Search result for

festival

(74 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -festival-, *festival*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
festival[N] เทศกาล, See also: วันเทศกาล, งานฉลอง, Syn. gala, celebration, festivity
festival[ADJ] ซึ่งเฉลิมฉลอง, See also: ซึ่งเหมาะกับการฉลอง, Syn. convivial, joyous, Ant. funeral, mournful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
festival(เฟส'ทิเวิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) วันเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,วันนักขัตฤกษ์,งานเฉลิมฉลอง,งานรื่นเริงตามฤดูกาล,การรื่นเริง,การเฉลิมฉลอง., Syn. merrymaking,carnival

English-Thai: Nontri Dictionary
festival(n) งานนักขัตฤกษ์,งานพิธี,งานฉลอง,งานเทศกาล,งานรื่นเริง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Festivalsเทศกาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Culture Festival.งานเทศกาลวัฒนธรรม Akai ito (2008)
I'm about to throw-up the rice cakes from last year's autumn festival.ฉันอยากจะอาเจียนเอาเค้กข้าวที่กินไปตั้งกะปีที่แล้วออกมาจัง Beethoven Virus (2008)
Come see the summer festival.แอบบี้ มาเที่ยวงานฤดูร้อนกันก่อน The Ramen Girl (2008)
All right, so we have the balloon festival coming up and for sweeps, it might be nice to do a segment on how men are full of hot air...และเพื่อกวาดเรตติ้ง เลยคิดว่าน่าจะถ่ายสักตอน.. ..เกี่ยวกับทำยังไง ผู้ชายถึงเต็มไปด้วยไอร้อน The Ugly Truth (2009)
- Now, we're at the balloon festival and I'm supposed to be telling you about how men are full of hot air...และผมจะมาพูดเกี่ยวกับ ทำไมผู้ชายเราจึงเต็มไปด้วยอารมณ์ร้อน The Ugly Truth (2009)
Yeah, when you have a wine festival...ใช่ครับ เมื่อคุณอยู่ในเทศกาลไวน์ The Ugly Truth (2009)
-San Marco's Day festival.เทศกาลวันซานมาร์โก The Twilight Saga: New Moon (2009)
Bella, why don't you go and enjoy the rest of the festival?เบลล่าเธอไปเดินเที่ยวในเทศกาลให้สนุกก่อนดีมั๊ย? The Twilight Saga: New Moon (2009)
It's a festival. You wouldn't want to make a scene.เทศกาลทั้งทีอย่าทำเรื่องป่วนเลยดีมั๊ย The Twilight Saga: New Moon (2009)
An edith head film festival.เราจะไปเทศกาลหนังขแงอีดิท เฮดกัน Gone with the Will (2009)
At a music festival in Japan.อยู่ที่งานแสดงดนตรีที่ญี่ปุ่น Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
It's a tulip festival down at the Columbus Convention Center. It's supposed to smell pretty nice.เป็นเทศกาลดอกทิวลิป บรรยากาศน่าจะดี Showmance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
festivalA big crowd of people collected to watch the festival.
festivalA festival is held at the rice harvest.
festivalAre there any towns with festivals near here?
festivalAt the winter festival, Beth received an award for dancing the best.
festivalBob will play the leading role for the first time in the next school festival.
festivalEach year Hammamatsu has a kite festival.
festivalEvery year, a festival is held when it is the best time to see the cherry trees.
festivalHe organized a summer rock festival.
festivalHe took no photos of the festival.
festivalHe will play the leading role for the first time in the next school festival.
festivalI'd like to go to Takayama during festival time.
festivalIf Jane's mother were in Japan, I could invite her to the Doll's Festival.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทศกาล[N] festival, See also: festival season, feast, celebration, season, Example: ในการละเล่นตามเทศกาลงานบุญตามหมู่บ้าน ผู้หญิงมักเป็นกลุ่มผู้นำในการเล่น, Thai definition: คราวสมัยที่กำหนดไว้เป็นประเพณีเพื่อทำบุญและการรื่นเริงในท้องถิ่น, Notes: (สันสกฤต)
สารท[N] festival, See also: religious festival at the tenth lunar month, Example: วัดยังมีความสำคัญเป็นสถานที่สำหรับชุมชนกันในวันเทศกาลตรุษสารท, Thai definition: เทศกาลทำบุญในวันสิ้นเดือน 10
งานเฉลิมฉลอง[N] celebration, See also: festival, festivity, red-letter day, Syn. งานฉลอง, งานสมโภช, Example: ในหมู่บ้านกำลังจะมีงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ในรอบ 30 ปี, Count unit: งาน, Thai definition: งานฉลองเพื่อความยินดีร่าเริงหรือเพื่อแสดงความปีติยินดี
งานรื่นเริง[N] festival, See also: party, fair, Syn. งานเลี้ยง, งานฉลอง, Example: บ้านหลังนั้นจัดงานรื่นเริงแทบจะทุกเดือน มีคนมาร่วมงานมากมายจนแทบจะไม่มีที่จอดรถ, Count unit: งาน
งานสมโภช[N] celebration, See also: festival, festivity, ceremony, Syn. งานฉลอง, งานเฉลิมฉลอง, Example: ในทุกปีจะมีประชาชนไปร่วมงานสมโภชพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมกันอย่างเนื่องแน่น, Count unit: งาน
มหกรรม[N] festival, See also: celebration, festivity, Syn. การฉลอง, Example: รัฐบาลจัดให้มีมหกรรมทางพุทธศานาขึ้นเพื่อฉลองพุทธศตวรรษที่ 25, Notes: (บาลี)
นักขัตฤกษ์[N] festival, See also: public holiday, seasonal festival, a festivity, an annual holiday, Example: ธนาคารจะหยุดวันนักขัตฤกษ์, Count unit: วัน, Thai definition: งานรื่นเริงตามธรรมเนียมตามฤดูกาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอยกระทง[n. prop.] (Løi Krathong) EN: Loy Kratong Festival ; River Goddess worship ceremony   FR: fête des lumières [f] ; Loy Krathong [m]
มหกรรม[n.] (mahakam) EN: festival ; great festival ; celebration ; festivity   FR: célébration [f] ; culte [m] ; fête [f]
งาน[n.] (ngān) EN: festivity ; party ; celebration ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering   FR: fête [f] ; festivité [f] ; réception [f] ; événement [m] ; évènement [m]
งานฉลอง[n. exp.] (ngān chaløng) EN: celebration ; fete ; festival ; carnival   FR: célébration [f] ; fête [m] ; festival [m] ; carnaval [m]
งานสงกรานต์[n. exp.] (ngān Songkrān) EN: Songkran Festival   FR: fête du Songkran [f]
ประเพณีลอยกระทง[n. exp.] (praphēnī Løi Krathong) EN: Loy Kratong Festival   FR: tradition du Loy Krathong [f]
สารท[n.] (sāt) EN: festival ; religious festival at the tenth lunar month ; autumnal merit-making ceremony   FR: cérémonie [f]
สงกรานต์[n. prop.] (Songkrān) EN: Songkran Festival ; Thai New Year ; Water Festival   FR: Songkran [m] ; fête du Songkran [f] ; Nouvel an thaï [m]
เทศกาล[n.] (thētsakān = thēsakān) EN: festival ; festival season ; feast ; red-letter day ; celebration   FR: festivité [m] ; festival [m]
เทศกาลกินเจ[n. exp.] (thētsakān kinjē) EN: Chinese Vegetarian Festival   

CMU English Pronouncing Dictionary
FESTIVAL    F EH1 S T AH0 V AH0 L
FESTIVALS    F EH1 S T AH0 V AH0 L Z
FESTIVAL'S    F EH1 S T AH0 V AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
festival    (n) (f e1 s t i v @ l)
festivals    (n) (f e1 s t i v @ l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Festival(n) |das, pl. Festivals| มหกรรม, งานเฉลิมฉลอง, See also: S. Fest,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altstadtfest {n}festival in the old town [Add to Longdo]
Festhalle {f}festival hall [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
おわら風の盆[おわらかぜのぼん, owarakazenobon] (n) Owara-Kaze-no-Bon Festival (Toyama) [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
お祭り;お祭;御祭り;御祭[おまつり, omatsuri] (n) (pol) (See 祭り) festival; feast; carnival [Add to Longdo]
お祝い(P);御祝い;お祝;御祝[おいわい, oiwai] (n,vs) (hon) (See 祝い) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P) [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
お中元(P);御中元[おちゅうげん, ochuugen] (n) (See 中元・2) Bon Festival gifts; (P) [Add to Longdo]
お盆;御盆[おぼん, obon] (n) O-Bon; Bon Festival; Lantern Festival; Festival of the Dead [Add to Longdo]
かまくら[, kamakura] (n) mid-January festival in northern Japan, with snow huts in which children play house; (P) [Add to Longdo]
ねぶた[, nebuta] (n) (1) (See ねぶた祭り) nighttime festival in Aomori; (adj-na) (2) drowsy (Aomori dial.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
社火[shè huǒ, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄛˇ, ] festival entertainment (lion dance, dragon lantern etc) [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses [Add to Longdo]
节庆[jié qìng, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧㄥˋ, / ] festival [Add to Longdo]
节期[jié qī, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ, / ] festival season [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Festival \Fes"ti*val\, a. [OF. festival, fr. L. festivum festive
   jollity, fr. festivus festive, gay. See {Festive}.]
   Pertaining to a fest; festive; festal; appropriate to a
   festival; joyous; mirthful.
   [1913 Webster]
 
      I cannot woo in festival terms.     --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Festi-val \Fes"ti-val\, n.
   A time of feasting or celebration; an anniversary day of joy,
   civil or religious.
   [1913 Webster]
 
      The morning trumpets festival proclaimed. --Milton.
 
   Syn: Feast; banquet; carousal. See {Feast}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 festival
   n 1: a day or period of time set aside for feasting and
      celebration
   2: an organized series of acts and performances (usually in one
     place); "a drama festival" [syn: {festival}, {fete}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 festival [fɛstivɑl]
   festival
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 festival
 
 1. bayram, yortu
 2. festival, şenlik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 festivity
 
 1. festival
 2. bayram, şenlik, eğlence.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top