Search result for

filth

(74 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filth-, *filth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filth[N] สิ่งโสโครก, See also: สารปนเปื้อน, ความสกปรก, Syn. contamination, poisoning, Ant. cleanliness
filth[N] ถ้อยคำลามก, See also: ความลามก
filth[SL] ตำรวจ, Syn. the filth
filthy[ADJ] หยาบคาย, See also: ลามก, เลวทราม, Syn. dirty, lewd, smutty
filthy[ADJ] สกปรกที่สุด, See also: โสโครก, Syn. dirty, dusty, muddy, spotty, Ant. clean
filthy[ADV] มหาศาล (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างมาก
filthy[SL] อย่างมาก (รวย)
filthiness[N] ความสกปรก, See also: ความลามก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filth(ฟิลธฺ) n. สิ่งโสโครก,สิ่งสกปรก,ของสกปรก,ความโสโครก,ความโสมม,ความลามก,ความอนาจาร,ความหยาบโลน,ความทุจริต, Syn. dirt,dung,indecency,vileness
filthy(ฟิล'ธี) adj. สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบคาย,ชั่วช้า,เลว,ทุจริต,น่ารังเกียจ., See also: filthily adv. -filthiness n., Syn. unclean

English-Thai: Nontri Dictionary
filth(n) สิ่งปฏิกูล,ของสกปรก,สิ่งโสโครก,ความลามก,ความโสมม
filthiness(n) ความโสโครก,ความลามก,ความสกปรก,ความหยาบคาย
filthy(adj) โสโครก,สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get your filthy-ปล่อยชั้นน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
and the money... how you be rolling in filthy green money!และเงิน ... วิธีที่คุณจะกลิ้งในลามกเขียวเงิน! Gas Pills (2008)
If it isn't Skywalker's filthy, obnoxious little petแล้วนี่ใช่สัตว์เลี้ยงที่น่าขยะแยง มากถึงมากที่สุด ของสกายวอล์คเกอร์รึเปล่า Cloak of Darkness (2008)
Get lost, you filthไปให้ไกลๆ ไอ้โสโครก Portrait of a Beauty (2008)
You filthy faggot!เจ้าจิตรกรลามก Portrait of a Beauty (2008)
Unprejudiced insight that saw beauty in what others condemned as filthความไร้สติทำให้หม่อมฉัน มองเห็นเพียงความสวยงาม โดยเพิกเฉยว่าความจริงแล้ว นั่นเป็นเรื่องโสมม Portrait of a Beauty (2008)
Get up, you filthy bastard.ลุกขึ้น ไอ้สารเลว The Bank Job (2008)
What did I do to deserve such a prize filth for a son?ฉันควรจะให้รางวัลกับลูกฉันยังไงดีเนี่ย ถึงจะคู่ควร ? The Secret of Moonacre (2008)
Your filthy Merryweather family took them!ตระกูลเมอรี่เวธเธอร์ของท่าน เอามันไป The Secret of Moonacre (2008)
18 ratty dollars and a filthy diaper!18 เหรียญ์สกปรกกับผ้าอ้อมโสโครกผืนเดียว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
No, I will not share this filthy hovel with all those creatures!ฉันไม่ยอมอยู่ในคอกสกปรกๆ กับไอ้ตัวประหลาดพวกนี้หรอกนะ! Inkheart (2008)
Living in the woods with all those filthy beasts.อาศัยอยู่ในป่ากับ ตัวประหลาดสกปรกพวกนั้น Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
filthFilth breeds illnesses.
filthHe was always filthy and looked like he wasn't given enough food.
filthJoe's idea for a new kind of car will make him filthy rich.
filthStanding pools gather filth.
filthStop telling those filthy stories.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซกมก[ADJ] dirty, See also: filthy, foul, soiled, unclean, Syn. สกปรก, Ant. สะอาด, Example: เขาใส่เสื้อผ้าซกมกเข้ามาในงานเลี้ยง, Notes: (ปาก)
ลามก[ADJ] pornographic, See also: filthy, lewd, obscene, indecent, dirty, smutty, Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต, Example: รัฐบาลตั้งท่าขึงขังที่จะเอาโทษคนขายหนังสือลามก, Notes: (บาลี)
มอมแมม[ADJ] dirty, See also: filthy, stained, bedraggled, smirched, blackened, soiled, unclean, Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ, Example: ฉันเห็นใบหน้ามอมแมมและร่างที่ซูบผอมก็อดสะเทือนใจไม่ได้, Thai definition: ที่เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่สกปรก
สกปรก[ADJ] dirty, See also: filthy, messy, unclean, grimy, soiled, muddy, grubby, foul, Syn. สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Example: คุณนายมองว่าปลาร้าเป็นของสกปรก ไม่ใช่ของที่จะนำมากินได้, Thai definition: เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียด, ขุ่นมัว, ไม่สะอาดหมดจด, น่ารังเกียจ
มูมมาม[ADV] filthily, See also: greedily, vulgarly, sloppily, devouringly, voraciously, gluttonously, Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Example: เขากินอาหารมูมมามเหมือนไม่ได้รับการสั่งสอนมา, Thai definition: อาการที่กินอาหารอย่างเปื้อนเปรอะเลอะเทอะ
สิ่งโสโครก[N] dirtiness, See also: filthiness, foulness, nastiness, baseness, sordidness, Syn. สิ่งสกปรก, Example: เมื่อถึงบ้านเขารีบอาบน้ำฟอกสบู่ชำระล้างสิ่งโสโครกให้หมดไป, Thai definition: สิ่งที่เปรอะเปื้อนหรือมัวหมองไปด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียด, สิ่งที่ไม่สะอาดหมดจด
สิ่งปฏิกูล[N] filth, See also: garbage, sewage, Syn. สิ่งสกปรก, ขยะ, Example: ผู้คนมักจะทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำลำคลองทำให้น้ำสกปรก, Count unit: สิ่ง
น้ำครำ[N] dirty water, See also: filthy water, waste water, Syn. น้ำเสีย, น้ำสกปรก, น้ำเน่า, ไขเสนียด, Ant. น้ำดี, น้ำสะอาด, Example: ในบริเวณชุมชนแออัดมักพบน้ำครำซึ่งเป็นแหล่งเพาะเชื้อยุงลายอยู่มาก, Thai definition: น้ำโสโครกที่ขังอยู่ในแอ่งตามใต้ถุนเป็นต้น
กระสือ[N] filth-eating spirit, Syn. ผีกระสือ, Example: หมอผีคนนั้นสามารถพิชิตผีกระสือได้, Count unit: ตัว, Thai definition: ผีชนิดหนึ่งที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้หญิง ชอบกินของโสโครก
คร่ำเครอะ[ADJ] filthy, See also: dirty, rusty, foul, grimy, Syn. สกปรก, เปรอะเปื้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลือกกลั้ว[v.] (kleūakklūa) EN: associate with ; roll over ; fool around ; live in filth ; join   
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty   FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden   
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul   FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
เลอะเทอะ[v.] (loethoe) EN: be stained ; be soiled ; be dirty ; be filthy ; be blemished ; be spotted   
มอมแมม[adj.] (mǿmmaem = mømmaēm) EN: dirty ; covered with dirt ; filthy   
มล[n.] (mon) EN: dirt ; filth ; impurity ; blemish ; smudge ; stain ; dirt   FR: saleté [f] ; salissure [f] ; impureté [f]
เปื้อน[adj.] (peūoen) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul   FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné
สกปรก[adj.] (sokkaprok) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled   FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra = cra-cra (fam.) ; crado (fam.)
โสมม[adj.] (sōmom) EN: dirty ; filthy ; obscene ; nasty ; soiled ; foul   FR: sale ; dégoûtant

CMU English Pronouncing Dictionary
FILTH    F IH1 L TH
FILTHY    F IH1 L TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filth    (n) (f i1 l th)
filthy    (j) (f i1 l th ii)
filthier    (j) (f i1 l th i@ r)
filthily    (a) (f i1 l th i l ii)
filthiest    (j) (f i1 l th i i s t)
filthiness    (n) (f i1 l th i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
むさい[, musai] (adj-i) (See むさくるしい) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
むさ苦しい[むさくるしい, musakurushii] (adj-i) (uk) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive [Add to Longdo]
汚れ[よごれ, yogore] (n) dirt; filth; (P) [Add to Longdo]
汚水[おすい, osui] (n) filthy water; sewage; (P) [Add to Longdo]
[く, ku] (n) dirt; filth; grime; (P) [Add to Longdo]
垢膩[こうじ;くに, kouji ; kuni] (n) (arch) dirt and grease; filth; grime [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]
薄汚い;薄汚ない;薄ぎたない[うすぎたない, usugitanai] (adj-i) filthy; dirty (looking); drab [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庸俗[yōng sú, ㄩㄥ ㄙㄨˊ, ] filthy; vulgar; debased [Add to Longdo]
污垢[wū gòu, ㄍㄡˋ, ] filth [Add to Longdo]
污言秽语[wū yán huì yǔ, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄩˇ, / ] filthy speech; obscenities [Add to Longdo]
龌浊[wò zhuó, ㄨㄛˋ ㄓㄨㄛˊ, / ] filthy; nasty; sordid; impure (motives) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filth \Filth\ (f[i^]lth), n. [OE. filthe, ful[eth]e, AS.
   f[=y]l[eth], fr. f[=u]l foul; akin to OHG. f[=u]lida. See
   {Foul}, and cf. {File}.]
   1. Foul matter; anything that soils or defiles; dirt;
    nastiness.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything that sullies or defiles the moral character;
    corruption; pollution.
    [1913 Webster]
 
       To purify the soul from the dross and filth of
       sensual delights.           --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   {Filth disease} (Med.), a disease supposed to be due to
    pollution of the soil or water.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filth
   n 1: any substance considered disgustingly foul or unpleasant
      [syn: {filth}, {crud}, {skank}]
   2: the state of being covered with unclean things [syn: {dirt},
     {filth}, {grime}, {soil}, {stain}, {grease}, {grunge}]
   3: a state characterized by foul or disgusting dirt and refuse
     [syn: {filth}, {filthiness}, {foulness}, {nastiness}]
   4: an offensive or indecent word or phrase [syn: {obscenity},
     {smut}, {vulgarism}, {filth}, {dirty word}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top