Search result for

feasible

(29 entries)
(0.0987 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feasible-, *feasible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feasible    [ADJ] ซึ่งเป็นไปได้, See also: ซึ่งเหมาะสม, Syn. imaginable, possible, practicable, Ant. impossible

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
feasible setเซตที่เป็นไปได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feasible(ฟี'ซะเบิล) adj. กระทำได้,เป็นไปได้,ดำเนินการได้,เหมาะสม., See also: fessability,feasibleness n. feasibly adv., Syn. practicable ###A. unworkable
defeasible(ดิฟี'ซิเบิล) adj. ซึ่งยกเลิกได้,ซึ่งเพิกถอนได้
infeasible(อินฟี'ซะเบิล) adj. ปฏิบัติไม่ได้,เป็นไปไม่ได้, See also: infeasibility,infeasibleness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
feasible(adj) อาจกระทำได้,เป็นไปได้,อาจปฏิบัติได้
indefeasible(adj) ไม่เป็นโมฆะ,ยกเลิกไม่ได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, using mutated animal organs and nervous systems as game-pod parts is certainly feasible but everything's so dirty.และระบบประสาทเป็นเกม-พอดเป็นไปได้ไง แถมทุกอย่างดูจะโคตรสกปรก eXistenZ (1999)
What America needs is an environmentally friendly, logistically feasible, and economically responsible alternative fuel source.สิ่งที่อเมริกาต้องการ ก็คือแหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, เลือกแหล่งขนส่งที่เป็นไปได้ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
But it is not feasible that an adviser reached that level.But it is not feasible that an adviser reached that level. Quantum of Solace (2008)
At your age, and with the development of your cancer, it's simply not feasible for your--กำหนดอายุและโรคมะเร็งที่อยู่ใน ระดับสูงของเขา ไม่ได้ตกเป็นผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบ Saw VI (2009)
By whose mathematical equation is this not feasible?อะไรคือสิ่งที่สมการคณิตเป็นไปไม่ได้ Saw VI (2009)
# Feasible rhymes you can vision and feel # # Conducted and formed, that's a hell of a concept ## บทกวีที่นายจะได้เห็น ได้ยิน มันคือนรกของความคิด # Bad Reputation (2010)
Yes, well, thank you both for your help, but I had a perfectly feasible escape plan.ใช่ งั้นขอบคุณพวดคุณทั้งสองสำหรับความช่วยเหลือ แต่ฉันมีผนการหลบหนีที่เป็นไปได้ Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)
Bebop and Rocksteady's bloodstream, it's feasible that were I to pinpoint a singular isotopic signature,แล้วเราหาค่าไอโซโทปเฉพาะของมันได้ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
I myself know of at least 58 techniques to refine a seemingly infinite array of randomly generated possibilities down to the smallest number of feasible variables.ฉันเองรู้ 58 เทคนิคเป็นอย่างต่ำที่จะคัดกรอง แนวทางล้านแปดของความเป็นไปได้ที่เกิดจากการสุ่ม ให้มีตัวแปรที่เป็นไปได้น้อยที่สุด The Six Thatchers (2017)
If I am living with the idea that I am a woman without hormones, without hips, and the idea is feasible to me, then why do I need breasts?ถ้าฉันอยู่ด้วยแนวคิดที่ว่าฉันเป็นผู้หญิง ทั้งที่ไม่มีฮอร์โมน ไม่มีสะโพก และนั่นฟังดูโอเคสำหรับฉัน งั้นแล้วฉันจะต้องการหน้าอกไปทำไม  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feasibleHis plan seemed to be too difficult, but before long it proved to be feasible.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นไปได้[v.] (penpai dāi) EN: be possible ; be feasible ; that's possible   FR: être possible ; être concevable ; être imaginable ; être faisable ; être pensable ; c'est possible

CMU English Pronouncing Dictionary
FEASIBLE    F IY1 Z AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feasible    (j) (f ii1 z @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
可能[かのう, kanou] (adj-na,n) possible; practicable; feasible; (P) [Add to Longdo]
現実性[げんじつせい, genjitsusei] (n) realistic; practical; feasible [Add to Longdo]
成り立つ(P);成立つ[なりたつ, naritatsu] (v5t,vi,vt) (1) to consist of; to be made up of; to be composed of; (2) to be practical (logical, feasible, viable); to be concluded; to hold true; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切实[qiè shí, ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ, / ] feasible; earnestly; conscientiously; realistic; practical [Add to Longdo]
切实可行[qiè shí kě xíng, ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] feasible [Add to Longdo]
可行[kě xíng, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄥˊ, ] feasible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feasible \Fea"si*ble\ (f[=e]"z[i^]*b'l) a. [F. faisable, fr.
   faire to make or do, fr. L. facere. See {Fact}, {Feat}.]
   1. Capable of being done, executed, or effected; practicable.
    [1913 Webster]
 
       Always existing before their eyes as a thing
       feasible in practice.         --Burke.
    [1913 Webster]
 
       It was not feasible to gratify so many ambitions.
                          --Beaconsfield.
    [1913 Webster]
 
   2. Fit to be used or tilled, as land. [R.] --R. Trumbull.
    {Fea"si*ble*ness}, n. --{Fea"si*bly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feasible
   adj 1: capable of being done with means at hand and
       circumstances as they are [syn: {feasible}, {executable},
       {practicable}, {viable}, {workable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top