Search result for

fidelity

(43 entries)
(0.7848 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fidelity-, *fidelity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fidelity[N] ความจงรักภักดี, See also: ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance, fealty, honesty
fidelity[N] ความถูกต้อง, See also: ความแม่นยำ, ความเที่ยงตรง, Syn. exactness, verity, Ant. untruthfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
high fidelityการรับส่งคลื่นเสียงที่ชัดและมีเสียงรบกวนน้อย., See also: high-fidelity adj.
infidelity(อินฟีเดล'ลิที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่เลื่อมใสศาสนา,การนอกใจ,การนอกรีต

English-Thai: Nontri Dictionary
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
infidelity(n) ความนอกศาสนา,การนอกใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,การนอกรีต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fidelity guaranteeการประกันภัยความซื่อสัตย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fidelity guarantee insuranceการค้ำประกันความซื่อสัตย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fidelity insuranceการประกันภัยความซื่อสัตย์ มีความหมายเหมือนกับ fidelity guarantee [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
OK, he's not gonna win a medal for fidelity, but we can find out discreetly enough whether the Hewetts had a shotgun unaccounted for.เขาอาจจะไม่ได้รับการชื่นชม ในฐานะสามีที่ดี แต่... ...เราก็ไม่พบพิรุธอะไรนอกเหนือจากนั้น แม้แต่เรื่องปืนลูกซองของคุณฮิวอิท ที่ไม่รู้ว่ามีทะเบียนรึเปล่า Match Point (2005)
-Love's nice, that works. -And fidelity.รักก็ดี น่าจะเวิร์ค แล้วก็ซื่อสัตย์ Imagine Me & You (2005)
You don't hear that much anymore, that sort of fidelity in families.that sort of fidelity in families. Sona (2007)
Binky used doris to induce Happy's allergic reaction to shrimp as a sort of test her fidelity... and Happy ends up dead.บิงกี้ใช้ดอริสเพื่อหลอกล่อให้อาการแพ้กุ้งของแฮปปี้ เป็นการทดสอบความซื้อสัตย์ของเธอ และแฮปปี้ก็จบลงด้วยความตาย Ending Happy (2007)
loyalty issues going on, and I do not want to end up rn between my fidelity to you and the reality of having to keep my nose clean.เรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เกิดขึ้น และผมไม่อยากจะทำลายความจงรักภักดีที่มีต่อคุณ และความเป็นจริงคืออยากปรับตัวใหม่ Call Waiting (2007)
The importance of fidelity...ความสำคัญ ของความมั่นคงซื่อสัตย์ If It's Only in Your Head (2009)
The point of fidelity.การเก็บความลับ The International (2009)
Fidelity is not the issue. Rex had a secret life.ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเขานอกใจรึป่าว แต่เร็กซ์แอบซ่อนความลับเรื่องอดีตไว้ Chromolume No. 7 (2010)
"It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose."มันไม่ใช่การบรรลุถึงสิ่งที่ทำให้ตนเองพอใจ แต่เป็นการยึดมั่นในวัตถุประสงค์ที่คุ้มค่าพอ" Rite of Passage (2010)
Fidelity, bravery, integrity.จงรักภักดี กล้าหาญ ซื้อสัตย์ The Apology Insufficiency (2010)
I'm sorry, Brittany, but I've already pledged my fidelity to Kurt.แต่ฉันสวามิภักดิ์ต่อเคิร์ทไปเรียบร้อยแล้ว Asian F (2011)
And they triggered the fidelity clause in our prenup.กล่าวหาว่าฉันนอกใจคบชู้ Trust (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้ำประกันความซื่อสัตย์[n. exp.] (kān khamprakan khwām seūsat) EN: fidelity guarantee insurance   

CMU English Pronouncing Dictionary
FIDELITY    F AH0 D EH1 L AH0 T IY0
FIDELITY    F AY2 D EH1 L AH0 T IY0
FIDELITY'S    F AH0 D EH1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fidelity    (n) (f i1 d e1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildtreue {f}fidelity of picture [Add to Longdo]
Klangtreue {f}fidelity of sound [Add to Longdo]
Wiedergabetreue {f}; originalgetreue Wiedergabe {f} | hohe Wiedergabetreue; Hi-Fifidelity | high fidelity; Hi-Fi [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイフィデリティ[, haifideritei] (n,adj-no) (See ハイファイ) high fidelity [Add to Longdo]
フィデリティー[, fideritei-] (n) fidelity (audio) [Add to Longdo]
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]
高性能[こうせいのう, kouseinou] (adj-na,n) high efficiency; high fidelity; high power; (P) [Add to Longdo]
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n,adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P) [Add to Longdo]
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P) [Add to Longdo]
信義[しんぎ, shingi] (n) faith; fidelity; loyalty; (P) [Add to Longdo]
真実性[しんじつせい, shinjitsusei] (n) fidelity; truth; authenticity; credibility [Add to Longdo]
誠(P);実[まこと, makoto] (adv,n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P) [Add to Longdo]
節義[せつぎ, setsugi] (n) fidelity to principle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保真度[bǎo zhēn dù, ㄅㄠˇ ㄓㄣ ㄉㄨˋ, ] fidelity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fidelity \Fi*del"i*ty\, n. [L. fidelitas: cf. F. fid['e]lit['e].
   See {Fealty}.]
   Faithfulness; adherence to right; careful and exact
   observance of duty, or discharge of obligations. Especially:
   (a) Adherence to a person or party to which one is bound;
     loyalty.
     [1913 Webster]
 
        Whose courageous fidelity was proof to all danger.
                          --Macaulay.
     [1913 Webster]
 
        The best security for the fidelity of men is to
        make interest coincide with duty.  --A. Hamilton.
   (b) Adherence to the marriage contract.
   (c) Adherence to truth; veracity; honesty.
     [1913 Webster]
 
        The principal thing required in a witness is
        fidelity.              --Hooker.
 
   Syn: Faithfulness; honesty; integrity; faith; loyalty;
     fealty.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fidelity
   n 1: accuracy with which an electronic system reproduces the
      sound or image of its input signal
   2: the quality of being faithful [syn: {fidelity},
     {faithfulness}] [ant: {infidelity}, {unfaithfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top