Search result for

fear

(122 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fear-, *fear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fear[N] ความกลัว, See also: ความเกรงกลัว, ความตกใจ, Syn. dread, fright, horror, terror, Ant. courage, dash
fear[VI] กลัว, See also: ตระหนกตกใจ, เกรงกลัว, หวาดหวั่น, Syn. apprehend, dread
fear[VT] ทำให้กลัว, See also: ทำให้หวั่นเกรง, Syn. apprehend, dread
fearful[ADJ] น่าเกรงกลัว, See also: น่ากลัว, ขี้กลัว, Syn. afraid, apprehensive, nervous, Ant. brave, courageous
fear for[PHRV] วิตกกังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ
fearless[ADJ] กล้าหาญ, See also: ปราศจากความกลัว, ใจกล้า, ใจเด็ด, Syn. brave, resolute, unafraid, Ant. cowardly
fearsome[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าหวาดหวั่น, น่าหวาดกลัว, Syn. alarming, dreadful
fearfulness[N] ความน่ากลัว, See also: ความหวาดกลัว, Syn. cowardice, timidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fear(เฟียร์) n. ความกลัว,สิ่งที่กลัว vt. กลัว,หวาดกลัว
fearful(เฟีย'ฟูล) adj. น่ากลัว,ซึ่งทำให้น่ากลัว,รู้สึกลัว,เต็มที่., See also: fearfully adv. ness n.
fearless(เฟีย'ลิส) adj. ไร้ความกลัว,ไม่หวาดหวั่น,กล้า., See also: fearlessness n.
fearsome(เฟีย'เซิม) adj. น่ากลัว,น่าหวาดหวั่น,กลัว., See also: fearsomeness n., Syn. formidable
afeard(อะเฟิร์ด') adj. กลัว., Syn. afraid

English-Thai: Nontri Dictionary
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต
fear(vt) กลัว,หวาดกลัว,เกรงกลัว,วิตกกังวล,ไม่กล้า
fearful(adj) น่ากลัว,ขลาด,น่าเกรงกลัว
fearless(adj) กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,ไม่หวาดหวั่น
afeard(adj) หวาดกลัว
afeared(adj) หวาดกลัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fearความกลัว [TU Subject Heading]
Fearกลัว,ความกลัว,ความกลัวธรรมดา [การแพทย์]
Fear Arousing Campaignวิธีการขู่ให้กลัว [การแพทย์]
Fear in childrenความกลัวในเด็ก [TU Subject Heading]
Fear of Castrationความกลัวว่าอวัยวะเพศจะถูกตัดออกไป [การแพทย์]
Fear of crimeความกลัวอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Fear of Deathกลัวความตาย [การแพทย์]
Fear of Dyingกลัวว่ากำลังจะตาย [การแพทย์]
Fear of failureความกลัวการล้มเหลว [TU Subject Heading]
Fear of Heightsความกลัวที่สูง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The faithless want to destroy the artifact because they fear it.พวกไร้ศรัทธาต้องการทำลายสิ่งประดิษฐ์ เพราะว่าพวกมันกลัว Dead Space: Downfall (2008)
Ceaseless crying and nagging leads to irrational fears.ร้องไห้คร่ำครวญและจู้จี้ขี้บ่น นำไปสู่้ำตาที่ไม่มีเหตุผล Joy (2008)
But you're filled with hormones, and emotion, and fear, and... you just can't make a huge decision like this right now.แต่คุณเติม ฮอร์โมนและอารมณ์ กับความกลัว และ... Joy (2008)
Use that fear.ใช้ความกลัวของเขา The Itch (2008)
But it could have exacerbated the fear.แต่มันอาจจะทำให้ความกลัวมากขึ้น The Itch (2008)
I don't fear you Jedi.ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกเจได Ambush (2008)
In the face of growing fear,ท่ามกลางความสะพรึุงนี้ Rising Malevolence (2008)
No, we must fear the worst.ไม่มี นั่นเป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุด Rising Malevolence (2008)
The king must fear the day when you will take the throne.พระราชาทรงหวาดกลัวเมื่อถึงวันที่เจ้าครองบัลลังก์ The Labyrinth of Gedref (2008)
He fears you do not have enough strength to defeat his enemies.ทรงกลัวว่าเจ้าจะไม่สามารถเอาชนะข้าศึกได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
No, I fear that something like this could never come from nature.ไม่นะ นี่ไม่ได้มาจากสาเหตุธรรมชาติ The Mark of Nimueh (2008)
- I fear you may be right.-ลุงว่าเธอพูดถูกนะ The Mark of Nimueh (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fearThe girl shrank back in fear.
fearI feared that I might be late for the bus.
fearShe doesn't drive for fear of an accident.
fearHe embarked on his marriage with many hopes and fears.
fearImmediately I saw him, I trembled with fear.
fearYou need not have such fear.
fearI was chilled with fear.
fearOne of the reasons some workers hesitate to use their paid holidays is that they fear unfavorable reactions from their colleagues or superiors.
fearHe has a fear that his brother will fail.
fearDark is an object to fear to many children.
fearHis face registered fear and anxiety.
fearI reasoned him out of his fears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีม[ADJ] dreadful, See also: fearful, horrible, Syn. น่ากลัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หวั่นวิตก[V] be afraid, See also: fear, be anxious, be worried, Syn. วิตกกังวล, Example: เขาหวั่นวิตกไปว่ารถจะเสียลงกลางทาง
ห้าว[ADJ] brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai definition: กล้าทางมุทะลุ
ความกลัว[N] scare, See also: fear, fright, Syn. ความหวาดกลัว, Example: เขาตัวสั่นด้วยความกลัว, Thai definition: ความรู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว
เกรง[V] fear, See also: be afraid of, be in awe of, dread, Syn. กลัว, หวั่น, Ant. กล้า, Example: บรรดาผู้บริการเกรงว่า การนำรถหุ่นยนต์มาใช้งานจะทำให้คนงานไม่พอใจ, Thai definition: นึกกลัวไปเอง, นึกวิตกไปเอง
แข็งกล้า[ADJ] brave, See also: fearless, Syn. กล้าหาญ, ห้าวหาญ, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนแข็งกล้าพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ได้ทุกเมื่อ, Thai definition: ที่มีความกล้ามาก
ขี้กลัว[ADJ] fearful, See also: afraid, scared, timorous, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, Ant. กล้า, Example: ถ้าพ่อแม่เข้มงวดมากเกินไป อาจทำให้เด็กเป็นคนขี้กลัวได้, Thai definition: ที่ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
ความหวั่นไหว[N] fear, See also: scare, terrifier, alarm, Syn. ความครั่นคร้าม, ความกลัว, Example: เขามีความสุขเมื่อทำงานและเกิดความหวั่นไหวหากต้องลาออกจากบริษัท
หวาดกลัว[V] fear, See also: be scared, dread, be anxious, be afraid of, Syn. กลัว, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: ชาวบ้านระแวกนั้นต่างหวาดกลัวโจรผู้ร้าย, Thai definition: สะดุ้งผวาว่าจะเป็นภัย
พรั่น[V] fear, See also: be afraid, be frightened, be scared, be terrified, Syn. กลัว, หวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวาดหวั่น, Ant. กล้า, Example: ่ในใจของคนเหล่านั้นยังพรั่นอยู่ว่าเมื่อเลิกประเพณีล่าหัวแล้วจะเกิดเหตุเภทภัยตามมา, Thai definition: รู้สึกหวั่นกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ใจหาย[v.] (jaihāi) EN: be stunned with fear   
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome   
ขาม[v.] (khām) EN: be afraid of ; fear   FR: craindre ; avoir peur (de)
ขยาด[v.] (khayāt) EN: fear ; quail ; recoil ; be afraid   FR: craindre ; être craintif ; se méfier ; être méfiant
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear   FR: craindre ; appréhender ; redouter
ขี้ขลาด[adj.] (khīkhlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven   FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for   FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ความกลัว[n.] (khwāmklūa) EN: fear ; scare ; fright ; phobia   FR: peur [f] ; frayeur [f] ; phobie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FEAR    F IH1 R
FEARS    F IH1 R Z
FEARN    F ER1 N
FEARON    F IH1 R AH0 N
FEARED    F IH1 R D
FEARING    F IH1 R IH0 NG
FEARFUL    F IH1 R F AH0 L
FEARNOW    F ER1 N OW0
FEARLESS    F IH1 R L AH0 S
FEARSOME    F IH1 R S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fear    (v) (f i@1 r)
fears    (v) (f i@1 z)
feared    (v) (f i@1 d)
fearful    (j) (f i@1 f @ l)
fearing    (v) (f i@1 r i ng)
fearless    (j) (f i@1 l @ s)
fearsome    (j) (f i@1 s @ m)
fearfully    (a) (f i@1 f @ l ii)
fearlessly    (a) (f i@1 l @ s l ii)
fearsomely    (a) (f i@1 s @ m l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugangst {f}fear of flying [Add to Longdo]
Furcht {f}; Schreck {m}; Befürchtung {f} | aus Furcht vorfear | for fear of [Add to Longdo]
Zukunftsangst {f}; Angst vor der Zukunftfear of the future [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
ぞくっと[, zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.) [Add to Longdo]
であろう[, dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems [Add to Longdo]
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
びくびく[, bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
ぶるぶる(P);ブルブル[, buruburu (P); buruburu] (adv,n,vs) (on-mim) shivering with cold or fear; shaking; trembling; (P) [Add to Longdo]
わなわな[, wanawana] (adv-to,vs) (on-mim) trembling from fear; trembling all over [Add to Longdo]
インターフェアランス[, inta-fearansu] (n) interference [Add to Longdo]
インフレ懸念[インフレけねん, infure kenen] (n) inflation fear; inflation worries [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不怕[bù pà, ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ, ] fearless; not worried (by setbacks or difficulties) [Add to Longdo]
怕生[pà shēng, ㄆㄚˋ ㄕㄥ, ] fear of strangers; to be afraid of strangers (of small children) [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, ] fearful; timid; to fear [Add to Longdo]
恐怕[kǒng pà, ㄎㄨㄥˇ ㄆㄚˋ, ] fear; to dread; I'm afraid that...; perhaps; maybe [Add to Longdo]
恐惧[kǒng jù, ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, / ] fear; dread; phobia [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] fearful; respectful [Add to Longdo]
[lǐn, ㄌㄧㄣˇ, / ] fear [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] fear; be in awe; sudden glance [Add to Longdo]
戒惧[jiè jù, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄩˋ, / ] fearful [Add to Longdo]
畏惧[wèi jù, ㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, / ] fear; foreboding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fear \Fear\ (f[=e]r), n.
   A variant of {Fere}, a mate, a companion. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fear \Fear\, n. [OE. fer, feer, fere, AS. f[=ae]r a coming
   suddenly upon, fear, danger; akin to D. vaar, OHG. f[=a]ra
   danger, G. gefahr, Icel. f[=a]r harm, mischief, plague, and
   to E. fare, peril. See {Fare}.]
   1. A painful emotion or passion excited by the expectation of
    evil, or the apprehension of impending danger;
    apprehension; anxiety; solicitude; alarm; dread.
    [1913 Webster]
 
   Note: The degrees of this passion, beginning with the most
      moderate, may be thus expressed, -- {apprehension},
      fear, {dread}, {fright}, {terror}.
      [1913 Webster]
 
         Fear is an uneasiness of the mind, upon the
         thought of future evil likely to befall us.
                          --Locke.
      [1913 Webster]
 
         Where no hope is left, is left no fear. --Milton.
      [1913 Webster]
 
   2. (Script.)
    (a) Apprehension of incurring, or solicitude to avoid,
      God's wrath; the trembling and awful reverence felt
      toward the Supreme Being.
    (b) Respectful reverence for men of authority or worth.
      [1913 Webster]
 
         I will put my fear in their hearts. --Jer.
                          xxxii. 40.
      [1913 Webster]
 
         I will teach you the fear of the Lord. --Ps.
                          xxxiv. 11.
      [1913 Webster]
 
         Render therefore to all their dues; tribute to
         whom tribute is due . . . fear to whom fear.
                          --Rom. xiii.
                          7.
      [1913 Webster]
 
   3. That which causes, or which is the object of, apprehension
    or alarm; source or occasion of terror; danger;
    dreadfulness.
    [1913 Webster]
 
       There were they in great fear, where no fear was.
                          --Ps. liii. 5.
    [1913 Webster]
 
       The fear of your adventure would counsel you to a
       more equal enterprise.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {For fear}, in apprehension lest. "For fear you ne'er see
    chain nor money more." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fear \Fear\, v. t. [imp. & p. p. {Feared} (f[=e]rd); p. pr. &
   vb. n. {Fearing}.] [OE. feren, faeren, to frighten, to be
   afraid, AS. f[=ae]ran to terrify. See {Fear}, n.]
   1. To feel a painful apprehension of; to be afraid of; to
    consider or expect with emotion of alarm or solicitude.
    [1913 Webster]
 
       I will fear no evil, for thou art with me. --Ps.
                          xxiii. 4.
    [1913 Webster]
 
   Note: With subordinate clause.
 
         I greatly fear my money is not safe. --Shak.
 
         I almost fear to quit your hand.  --D. Jerrold.
      [1913 Webster]
 
   2. To have a reverential awe of; to be solicitous to avoid
    the displeasure of.
    [1913 Webster]
 
       Leave them to God above; him serve and fear.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To be anxious or solicitous for; now replaced by {fear
    for}. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The sins of the father are to be laid upon the
       children, therefore . . . I fear you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To suspect; to doubt. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Ay what else, fear you not her courage? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To affright; to terrify; to drive away or prevent approach
    of by fear. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Fear their people from doing evil.  --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
       Tush, tush! fear boys with bugs.   --Shak.
 
   Syn: To apprehend; dread; reverence; venerate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fear \Fear\, v. i.
   To be in apprehension of evil; to be afraid; to feel anxiety
   on account of some expected evil.
   [1913 Webster]
 
      I exceedingly fear and quake.      --Heb. xii.
                          21.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fere \Fere\, n. [OE. fere companion, AS. gef[=e]ra, from
   f[=e]ran to go, travel, faran to travel. [root]78. See
   {Fare}.]
   A mate or companion; -- often used of a wife. [Obs.] [Written
   also {fear} and {feere}.] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      And Cambel took Cambrina to his fere.  --Spenser.
   [1913 Webster]
 
   {In fere}, together; in company. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fear
   n 1: an emotion experienced in anticipation of some specific
      pain or danger (usually accompanied by a desire to flee or
      fight) [syn: {fear}, {fearfulness}, {fright}] [ant:
      {bravery}, {fearlessness}]
   2: an anxious feeling; "care had aged him"; "they hushed it up
     out of fear of public reaction" [syn: {concern}, {care},
     {fear}]
   3: a feeling of profound respect for someone or something; "the
     fear of God"; "the Chinese reverence for the dead"; "the
     French treat food with gentle reverence"; "his respect for
     the law bordered on veneration" [syn: {fear}, {reverence},
     {awe}, {veneration}]
   v 1: be afraid or feel anxious or apprehensive about a possible
      or probable situation or event; "I fear she might get
      aggressive"
   2: be afraid or scared of; be frightened of; "I fear the winters
     in Moscow"; "We should not fear the Communists!" [syn:
     {fear}, {dread}]
   3: be sorry; used to introduce an unpleasant statement; "I fear
     I won't make it to your wedding party"
   4: be uneasy or apprehensive about; "I fear the results of the
     final exams"
   5: regard with feelings of respect and reverence; consider
     hallowed or exalted or be in awe of; "Fear God as your
     father"; "We venerate genius" [syn: {reverence}, {fear},
     {revere}, {venerate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top