Search result for

fill in

(43 entries)
(1.3404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fill in-, *fill in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fill in[PHRV] กรอก (โดยเฉพาะคำ), See also: เขียนลงใน, เติมคำ
fill in[PHRV] ผ่าน (เวลา)
fill in[PHRV] ให้ข้อมูลกับ (บางคน)
fill in[PHRV] ทำแทน, See also: ทำหน้าที่แทน, Syn. stand in for
fill in[PHRV] เป็นตัวแทน, See also: แทน, Syn. stand in for
fill in for[PHRV] ทำงานเพื่อรอบางสิ่ง, See also: ทำงานไม่จริงจัง
fill in time[PHRV] กรอก, See also: เขียนลงใน, Syn. fill in, fill up, make out, write out

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fill insulationฉนวนใช้กรุ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can't someone else fill in?ไม่มีใครไปแทนได้เลยเหรอ? Dirty Dancing (1987)
And Janet has to fill in for Penny. Everybody works here.เจเน็ต ก็ต้องอยู่งานแทน เพนนี ทุกคนต้องทำงานกันหมด Dirty Dancing (1987)
Tell him you want a date for a final meeting to fill in the blanks.บอกเขาว่าคุณต้องการวันที่สำหรับการประชุมครั้งสุดท้ายที่จะเติมในช่องว่าง The Russia House (1990)
You just have to get him clean and fill in the last year of his life.- คุณแค่ทำตัวเป็นเค้าตามปกติ - คุณเป็นคนต่างชาติอยู่แล้วนี่ Gattaca (1997)
Just don't ask me to fill in your questionnaires.ไม่ใช่แค่ถาม คำถามพวกเติมคำในช่องว่างนะ eXistenZ (1999)
I need you to fill in the mechanical gaps.ผมจึงต้องการให้คุณเติมระบบกลไกให้ Bicentennial Man (1999)
Fill in your real nameขอชื่อจริงครับ Infernal Affairs (2002)
The Boss told us to fill in these formsเจ้านายบอกให้เรากรอกฟอร์มนี่ Infernal Affairs (2002)
Just fill in the hours and go.แค่รอให้ครบชั่วโมงสอนก็กลับไปได้ My Tutor Friend (2003)
You told me I had to fill in the hours to get paid.ก็คุณบอกฉันเองนี่น่า ว่าต้องทำงานครบชั่วโมงถึงจะได้ค่าจ้าง My Tutor Friend (2003)
Now, I just called a really good friend of mine who's a registered nurse, and she's going to fill in for me.ตอนนี้ ฉันเพิ่งจะโทรหาเพื่อนที่ดีมากของฉัน คนที่เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน และเธอจะทำงานแทนฉันสักพัก Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
- Did you fill in the paperwork?- กรอกเอกสารรึยัง - ครับ Goal! The Dream Begins (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fill inAll you have to do is fill in this form.
fill inBe sure to fill in the blanks from top to bottom beforehand.
fill inCan you tell me how to fill in this form?
fill inFill in the blanks.
fill inFill in the blanks with suitable words.
fill inFill in this application form and send it at once.
fill inFill in this form.
fill inFill in your name and address.
fill inFill in your name and address here.
fill inIf you want to join the club, you must first fill in this application form.
fill inI'll find someone to fill in for you.
fill inIt looks like we've been able to fill in that one year gap and renew our old friendship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรอก[V] fill in, See also: fill with, complete, fill up, Syn. เติม, เขียนเติม, Example: พ่อแม่กำลังกรอกประวัติของลูก, Thai definition: ลงข้อความหรือจำนวนเลข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรอก[v.] (krøk) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up   FR: remplir ; compléter ; libeller ; gaver
กรอกแบบฟอร์ม[v. exp.] (krøk baēpføm) EN: fill in a form ; fill out a form ; complete a form   FR: remplir un formulaire ; compléter un formulaire
เติมช่องว่าง[v. exp.] (toēm chǿngwāng) EN: fill in the gaps ; fill in the blanks   
เติมคำในช่องว่าง[v. exp.] (toēm kham nai chǿngwāng) EN: fill in the blanks ; insert the right work in the blank spaces   

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんちゃらかんちゃら[, uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase) [Add to Longdo]
穴を埋める[あなをうめる, anawoumeru] (exp,v1) to fill in a hole; to plug up a hole; to fill in for a vacancy [Add to Longdo]
書き込む(P);書きこむ[かきこむ, kakikomu] (v5m,vt) (1) to fill in (field, entry, etc.); to fill out (form); (2) to post a message (e.g. on a bulletin-board); (3) to store; (P) [Add to Longdo]
場繋ぎ;場つなぎ[ばつなぎ, batsunagi] (n) filling in (e.g. between speakers at a meeting, acts at a show); material used to fill in (between speeches at a meeting, etc.); anecdote [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] fill in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fill in
   v 1: supply with information on a specific topic; "He filled me
      in on the latest developments"
   2: represent the effect of shade or shadow on [syn: {shade},
     {fill in}]
   3: be a substitute; "The young teacher had to substitute for the
     sick colleague"; "The skim milk substitutes for cream--we are
     on a strict diet" [syn: {substitute}, {sub}, {stand in},
     {fill in}]
   4: write all the required information onto a form; "fill out
     this questionnaire, please!"; "make out a form" [syn:
     {complete}, {fill out}, {fill in}, {make out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top