Search result for

fiddle

(20 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiddle-, *fiddle*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fiddlesticks. We musta hafta try and saving her.ไร้สาระ เราต้องไปช่วยชีวิตนาง Bombad Jedi (2008)
We just need to rewind the tape and fiddle with your memory.เราก็แค่ เหมือนเปิดเทปย้อนเวลา กลับไปตอนหล่อนพบกับคุณ Babylon A.D. (2008)
- My fiddle.- ไวโอลิน Chuck Versus the Predator (2009)
- Like a fiddle.-เล่นยิ่งกว่าไวโอลินอีก Being Alive (2009)
It's highly likely that whoever fiddled with the counter is either the shooter or connected to the shooter.คนที่ทำเรื่องนี้อาจจะเป็นตัวคนร้ายเอง หรือมีความเกี่ยวพันกับคนร้ายแน่ Episode #1.7 (2009)
It's ridiculous, they fiddled around with it like it was theirs.แต่แล้วโอ้เอ้ยของฉัน, วิธีหยาบคาย พวกเขาเริ่มต้นการเดินทางทั้งหมดขึ้นกับฉัน และเริ่มถามฉันว่าฉันเป็นเพียงการเล่นรอบ Postman to Heaven (2009)
I happened to play Perchik in my high school's production of Fiddler on the Roof.เคยเล่นเป็นเพอร์ชิกในละครม.ปลาย เรื่องฟิดเดลอร์ออนเดอะรู้ฟด้วย Chuck Versus the Fake Name (2010)
A fiddle of gold against your soul says I'm better than you-ou.ขนาดลึกๆในใจนาย ยังบอกว่าฉันนั้นเหนือกว่า Swan Song (2010)
Sarah, I was Perchik in Fiddler.ซาร่า ผมคือ Perchik in FiddleChuck Versus the Ring: Part II (2010)
- I'm tired of playing second fiddle...-ฉันเหนื่อยกับการตกเป็นที่สองแล้วนะ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
I'm auditioning for Professor Garrity's all-black production of Fiddler on the Roof.ผมกำลังออดิชั่นเล่น Fiddler on the Roof ฉบับคนผิวดำของศาสตราจารย์แกริตี้น่ะ Competitive Wine Tasting (2011)
Now is when you wink, rub your hands together, and tell me you were playing that man like a fiddle, 'cause this blank stare...โอเค ตอนนี้เมื่อคุณกระพริบตา ถูมือบิดไปมา และบอกฉันว่าคุณเล่นหมอนั้นอย่างกะสีซอ เพราะการจ้องเขม็ง... Everything's Different, Nothing's Changed (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fiddleHe's definitely the right guy for the job. Let him fiddle with a computer and he perks right up.
fiddleIt's a fiddle going to and fro between the keyboard and mouse so are there shortcuts to allow operation using only the keyboard?
fiddleYou're certainly looking fit as a fiddle today.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fiedel {f}; Geige {f} | Fiedeln {pl}; Geigen {pl}fiddle | fiddles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fiddle \Fid"dle\, v. i. [imp. & p. p. {Fiddled}; p. pr. & vb. n.
   {Fiddling}.]
   1. To play on a fiddle.
    [1913 Webster]
 
       Themistocles . . . said he could not fiddle, but he
       could make a small town a great city. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To keep the hands and fingers actively moving as a fiddler
    does; to move the hands and fingers restlessy or in busy
    idleness; to trifle.
    [1913 Webster]
 
       Talking, and fiddling with their hats and feathers.
                          --Pepys.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fiddle \Fid"dle\ (f[i^]d"d'l), n. [OE. fidele, fithele, AS.
   fi[eth]ele; akin to D. vedel, OHG. fidula, G. fiedel, Icel.
   fi[eth]la, and perh. to E. viol. Cf. {Viol}.]
   1. (Mus.) A stringed instrument of music played with a bow; a
    violin; a kit.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A kind of dock ({Rumex pulcher}) with fiddle-shaped
    leaves; -- called also {fiddle dock}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A rack or frame of bars connected by strings, to
    keep table furniture in place on the cabin table in bad
    weather. --Ham. Nav. Encyc.
    [1913 Webster]
 
   {Fiddle beetle} (Zool.), a Japanese carabid beetle ({Damaster
    blaptoides}); -- so called from the form of the body.
 
   {Fiddle block} (Naut.), a long tackle block having two
    sheaves of different diameters in the same plane, instead
    of side by side as in a common double block. --Knight.
 
   {Fiddle bow}, fiddlestick.
 
   {Fiddle fish} (Zool.), the angel fish.
 
   {Fiddle head}, See {fiddle head} in the vocabulary.
 
   {Fiddle pattern}, a form of the handles of spoons, forks,
    etc., somewhat like a violin.
 
   {Scotch fiddle}, the itch. (Low)
 
   {To play first fiddle}, or {To play second fiddle}, to take a
    leading or a subordinate part. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fiddle \Fid"dle\, v. t.
   To play (a tune) on a fiddle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fiddle
   n 1: bowed stringed instrument that is the highest member of the
      violin family; this instrument has four strings and a
      hollow body and an unfretted fingerboard and is played with
      a bow [syn: {violin}, {fiddle}]
   v 1: avoid (one's assigned duties); "The derelict soldier
      shirked his duties" [syn: {fiddle}, {shirk}, {shrink from},
      {goldbrick}]
   2: commit fraud and steal from one's employer; "We found out
     that she had been fiddling for years"
   3: play the violin or fiddle
   4: play on a violin; "Zuckerman fiddled that song very nicely"
   5: manipulate manually or in one's mind or imagination; "She
     played nervously with her wedding ring"; "Don't fiddle with
     the screws"; "He played with the idea of running for the
     Senate" [syn: {toy}, {fiddle}, {diddle}, {play}]
   6: play around with or alter or falsify, usually secretively or
     dishonestly; "Someone tampered with the documents on my
     desk"; "The reporter fiddle with the facts" [syn: {tamper},
     {fiddle}, {monkey}]
   7: try to fix or mend; "Can you tinker with the T.V. set--it's
     not working right"; "She always fiddles with her van on the
     weekend" [syn: {tinker}, {fiddle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top