Search result for

filtering

(31 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filtering-, *filtering*, filter
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
filteringการกรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filteringกลั่นกรองอากาศที่หายใจเข้าไป,กลั่นกรองอากาศ [การแพทย์]
Filtering Devicesเครื่องกรอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The BX41 polarizes light with a filtering mechanism, so the BX41 it is....เปลี่ยนดูกล้องแบบอื่นดู BX-41 สามารถแยกแสง จากฟิลเตอร์ได้ แล้ว BX-41 อยู่ตรงนี้ Dude, Where's My Groom? (2009)
Are filtering all the scripts that get to him.เรากรองสคริปก่อนที่จะให้เขา The Grandfather: Part II (2009)
Any idea yet how he's selecting the filtering compounds?มีไอเดียอื่นอีกไหม ว่าเขาเลือกกรองสารประกอบยังไง? Peter (2010)
And besides, he's probably filtering his finances through some foreign government so that I won't know he's stalking me.และนอกเหนือจากนั้น,เป็นไปได้ว่า ด้านการเงินของเขาจะรั่วไหล ผ่านทางรัฐบาลต่างชาติ เพราะฉะนั้น เรื่องนั้นฉันไม่รู้ เขากำลังสะกดรอยตามฉันอยู่ Double Identity (2010)
Filtering at the speed of tech, sir.กำลังคัดกรองด้วยความเร็วทางเทคโนโลยีค่ะ The Stranger (2011)
You're looking, but what you're really doing is filtering, interpreting, searching for meaning.คุณกำลังมองหา แต่สิ่งที่คุณจริงๆ ทำคือการกรองตีความ ค้นหาความหมาย. Now You See Me (2013)
I've been making a conscious effort to get away from filtering everything through TV.พักนี้ผมกำลังเพลาๆ เรื่องรายการทีวีลงบ้าง Herstory of Dance (2013)
I wish. Desal has trouble filtering it out.เครื่องกรองน้ำคงมีปัญหาน่ะ World War Z (2013)
And filtering transmissions.กำลังจะบล็อคสัญญาณ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
Filtering is now partially disabled.ตัวกรองระบบ ถูกยกเลิกบางส่วนแล้ว The Event Horizon (2014)
That's where the filtering process starts.นั่นคือสิ่งที่กระบวนการกรองเริ่มต้น The Shawshank Redemption (1994)
I'm sorry. I shouldn't have gotten involved. I have no filtering system.ขอโทษค่ะ ฉันไม่น่ามายุ่งเลย ฉันห้ามตัวเองไม่ได้ Music and Lyrics (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกรอง[n.] (kān krøng) EN: filtration ; filtering   FR: filtration [f] ; filtrage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FILTERING    F IH1 L T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filtering    (v) (f i1 l t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンテンツフィルタリング[, kontentsufirutaringu] (n) {comp} content filtering [Add to Longdo]
バイリニアフィルタリング[, bairiniafirutaringu] (n) {comp} bilinear filtering [Add to Longdo]
パケットフィルタリング[, pakettofirutaringu] (n) {comp} packet filtering [Add to Longdo]
フィルタリング[, firutaringu] (n) filtering [Add to Longdo]
絹漉し[きぬごし, kinugoshi] (n) filtering or straining through silk cloth [Add to Longdo]
条件検索[じょうけんけんさく, joukenkensaku] (n) {comp} conditional search; filtering [Add to Longdo]
浄水場[じょうすいじょう, jousuijou] (n) water purification (filtering) plant [Add to Longdo]
木漏れ日;木漏れ陽;木洩れ日(iK);木洩れ陽(iK)[こもれび, komorebi] (n) sunlight filtering through trees [Add to Longdo]
濾過;ろ過[ろか, roka] (n,vs) filtration; filtering; percolation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滤波[lǜ bō, ㄌㄩˋ ㄅㄛ, / ] filtering [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンテンツフィルタリング[こんてんつふぃるたりんぐ, kontentsufirutaringu] content filtering [Add to Longdo]
条件検索[じょうけんけんさく, joukenkensaku] conditional search, filtering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filter \Fil"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Filtered}; p. pr. & vb.
   n. {Filtering}] [Cf. F. filter. See {Filter}, n., and cf.
   {Filtrate}.]
   To purify or defecate, as water or other liquid, by causing
   it to pass through a filter.
   [1913 Webster]
 
   {Filtering paper}, or {Filter paper}, a porous unsized paper,
    for filtering.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top