Search result for

festers

(114 entries)
(1.9735 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -festers-, *festers*, fester
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา festers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *festers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fester[VI] ้เป็นหนอง, See also: ติดเชื้ออย่างหนัก, Syn. ooze, putresce
fester[N] แผลเป็นหนอง, See also: แผลเปื่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fester(เฟส'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นหนอง,ทำให้เกิดแผลเปื่อย,เน่าเปื่อย,ระทมทุกข์. -n. แผลเปื่อย,แผลหนอง,ตุ่มหนอง, Syn. suppurate,putrefy

English-Thai: Nontri Dictionary
fester(n) ฝี,ตุ่มหนอง,แผลเปื่อย,แผลเน่า
fester(vi) เป็นฝี,เป็นแผลเปื่อย,เป็นหนอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Boyfriend.Fester Freund. Boys & Girls (2012)
Tighter.FesterCinderella (2015)
And put some wiggle in it, you putrid, festering sore!และวางมีดแกลงซะ, เจ้าคนน่ารังเกียจ, เจ้าแผลเปื่อย! Hocus Pocus (1993)
What did you make of Uncle Fester?คุณทำอย่างไร Uncle FesterSqueeze (1993)
I don´t give a damn if it was her Uncle Fester and Gumby.ฉันไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม Nothing to Lose (1997)
And so the Lord God smote poor Job with festering boils all over his body.และพระผู้เป็นเจ้าฟาดสั่งสอนจ๊อปผู้หน้าสงสาร ทำให้เกิดแผลเน่าหนองไปทั่วทั้งตัว Death Has a Shadow (1999)
Festering, stinking marshland as far as the eye can see.ยังต้องผ่านบึงอันเน่าเหม็น ที่มีอาณาเขตไกลจนสุดสายตาอีก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
So if you believe in Father Christmas, children, like your Uncle Billy does, buy my festering turd of a record.ดังนั้นถ้าหนูๆเชื่อในคริสต์มาส แบบที่ลุงบิลเชื่อล่ะก็นะ ช่วยซื้อเทปเน่าๆของลุงที Love Actually (2003)
I still have this splinter that's been festering for three months from an old piece of wood.ฉันยังมีแผลเสี้ยนตำ เป็นหนองมา3เดือนจากไอ้ไม้ผุๆนั่นอยู่เลย. National Treasure (2004)
And I'm afraid if I can't fix... this, that... the anger is just gonna fester until...ฉันกลัวว่า ฉันจะจัดการ... นี่ นั่น... ความโกรธมันกัดกร่อนจนกระทั่ง It Takes Two (2006)
And then to just be thrown in the hole, to just rot and to fester and to be forgotten and fade away, isn't that right?แล้วขุดคุ้ย สิ่งเน่าเหม็นและสิ่งที่ถูกละเลย และเลือนหายไป จริงมั๊ย? Changeling (2008)
Now, I suggest instead of festering around the hotel for the next five days, we all go our separate ways over Easter.งั้นผมเสนอว่า แทนที่เราจะมา กลัดหนองในโรงแรมถึงห้าวัน เราควรแยกหลบทางกันไป ในช่วงอีสเตอร์นี้ Frost/Nixon (2008)
Doctor Fester!- คุณหมอเฟสเตอร์! District 9 (2009)
Together they will make the Earth a festering wasteland... where only they can survive.พวกเขาจะทำให้ โลกนี้เป็นพิษแล้วก็รกร้างว่างเปล่า พวกเขาเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ Under the Mountain (2009)
It needs to be purified by someone with evaporating skills, or it will fester and putrefy.จำเป็นนะที่จะให้คนที่มีทักษะทางนี้ล้างแผลให้ หรือจะปล่อยให้มันเป็นหนองเน่าๆล่ะ Alice in Wonderland (2010)
Your move, Fester.พวกนายไปไหนไม่ได้แล้วว่ะ Home (2010)
A particularly virulent strain of monkey flu has arrived in Ohio from Borneo, where it had been festering in a small clutch of loud, bisexual primates, not unlike your very Glee Club.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไข้หวัดลิงสายพันธุ์รุนแรง ที่เข้ามาถึงโอไฮโอ้มาจากบอร์เนียว ที่ๆมีแต่หนอง เกาะติดบนตัวพวกลิงสองเพศ ที่ชอบส่งเสียงดัง The Substitute (2010)
The wound festered and the infection spread not just through his body, but through his lands as well.และแผลนั้นลุกลามเร็วมาก ไม่ใช่แค่ที่ตัวเขา แต่ลูกลามไปที่แผ่นดินที่เขาอยู่ด้วย The Eye of the Phoenix (2010)
You think I don't know all your festering secrets? Your nickel-and-dime sins?คิดรหรือว่าข้าไม่รู้เรื่องเน่าๆของเจ้า \ ความลับน่ะเหรอ เรื่องบาปทุเรศๆนั่น The Rite (2011)
What's more likely to kill Howard's mother are the antibiotic-resistant superbugs festering in every nook and cranny of this hospital.ถ้ามีอะไรจะฆ่าแม่ฮาวเวิร์ดได้ ก็น่าจะเป็นแมลงโรคเพียบ ที่ต้านยาปฏิชีวนะ The Engagement Reaction (2011)
Lamb or lion, his wound must be washed and sewn or it will fester.แกะ หรือไม่ก็สิงโตของเขา แผลเขาต้องได้รับการชำระล้างและเย็บ The Pointy End (2011)
The wound has festered.แผลติดเชื้อแล้ว Baelor (2011)
So his hatred festered when the names on the list emerged from the cafeteria as media heroes.ความโกรธของเขาเพิ่มมากขึ้น เมื่อคนในรายชื่อของเขา รอดจากที่โรงอาหาร แล้วกลายเป็นฮีโร่ของสื่อ Painless (2011)
I'll not have this business dragged out to fester.ฉันจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ โดนลากไปจนเน่าหรอก Episode #1.1 (2012)
If the wound is deep enough, there might be no way to keep it from festering, even if you have all the time in the world.ถ้าบาดแผลลึกมากพอ คงไม่มีทางที่จะกันไม่ให้ติดเชื้อ แม้ว่าคุณจะมีเวลามากมายก็ตาม Don't Fear the Scott (2012)
And now beloved Seppius has fallen to this festering disease of rebellion.และตอนนี้ที่รัก Seppius ได้ลดลงไปหนองนี้ โรคของการก่อจลาจล Sacramentum (2012)
You know, if you don't deal with communication issues right away, they can fester, and cause serious damage to a relationship.ถ้าไม่แก้ปัญหาการสื่อสารทันที มันจะกลัดหนอง สร้างความเสียหายร้ายแรง ต่อความสัมพันธ์ได้ The Don't in the Do (2012)
To me, it appears to break down into two main groups, Uncle Fester.ขณะนี้ดูเหมือนจะมีอยู่ สองกลุ่มใหญ่ๆ ลุงเฟสเตอร์ Lekio (2012)
Pretty sure fester actually was Gomez's older brother.น่ารักมาก fester จริงๆแล้วคือ พี่ชายของโกเมซ Forgiveness (2012)
Well, one of those non-uncle uncles, like Kracker or Fester.งั้นหนึ่งในนั้น ไม่ไช่อา เป็นอาทั้งหมด เหมือนกับ Kracker or Fester Forgiveness (2012)
Out there in... the vast ignorance of the world... it festers and spreads.... ไม่รู้ใหญ่ของโลก ... ... มันจั่และกระจาย The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Should you not attempt words and the healing of festering wound?เจ้าไม่ควรจะพยายามทำเช่นนั้น และรักษาบาดแผลที่หายรวดเร็วก็ได้นี่? Blood Brothers (2013)
Though I fear injury delivered to Metellus may never cease to fester.ฉันกลัวว่าเกิดความเสียหายจากการต่อสู้ Metellus ไม่เคยหยุดที่จะเติบโต Separate Paths (2013)
And will it balm festering wound?บรรเทามันเป็นเครื่องมือแผล ... Victory (2013)
I don't let bad feelings fester.ไม่ปล่อยให้ ความรู้สึกแย่ๆ เพิ่มขึ้น Red, White and Blue (2013)
These wounds have festered.แผลพวกนี้มีหนองด้วย Goodbye Stranger (2013)
I was just treating the symptoms while the disease festered.ผมแค่รักษาอาการคงตัว แต่เชื้อร้ายยังมีอยู่ Darkness on the Edge of Town (2013)
I was just treating the symptoms while the disease festered.ฉันแค่บรรเทาอาการ ในขณะที่โรคร้ายยังกัดกิน Arrow: Year One (2013)
Oh, that's festering ugliness.โอ้ที่หนองอัปลักษณ์ Transformers: Age of Extinction (2014)
No, Sir, the devil loves his unspoken secrets... especially those that fester in a man's soul.ไม่มีเซอร์มารรัก ความลับของเขาไม่ได้พูด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เปื่อยเน่า ในจิตวิญญาณของมนุษย์ In the Heart of the Sea (2015)
- For example, there's a lobe in the brain where such demons can be festering.มีกลีบสมองหนึ่งที่ๆปีศาจทำให้มันเป็นหนองอยู่ The Host (2015)
The wound is festering.แผลเริ่มเน่าแล้ว The Great Wall (2016)
- This is solid. - Oh, no, it's not.- Das hier ist ein fester Stoff. The Fly (1958)
And he puts more and more pressure on me. I can't shake him loose!Und er drückt zu, immer fester und ich komm nicht los! Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Speak to him with a firm tone and don't take no for an answer.Sprechen Sie mit fester Stimme und nehmen Sie keine Absage hin. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
Hit it again!FesterA Personal Matter (1959)
Looks like solid rock.- Das ist wirklich fester Stein. A Personal Matter (1959)
No place in particular.Kein fester Ort. Anatomy of a Murder (1959)
Nothing could make stronger our bond... ... buttonightIwish to share it with you all.Das Band, das uns verbindet, kann nicht fester geknüpft werden, und heute will ich das öffentlich bezeugen. Ben-Hur (1959)
Pull it tighter!FesterOn the Beach (1959)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปื่อยเน่า[V] rot, See also: spoil, decay, fester, putrefy, be decomposed, Example: ศพที่ตำรวจเพิ่งพบเปื่อยเน่าจนกลายเป็นอาหารของหนอน, Thai definition: ขาด หลุด ยุ่ยและมีกลิ่นเหม็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
เป็นหนอง[v. exp.] (pen nøng) EN: having a boil ; suppurate ; fester   FR: avoir un furoncle ; suppurer
เปื่อยเน่า[v. exp.] (peūay nao) EN: rot ; spoil ; decay ; fester ; putrefy ; be decomposed ; be putrefied ; decompose ; become putrid   
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge   FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre
ปรากฏ[v.] (prākot) EN: appear ; show ; be visible ; become visible ; be apparent ; happen ; manifest oneself ; emerge   FR: apparaître ; se montrer ; se manifester ; paraître ; s'avérer ; émerger ; survenir
แสดง[v.] (sadaēng) EN: indicate ; mark ; show ; direct ; reveal   FR: indiquer ; montrer ; exprimer ; révéler ; symboliser ; manifester ; afficher ; faire montre de (loc.)
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jettanā) EN: disclose one's intention ; show one's hand / cards ; tip one's hand ; declare one's intention   FR: déclarer ses intentions ; manifester son intention ; jouer cartes sur table
เต็มทั่ว[v.] (temthūa) FR: infester ; pulluler

CMU English Pronouncing Dictionary
FESTER    F EH1 S T ER0
FESTERED    F EH1 S T ER0 D
FESTERING    F EH1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fester    (v) (f e1 s t @ r)
festers    (v) (f e1 s t @ z)
Lafester    (n) (l @ f e1 s t @ r)
festered    (v) (f e1 s t @ d)
festering    (v) (f e1 s t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einband {m} | Einbände {pl}; Einfassungen {pl} | Einband lose | beschädigter Einband | fester Einband | flexibler Einband | gestickter Einband | Einband fehlt | lose im Einbandbinding | bindings | binding loose | binding worn | hard-cover | soft-cover | embroidered binding | binding gone | binding loosened [Add to Longdo]
Festpreis {m}; Fixpreis {m}; fester Preisfixed price [Add to Longdo]
feuerfester Baustoff; Feuerfestmaterial {n}refractory [Add to Longdo]
Seidenstoff {m} [textil.] | fester Seidenstoffsilk | spun silk [Add to Longdo]
Stearin {n} (fester Bestandteil eines Fetts) [chem.]stearin [Add to Longdo]
Steckverbinder {m} [electr.] | Steckverbinder {pl} | angegossener Steckverbinder | anwendungsspezifischer Steckverbinder | berührungssicherer Steckverbinder | fester Steckverbinder | freier Steckverbinder | gasdichter Steckverbinder | geschirmter Steckverbinder | hoch beanspruchbarer Steckverbinder | komponentenseitiger Steckverbinder | rechteckiger Steckverbinder | schwimmend befestigter Steckverbinder | tauchfester Steckverbinder | umweltbeständiger Steckverbinder | vorgerasteter Steckverbinder | Steckverbinder mit Bajonett-Verschluss | Steckverbinder mit Drehverriegelung | Steckverbinder für Chipkarten | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für gedruckte Schaltungen | Steckverbinder für Leiterplattenmontage | Steckverbinder mit Schnellkupplung | Steckverbinder mit Zentralschraubeplug connector; circuit connector; male connector | plug connectors; circuit connectors; male connectors | one-piece connector | application related connector | non-touchable connector | fixed connector | free connector; plug straight | sealed connector | shielded connector | heavy-duty connector | assembled connector | rectangular connector | float mounted connector | submersible connector | environment-resistant connector | pre-assembled connector | bayonet nut connector (BNC) | twist-on connector | smart card connectors | edge board connector | edge-socket connector | printed circuit types | board-mounted connector | quick disconnect connector | connector with center screw [Add to Longdo]
(in fester Form) abscheidento deposit [Add to Longdo]
dicht; eng; fest {adj} | dichter; enger; fester | am dichtesten; am engsten; am festestentight | tighter | tightest [Add to Longdo]
eitern; vereitern; schwären | eiternd; vereiternd; schwärendto fester | festering [Add to Longdo]
eitert; vereitertetfesters [Add to Longdo]
fest; standhaft; langsam {adj} | fester; standhafter | am festesten; am standhaftestensteady | steadier | steadiest [Add to Longdo]
fest {adj} | fester | am festesten; am standhaftestenfirm | firmer | firmest [Add to Longdo]
fest; stämmig; stabil {adj} | fester; stämmiger; stabiler | am festesten; am stämmigsten; am stabilstensturdy | sturdier | sturdiest [Add to Longdo]
fest; standfest; unentwegt {adj} | fester; standfester; unentwegter | am festesten; am standfestesten; am unentwegtestensteadfast | more steadfast | most steadfast [Add to Longdo]
fester Freund; feste Freundinsteady [Add to Longdo]
fester Standfoothold [Add to Longdo]
feuerfest {adj} | feuerfester | am feuerfestestenfireproof; fire-proof; fire-resistant | more fireproof | most fireproof [Add to Longdo]
handfest; robust {adj} | handfester | am handfestestenstalwart | more stalwart | most stalwart [Add to Longdo]
hautfester Künstleranzugleotard [Add to Longdo]
säurebeständig; säurefest {adj} | säurebeständiger; säurefester | am säurebeständigsten; am säurefestestenacid-proof | more acid-proof | most acid-proof [Add to Longdo]
trinkfest {adj} | trinkfester | am trinkfestestenhard drinking | harder drinking | hardest drinking [Add to Longdo]
überlastfester Ausgangoverload-proof output [Add to Longdo]
vereitertfestered [Add to Longdo]
verfaulen | verfaulend | verfault | verfault | verfaulteto fester | festering | festered | festers | festered [Add to Longdo]
wetterfest; wetterdicht {adj} | wetterfester | am wetterfestestenweatherproof | more weatherproof | most weatherproof [Add to Longdo]
Schwäre {f}; eitriges Geschwür [med.]ulcer; festering ulcer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
化膿[かのう, kanou] (n,vs,adj-no) suppuration; festering; coming to head [Add to Longdo]
膿み爛れる[うみただれる, umitadareru] (v1) to fester [Add to Longdo]
膿む[うむ, umu] (v5m,vi) to fester; to form pus [Add to Longdo]
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb [Add to Longdo]
爛れる[ただれる, tadareru] (v1,vi) to be sore; to be inflamed; to be bleary; to fester [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流脓[liú nóng, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄨㄥˊ, / ] festering boil [Add to Longdo]
溃烂[kuì làn, ㄎㄨㄟˋ ㄌㄢˋ, / ] to fester; to ulcerate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
固体[こたい, kotai] fester_Koerper [Add to Longdo]
定価[ていか, teika] Listenpreis, fester_Preis [Add to Longdo]
永住[えいじゅう, eijuu] fester_Wohnsitz, staendiger_Wohnsitz [Add to Longdo]
熟睡[じゅくすい, jukusui] fester_Schlaf, tiefer_Schlaf, gesunder_Schlaf [Add to Longdo]
猛者[もさ, mosa] handfester_Kerl, alter_Kaempe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top