หรือคุณหมายถึง fearfulneß?
Search result for

fearfulness

(5 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fearfulness-, *fearfulness*, fearfulnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fearfulness[N] ความน่ากลัว, See also: ความหวาดกลัว, Syn. cowardice, timidity

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Master are the most fearfulness he is impossible just look at himท่านอาจารย์เป็นผู้ไร้เทียมทาน เป็นไปไม่ได้ ดูเขาสิ Fearless (2006)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fearfulness    (n) (f i@1 f @ l n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fearfulness \Fear"ful*ness\, n.
   The state of being fearful.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fearfulness
   n 1: an emotion experienced in anticipation of some specific
      pain or danger (usually accompanied by a desire to flee or
      fight) [syn: {fear}, {fearfulness}, {fright}] [ant:
      {bravery}, {fearlessness}]
   2: the trait of being afraid [ant: {fearlessness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top