Search result for

finesse

(43 entries)
(0.1249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finesse-, *finesse*
Possible hiragana form: ふぃねっせ
English-Thai: Longdo Dictionary
finesse(n) ชั้นเชิง
finesse(n) ไหวพริบ เช่น I've heard that today's game is more of a power game than a finesse game.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finesse[N] ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์, See also: กลเม็ด, Syn. tact, skill, delicacy
finesse[VI] ใช้กลอุบาย, See also: ใช้เพทุบาย
finesse[VT] ทำให้เกิดขึ้นโดยใช้กลอุบาย, See also: ใช้เพทุบาย
finesse[N] กลเม็ดในการแข่งขันไพ่บริดจ์
finesse[VT] ใช้กลเม็ดในการเล่นไพ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด,กลวิธี,อุบาย,ความพลิกแพลง,ความเชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice,

English-Thai: Nontri Dictionary
finesse(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,กลเม็ด,กลวิธี,การพลิกแพลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look at that, they're so arrogant, they don't try to finesse it.ดูสิ เขาท่าทางหยิ่งยโสมาก ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น Brokedown Palace (1999)
A little finesse, catch him off guard, have him think I'm someone else.กลเม็ดเด็ดพรายเล็ก ๆ น้อย ๆ จับเขาออกยามได้เขาคิดว่าฉันมีคนอื่น Showtime (2002)
This mission does not call for force, but finesse.ภาระกิจนี้หาจำเป็นต้องใช้กำลังไม่ หากแต่ต้องใช้อุบาย Mulan 2: The Final War (2004)
Approach, patience, finesse.- หยุดเถอะ ขอร้อง I Heart Huckabees (2004)
But I tried to finesse that point with her.และผมไม่รู้ว่าเธอมีลูกไม้อะไรบ้าง Match Point (2005)
This is gonna require a little finesse.เรื่องนี้มันค่อนข้างละเอียดอ่อน Four Brothers (2005)
- l wrote the fucking book on finesse.- ฉันนี่เซียนเรื่องความละเอียดอ่อนนะ Four Brothers (2005)
Not even eunuchs can have the same finesse.แม้แต่ขันทีก้ยังไม่เท่า The King and the Clown (2005)
There are profiles for every player-- the conservative point counter, the aggressor, the finesser.มันมีโพรไฟล์ สำหรับผู้เล่นทุกคน-- พวกนับแต้มอย่างระวัง พวกชอบรุก พวกใช้ชั้นเชิง Extreme Aggressor (2005)
This isn't like hacking a piece of ice you know it takes patience and finesse.นี่ไม่ใช่การสะกัดน้ำแข็งนะ นายต้องอดทน และละเอียด Surf's Up (2007)
Long strokes, loads of finesse, find the board within the tree.ลากยาว ๆ อย่างละเอียด สร้างกระดานจากต้นไม้นี้ Surf's Up (2007)
I can't no finesse when you're in my face!ตั้งใจไม่ได้ ถ้าคุณมาอยู่ตรงหน้าเนี่ย Surf's Up (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลเม็ดเด็ดพราย[N] trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
เชิงชั้น[N] trick, See also: finesse, artfulness, artifice, stratagem, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, ท่วงที, อุบาย, ชั้นเชิง, Example: เธอใช้เชิงชั้นล่อเขาไปตกหลุม
เหลี่ยมคู[N] trick, See also: finesse, artifice, stratagem, cunning, Syn. ชั้นเชิง, เล่ห์เหลี่ยม, เหลี่ยม, เพทุบาย, เล่ห์, Example: เขาเต็มไปด้วยเหลี่ยมคูที่พวกเราตามไม่ทันหรอก, Thai definition: ชั้นเชิงอย่างคมคาย
อุบาย[N] trick, See also: finesse, artfulness, artifice, stratagem, cunning, deceitfulness, deception, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, Example: นวนิยายเรื่องนี้เป็นอุบายสอนธรรมะอันแยบยล, Thai definition: วิธีการอันแยบคาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs   FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
กล[n.] (kon) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles   FR: ruse [f] ; stratagème [m] ; astuce [f] ; truc [m]
กลเม็ดเด็ดพราย[n. exp.] (konlamet det phrāi) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique   
ลูกไม้[n.] (lūkmāi) EN: technique ; trick ; trickery ; game ; dirty trick ; finesse   
อุบาย[n.] (ubāi) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge   FR: artifice [m] ; ruse [f] ; stratagème [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FINESSE    F AH0 N EH1 S
FINESSED    F AH0 N EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finesse    (n) (f i1 n e1 s)
finesses    (n) (f i1 n e1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finesse {f}; Raffinesse {f}finesse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外交手腕[がいこうしゅわん, gaikoushuwan] (n) diplomatic finesse; skill(s) in diplomacy [Add to Longdo]
技巧[ぎこう, gikou] (n) technique; finesse; (P) [Add to Longdo]
権謀術数[けんぼうじゅっすう, kenboujussuu] (n) trickery; wiles; finesse; Machiavellism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finesse \Fi`nesse"\ (? or ?), n. [F., fr. fin fine. See {Fine},
   a.]
   1. Subtilty of contrivance to gain a point; artifice;
    stratagem.
    [1913 Webster]
 
       This is the artificialest piece of finesse to
       persuade men into slavery.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Whist Playing) The act of finessing. See {Finesse}, v.
    i., 2.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finesse \Fi*nesse"\, v. i. [imp. & p. p. {Finessed}; p. pr. &
   vb. n. {Finessing}.]
   1. To use artifice or stratagem. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. (Whist Playing) To attempt, when second or third player,
    to make a lower card answer the purpose of a higher, when
    an intermediate card is out, risking the chance of its
    being held by the opponent yet to play.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finesse
   n 1: subtly skillful handling of a situation [syn: {delicacy},
      {diplomacy}, {discreetness}, {finesse}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Finesse [fiːnɛsə] (n) , s.(f )
   finesse
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top