Search result for

figuring

(23 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -figuring-, *figuring*, figur
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
figuring out (n) การคิดคำนวณ การแก้ปัญหา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All but old Candy. He just sat in the bunkhouse, figuring about the rabbits.หมดเลยยกเว้นตาแก่แคนดี้ เอาแต่นั่งในบ้าน คิดเรื่องกระต่าย Of Mice and Men (1992)
I've always been better at figuring out volcanoes than people and politics.ฉันได้รับเสมอที่ดีกว่าในการหา ภูเขาไฟกว่าคนและการเมือง Dante's Peak (1997)
Yes, sir. I wasn't figuring to buy him.ครับผม ผมไม่ได้อยากที่จะ ซื้อมันไปหรอกครับ The Education of Little Tree (1997)
I have no way in the world of figuring' that out.ผมไม่รู้จริงๆ ว่าจะรู้ได้อย่างไร ว่าผมทำผิดอะไร The Education of Little Tree (1997)
It's more like figuring out what to do when you get somewhere.มันเป็นมากกว่าการคิดว่าจะทำอะไร เมื่อคุณไปที่ที่หนึง A Walk to Remember (2002)
Finding Shawn and figuring out what happened to our son, that is my job.การตามหาชอว์น และหาสาเหตุ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของเรา เป็นหน้าที่ของฉัน Pilot (2004)
Because the truth is I'm tired... of bubble-wrap and change of address cards, of figuring out new towns... and finding new friends.เพราะความจริงคือ ฉันเหนื่อย กับพลาสติกห่อของ บัตรเปลี่ยนที่อยู่ เมืองใหม่ และการหาเพื่อนใหม่ The Perfect Man (2005)
We just bail without even figuring out what's going on?โดยที่ไม่สืบเรื่องราวอะไรเลยหรือ? Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
Only thing it's good for now is figuring out what makes it tick.สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือ หาทางทำให้มันยิงออก Bedtime Stories (2007)
And You Showing Up Here Randomly Doesn'T Make Figuring That Out Any Easier.และคุณก็เข้า้มาในชีวิตผม Blair Waldorf Must Pie! (2007)
I'm telling you, if this thing goes sour, if this guy looks like he's figuring something out,ถ้ามันดูเหมือนว่า -จะรู้อะไรบางอย่าง Awake (2007)
But since all the cameras were destroyed, they're gonna have a hard time figuring out who did what.แต่ตั้งแต่กล้องทั้งหมดถูกทำลาย มันก็คงยากที่จะหาว่าใครทำอะไร Charlie Bartlett (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
figuringFiguring a way to make a dollar comes ahead of thinking about how to do the job better.
figuringI am figuring on inviting a lot of guests to the opening ceremony.
figuringI gave it a try figuring that anything is worth a try. But putting together a program like this is something I'm no match for.

CMU English Pronouncing Dictionary
FIGURING    F IH1 G Y ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
figuring    (v) (f i1 g @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
工夫(P);功夫[くふう, kufuu] (n,vs) (1) scheme; device; scheming; devising; figuring out; coming up with; solving ingeniously; (2) dedication to spiritual improvement (esp. through Zen meditation); (P) [Add to Longdo]
破算[はさん, hasan] (n,vs) checking; figuring; doing again [Add to Longdo]
予表[よひょう, yohyou] (n,vs,adj-no) prefiguring; foreshadowing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Figure \Fig"ure\, v. t. [imp. & p. p. {Figured}; p. pr. & vb. n.
   {Figuring}.] [F. figurer, L. figurare, fr. figura. See
   {Figure}, n.]
   1. To represent by a figure, as to form or mold; to make an
    image of, either palpable or ideal; also, to fashion into
    a determinate form; to shape.
    [1913 Webster]
 
       If love, alas! be pain I bear,
    [1913 Webster]
 
       No thought can figure, and no tongue declare.Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To embellish with design; to adorn with figures.
    [1913 Webster]
 
       The vaulty top of heaven
       Figured quite o'er with burning meteors. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To indicate by numerals; also, to compute.
    [1913 Webster]
 
       As through a crystal glass the figured hours are
       seen.                 --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To represent by a metaphor; to signify or symbolize.
    [1913 Webster]
 
       Whose white vestments figure innocence. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To prefigure; to foreshow.
    [1913 Webster]
 
       In this the heaven figures some event. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.)
    (a) To write over or under the bass, as figures or other
      characters, in order to indicate the accompanying
      chords.
    (b) To embellish.
      [1913 Webster]
 
   {To figure out}, to solve; to compute or find the result of.
    
 
   {To figure up}, to add; to reckon; to compute the amount of.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 figuring
   n 1: problem solving that involves numbers or quantities [syn:
      {calculation}, {computation}, {figuring}, {reckoning}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top