Search result for

ferret

(41 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ferret-, *ferret*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ferret[N] สัตว์คล้ายพังพอนใช้ไล่ล่าหนูหรือกระต่าย
ferret out[PHRV] ค้นพบ
ferret about[PHRV] ค้นหา, See also: รื้อค้น
ferret around[PHRV] ค้นหา, See also: รื้อค้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ferret(เฟอ'ริท) n. สัตว์คล้ายพังพอน มีสีขาว-ตาแดง-ใช้ไล่กระต่ายและหนูออกจากรู vt. ขับออก,ไล่ออก,ล่าสัตว์โดยใช้ferret,ค้นหา,สืบหา., See also: ferreter n. ferrety adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ferret(vi) ขับไล่,ค้นหา,ขุดคุ้ย,สืบค้น,คุ้ยเขี่ย,สืบหา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ferret, taxนักล่าผู้หนีภาษี (เพื่อสินบนนำจับ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll ferret out Fox and her gang.ฉันจะค้นหาตัวฟ๊อก และพักพวกของหล่อน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Come on, Buckbeak. Come and get the nice dead ferret.มากินฟาร์เร็ตนี่สิ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
He's my ferret.เขาเป็นตัวฟอเร็ดของฉันเอง Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
What do you expect me to do? He came at me like a rabid ferret.คุณจะให้ผมทำยังไงล่ะ เขาวิ่งเข้าใส่ผมเหมือนกับพังพอนบ้างั้นแหละ The Dwarf in the Dirt (2009)
Don't pay any attention to him. He's a quarter ferret.Clusterstorm จะเริ่มในอีก 29 ชม. G-Force (2009)
I have no ferret in me, Hurley. That has never been proven.เดี๋ยวสิ ใครคือ มูช G-Force (2009)
- Yeah, he's very sensitive. - Not a ferret!PDA อยู่ที่ไหน? G-Force (2009)
The truth is my grandmother met a ferret at the San Diego petting zoo, but nothing happened.รวมกลุ่ม เอาล่ะ เริ่มกันเถอะ G-Force (2009)
Negative. Nobody touches the ferret.- เอาน่า สเปคส์ นายด้วย ทำน่ารักซะ G-Force (2009)
I am not a ferret!คุณปู่ Ew, นั่นคืออะไร? G-Force (2009)
And I thought the ferret was crazy.โอ้,แม่จ๋า! นั้นมัน. นั้นมัน! G-Force (2009)
And it's all true. My grandfather was a ferret!หมา ทำไมต้องเจอมันตลอดเลย เจอแต่หมา G-Force (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมาหริ่ง[n.] (māring) EN: Large-toothed Ferret Badger   

CMU English Pronouncing Dictionary
FERRET    F EH1 R AH0 T
FERRETS    F EH1 R AH0 T S
FERRETED    F EH1 R AH0 T AH0 D
FERRETTI    F ER0 EH1 T IY0
FERRETING    F EH1 R AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ferret    (v) (f e1 r i t)
ferrets    (v) (f e1 r i t s)
ferreted    (v) (f e1 r i t i d)
ferreting    (v) (f e1 r i t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェレット[, feretto] (n) (See 白鼬) ferret; (P) [Add to Longdo]
洗い立てる[あらいたてる, araitateru] (v1,vt) (1) to examine closely; to check up on; to ferret out; (2) to wash carefully [Add to Longdo]
探し出す[さがしだす, sagashidasu] (v5s,vt) to find out; to smoke out; to ferret out; to chase up [Add to Longdo]
白鼬;白イタチ[しろいたち(白鼬);しろイタチ(白イタチ), shiroitachi ( shiro itachi ); shiro itachi ( shiro itachi )] (n) (See 鼬) ferret; fitch [Add to Longdo]
鼬;鼬鼠[いたち;イタチ, itachi ; itachi] (n) (1) (uk) weasel (esp. the Japanese weasel, Mustela itatsi); (2) mustelid (any other member of the weasel family, inc. badgers, martens, minks, ferrets, otters, polecats, stoats, skunks, etc.) [Add to Longdo]
鼬穴熊[いたちあなぐま;イタチアナグマ, itachianaguma ; itachianaguma] (n) (uk) ferret badger (esp. the Chinese ferret-badger, Melogale moschata) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雪貂[xuě diāo, ㄒㄩㄝˇ ㄉㄧㄠ, ] ferret [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferret \Fer"ret\, n. [F. feret, dim. or fer iron, L. ferrum.]
   (Glass Making)
   The iron used for trying the melted glass to see if is fit to
   work, and for shaping the rings at the mouths of bottles.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferret \Fer"ret\, n. [F. furet, cf. LL. furo; prob. fr. L. fur
   thief (cf. {Furtive}); cf. Arm. fur wise, sly.] (Zool.)
   An animal of the Weasel family ({Mustela furo} syn. {Putorius
   furo}), about fourteen inches in length, of a pale yellow or
   white color, with red eyes. It is a native of Africa, but has
   been domesticated in Europe. Ferrets are used to drive
   rabbits and rats out of their holes. They are sometimes kept
   as pets.
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferret \Fer"ret\, v. t. [imp. & p. p. {Ferreted}; p. pr. & vb.
   n. {Ferreting}.] [Cf. F. fureter. See {Ferret}, n.]
   To drive or hunt out of a lurking place, as a ferret does the
   cony; to search out by patient and sagacious efforts; --
   often used with out; as, to ferret out a secret.
   [1913 Webster]
 
      Master Fer! I'll fer him, and firk him, and ferret him.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferret \Fer"ret\, n. [Ital. foretto, dim. of fiore flower; or F.
   fleuret. Cf. {Floret}.]
   A kind of narrow tape, usually made of woolen; sometimes of
   cotton or silk; -- called also {ferreting}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ferret
   n 1: musteline mammal of prairie regions of United States;
      nearly extinct [syn: {black-footed ferret}, {ferret},
      {Mustela nigripes}]
   2: domesticated albino variety of the European polecat bred for
     hunting rats and rabbits
   v 1: hound or harry relentlessly
   2: hunt with ferrets
   3: search and discover through persistent investigation; "She
     ferreted out the truth" [syn: {ferret out}, {ferret}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top