Search result for

feuern

(66 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feuern-, *feuern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา feuern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *feuern*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fire.FeuernCaretaker (1995)
. Or we remain here, fire off some flares and hope that somebody will help us.Oder wir bleiben hier, feuern eine Leucht- rakete ab und hoffen, dass uns jemand hilft. Zombie (1979)
Did you get fired?Werden Sie dich feuernDon't Go in the House (1979)
I had you all sing and cheer, but now she's going to blow out the candles so let's have a big cheer!Ihr habt ihr schon gratuliert, aber jetzt bläst sie die Kerzen aus und ihr müsst sie anfeuernDon't Go Near the Park (1979)
- She's gonna try and get you fired.- Sie wird versuchen, Sie zu feuernThe Idol (1980)
Get ready to fire that tow cable.Fertig zum Abfeuern des Schleppkabels. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
This is Eagle 1.- Hier EAGLE 1. Kampfbereit halten, aber nicht feuernThe Final Countdown (1980)
You shoot that in here, we're all going up.- Wenn Sie hier feuern, gehen wir hoch! The Final Countdown (1980)
Fire when Gordon's in range.Feuern, wenn Gordon in Reichweite ist. Flash Gordon (1980)
The weapons are being fired in continuous salute, in honor of His Majesty's wedding.Die Waffen feuern ständigen Salut... zu Ehren der Hochzeit Seiner Majestät. Flash Gordon (1980)
You can't fire me, Charlie.Du kannst mich nicht feuern, Charlie. Heaven's Gate (1980)
If you don't release me this instant, I'll have you tied to a cannon to be discharged at sunset!Wenn du mich nicht auf der Stelle aussteigen läßt, lasse ich dich an eine Kanone binden und bei Sonnenuntergang abfeuernHerbie Goes Bananas (1980)
You ride into town, guns blazin', scaring' the Jesus out of everyone until they're frozen, ride right in the bank on your horse, dynamite the safe and ride off with the loot, hootin' an' hollerin' the same damn way you came in.Was gibt's da schon zu können? In die Stadt reiten, Pistolen abfeuern, alle so erschrecken, dass sie sich nicht mehr rühren, direkt in die Bank reiten, den Safe sprengen und johlend mit der Beute auf dem gleichen Weg wieder wegreiten. The Long Riders (1980)
Ya can't fire that thing!Du kannst die nicht abfeuernPopeye (1980)
Fire again.Noch mal feuernSuperman II (1980)
Fire again.Noch mal feuernSuperman II (1980)
You ought to fire whoever wrote that.Den Dichter solltest du feuernThe Tempest (1981)
Oh, I don't know. I think Corabeth would fire Ike if she could.Ich glaube, Corabeth würde sogar Ike feuern, wenn sie könnte. The Tempest (1981)
- Sack the ancillary staff.- Dann feuern Sie Hilfspersonal. The Compassionate Society (1981)
Would the agency sack you?Würde die Agentur dich feuernThe Aviator's Wife (1981)
They can have my job for this.Die können mich dafür feuernAbsence of Malice (1981)
Prepare to fire.Klarmachen zum FeuernDas Boot (1981)
Fire at will!Feuern nach Belieben! Gallipoli (1981)
Some songs encourage people and spur them on.Es gibt Lieder, die Mut machen und anfeuernLili Marleen (1981)
And the moment he found out, he'd fire me immediately.Und in dem Moment, wo er es herausfindet, würde er mich sofort feuernPrivate Lessons (1981)
All right, soldier, let's see how you fire that mortar.Ok, Soldat. Dann wollen wir mal sehen, wie Sie feuern können. Stripes (1981)
Now set it and fire it.Also feuern Sie jetzt. Stripes (1981)
Now fire the weapon.Feuern Sie jetzt. Stripes (1981)
All right, we'll fire a shot every 15 minutes.Wir feuern alle 15 Min. einen Schuss ab. Tarzan the Ape Man (1981)
Fire the heat-seeking missiles.Feuern Sie die Raketen mit Wärmesuchkopf ab. Deadly Maneuvers (1982)
If Bremen knew that you brought your brother along, he'd fire us both.Wüsste Bremen, dass dein Bruder dabei ist, würde er uns beide feuernNot a Drop to Drink (1982)
It's powerful enough to send a burst of energy... directly into KARR's only vulnerable spot:-Es ist ein Laser, der so stark ist, dass er eine Energieladung in KARRs verletzliche Stelle feuern kann: Trust Doesn't Rust (1982)
Once the laser is calibrated, Michael, you or KITT can fire it quite easily.Wenn der Laser kalibriert ist, kannst du oder kann KITT leicht feuernTrust Doesn't Rust (1982)
- Even KITT can't do it.Ich kann ihn als Einzige feuernTrust Doesn't Rust (1982)
Only that the crowd would be there to greet him with howls oflust and fury.Hauptsache, die Menge war da, um ihn anzufeuern mit ihrem wütenden Geschrei. Conan the Barbarian (1982)
Now fire both jets and hang on with both hands.Jetzt beide Jets abfeuern und mit beiden Händen fest halten. Airplane II: The Sequel (1982)
Burning with the fires of OrcUnd brannten mit Orks Feuern nieder Blade Runner (1982)
From now on, only use it professionally and not for your personal delusions.Sie benutzen sie in Zukunft nur dazu, lhre Ermittlungen zu beschleunigen, XY-Ergebnisse ungelöst zu lassen, aber nicht um lhre persönlichen Fantasien zu befeuernThe Troops & Troop-ettes (1982)
You mean your husband was fired? Not exactly.- Ließ sie Ihren Mann feuernKnight of the Phoenix: Part 1 (1982)
Fire! - We can't fire, sir!- Wir können nicht feuernStar Trek II: The Wrath of Khan (1982)
They never should have gotten rid of me.Sie hätten mich nie feuern sollen. TRON (1982)
"Burn him," "fire him," "grease him.""Brennen", "feuern", "erledigen". Wrong Is Right (1982)
Fire him!Feuern Sie ihn! Wrong Is Right (1982)
Congressmen, senators, cabinet, big business, labour, lobbies yesterday's pals, cowards trying to give us the shaft.Kongressabgeordnete, Senatoren, Kabinett, Gewerkschaft, Lobbyisten... die Freunde von gestern, Feiglinge, die uns feuern wollen. Wrong Is Right (1982)
And the dead might be looking in ... to sit by our fires of turf.Der Tod war dabei zu Gast. Er saß neben unseren Feuern aus Torf. Halloween III: Season of the Witch (1982)
Hannibal, don't put this crazy man on the crossfire.Hannibal, lass diesen Narren nicht feuernRecipe for Heavy Bread (1983)
I'd can the present management, starting' with you.Ich würde das Management feuern, Sie als Ersten. My Fair Steele (1983)
Repeat, all units close in, prepare to fire.Wiederhole, alle Einheiten Ziel sofort umstellen, bereit machen zum FeuernMagic Bus (1983)
Its six barrels are capable of firing 4000 rounds of ammunition per minute.Ihre sechs Läufe sind in der Lage... 4.000 Schuss Munition in der Minute abzufeuernBlue Thunder (1983)
Your delight in women was so passionate, So generous, That miraculously, we were all transformed.Deine Freude an Frauen war so leidenschaftlich... so freigiebig... dass wir auf wundersame Weise alle verwandelt wurden... geformt und gestaltet durch deine Liebe... als wären wir aus weichem Ton, geformt nach deinem leisen Willen... und dann fest geworden, in den Feuern deiner Leidenschaft. The Man Who Loved Women (1983)

German-Thai: Longdo Dictionary
feuern(vt) |feuerte, hat gefeuert| ไล่ออกจากงาน เช่น Ich bin gefeuert worden. ผมถูกไล่ออกจากงาน, See also: S. entlassen, Related: kündigen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abfeuern | abfeuernd | abgefeuertto fire off | firing off | fired off [Add to Longdo]
abfeuernto let off [Add to Longdo]
anfeuern (durch Zurufe)to root for [Am.] [Add to Longdo]
ermutigen; fördern; anspornen; anfeuern | ermutigend; fördernd; anspornend; anfeuernd | ermutigt; gefördert; angespornt; angefeuertto encourage | encouraging | encouraged [Add to Longdo]
feuern; anfeuern | gefeuert; angefeuertto fire | fired [Add to Longdo]
mit Kohle feuernto burn coal [Add to Longdo]
jdm. eine feuernto land someone one [Add to Longdo]
jubeln; jauchzen; aufmuntern; anfeuernto cheer [Add to Longdo]
verfeuern | verfeuernd | verfeuert | verfeuerteto use up | using up | uses up | used up [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
撃つ[うつ, utsu] angreifen, bekaempfen, abfeuern, schiessen [Add to Longdo]
放つ[はなつ, hanatsu] loslassen, freilassen, abfeuern, ausstrahlen [Add to Longdo]
発射[はっしゃ, hassha] abfeuern, abdruecken [Add to Longdo]
発砲[はっぽう, happou] das_Feuern, das_Abfeuern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top