต่ง,ยังไม่เสร็จ,ไม่สมบูรณ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just a little more paint and he's all finished.เพียงแค่สีเล็ก ๆ น้อย ๆ และเขาคือทั้งหมดที่ดำเนินการ เสร็จสิ้น Pinocchio (1940)
When you've finished your letters, Robert will take them to the post.ถ้าเขียนจดหมายเสร็จแล้ว โรเบิร์ตจะเอาไปส่งให้ที่ไปรษณีย์ Rebecca (1940)
When she finished her bath, she'd go into the bedroom and go over to the dressing table.เมื่อท่านอาบนํ้าเสร็จเเล้ว ก็จะเข้ามาที่ห้องนอนและตรงมาที่โต๊ะเครื่องแป้ง Rebecca (1940)
- OK. Are you finished?- ตกลง คุณจบ? 12 Angry Men (1957)
I just finished painting an apartment that overlooked an el line. It took three days.ฉันเพิ่งเสร็จสิ้นการวาดภาพพาร์ทเมนท์ที่มองข้ามสายเอ มันต้องใช้เวลาสามวัน 12 Angry Men (1957)
and I'll be finished.and I'll be finished12 Angry Men (1957)
He knew that he had broken the confidence of the Negro... ... and now he finished the bout before anyone had to go to work.เขารู้ว่าเขาเสียความเชื่อมั่น ของพวกนิโกรและตอนนี้เขา เสร็จสิ้นการแข่งขัน ก่อนที่ทุกคนจะต้องไปทำงาน The Old Man and the Sea (1958)
Or have you finished?Or have you finishedThe Ugly American (1963)
They'll soon be finished.ไม่นานก็แพ้แน่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You get some proper rope and you're all finished.ของแกแค่มีเชือกเหมาะๆ ก็เสร็จแหงแก๋ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It's time it was finished.ยุติธรรมบ้าเเล้ว Beneath the Planet of the Apes (1970)
Finished.ยุติมันซะ Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
finishedHave you finished your lunch yet?
finishedThe work got finished somehow.
finishedLet me read the paper when you have finished with it.
finishedWhen he finished running, he was happy.
finishedHave you finished cleaning your room yet?
finishedI finished my lunch quickly.
finishedHe finished the work at the expense of his health.
finishedI finished reading the book last night.
finishedHave you finished writing a letter yet?
finishedHave you finished writing your composition?
finishedTwo thirds of the works is finished.
finishedAnn has just finished writing her report.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหือด[v.] (heūat) EN: be finished ; dissapear   
จบเกม[v. exp.] (jop kēm) EN: be end ; be finished   
จอดไม่ต้องแจว[xp] (jøt mai tǿng jaēo) EN: come to the end ; be finished for   
กึ่งสำเร็จรูป [adj.] (keung-samretrūp) EN: semi-finished   FR: semi-fini
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone   FR: être inachevé ; être interrompu
คั่งค้าง[adj.] (khangkhang) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears   
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: unfinished   
คาราคาซัง[adj.] (khārākhāsang) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete   FR: inachévé ; en suspens ; pendant
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[adv.] (khreung-khreung klāng-klāng) EN: partially ; unfinished ; incompletely   
เลิก[v.] (loēk) EN: end ; be over ; stop ; close ; be finished ; be ended ; be concluded   FR: finir ; terminer ; se terminer ; arrêter ; achever

CMU English Pronouncing Dictionary
FINISHED    F IH1 N IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finished    (v) (f i1 n i sh t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fertigfabrikat {n} | Fertigfabrikate {pl}finished product | finished products [Add to Longdo]
Fertigprodukt {n}finished product [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
されてしまった[, sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all [Add to Longdo]
ちゃった[, chatta] (exp) (col. form of しまいました or しまった) (See 仕舞う) finished doing; did completely [Add to Longdo]
やりっぱ[, yarippa] (n) (abbr) (sl) (See やりっぱなし) leave unfinished or incomplete [Add to Longdo]
やりっ放し;遣りっ放し[やりっぱなし, yarippanashi] (adj-no,adj-na) unfinished; incomplete [Add to Longdo]
為残す[しのこす, shinokosu] (v5s,vt) to leave unfinished [Add to Longdo]
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company) [Add to Longdo]
加工品[かこうひん, kakouhin] (n) processed goods; finished goods [Add to Longdo]
果てる[はてる, hateru] (v1,vi) (1) to end; to be finished; to be exhausted; to die; to perish; (suf) (2) indicates an extreme has been reached; (P) [Add to Longdo]
完成品[かんせいひん, kanseihin] (n) finished product [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成品[chéng pǐn, ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, ] finished goods; a finished product [Add to Longdo]
玩儿完[wán er wán, ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄨㄢˊ, / ] finished; to be done with sth [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, / ] finished [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finish \Fin"ish\, v. t. [imp. & p. p. {Finished}; p. pr. & vb.
   n. {Finishing}.] [F. finir (with a stem finiss- in several
   forms, whence E. -ish: see -ish.),fr. L. finire to limit,
   finish, end, fr. finis boundary, limit, end; perh. for
   fidnis, and akin findere to cleave, E. fissure.]
   1. To arrive at the end of; to bring to an end; to put an end
    to; to make an end of; to terminate.
    [1913 Webster]
 
       And heroically hath finished
       A life heroic.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To bestow the last required labor upon; to complete; to
    bestow the utmost possible labor upon; to perfect; to
    accomplish; to polish.
 
   Syn: To end; terminate; close; conclude; complete;
     accomplish; perfect.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finished \Fin"ished\, a.
   Polished to the highest degree of excellence; complete;
   perfect; as, a finished poem; a finished education.
   [1913 Webster]
 
   {Finished work} (Mach.), work that is made smooth or
    polished, though not necessarily completed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finished
   adj 1: (of materials or goods) brought to the desired final
       state; "a finished product" [ant: {unfinished}]
   2: ended or brought to an end; "are you finished?"; "gave me the
     finished manuscript" [ant: {unfinished}]
   3: (of skills or the products of skills) brought to or having
     the greatest excellence; perfected; "a dazzling and finished
     piece of writing"; "a finished violinist"
   4: having a surface coating or finish applied; "the finished
     bookcase costs much more than the unfinished ones"
   5: brought to ruin; "after the revolution the aristocracy was
     finished"; "the unsuccessful run for office left him ruined
     politically and economically" [syn: {finished}, {ruined}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top