Search result for

finished

(63 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finished-, *finished*, finish, finishe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finished[ADJ] ยุติ, See also: ไม่ทำหรือจัดการอีกต่อไป, Syn. completed, ended
finished[ADJ] ที่เสร็จเรียบร้อย (ผลิตภัณฑ์), See also: ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว, Syn. completed, done
finished[ADJ] ไม่มีผลอีกต่อไป, See also: ไม่มีความสำคัญอีกต่อไป, ไม่มีอำนาจอีกต่อไป, Syn. doomed, ruined
finished[ADJ] ที่มีทักษะสูง, See also: มืออาชีพ, ชำนาญ, Syn. accomplished, professional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finished(ฟิน'นิชทฺ) adj. ปลาย,สิ้นสุด,เสร็จ,ยุติ,สมบูรณ์,ดีเยี่ยม,ประณีตงดงาม

English-Thai: Nontri Dictionary
finished(adj) ดีเยี่ยม,เรียบร้อย,แนบเนียน,เกลี้ยงเกลา,เสร็จ,สิ้นสุด
unfinished(adj) ไม่ได้ขัดเงา,ไม่ได้เสริมแต่ง,ยังไม่เสร็จ,ไม่สมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finished goodsสินค้าสำเร็จรูป [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The seams aren't finished, the zipper gapes,นี่ดูเหมือนยังไม่เสร็จเลยนะ ตรงซิปมันแปลก ๆ Pret-a-Poor-J (2008)
And--and you finished the hem on the machine.และ --และเธอทำเสร็จกุ๊นมันด้วยจักรสิ Pret-a-Poor-J (2008)
And you're the one who finished it.แล้วเธอก็เป็นคนที่ทำให้มันจบ Pret-a-Poor-J (2008)
Do we have another patient who's almost finished With all their living?เรามีคนไข้คนอื่นที่เป้าหมายชีวิต ใกล้จะสำเร็จรึเปล่าล่ะ Not Cancer (2008)
Thought we'd finished hours ago.คิดว่าเราทำมันมาหลายชั่วโมงแล้ว Adverse Events (2008)
I have to go. We haven't finished with your treatment.ผมต้องไป เรายังรักษาคุณไม่เสร็จ Joy (2008)
Until I'm finished.จนกระทั่งผมเสร็จ Last Resort (2008)
It's finished.มันจบแล้ว Pilot (2008)
I guess repairs are finished.ข้าเดาว่ามันคงจะซ่อมเสร็จแล้ว Destroy Malevolence (2008)
They'll never be finished before the enemy arrives.ไม่มีทางทัน ก่อนที่ศัตรูจะมาแน่ Shadow of Malevolence (2008)
We're finished here.ค้นพอแล้ว The Mark of Nimueh (2008)
Maybe if you've finished your work, you could go to bed and leave me to finish mine.บางที หากเจ้าทำงานของเจ้าเสร็จแล้วเข้านอนซะ และปล่อยให้ข้าได้ทำงานของข้าบ้าง Excalibur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
finishedA few minutes after he finished his work, he went to bed.
finishedA fine dessert finished the meal.
finishedAfter he finished supper, he began to read the novel.
finishedAfter he had finished his homework he went out for a walk.
finishedAfter he had finished his work, he would read and study by the fireside.
finishedAfter I had finished the job, I went to bed.
finishedAfter they had finished their work, they went out.
finishedAfter we finished working, we enjoyed talking together.
finishedAnn finished painting the picture.
finishedAnn has just finished writing her report.
finishedAre you finished with your work?
finishedAs soon as he finished eating, he began to walk again.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหือด[v.] (heūat) EN: be finished ; dissapear   
จบเกม[v. exp.] (jop kēm) EN: be end ; be finished   
จอดไม่ต้องแจว[xp] (jøt mai tǿng jaēo) EN: come to the end ; be finished for   
กึ่งสำเร็จรูป [adj.] (keung-samretrūp) EN: semi-finished   FR: semi-fini
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone   FR: être inachevé ; être interrompu
คั่งค้าง[adj.] (khangkhang) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears   
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: unfinished   
คาราคาซัง[adj.] (khārākhāsang) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete   FR: inachévé ; en suspens ; pendant
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[adv.] (khreung-khreung klāng-klāng) EN: partially ; unfinished ; incompletely   
เลิก[v.] (loēk) EN: end ; be over ; stop ; close ; be finished ; be ended ; be concluded   FR: finir ; terminer ; se terminer ; arrêter ; achever

CMU English Pronouncing Dictionary
FINISHED    F IH1 N IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finished    (v) (f i1 n i sh t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fertigfabrikat {n} | Fertigfabrikate {pl}finished product | finished products [Add to Longdo]
Fertigprodukt {n}finished product [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
されてしまった[, sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all [Add to Longdo]
ちゃった[, chatta] (exp) (col. form of しまいました or しまった) (See 仕舞う) finished doing; did completely [Add to Longdo]
やりっぱ[, yarippa] (n) (abbr) (sl) (See やりっぱなし) leave unfinished or incomplete [Add to Longdo]
やりっ放し;遣りっ放し[やりっぱなし, yarippanashi] (adj-no,adj-na) unfinished; incomplete [Add to Longdo]
為残す[しのこす, shinokosu] (v5s,vt) to leave unfinished [Add to Longdo]
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company) [Add to Longdo]
加工品[かこうひん, kakouhin] (n) processed goods; finished goods [Add to Longdo]
果てる[はてる, hateru] (v1,vi) (1) to end; to be finished; to be exhausted; to die; to perish; (suf) (2) indicates an extreme has been reached; (P) [Add to Longdo]
完成品[かんせいひん, kanseihin] (n) finished product [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成品[chéng pǐn, ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, ] finished goods; a finished product, #5,852 [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, / ] finished, #52,371 [Add to Longdo]
玩儿完[wán er wán, ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄨㄢˊ, / ] finished; to be done with sth [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finish \Fin"ish\, v. t. [imp. & p. p. {Finished}; p. pr. & vb.
   n. {Finishing}.] [F. finir (with a stem finiss- in several
   forms, whence E. -ish: see -ish.),fr. L. finire to limit,
   finish, end, fr. finis boundary, limit, end; perh. for
   fidnis, and akin findere to cleave, E. fissure.]
   1. To arrive at the end of; to bring to an end; to put an end
    to; to make an end of; to terminate.
    [1913 Webster]
 
       And heroically hath finished
       A life heroic.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To bestow the last required labor upon; to complete; to
    bestow the utmost possible labor upon; to perfect; to
    accomplish; to polish.
 
   Syn: To end; terminate; close; conclude; complete;
     accomplish; perfect.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finished \Fin"ished\, a.
   Polished to the highest degree of excellence; complete;
   perfect; as, a finished poem; a finished education.
   [1913 Webster]
 
   {Finished work} (Mach.), work that is made smooth or
    polished, though not necessarily completed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finished
   adj 1: (of materials or goods) brought to the desired final
       state; "a finished product" [ant: {unfinished}]
   2: ended or brought to an end; "are you finished?"; "gave me the
     finished manuscript" [ant: {unfinished}]
   3: (of skills or the products of skills) brought to or having
     the greatest excellence; perfected; "a dazzling and finished
     piece of writing"; "a finished violinist"
   4: having a surface coating or finish applied; "the finished
     bookcase costs much more than the unfinished ones"
   5: brought to ruin; "after the revolution the aristocracy was
     finished"; "the unsuccessful run for office left him ruined
     politically and economically" [syn: {finished}, {ruined}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top