Search result for

felt

(81 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -felt-, *felt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
felt[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ feel
felt[N] ผ้าขนสัตว์, See also: ผ้าสักหลาด
felt[VT] คลุมด้วยผ้าขนสัตว์
felt[VI] คล้ายผ้าขนสัตว์, See also: เหมือนผ้าขนสัตว์
felting[N] การทำผ้าสักหลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
felt(เฟลทฺ) {felted,feltign,felts} n. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ feel,สักหลาดที่ไม่ใช่ทอ adj. เกี่ยวกับหรือทำด้วยสักหลาด,คลุมด้วยสักหลาด. vi. อัดเข้าด้วยกันเป็นแผ่น
felting(เฟล'ทิง) n. วัตถุอัด,การอัด,เป็นแผ่นวัตถุสักหลาด,สักหลาด,วัตถุที่ทำสักหลาด
deep-felt(ดีพ'เฟลทฺ) adj. ซาบซึ้ง,รู้สึกอย่างลึกล้ำ
heartfeltadj. จริงใจ,โดยตั้งใจ,ไม่เสแสร้ง, Syn. genuine,sincere
unfelt(อัน'เฟสทฺ') adj. ไม่รู้สึก

English-Thai: Nontri Dictionary
felt(adj) ทำด้วยสักหลาด,บุด้วยสักหลาด,หุ้มสักหลาด,ปูด้วยสักหลาด
felt(n) สักหลาด
felt(vt) pt และ pp ของ feel
heartfelt(adj) จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,โดยไม่เสแสร้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
felt elementไส้กรองชนิดสักหลาด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feltแผ่นสักหลาด [การแพทย์]
Felty's Syndromeกลุ่มอาการเฟลตี,กลุ่มอาการเฟลตีย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, it was terrifying. I've never felt so exposed.เอ่อ มันเคยสยองนะ , ฉันไม่เคยรู้สึกอย่างนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
At least he felt a little bad about it. not her.อย่างน้อยชัคก็รู้สึกผิด ไม่ใช่แบล์ร Pret-a-Poor-J (2008)
I thought you were ready to tell me how you really felt.ฉันคิดว่าเมื่อเธอพร้อมจะบอกฉันทำยังไงคุณถึงจะรู้สึกมันจริงๆ Pret-a-Poor-J (2008)
Yeah, that's pretty much how I felt.ก็แค่คำพูดของเด็กอายุสิบขวบหล่ะน่า... Committed (2008)
Lois, why didn't you just tell me that this is how you felt?ถึงแม้ว่า จะมีไม่กี่คนที่รู้นะ Committed (2008)
I think I would've felt a spider biting me.ฉันคิดว่าฉันไม่เป็นอะไร แค่แมงมุมกัด Lucky Thirteen (2008)
How long have you felt like this?คุณรู้สึกแบบนี้มานานเท่าไรแล้ว The Itch (2008)
- You don't know that, you haven't felt - Neither have you.นายไม่รู้หรอก นายไม่เคยรู้สึก นายก็เหมือนกัน Dying Changes Everything (2008)
I felt I had to speak to him one more time so I went to see him. a girl was helping him with the move.ฉันรู้สึก ว่าฉันอยากจะพูดกับเค้าให้มากกว่านี้ ฉันไปหาเค้า แล้ว Akai ito (2008)
I've never felt like this before.อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน Akai ito (2008)
It felt like it was a miracle after another.ฉันรู้สึกเหมือนปาฎิหาริย์หลังจากที่เราได้เจอกัน Akai ito (2008)
When I found out he was getting help, I felt pretty stupid.ตอนรู้ว่าเขากำลังมารับการบำบัด ฉันก็รู้สึกโง่ขึ้นมาทันที And How Does That Make You Kill? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feltI felt like talking to somebody then.
feltThe mayor felt that he should look into the loss of income from parking meters.
feltHe felt hedged in with rules.
feltDuring the History test, she felt very sick, so she got a pass to go to the toilet.
feltGeorge felt the train begin to move.
feltThough I was sitting in the sun, I still felt chilly.
feltI hear that you felt ill at ease at the party.
feltWe felt the house shake a little.
feltI felt very light on my feet afterwards.
feltShe felt like crying to hear that.
feltThe "twin tiger cubs get separated ..." story felt a bit trite.
feltI have not felt well recently.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจียม[n.] (jīem) EN: rug made of deerskin ; felt blanket ; felt rug   FR: tapis en feutre [m]
สักหลาด[n.] (sakkalāt) EN: woolen fabric ; flannel ; felt   FR: étoffe de laine [f] ; feutre [m]
ซาบซึ้ง[adj.] (sāpseung) EN: heartfelt ; sentimental   

CMU English Pronouncing Dictionary
FELT    F EH1 L T
FELTS    F EH1 L T S
FELTZ    F EH1 L T S
FELTY    F EH1 L T IY0
FELTON    F EH1 L T AH0 N
FELTUS    F EH1 L T AH0 S
FELTES    F EH1 L T S
FELTER    F EH1 L T ER0
FELTEN    F EH1 L T AH0 N
FELTNER    F EH1 L T N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
felt    (v) (f e1 l t)

German-Thai: Longdo Dictionary
verzweifelt(adj) สิ้นหวัง, เศร้าโศก, ที่มีแต่ความทุกข์ตรม (อาการหนักกว่า unglücklich) เช่น Er ist verzweifelt, weil er Jahre lang arbeitslos ist. เขาทุกข์ใจมากเนื่องจากไม่มีงานทำมาหลายปีแล้ว, See also: A. froh, frohlich, glücklich, Related: unglücklich, besorgt, betrübt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dämpfungsblättchen {n}felt pad [Add to Longdo]
Filzpantoffel {m}felt slipper [Add to Longdo]
Filzstift {m}felt pen; felt-tipped pen [Add to Longdo]
Filzstift {m}felt tip pen [Add to Longdo]
Filzstiefel {m}felt boot [Add to Longdo]
geschämtfelt ashamed [Add to Longdo]
mitgefühltfelt with [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスファルトフェルト[, asufarutoferuto] (n) asphalt felt [Add to Longdo]
クラインフェルター症候群[クラインフェルターしょうこうぐん, kurainferuta-shoukougun] (n) Klinefelter's syndrome [Add to Longdo]
サインペン[, sainpen] (n) felt-tip pen (wasei [Add to Longdo]
ソフト帽[ソフトぼう, sofuto bou] (n) felt hat [Add to Longdo]
フェルト[, feruto] (n) felt; (P) [Add to Longdo]
フェルトペン[, ferutopen] (n) felt pen; felt-tip pen; fiber-tip pen [Add to Longdo]
ミルキーハット[, miruki-hatto] (n) (1) casual felt hat (originally white) (wasei [Add to Longdo]
メルトン[, meruton] (n) melton (type of felt) [Add to Longdo]
感佩[かんぱい, kanpai] (n,vs) deep gratitude; heartfelt appreciation; not forgetting to express one's gratitude. [Add to Longdo]
岩沢瀉;岩面高;鳳了草[いわおもだか;イワオモダカ, iwaomodaka ; iwaomodaka] (n) (uk) Pyrrosia tricuspis (species of felt fern) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhān, ㄓㄢ, ] felt; silken banner [Add to Longdo]
毛毡[máo zhān, ㄇㄠˊ ㄓㄢ, / ] felt [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, / ] felt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feel \Feel\ (f[=e]l), v. t. [imp. & p. p. {Felt} (f[e^]lt); p.
   pr. & vb. n. {Feeling}.] [AS. f[=e]lan; akin to OS.
   gif[=o]lian to perceive, D. voelen to feel, OHG. fuolen, G.
   f["u]hlen, Icel. f[=a]lma to grope, and prob. to AS. folm
   palm of the hand, L. palma. Cf. {Fumble}, {Palm}.]
   1. To perceive by the touch; to take cognizance of by means
    of the nerves of sensation distributed all over the body,
    especially by those of the skin; to have sensation excited
    by contact of (a thing) with the body or limbs.
    [1913 Webster]
 
       Who feel
       Those rods of scorpions and those whips of steel.
                          --Creecn.
    [1913 Webster]
 
   2. To touch; to handle; to examine by touching; as, feel this
    piece of silk; hence, to make trial of; to test; often
    with out.
    [1913 Webster]
 
       Come near, . . . that I may feel thee, my son.
                          --Gen. xxvii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       He hath this to feel my affection to your honor.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To perceive by the mind; to have a sense of; to
    experience; to be affected by; to be sensible of, or
    sensitive to; as, to feel pleasure; to feel pain.
    [1913 Webster]
 
       Teach me to feel another's woe.    --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Whoso keepeth the commandment shall feel no evil
       thing.                --Eccl. viii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       He best can paint them who shall feel them most.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Mankind have felt their strength and made it felt.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. To take internal cognizance of; to be conscious of; to
    have an inward persuasion of.
    [1913 Webster]
 
       For then, and not till then, he felt himself.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To perceive; to observe. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {To feel the helm} (Naut.), to obey it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felt \Felt\,
   imp. & p. p. or a. from {Feel}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felt \Felt\, n. [AS. felt; akin to D. vilt, G. filz, and
   possibly to Gr. ? hair or wool wrought into felt, L. pilus
   hair, pileus a felt cap or hat.]
   1. A cloth or stuff made of matted fibers of wool, or wool
    and fur, fulled or wrought into a compact substance by
    rolling and pressure, with lees or size, without spinning
    or weaving.
    [1913 Webster]
 
       It were a delicate stratagem to shoe
       A troop of horse with felt.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A hat made of felt. --Thynne.
    [1913 Webster]
 
   3. A skin or hide; a fell; a pelt. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To know whether sheep are sound or not, see that the
       felt be loose.            --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   {Felt grain}, the grain of timber which is transverse to the
    annular rings or plates; the direction of the medullary
    rays in oak and some other timber. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felt \Felt\, v. t. [imp. & p. p. {Felted}; p. pr. & vb. n.
   {Felting}.]
   1. To make into felt, or a feltike substance; to cause to
    adhere and mat together. --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with, or as with, felt; as, to felt the cylinder
    of a steam engine.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 felt
   n 1: a fabric made of compressed matted animal fibers
   v 1: mat together and make felt-like; "felt the wool"
   2: cover with felt; "felt a cap"
   3: change texture so as to become matted and felt-like; "The
     fabric felted up after several washes" [syn: {felt}, {felt
     up}, {mat up}, {matt-up}, {matte up}, {matte}, {mat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top