หรือคุณหมายถึง fierceneß?
Search result for

fierceness

(10 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fierceness-, *fierceness*, fiercenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fierceness[N] ความดุร้าย, See also: ความอำมหิต, ความรุนแรง, ความโหดเหี้ยม, Syn. cruelty, ferocity

English-Thai: Nontri Dictionary
fierceness(n) ความดุร้าย,ความบ้าคลั่ง,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความอำมหิต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, wow, such fierceness.รุนแรงจัง Table for Fae (2012)
I suppose all mothers do, but Catelyn and Cersei, there's a fierceness you don't often see.ข้าคิดว่าแม่ทุกคนก็เป็น แต่ Catelyn และ Cersei นางมีความอำมหิตที่ท่านไม่เคยเห็น No One (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fierceness    (n) (f i@1 s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
劇烈[げきれつ, gekiretsu] (n) violence; severity; intenseness; fierceness [Add to Longdo]
剽悍[ひょうかん, hyoukan] (adj-na,n) fierceness; daring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fierceness \fierceness\ n.
   the quality of being fierce; ferocity; fury; vehemence.
 
   Syn: ferocity, furiousness, fury, vehemence, violence,
     wildness, strength.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fierce \Fierce\, a. [Compar. {Fiercer}; superl. {Fiercest}.]
   [OE. fers, fiers, OF. fier, nom. fiers, fierce, savage,
   cruel, F. fier proud, from L. ferus wild, savage, cruel;
   perh. akin to E. bear the animal. Cf. {Feral}, {Ferocity}.]
   1. Furious; violent; unrestrained; impetuous; as, a fierce
    wind.
    [1913 Webster]
 
       His fierce thunder drove us to the deep. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Vehement in anger or cruelty; ready or eager to kill or
    injure; of a nature to inspire terror; ferocious. "A
    fierce whisper." --Dickens. "A fierce tyrant." --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The fierce foe hung upon our broken rear. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Thou huntest me as a fierce lion.   --Job. x. 16.
    [1913 Webster]
 
   3. Excessively earnest, eager, or ardent.
 
   Syn: Ferocious; savage; cruel; vehement; impetuous;
     barbarous; fell. See {Ferocious}. -- {Fierce"ly}, adv.
     -- {Fierce"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fierceness
   n 1: the property of being wild or turbulent; "the storm's
      violence" [syn: {ferocity}, {fierceness}, {furiousness},
      {fury}, {vehemence}, {violence}, {wildness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top