Search result for

feast

(75 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feast-, *feast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feast[N] งานฉลอง, See also: งานเลี้ยง, งานเทศกาล, Syn. banquet, festival, carnival
feast[VI] เลี้ยง, See also: กินเลี้ยง, เลี้ยงรับรอง, จัดงานเลี้ยง, Syn. banquet, feed, attend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feast(ฟีสทฺ) {feasted,feasting,feasts} n. พิธีฉลอง,งานเลี้ยง,งานฉลอง,อาหารมากมาย.v. จัดงานเลี้ยง,เลี้ยงฉลอง,ทำให้ยินดี,ทำให้เพลิดเพลิน, See also: feaster n.
feastfuladj. ร่าเริง,สนุกสนาน, Syn. festive

English-Thai: Nontri Dictionary
feast(n) งานกินเลี้ยง,งานฉลอง,พิธีฉลอง,อาหาร
feast(vi) กินเลี้ยง,ร่วมงานฉลอง,ร่วมงานเลี้ยง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I understand the champion escorts my lady to the feast.กระหม่อมเข้าใจว่าผู้ที่ชนะในการแข่งขันนี้ จะได้เป็นคู่ควงของท่านหญิงในงานเลี้ยง Valiant (2008)
See you at the feast.เจอกันที่งานเลี้ยงนะ Valiant (2008)
Looks like I'll be going to the feast after all.ดูเหมือนว่าข้าจะต้องไปงานเลี้ยงซะแล้วสิ Valiant (2008)
I have brought the ice for the feastข้านำน้ำแข็งมาใช้ในงานเลี้ยง Iljimae (2008)
It is a special frozen wine to welcome the Thanh's ambassadors during the feast for tomorrowเป็นเหล้าพิเศษสำหรับต้อนรับ เอกอัคราชทูตในพิธีฉลองพรุ่งนี้ Iljimae (2008)
And the De Noir, will finally feast upon revenge!และเอาพวกเดอนัวร์ มาสังเวยให้กับการแก้แค้น The Secret of Moonacre (2008)
And my favorite book is A Moveab/e Feast.แล้วหนังสือที่น้องชอบคือ "งานฉลองเคลื่อนที่ได้ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Oh, don't worry, you're invited to the feast as well.อ้อ ไม่ต้องห่วงหรอก แกก็ได้รับเชิญไปงานเหมือนกัน Inkheart (2008)
Feast.ช่างหฤหรรษ์ Inkheart (2008)
Feast.น่ายินดียิ่ง Inkheart (2008)
Wolves and vultures will feast on your corpse.พวกหมาป่าและอีแร้ง.. จะรุมทึ้งกินซากศพของนาย The Breath (2009)
They prefer to lurk in the darkness of their nests, feasting on rot and filth.พวกมันชอบแอบแฝงอยู่ในความมืด รังของพวกมันก็คือสิ่งที่เน่าเหม็นและโสโครก Beauty and the Beast (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feastA contented mind is a perpetual feast.
feastA frenzied feasting tells of the beginning.
feastEnough is as good as a feast.
feastHe made a speech at the wedding feast.
feastHer lovely voice was a real feast to the ears.
feastHe says firefighting is a feast or famine job.
feastMy work is always feast or famine.
feastThe first virtue of a painting is to be a feast for the eyes.
feastThey feasted on lobster and steak.
feastWhat a feast we had when we visited my aunt!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานเลี้ยง[N] banquet, See also: feast, dinner, dinner party, Syn. งานกินเลี้ยง, งานสังสรรค์, Example: หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้นลง ขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรมด้วยนะคะ, Count unit: งาน
เลี้ยงข้าว[V] feast, See also: banquet, Example: วันนี้พ่อพาลูกค้าไปเลี้ยงข้าว, Thai definition: เลี้ยงอาหาร
เลี้ยงโต๊ะ[V] banquet, See also: feast, give a party, Example: เพ็ญโฉมเชิญเพื่อนมาเลี้ยงโต๊ะ เพื่อเป็นการฉลองที่ได้หลานคนแรก, Thai definition: เลี้ยงแขกอย่างกินโต๊ะ, เลี้ยงแขกอย่างนั่งโต๊ะรับประทานอาหาร
กินดอง[V] feast at a marriage, See also: dine in a wedding celebration, attend wedding feast, Thai definition: กินเลี้ยงในการแต่งงาน, Notes: (ถิ่นอีสาน)
กินโต๊ะ[V] banquet, See also: feast, have a Chinese dinner, Syn. กินโต๊ะจีน, Example: งานเลี้ยงแต่งงานคืนนี้เขาจัดให้กินโต๊ะ, Thai definition: กินเลี้ยงด้วยอาหารอย่างดีแบบนั่งโต๊ะ
กินเลี้ยง[V] feast, See also: banquet, Syn. ทานเลี้ยง, Example: ในงานนี้เมื่อกินเลี้ยงเสร็จก็มีการเต้นรำเป็นที่สนุกสนาน
กินสี่ถ้วย[V] feast in a party, See also: have a dinner in a banquet which has special 4 desserts, Thai definition: กินเลี้ยงในพิธีงาน [สี่ถ้วย คือ ขนม 4 อย่าง อย่างละถ้วย ได้แก่ ไข่กบ (สาคู), นกปล่อย (ลอดช่อง), มะลิลอย (ข้าวตอก), อ้ายตื้อ (ข้าวเหนียว) มีน้ำกะทิใส่ชามอยู่กลาง], Notes: (ถิ่นอีสาน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินดอง[v.] (kindøng) EN: feast at a marriage ; dine in a wedding celebration ; attend wedding feast   FR: participer à la noce
งาน[n.] (ngān) EN: festivity ; party ; celebration ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering   FR: fête [f] ; festivité [f] ; réception [f] ; événement [m] ; évènement [m]
งานเลี้ยง[n. exp.] (ngān līeng) EN: dinner party ; banquet ; feast ; party   FR: banquet [m] ; réception [f] ; festin [m] ; dîner [m]
เทศกาล[n.] (thētsakān = thēsakān) EN: festival ; festival season ; feast ; red-letter day ; celebration   FR: festivité [m] ; festival [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FEAST    F IY1 S T
FEASTS    F IY1 S T S
FEASTS    F IY1 S S
FEASTS    F IY1 S
FEASTED    F IY1 S T AH0 D
FEASTER    F IY1 S T ER0
FEASTING    F IY1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feast    (v) (f ii1 s t)
feasts    (v) (f ii1 s t s)
feasted    (v) (f ii1 s t i d)
feasting    (v) (f ii1 s t i ng)
feast-day    (n) - (f ii1 s t - d ei)
feast-days    (n) - (f ii1 s t - d ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenweide {f}feast for the eyes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祭り;お祭;御祭り;御祭[おまつり, omatsuri] (n) (pol) (See 祭り) festival; feast; carnival [Add to Longdo]
ご馳走(P);御馳走[ごちそう, gochisou] (n) (1) feast; treating (someone); (vs) (2) to treat (someone, e.g. to a meal); (P) [Add to Longdo]
アガペー[, agape-] (n) (1) agape (Christian love); (2) (See 愛餐) agape (love feast) [Add to Longdo]
ゴチ;ごち[, gochi ; gochi] (n) (sl) (See 馳走) treat; banquet; feast; entertainment; goodies [Add to Longdo]
愛餐[あいさん, aisan] (n) love feast; agape [Add to Longdo]
愛餐会[あいさんかい, aisankai] (n) love feast; agape [Add to Longdo]
一席[いっせき, isseki] (n) sitting; feast; speech [Add to Longdo]
宴(P);讌(oK)[うたげ(P);えん, utage (P); en] (n) party; banquet; feast; (P) [Add to Longdo]
下物[かぶつ, kabutsu] (n) drinking feast [Add to Longdo]
夏至祭[げしさい, geshisai] (n) Midsummer; midsummer festivities; midsummer feast [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, ] feast; repose [Add to Longdo]
欢宴[huān yàn, ㄏㄨㄢ ㄧㄢˋ, / ] feast; celebration [Add to Longdo]
盛宴[shèng yàn, ㄕㄥˋ ㄧㄢˋ, ] feast [Add to Longdo]
圣心节[shèng xīn jié, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] Feast of the Sacred Heart [Add to Longdo]
[shāng, ㄕㄤ, / ] feast; goblet [Add to Longdo]
酒宴[jiǔ yàn, ㄐㄧㄡˇ ㄧㄢˋ, ] feast; repose [Add to Longdo]
鸿门宴[Hóng mén Yàn, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄧㄢˋ, 鸿 / ] Feast at Hong Gate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feast \Feast\ (f[=e]st), n. [OE. feste festival, holiday, feast,
   OF. feste festival, F. f[^e]te, fr. L. festum, pl. festa, fr.
   festus joyful, festal; of uncertain origin. Cf. {Fair}, n.,
   {Festal}, {F[^e]te}.]
   1. A festival; a holiday; a solemn, or more commonly, a
    joyous, anniversary.
    [1913 Webster]
 
       The seventh day shall be a feast to the Lord. --Ex.
                          xiii. 6.
    [1913 Webster]
 
       Now his parents went to Jerusalem every year at the
       feast of the passover.        --Luke ii. 41.
    [1913 Webster]
 
   Note: An Ecclesiastical feast is called a {immovable feast}
      when it always occurs on the same day of the year;
      otherwise it is called a {movable feast}. Easter is a
      notable movable feast.
      [1913 Webster]
 
   2. A festive or joyous meal; a grand, ceremonious, or
    sumptuous entertainment, of which many guests partake; a
    banquet characterized by tempting variety and abundance of
    food.
    [1913 Webster]
 
       Enough is as good as a feast.     --Old Proverb.
    [1913 Webster]
 
       Belshazzar the King made a great feast to a thousand
       of his lords.             --Dan. v. 1.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is partaken of, or shared in, with delight;
    something highly agreeable; entertainment.
    [1913 Webster]
 
       The feast of reason, and the flow of soul. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Feast day}, a holiday; a day set as a solemn commemorative
    festival.
 
   Syn: Entertainment; regale; banquet; treat; carousal;
     festivity; festival.
 
   Usage: {Feast}, {Banquet}, {Festival}, {Carousal}. A feast
      sets before us viands superior in quantity, variety,
      and abundance; a banquet is a luxurious feast; a
      festival is the joyful celebration by good cheer of
      some agreeable event. Carousal is unrestrained
      indulgence in frolic and drink.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feast \Feast\, v. i. [imp. & p. p. {Feasted}; p. pr. & vb. n.
   {Feasting}.] [OE. festen, cf. OF. fester to rest from work,
   F. f[^e]ter to celebrate a holiday. See {Feast}, n.]
   1. To eat sumptuously; to dine or sup on rich provisions,
    particularly in large companies, and on public festivals.
    [1913 Webster]
 
       And his sons went and feasted in their houses.
                          --Job. i. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To be highly gratified or delighted.
    [1913 Webster]
 
       With my love's picture then my eye doth feast.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feast \Feast\, v. t.
   1. To entertain with sumptuous provisions; to treat at the
    table bountifully; as, he was feasted by the king.
    --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   2. To delight; to gratify; as, to feast the soul.
    [1913 Webster]
 
       Feast your ears with the music a while. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feast
   n 1: a ceremonial dinner party for many people [syn: {banquet},
      {feast}]
   2: something experienced with great delight; "a feast for the
     eyes"
   3: a meal that is well prepared and greatly enjoyed; "a banquet
     for the graduating seniors"; "the Thanksgiving feast"; "they
     put out quite a spread" [syn: {banquet}, {feast}, {spread}]
   4: an elaborate party (often outdoors) [syn: {fete}, {feast},
     {fiesta}]
   v 1: partake in a feast or banquet [syn: {feast}, {banquet},
      {junket}]
   2: provide a feast or banquet for [syn: {feast}, {banquet},
     {junket}]
   3: gratify; "feed one's eyes on a gorgeous view" [syn: {feed},
     {feast}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FEAST
     Fast Data Enciphering Algorithm (cryptography)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top